Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Clep y Clawdd

JY _CYFARFOD MtSOL

News
Cite
Share

JY CYFARFOD MtSOL Mehenn 7- yng nghapel CrosshsH Street' y Parch. J. H. Morris yn y gadalr. DarIIenwyd IIythyr oddiwrth ysgrifennydd y Gym- delthasfa, yn gofyn i'r Cyfarfod Misol gymryd y materion a tu dan sylw yn y Gymdeithasfa i ystyriacth. Pasiwyd i'w cyflwyno i bwyllgor y rhaglen, I drefnu eu dwyn gerbron. Liythyr oddiwrth y Parch. W. R. Owen, B.A., Abergele, yn galw sylw at yr ymdrech a wneir i gael ystafeli i'r Cymry yn Kinmcl Park, ac yn gofyn am gynhorthwy'r eglwysi. Dywedodd Mr. James Ven- more ,Y.H., fod un teu!u wedi addo fi,ooo ar yr amod fod yr eglwysi i gasglu £1,000 arall; y dis- gwylir i Fethodistiaid Gogledd Cymru gyfrannu £5ce, a'i fod ef cisocs wed! derbyn r5 oddiwrth un eglwys. Pasiwyd i osod y mater gerbron yr eglwysi. DarIIenodd y Iiywydd y penderfyniad a ganlyn i'w roddi yng nghofnodlon y Cyfarfod M!sol. Cynygiwyd ef gan y Parch. E. J. Evans, a chefnogodd Mr. Wm. Venmore Ein bod fel Cyfarfod Misol, yn wyneb newyddion galarus y dyddiau diweddaf, yn dymuno datgan ein teimlad o dristwch a gond dwfn oherwydd y difrod mawr a'r colledion trymion mewn bywydau gwerthfawr ar dir ac ar for. Dymunwn yn arbennig ddatgan ein teimlad o goiled i'n gwlad a'n hyme odr- aeth yn symudiad brawychus Argl. Kitchener, a roddasal wasanaeth amhrisiadwy mewn amgylch- iadau anodd a chyfyng, a'r hwn hefyd a enillasai ymddirled IIwyraf yr Ymherodraeth yn yr argyfwng difrifol presennol. Teimlwn fod yn y goruchwyliaeth- au dyrys !iyn alwad ddwys arnom fel eglwysi I agos- hau at yr Arglwydd, mewn gwir ymostyngiad, ac i roddi ein hymddiried yn hollo! ynddo Ef, oddiwrth yr hwn yn unig y daw i ni ymwared." Pasiwyd i anfon cydymdeimlad y Cyfarfod Misol â gweddw a theulu'r diweddar Mr. John Williams, Southport, plant y diweddar Mr. Thomas Twiss, Whiston Mr. Thomas Hughes, Parkneld, wedi colli ei wyr yn y rhyfe], ac â thad a mam y gwr ieuanc, set Mr. a Mrs. Edward Hughes, Maldwyn, Birkenhead, yn eu profedigaeth lem; Mr. John Edwards, WIgan, wedi colli ei chwaer; Mr. 0. H. Hughes, Peel Road, wedi cyfarfod â damwain. Pasiwyd fod yr ysgrif- ennydd i anfon cydymdeimlad y Cyfarfod Misol a theuluoedd y bechgyn, aelodau yr eglwysi, os y collir rhai ohonynt yn y rhyferthwy mawr gweinidogion y gwahanol egiwysi i anfon hysbysrwydd iddo. Cenadwri eglwys Webster Road, yn gofyn am ganiatad i ddewis gweinidog: pasiwyd i'w dros- glwyddo i'r PwyIIgor Bugeiliol. Hysbysiad o eglwys New Brighton fod un o'i swyddogion, Mr. E. R. Jones, wedi symud i Gymru i fyw. Galwodd y Iiywydd sylw at frodyr dieithr oedd yn bresenno!: y Parch. D. Pritchard Jones, y Groes, yn gweithiù ymysg milwyr pen gogleddol y ddinas. Dywedodd Mr. Jones fod gofa! yr eglwysi Cymreig am y milwyr yn fawr lawn, a thystia'r bechgyn mai dyna eu cysur pennaf. Teimlodd mai gwaith hawdd