Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

1Ein Csnedt ym Manceinion.…

Advertising

Clep y Clawdd j

News
Cite
Share

Clep y Clawdd j sef Clawdd Offa [GAN YR HUTYN.] SNIPER MIN Y DRE.—Mr„o lii'u mynd yn gyfyng arnaf o 'r dd.eutu, Mr. GoJ. Y dydd o'r blaen ymosod.wyd r.rn; yn ffyrnig mown rhvddiaeth lem gan wr o'p Rhos yma, ac yn awr bygythir fimown barddoniaoth froch gan rhyw wr o Fin y dre. Wei, wel pa both a wnaf ? Ymgodymais ag Eilir, a chefais of i la,vr. a douthom yn Srinrliau, ond cyfycl y Sniper hwn ei wn—m; ,o blunderbuss gp-nddo— ac anela of at fy nghorun, sef y man gwonnaf yn fy nghorpws, oblogid "Hutyn wyf, med.d Gweirydd. ap Rhys, a chefnogwyd hynny gan Eilir Aled. ?/r hyn a ddaw o onau dau neu d.fi o dystion sydd safadwy, yn ol y Gwirionedd dhvyrni. Er m3.i Hutyn wyf, credaf y gwn sut i arfer gwn cystal a Min y dre, ac nid oes arnaf fawr o'i ofn, oblegid. nid yw'n fawr o law ofo'i wn, mae'n oglur, gan y dywad, :•— Mi gaeaf un llygad. a chod.af fy ngwn I lawr aiff yr Hutyn Atolwg, pp. saethu wna dyn sy'n cau ei lygad cyn cod i ei Nvn ? Wedi codi y gwn y mae cau llygad., y lombo gwirion Hwyrach mai saethu dy hun wnei d.i, Min y dre Hoi, cymrwch y gwn odd is mo Hefyd, y mae'ii gwostiwn prun a oes gan Fin y dre drwydd.ed i gario gwn, hob son am fedr i'w ddefnyddio. Cymer ofal, frawd., mao'r police ar dy sawdl. Hyn y tro yma, hyd y bydd eisiau chwaneg. CAU'R DRWS.-Rhyw swn cau'r drysau sydd tua'r Clawdd. yma'rdyd.diau, a hynny am d'ivfod o'r haf. Caeir y Cyfarfod yd d D irllen, y Gobeithluoedd, y Cyfarfodydd Llenyddol, y Cymdeithasau Dirwestol, y Seiat ac hyd yn oeO. y Cyfarfod. Gweddi meAH rhai llaoedd. Pam, tybed. ? Paham y troir yr haf ben- dithio] yn ad eg mor dc1.ifudd iysbryd, meddwl ac enaid. ? Mor ffol ydym yn llosteirio'n cyf- loustcrau g'n be-idithion. Pan egyr d.aear a nefoedd ou drysau i ollwng allan brydffrth- woh a phersawr, aden ac oen, ai adeg yw honno i ninnau g^u PC nid agor ? Gwnawn well defnydd o'r h -if. Nid oos cau i fod ar y Munition Works Pam ar lenyddiaeth a w,o(i,(I.ion gra; ? ANRHAITH Y DDIOD.—S6n rhyted.d y sydd am anrhaith y ddiod. yn y papurau bob dydd. Mae 'r Clawdd cyn waethed ag unrhy w fangre yn y wlad. Cair gwragedd, milwyr, a dinaswyr anrif gerbron y llys o wythnos i wythnos, ond ni wneir dim ond cOóbi. Ai nid yw'r a.d.eg wodi dod eto i ATAL ? Atal sydd eisiau ac nid cosbi. Ac o gospi, pam na chosbir y drwg ? Er cymaint ein bost, yr ydym ganrif o leiaf ar ol y conhedloedd. eiddil- af sydd o'n hamgylch. Quick March, yr Hen WlwJ YMOSOD AR Y DEINTYDD.