Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising

I', 1 1?'1. -I -I-t Y Daith…

News
Cite
Share

Cymry Amlwg. D. Tecwyn Evans. Eb nad yw'r gwrthrych ond dyn ieuanc ei olwg a'i oed, cyflawnodd eisys wasanaeth tra mawr i'w eglwys a'i wlad mewn amryw gy fair- iadau. Pe gwnolid oryn: uwchrif eleni, ac y trefnid iddo gadair esmwyth i eistedd yn ddiymadferth ynddi tros weddill ei rawd, diog el ond odid fyddai ei enw o Ie ymysg eiddo anfarwolion y genedl. Eithr to gwyd ei haul eto'n uwch i'r lan, a goleua'n ddisgleiriaeh fyth nes cyrraedd gorwel oes. A chyfryw yw nodwedd rh n o'i waith fel mai ar ol hyn y gwyddis ei faint a'i worth. Dechreuodd ei yrfa gyhoeddus ar draethell Meirion fel yegolhaig addawol eynorthwyai ei gyn- ysgolfeistr (Mr. J. J. Thomas) fel disgybl- tthro ac wrth gyfrannu i eraill enillai lawer mwy iddo'i hun. Nid ar egwyddor o'r Ilaw i'r genau y byddai'nbyw y eyfnod hwnnw; casglai'n ddiwyd o bob maes, a gosodai o'r neilltu hendwr lawer ar gyfer blynyddoedd y g-tlwadaii-trymach a'r cyfrannu helaethach. Anadlai awyr firain Elis Wyn, Morgan Llwyd, Edmwnd Prys, ac eraill, fel nad rhyfedd iddo dyfu'n gymaint odmygwr o geinder eu Cym. raeg a thrwch eu meddyliau hwy a'u cym- rodyr cawraidd. Troes oi feddwl at farddoni yn gynnar eiliai gan yn rhwydd, a saerniai onglyn pert, cyn gadael ysgol glodus y pentref gerllaw. Dyma'r pryd y dechreuodd ddefn- yddio enw barddol; a phriodol y coidw blwyf ei haniad mown coffadwriaeth mewn dull felly. Nid yw'n fwy, eymeradwy yn unman nag yn y fro ramantus honno a'r cylch. Gwir y dtfnyddid yr enw gan un arall o'r dyfodiaid i'r ardal; ac yr oedd hwnnw-G. Tecwyn Parry—ynun o blant cyfreithlawn yr awen wir. Eithr ni chyfyngai y naill ar y Hall; a chododd Tecwyn Evans i'w orsedd fel y Tecwyn erbyn hyn. Yn nesaf cawn ein gwrthrych yng Ngholeg y Brifyagol ym Mangor. Dyma eto drobwynt clir yn hanes ei fywyd; oblegid heblaw manteisio ar y cwrs cyffredin o addysg yno, a graddio yn anrhydeddus yn yr amser arferol, daeth o dan hudlath yr Athro mewn Cymraeg -—John Morris Jones. Pa wasanaeth arall bynnag a gyflawnodd y Proffeswr hwn—fel Boirniad Eisteddfodol, a Bardd, Gramadeg- ydd, a Grolygydd,—ni wyddom am un Athro arall yn ein gwlad a lwydda i wneud cynifer o'i ddisgyblion yn arwr-addolwyr. Gwelir ei ddelwddisglairar lu ohonynt, a hawdd ydyw dwevd DWv vw eu tad hwvnt oil. A hnllaoVi pan gyhoeddir testun awdl yr Eisteddfod Genedlaethol, ac o bydd ar Iinell astudiaothau y Dosbarth Cymraeg ym Mangor, nid anodd rhagfynegi mai i un o'r disgyblion y disgyn yr anrhydedd, pwy bynnag fo'r cloriannwr. Ond o blith ei holl "deulu," prin y medd yr Athro un mwy wrth ei fodd na Mr. Tecwyn Evans. Ni