iawn oedd diddanu'r bechgyn, yn y camps a'r ysbytai, oherwydd y gofal a gymerwyd gyda hwy yn blant, a'u crefyddolder dwfn a'u hymlyniad wrth iaith eu gwlad. Credai mai gwreiddio'n ddyfnach y mae crefydd mwyafrif y bechgyn hyn mae'r meysydd hyn yn wynion i'r cynhaeaf. Y Parch. J. R. Jones, M'llom. yn ddieithr, er yn aelod o'r Cyfarfod Misol, a sylwodd fod 400 o Gymry yn gweithio yn y Muilitiolli ¡"V orks yn Barrow. Gwneir ymdrech gyda hwy, ond pur anodd cael gafael amynt, gan eu bod yn gweithio 1 IIawer ar y Sul. Mr. D. R. Hugbes, LIundain, yn diolch am ein gofal am filwyr LIundain a ddaw I Lerpw!, a'u bod hwythau'n gwneud eu goreu yn yr un cyfeiriad. Mater gohiriedig, set sylw ar yr Ystadegau. Diolchai y Parch. R. Aethwy Jones, M.A., I'rystadeg- ydd am ei ofal a'i drefnusrwydd i'r Iiywydd am ei anerchiad, sydd I fyny a thraddodiadau'r Cyfarfod Misol; ac i Mr. R. 0. Williams am ei sylwadau yn y Cyfarfod Misol diweddaf, a'i waith fel blaenor yn galw sylw at gynhaliaeth y weinidogaetb. Mae hwn etc i fyny a thraddodladau y Cyfarfod Misol. Os na fydd i ni fel gweinidogion gael ein parchu yn y Cyfarfod Misol hwn, arnom ni y mae'r bai. Mae gennym Ie mawr I ddiolch i'r Arglwydd am y wedd lewychus sydd ar yr ystadegau, a gellid treulio Hawer o amser I sylwl ar y weddr raenus sydd arnom. Ein cynnydd y ftwyddyn ddiweddaf yn 442 ychydig yn fwy na chynnydd y Cyfundeb I gyd. Yn Arfon a Meirlon y mae'r Heihad mawr yng Nghymru; ac yr ydym ni yn cael el banner ond credaf y gwnaent fwy o ddaloni etc pe yr aent yn eu holau I gadw y Cyfar- fodydd Misol Cymreig I fyny. LIongyfarchai eglwys Stanley Road ar y naith ei bod wedi dod yr eglwys gryfaf yn y Cyfarfod Misol; ond cofiwn, nid yw Princes Road wedi mynd yn Hal: mac hi wedi cyn- hyddu. NIfyddaf yn horn gweled un egiwys yn mynd yn Hal. Geilw'r Mywydd sylw at y naith mai ychydig yw niter y gwrandawyr ond y mae yma niter arall na ddont i gylch yr ystadegau: mae tair cenhades yn gweithio mae dylanwad y Cyfarfod Misol ar nifer o'r rhaln. A oes IIawer o esgeuluswyr ? DIau fod, ac efallai yn rhannau parchusat y dref. Fe ddywedir mai yno y mae mwyat o baganiaid ymysg y Saeson. Pa fodd y gallwn enruM y Cymry hyn, trwy ddylanwad y rhai sydd yn byw yn eu mysg ? Beth am ein cysylltiad a'r eglwysi Saesneg ? Mae IIawer o'n pobi yn mynd Iddynt, end nid ydynt yn aros, I na'u had. Mae elslau dod a'r eglwysi i gymundeb nesa'rCyfundeb. Mae i'r eglwysi Cymreig eu traddodiadau, ac yno y mae'r bobl ieuainc yn fwyat cartrefol: gwnawn ein goreu iddynt. Yr Ysgol Sul: I Mae un peth yn pwyso'n drwm ar ty meddwl: mae gennym ni bwyllgor da yn carlo tretn y Cytundeb allan ond y mae hwnnw o'i Ie;—popeth yn cael ei wneud'ar gyter arhollad: darllen y Belbl ar gyter arholiad. Demnid chwaeth y plant i ddarllen y BeibI; ni honodd neb ei text books erioed tenir hwy I ffwrdd gynted ag y bydd yr arholiad trosodd. Ysgrifennir