-Maeun Trybinlys wedi symud oddiwrth gydwybod y dynion at eu dannedd. Hwyrach fod y Trybinlys hwnnw yn fwy hyddysg yn y pethau hynny, gan y gwyddant fwy am frath- iadau yr olaf na.'r cyntaf. O'r hyn lleiaf, dy- weiant yn bendant a difloosgni fod. deintwyr yn nhref Gwraig Sam nad oes ganddynt yr un hawl drwyd.ded.ol i ofyn i Sam na'i wreig i "agor eu sifnau'n syn." Mae ganddynt ddeiitlooodd, ond nid. ydynt ddeintwyr, modd y Trybinlys. Atolwg, pa sawl un felly sydd wedi agor ei safn yn ofer o bobtu'r Clawdd yma! Peidiwch a bod yn rhv barod i agor eich sifnau, ddvnion ffol Dyma lys rhy- fedd yn chwilio am gydwybod dyn yn ei safn nid yw'r- gwybod y gwahaniaeth rhwng dant a chydwybod. Cefivlau a adnabyddir wrth 6u daint, ond dyn wrth oi gydwybod. Pwyllgor o Vets, mae'n debvg, yw'r rhain. MELYS GWSG, HUN Y GWEITH- IWR. Sut y gall dyn fyw heb gwsg ? medd y truan anffodus Wm. Lowe o'r Pick Hill wrth ei briod. Cythryblwyd of gan ei amgylchiadau chwidr a'i iechyd bregus. Gwallgofod.d, a gwnaeth ymaith ag of ei hun a gwonwyn. Mao'r ardal mewn cydymdeim- lad gwir a'r teulu yn eu galar crai. Bu Mr. Lowe yn aelod gweithgar o'r Cvngor Sirol a Bwrdd. y G-xarchoidwaid. Rhyfedd yw ffawd yn ei ffordd. PUTEINIO'R ACHOS ETO.-Pender- fynwyd ym Mwlchgwyn, medd y Glop, gael Baner-Ddvdd i ddangos ein cydymdeimlad yn sylweddol a'n ffryndiau yn Rwsia, drwy anfon cynorthwy i'w cloifion a'u clwyfedigion yn yr ysbytai. Ond ow ow puteiniwyd yr achos da drwy gael Whist Drive-ffals y gothern -i gynorthwyo'r drysorfa. O gwymp anrhaeth- ol Pa hyd yr halogir bwriadau mor dda ? Hefyd, sonnir am anfon cynhorthwy i'r Y.M.C.A. sydd yn gwneud gwaith mor glodus ac ardderchog. Teilwng yw'r Gymdeithas hon o bob help,, ond cofiwch chwi ym Mwlch gwyn mai Christian Association ydyw, fel na fydd i chwi ei dreiifo hithau i'r llaid. Paham y rhaid. i ni yng Nghymru fad lychwino'n dwylo ag estron bethau fel y whist drives bon- digrvbwvll ? GWOBRI'R FFYDDLON. Hwdiwch Watch med.d pwyllgor Addysg swydd DAin bych y dydd o'r blaen, ymMhen ygelli, wrth ddwy hogan lygatddu a dau hogyn penfelyn. Yr oedd y pedwarawd hyn wedi presenolieu hunain yn ddifwlch, ddydd ar ol dydd, fore a hwvr, am ysbaid saith mlynodd. o amser. Well done I Diolch i'w rhieni am ou hanfon ,yn wir, dylasont hwy, sef eu rhieni, gael watch, neu eight day clock, hefyd. Dvma'r pedwar Sarah Ann Jones, Ceridwen Roberts, Percy Hale, Robert D. Peters. Ni fydd eisiau ond cadwyn arnynt bellach i ffrwyno'r oriawr yn y llogell neu ar y gwddf. Dangoswch eich watches ym mhobman, 'mhlant i, ond yn y capel. Nid oes neb i dynnu allan na dangos ei watch yn y Cysegr ond y 'gethwr, efe yw'r timekeeper. GWAHODDIAD I AROS.