Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

-V- ]I -Gotten Cymtfo, yp…

-I IClep -y Clawdd I

News
Cite
Share

I Clep y Clawdd I i sef Clawdd Offa< ?i I [GAN YR HUTYN.] I PEREDUR Y GLAWDD.-Graddiodd Mr. Gwilym Peredur Jones, sef mab Golygydd byd enwog Y BRYTHON, ym Mhrifysgol Lerpwl yr wythnos d diweddaf, yn M.A. Llon- gyfarchwn y Gol. mwyn yn gynnes ar ciclis- gleirdeb y brigyn, blagur o hen gyff cryf a Brythonaidd. Yr ei(loom ni yv,, Peredur yn awr. Ar frest y Clawdd y mae yn ennill ei damaid ar wneud tameidiau broch i dagu'r Ellmyn. yn ef ail-dan cyfarpar y Mri. Pywel, Gwrecsam. Gwelir felly ei fod yn double M.A,-sef Master of Arts a Munition Artisan. lechyd ahir-ddydd fo i Beredurhyd Barad- wys. GAOWN MEWN KHAKI.-Tynnodd, 'gethwr yn un o bulpudau Gwraig Sam, y Sul o'r blaen, nyth o gaewn i'w gopa trwy weddio gair dros yr Ellmyn hyl,l ac yr oedd milwyr mewn khaki yn bresennol. Ond atolwg, onid oes eisiau gras ar yr Hun ? Pa beth amgen yw ei angen ? Gacwn certh, nid gwerth eich brath. Evvch a'ch biclogau meinlym i'r ffos yn Ffrainc. Gwnant les yno. WYTHNOS GYNNIL Y LLYWODR- AETH.-Gofyn y Llywodraeth ar i banb o bobtu'r Clawdd trwy'r deyrnas i gycl gynilo'r wythnos hon, o Sul hyd Sad wrn. Bu pregeth ar hyd ar y Clawdd y Saboth, a gobeithio y bydd gweithredu ar hyn ar y Llun. Mae d,igon o angen i'r gwohilion gvnhilo-ar gyf rif eu heneidiau a'u gwlad. Mae gwastraff annuwiol yn y tir. AUR AM ARIAN.Hyn a gynnyg Prydain i'r Prydeinwyr Am bymtheng swllt a hanner, cewch sofren felen mewn pum mlynedd. Dyma log d,a, dros bump y cant. Byd d, yn ddaamdanynt ym mhen pum mlyn- edd, a chyn hynny, chwi gewch weld. Mae gwastraff yn dwyn gwastrin. GYRRU TUA'R GOROR.Mae'r Saboth wed i mynd yn uffem ar Oror Cymru y dyddiau rhain. Gwelir heidiau yn gyrru > bob rhan- barth i'r Goror, i ymyfed a gloddesta. Mae lleoedd fel Holt a Farndon wedi mynd yn Gehennau ar y Saboth. Dyma'r Huns peryclaf yn yr holl wlad. Dylesid internio pob meddwyn ar ddycl.d yr Arglwydd. Cyfoded y wlad yn awr yw'r adeg. Ni wna'r pethau hyn ond cynorthwyo'r cri am y cau llwyr. Buanydelc. Y BOGSIO BARNOL ETO.—Da gennym weled sylw yn cael ei roddi i hwn os na chodir i osod. hwn i lawr fe fydd yn Warth arhosol arnom. Cod wyd yn erbyn y bel droed, llai drwg hwnnw na hwn. Ai cysgu y mae Senedd wyr Cymru ar hyn o bryd ? Beth am eglwysi cred tref Gwrecsam, lie y bwriedir cynnal y Satanbeth hwn ? Mae cyfrifoldeb mawr arnynt. RECHABIAID COEDPOETH. Llew- yrchus ydyw'r Rechabiaid yng NghoedPoeth. Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol pabell Offa yn yr Adwy, ar hwyrdqydd Iau yr wythnos ddiweddaf. Eglur fod cynnydd mawr yma yn flynyddol. Cafwyd cyngerdd rhagorol hefyd, pryd y cyflwjnwyd calon roddion o gyd nabydd iaeth am lafur ffydd Ion achariadus i'r trysorydd a'r ysgrifennydd (y diweddar), y rhai a fu yn eu swyddau y naill am 35 a'r llall am 42 mlynedd. Wele ffyddloniaid. yn wir SEIAT Y 'GETHWYR.