esboniadau wrth y Hath, a difant.chwaeth at ddarllen y Belbl. Rhown i nwrdd bob arholiad am ddeng mlynedd, a dysgwn grefydd i'r ieuenctyd. Y wedd ariannol: mae gennym bump o eglwysi cryfion mae tair ohonynt yn gwneud yn rhagorol. Gwerth a He eglwysi mawr yn y Cyfundeb yw cynorth- wyo'r gwan. Rhoddodd Princes Road £5°0, Anfield Road £45°, a Stanley Road £310, at achos- ion o'r tu allan Iddynt eu hunain. Peryglon eglwys fawr yw i lawer fynd yno i lechu, a pheidio â rhoi dim. Mae yno bobi gyfoethog a allai roddi rhagor at y weinldogaeth pe buasai angen; pe mewn eglwysi Hai buasai y cyntaf yn cyfrannu peth a'r olaf yn cyfrannu rhagor. MeddyIIer am aberth y Mynges, gymaint rydd eu bywyd yn llawen dros eu gwlad. Pa faint ohonom ni sydd barod i roddi ei fywyd dros yr lesu? Adroddiad PwyIIgor Purdeb a Dirwest, gan y Parch. 0. Lloyd Jones, M.A.,B.D. Awgrymai y dylai fod pwyjigor dirwestol ymhob eglwys, ac I gyf- arfod bob mis. Nid oes lyfr dirwest ymhob eglwys dylai fod un, a chyfle i'r newydd-ddyfodiaid ei ar- wyddo. Mae IIenyddiaeth bwrpasol at y gwaith ond gwneud defnydd ohoni. Penodwyd pwyllgor i drefnu slaradwyr i fynd i gyfarfodydd y Band of Hope He y gofynnir amdan'nt. Mae dirwest ar gynnydd yn y dref mae byrhau'r oriau wedi bod yn werthfawr i'r ddinas. Er cystal ydym yn yr eglwysi, nid ydym wedi sylweddoli ein cyfrifoldeb yn lawn, pan y mae'r gelyn yn rhoi ei holl ymadferthoedd ar waith. Cefnogwyd gan Mr. J. J. Thomas Os na ddeffry yr eglwys trwy'r wlad i'r gwaith hwn, mae arwddion I'w gweled yr a y gwaith hwn o'n dwylo, ac y gwneir ef gan bob! heb fed mewn Mawer o gyd- ymdeim!ad a chrefydd. Galwodd y Parch. R. J. Williams sylw at bammedyn o waith y Parch. Thomas PoweII, Cwmdar, a ysgrifennwyd ar gais Cymdeith- asfa'rDe. Mae'nbwrpasoliawnihyrwyddo'rgwaith dirwestol. Mr. Richard Williams, Anfield: Dylai pob dilynydd i Grist fed yn ddirwestwr. Mae'r Llywodraeth wedibannertagu'r Fasnach fe ddylai'r Eglwys orffen ei thagu. Mae yna frodyr yn. y Cyfar- fod MIso! a a!!ai alw'r hoU enwadau at ei gilydd, i alw sylw at y mater. Mae eMiauiniymosod: mae eisiau Saboth glan.—Gofynnwyd i'r Pwyllgor Dirwestot dynnu penderfyniad allan i'w anfon i'r Liywodraerh. ii;, Adroddiad o Gymdeithasfa Rhuthyn, gan Mr. John Hughes; Garston cenadwri yn gofyn i ni ofalu am y bechgyn a ddaw i'n mysg, i baratoi i'r fyddin. Cofihawyd am Mr. John Williams, Southport, gan y Parch. Robert Davies am Mr. Thomas Twiss, Whiston, gan y Parch. John Williams a Mr. Ellis Jones. Adroddiad y Pwyllgor Bugeiliol, gan Mr. Wm. Prit- chard, yn cymell caniatau cats eglwys Parktieid am ganiatad i alw gweinidog. Dewiswyd y Parch. D. D. Williams, D. Jones, Mri. Robert Roberts, Y.H., Wm. M. Owen, ac Ellis W. Jones, I fynd yno nos Sul, Mehefin 21' i gynorthwyo'r eglwys i ddewis pwyUgor. Adroddiad Pwyllgor y Capelau, gan Mr. John Edwards.

Hn Sened) ym Mansetnmn.

Advertising