—"Arhoswch stem arall medd Cylchdaith Wesleaidd. Coed Poeth wrth y goreuwvr hyn, sef y Parchn. Philip Price, Meirion Davies, Charles Jones, a Meirion Jones. O'r gore, mi wnawn, oedd yr ateb cynnes a derbyniol. Mae gan Gylch- daith Coed-Poeth galon i gymell a llvgad i weld. Gwyr da'u gair a mawr eu llafur a'u llwydd yw'r rhai hyn. Da i chwi arcs, frodyr. Ni chewch winllan wen vn unlle. A chofiwch chwithau, bobl eu gofal, am roddi tipyn chwaneg o fodder iddynt, sef war bonus haol, yn ystod y cyni eplod sy'n disgyn ary 'gethwrs yn y cyfvng-glem presennol. Mor 11awen ac mor hyfrvd vw trigo o frodvr ynghyd." Y TEITHIO SABOTHOL.-Protestia capelau y Rhos yn erbyny teithio pechadurus sydd. %r y Suliau y dyddiau hyn. Mae'r peth yn lied gyffredinol dylid protestio'n gyffred- inol. Cwynir o amgylch y Clawdd ym mhob | man fod gwyr iom.mc y cynulleidfaood.d yn rnynd odclicartref y Sul, gan esgeuluso'u cyd- gynhulliad, a dychwelyd gartref ymliell yr hwyr, tan ddylanwad d.iod. neu rhyw gythraul arall. Mae hyn, nid yn unig yn aanhoilwng o'r Saboth a chrefydd, ond hefyd. o'r bochgyn dewr-galon sydd yn ymladd. trosom ar faos y frwydr. Disgwyliant i ni sydd gartrof fod yn ein capelau pan y maent hwy yn y trenches, ar eit gli.iiau yn ymbil drostynt tra y maent hwy'n ymdrech a'r golyn trosom ni. Gwell colli'r frwydr na cholli'r Saboth. CYNGERDD Y PLANT.- Yn y Moss, yr wythnos dd.iwed.daf, cafwyd gwlodd. o'r feth oreu gan blant yr ard.al, tan arweiniad med,rus yr hyfwyn a'r llafurus Isaiah Roberts. Dyma un o'r pethau mwygf llwyddiarmus, meddi", a'r cynhulliad. mwyaf lluosog a fu yn yr ar(ipl orioed, Gworthwyd agos i fil o docynau. Yr oedd yr adeilad eangdal1 sang. Deuthum i fyny yr lioll ffordd i weled. ac i glywed. Cefais fy mawr focldhau. Gwnaeth pawb eu rhan yn ganmola-dwy. Plosig(lcl pawb hyd yr oithaf, a mawr yw'r ganmoliaoth i Mr. Isaiah Roborts a 'r rha i a' i cynorthwy odd. mor ddygn. Melys, moes oto. CWRDD lWISOL SAIS.-Gwolwyd oddi. wrth y brothyn fod yr Hoiiptluriaotli yii cyf-,ir- fod. yn nhre Gwraig Sam yr wythnos ddi- wed.daf. Nod.wodd allanol v Bwrdd. Misol Cymraeg, medd y Glop, yw'r silk hat. Nod- wed.d allan y Cwrdd. Misol Saesneg yw y clerical collar, sef y right-about-fac.e-collar. Un gwahaniaeth mawr yn y cyfarfodydd yw mai yr ieuanc dibrofiad fydd yn fflamychu mwyaf ymhlith y Saoson, ond yr hen a'r profiadol ymhlith y Cymry. Hwyrach fod gwahan iaothau eraill, ond nid wyf fi yn hyddysg. Troais i mewn i wrand.o'r bregeth yr hwyr,— un bregoth ac un pregeth wr oedd, a rhyw olwg unig iawn oedd. ar bopeth. Gwr pendrwm a sp.fncirwm oedd y pregethwr. Disgwyliwn gaol tipyn o ddiwinyddigeth, ond pregeth ymarferol a syml gfifwyd, ar y Rhyfel, ac ychydig o ffilosoffi thrown in. Yr oedd yn ddiddorol tros ben, a phawb yn gwrando'n astud. Nid wyf yn sicr chwaith fod pawb yn hoff o'r athrawiaeth. MOSES BAOH" YN Y RHOS.