olygir wrth hyn ei fod yn fwy o efelychwr nac o adgynyrchydd ohono n'r gweddill; eithr yn hytrach ddarfod iddo ddal ymlaon gyda'r efrydiau hyn gwodi dydd iau'r Coleg, a gwnoud ei ran yn low tuagat ddwyn delfrydau'r Athro yn ffdithiau. Yn y cyfamser, tyfasai yn bregethwr poblog- aidd iawn, do hynny am ei fod yn bregeth wr da. Cyfuna yn hapus elfennau hanfodol meistr y gynuiloidfa chwilia am eiriau eymeradwy, trefna ei fater yn ofalus, medd angerdd argy- hoeddiad, gydag efengyl fawr a ehref, a llais clochidd-heb grac ynddo dan y llafur caletaf medr ddwyn y pethau poll yn agos at amgyffredion y cyffredin, a gwneud y dwfn yn glir ac yn syml. Ac er nad y mesur byr yw hyd ei bregethau, eto trwy amrywiaeth ei ddull ceidw pi wrandawyr rhag cofio'r awrlais, ac heb hun na hepian arnynt; a rhydd iddynt fesur dwysedig o ddanteithion, a blasusfwyd nad allant flino arno, Mae cymaint galw hefyd erbyn hyn, am ei wasanaeth fel darlithydd. Ac yn ychwsnegol atdostynaullonyddol traotha arfaterionbeibi- aidd, yn enwedig Llyfr Job. Diau fod y ddarlith honnoi-t ,-h-w-yn, o wneud daioni lawer, oblegid meistrolodd efo ddyrysbynciau beirniadol a diwinyddol y llyfr, a gosyd 6i gasgliadau teg gerbron mown modd noilltuol o. hapus. Gwelsom oi fod etc yn cymryd cwrs cyffelyb gyda Llyfr Jona a. gall symud tramgwydd rhai meddyliau ynglyn a'r llyff hwnnw nos dwyn i'r golwg ei gynnwya con- hadol cyfoethog. Efe ysgrifennodd ddwy bennod o Lestri'r Trysor, set yr un ar Lyfrau Doothinob, a'r Hall ar Efengyl ac Epistolau loan, yn gystal a chydolygu'r gyfrol gyfan. "Bwriedir i'r gyfrol hon gyfleu sylwodd y golygiadau a goleddir yn lied, gyffrodin r dyddiau hyn gan Feirniaid diweddar gyda golwg ar wahanol lyfrau'r Boibl, ac ar yr un pryd ddangos nad ydyw'r golygiadau hynny, o'u hiawn ystyried, yn lleihau dim ar werth gwirioneddol y Beibl, eithr yn hytrach yn ein cynorthwyo i gaol golwg gliriach ar ei ragoI" ia,othan." Credwn fod y rhan fwyaf o anawsterau meddyliol ieuenctid moddylgar a darllengar Cymru heddyw'n codi o'r hon syn. iadau a goleddwyd, yn hender y llythyren, am y Beibl, a bod Beirniadaoth Ddiweddar gymedrol yn clirio'r anawsterau hynny, ac yn gwneuthur y Llyfrgell Ddwyfol yn arddereh- ocach nag erioed." Dyna yn sier amcan teilwng ac nid oes adran loewach na mwy boddhaol yn y gyfrol na phenodau Mr. Tec- wyn Evans—pa faint bynnag o'i ofal golyg- yddol ddaw i'r golwg yn ffurf yr ysgrifau eraill. Tua'r dwyrain y mao ei ffoneslr yn agored, i groesawu blaen y wawr ond nid oes dim yn wyllt ynddo myn wybod mai'r haul sy'n codi cyn golchi ei lygaid yn y golaani • a diarfoga'n rhwydd y mwyaf ceidwadol ar Y cyfryw bynciau trwy ei ddull syber o'u fcrin. Cordd