-Caed un felly yng Nghoed poeth yma y dydd. o'r blaen. Arweinydd y drafodaeth oedd y Parch. J.J.J. Cymrwyd rhan gan lawer o weinidog- ion y cylch. Y Parch, a Mrs. Thomas a fu'n goialu am anghemon y dyn oddimewn y tro hwn, a gwnaed hynny megis specialists yn y g refft. BRAWDOLIAETH GWRAIG SAM. —Ceidw'r fra-Adoliaeth hon ei chyfarfodydd yn y dref uchod a chysondeb mawr, a llwydd iant cyffelyb hefyd. Hercir y siaradwyr goreu o bobman i gyfarch y brodyr golygir yganiadaeth hefyd gan wyr medrus. Siar- adwr y Sul diweddaf oedd ysgolfeistr effro'r Rhosddu, a thraddododd araith bwrpasol ac amseroliawn ar YrAllor, yBabell, a'rFfynnon. Gwnaeth sylwadau gwerthfawr a chritical ar sefyllfa pethau yn yr ornest ofnadwy hon. Dylasai anerchiadau fel y rhain wneud lies mawr. DYRNOD DROM PR GELYN, sef penodi y Llwyd o Eifioni fod yn Ysgrifennydd Rhyfel. Cred y Clawdd, fely British Weekly, mai dyma'r ergyd trymaf a gafoddfy Caisar ers tro. Y mae rhyw arwyddion ei fod wedi ymollwng mewn dychryn byth oddiar y penodiad newydd hwn. Cyll ffos ar ol ffos yn awr, ac y mae ein bechgyn dewr wedi cyrraedd y third line trenches. Mae ofn Lloyd George ar y byd i gyd. Fe dd ychryn y ddiod hefyd o'r tir cyn pen chwe mis, gewch ch-,i i weld. SYRTHIO'N ORPOLEDDUS.-Y mae amryw o fechgyn dewr y Clawdd yn syrthio ar faes > gwaed, ond daw hanes gorfoleddus am eu diwedd. Mae goleuni buddugoliaeth ar wyneb pob un ohonynt. Mae hynny'n rhoddi calon ychwanegol yn eu brodyr sydd yn d al wrthi. GWYN YR ADRODDWYR.-Llaweryw yr Eisteddfod au a Chyfarfodydd Cystadleuol agynheliro amgvlch y Clawdd yma. Ygwyn gyrffredinol ymhlith ad rod d wyr yd y w na fydd is fel rheol yn dewis gwr hyddysg yn y grefft adrodd fel beirniad. Dewisir cerddorion gwych a phrofia^ol i feirniad.u'r canu, ond rhywun-rywun i feirniadu'r ad.roddiad.au. Nid da hyn, a rhesymol y gwyn. Mae adrodd da yn llawn mor bwysig a chanu, os nad pwysicach. Dylesid dewis dynion prof- iadol a hyddysg yn y gwaith pwysig hwn i bwyso achloriannu'radroddwyr. Hefyd. da fuasai bob amser gael gair o feirniad.aeth ar bob ymgeisydd, ac nid ar y rhai a ymddengys ar y llwyfan yn unig. Hyn er mwyn addysg. Mae (ligon o wyr dawnus a medrus tua'r Ciawdd yma y byddai'n dda eu henwi yn ail i neb mewn Elocution, fel nad oes angen syrrth io'n ol ar anwybodusion. SYRTHIO AR YR ORSAF.—V&vodd diwedd. disyfyd H. H. Squire, Rhiwabon, ar orsaf Gwrecsam, y Sad wrn diweddaf, gyffro nid bychan yn yr holl ardal. Adnabyddus oedd y gwr i laweroedd, oherwydd ei gysyllt- iad au busnesol. Gwr diwyd did wrw a hedd- ychol oedd. Mr. Squire. Gwnaeth beth wm- bredd o ysgrifennu yn ei ddyd d. Yr oedd. yn barchus gan bawb a'i hadwaenai. Teimlir colled fawr ar ei ol. Y TRIBUNLYS A'R 'GETHWR.- Mae'r llys uchod wedi bod yn galed iawn ar y pregethwyr, tra y dianga y gweinidogion bob yrun. Teimlir ar y Clawdd fod camdirfawr wedi ei wneud a rhai o'r pregethwyr-pam, y mae'n anodd dweyd. Daw dydd y byddis yn ,cy wily'ddio oblegid hyn. Wrth geisio ennill oddicartref, rhaid ymgadw rhag colli gartref. Mae perygl colli gormoo wrth geisio ennill. ESTYNNWCH EICH LLAW AM ETCH GWOBR.—Bu Ysgol Sul Bethlehem, Rhos, yn llwyddiannus iawn yn yr arhcliad Beibl- aidd y flwyddynhon, ac estynnwyd gwobrau a thystysgrifau i'r rhai llwyddiannus y Sul diweddaf gan Mrs. Preis, cymar llafurus yr Esgob Dd r. Preis, yr hwn hefyd add ywedodd "air," fel y medr efe, yn briodol iawn ar yr achlysur. Well done, y sgolheigion Bethlehem ENGLYN PR HUTYN.-Gwelaf fod rhyw ben swta wedi gwneud englyno rywfath i'r B?M??. Mae blys ar y Clawdd am ei weld mewn print. Ofnaf fod y beirdd yn talu gormod o sylw i'r Hutyn swil. Hyd yn hyn, y wae'r farodoniaeth wedi rhag- ori llawer ar 3 testyn. Hyderaf y llwydda'r englyn hwn i basio drw y offis y camp englyn- wr Pedrog, fel y bydd iddo ymddangis yn Ystafell y Beirdd. Hwyrach y bydd gennym air i'w d Uvoy 1 ami ana wedi y delo. Hyd hynny— H

Advertising

Advertising