-Y ydym ni yn y Rhos yn orhoff o'r Ddrama, Mr. Gol. Mae yma hefyd Gwmniau Drama o fri. Gan un o'r cyfryw, sef Cwmni Botlieiiia, y eaed Moses Bach (Pedr Hir) y noson cynt. Mae y math yma ar Ddrama yn gyrru gwir- ionedd.au'r Hen Air i fewn d.rwy'r llygad a'r glust, i d.dyfnd.er calon a chof, ac ni fydd yn hawdd fyth i'r un diafl ou tvflu allan. Ewch rhagoch, chwi Fed.yddwyr Bfthania, a chof- iwch mai Bodyddiwr oeid Moses Bach "— bedyddiwyd of yn yr afon, or iddo dyfu i fynv vn Annibynnwr. Dae waeth am hynny. PREGETH" Y RINK.-Trodd y ewrdd pregothu milwrol a fu yn y Rink rai Suliau yn ol yn Hwyddiant. aughyHredin i'r golyn. Y mae ymrafaelio wedi bod rhwng y ploiqipu byth oddiar hynny. Ehed ensyniadau chworw drwy'r awyr, a disgyn clap ar ben hwn a'r llall, a bloeddir yn y newyddiadur hwn ac arall. Nid oes fyth ddim daioni yn dyfod o dorri Sabothau'r lor. A chofiwch chwi, wyr a gvfrifir yn arweinwyr, mai y chwi sydd yn gyfrifol am hyn. Dysgwch wers. COfido gadw yn sanctaidd y dvdd Saboth." FFAIR FF Y LI AID.—^Dy wed.ais yn y rhifyn diweddaf mai'r ffyliaid fyddain sicr o gario'r dydd, ac felly y bu. Maent wedi cael y ffair, ac orbyn hyn mae'r ffair wedi eu cael hwy. Son am gynhilo, wir, affair ffyliaid yn wawd ar y syniad. Bydd arian angen teulu- oedd ac arian dvled y masnachwyr yn myned yn dyrrau i'r ffair. Mae'r ffair yn warth i war- eiddiad, ac yn berygl i'r gymdogaoth yn iech- ydol, gwIoidyddoI a chrefyddol. Pa le y mae'r arweinwvr ar hvn o bryd ? AT Y GOLYGYD.D.-Dio Ich am oich gair caredig. Ofnaf mai "Hutyn" Wyf, er y cwbl a ddywedwch. Rhowch wybod pryd y dowch ar gefn y merlyn i Fwlchgwyn,. iddynt wneud Whist Drive ar eich cyfer (?) Os dof i byth i Lerpwl mi ddof i roi tro am- danoch chwi. Cofiwch chwi fod i mewn yn yr offis ond os byddwch chwi allan, rhowch sialc ar y drws ac os na fedra i Odod, mi wnaf innau'r un fatli.-Hyd hynny, Yr Hutyn. [Y mae'r ais yma'n oglais drwyddynt am gael gweled. Yr Hutyn; ond ar ol i'r hin gvnhesu tipvn y ceir dod i Fwlch gwyn a Nant y Ffrith.-Y GOL. ] O.N.-Bu D y wasg yn chwarae'i antics efo 'mhytiau diweddaf gosododd Wyr Osborne Morgan yn lie Syr 0. M. a Stori dda yn lie Stori ddu," etc. Ond d'oes fawr pwys, fe ddeall pob call.

,Basgodold olp Wlad. I

Ar y Mesur Byr

Advertising