ganol y ffordd dda ar fatorion hanfodol y grefydd Gristionogol, fol y prawf ei ysgrif lafurfewr ar Berson Crist yn un o'n eylch- gronau. GwoJír ei gyfroddion mynyoh yn y gwahanol gyhooddiadau ac ni chyffwrdd un amser a phwnc heb ddadrys rhai o'i ddirgel- ion, ac ennill sylw oi ddarllonw-yr ato ac aanyn eu diddordeb ynddo. Ond or rhagorod ei gynyrehion hyn, d»W( mai ei briod waith yw gloewi"r Gymraeg." Rhaid cydnabod mai gwaith yr oodd mawr angen ei gyflawni ydyw hwn. Ac or cae! ohonom Ramadeg y Pen Athro, a'i ysgrifau ami yn Y Beirniad, yr oodd eisiou rhwy gyf- rwng i'w poblogoiddio a'u symleiddio, ao yn arbennig i guro beunydd ar y drygau a'r gwall au wrth eu henwau nes eu clirio o'n llenydd. iaeth. Nid Ilafur dymunol yw hwn chworw yw poh meddyginiaeth, ac ni welir un corydd dros yr amsor presennol yn hyfryd angon- rhaid yw cyffroi gwrtliwynebiad os nad gelyn- iaeth, wrth bwyntio allan gamgymeriadau. Suddasai'r arferion gwallus mor ddwfn fel mai goruchwyliaeth boenus yw eu diwreiddio. Ond gl^n Mr. Evans wrth y dasg. Wodi ysgrifennu ohono lawer i'r newyddiaduron a'r cyfnodolion yn y cyfeiriad hwn, casglodd nifer o'i lithiau ynghyd i ffurfio cyfrol hardd, dan yr enw Yr Iaith Gymraeg. A thystiol- aeth uchel i'w gwerth, a goboithio i awydd gonest y wlad am ddiwygio gyda hyn, yw'r alwad am ail argraffiad ohoni, yr hyn hefyd a gaed gydag y chwanegiadau. Trafodir orgraff a chystrawon yr iaith dan wahanol beniadau. Cydnebydd yn rhwydd nad, y w hen gwestiwn dyrys yr orgraff wodi oi bonderfynu'n derfynol a chyffredinol; ond amceniratgysondeb, acal foddu rheswm digonol dros bob ffurf a arferir. Ychwanegir adran werthfawr ar Gymraog y Beibl, gan egluro rhai o'r ffurfiau anghyffrodia a goir ynddo ac olrhain eu tarddiad. Cysyllt- ir sychter ysbryd yn reddfol a manion iaith ymddengys gwaith gramadegydd yn sugno'r mer o'r cyfansoddiad ond clod mawr it Mr. Tecwyn Evans yw dweyd iddo godi y trafodaethau hyn i awyrgylch egwyddorioit, a'i fod yn abl i wisgo cymaint o gnawd a giau am esgyrn oi feirniadaeth. Wrth ddegymu y mintys a'r anis nid anghofia un amser bothau trymach cyfraith Duw a dyn. Ae er codi o ambell ystorm am ei ben, cAn. yn oi chanol gyda chydwybod ddirwystr. Nis gwn beth a'i harweiniodd—yn ychwanogol. at werth y darn—i gyfieithu Hound of Heaven. (Thompson) i'r Gymraeg. Ond os oea rhyw fytheiad daearol ar ei ol yntau, oblegid chwalu ohono ei nyth clyd, nid hawdd ei oddiwoddyd gan y cyflymaf o'r eyfryw I A thyma ei ddiweddeb i'r gordd :— Erys y Traed gerllaw v Ai cysgod Dwyfol law Yn cu ymestyn yw fy nhrymfryd i ? "Ha! hoff, ddall, fawr ei gyni, Myfi yw'r Hwn a goisi Erlidiaist Gariad pan erlidiaist Fi." I CLWYDYDD

Cymry Amlwg.