Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

rSlAFELl Y BEIRDD

News
Cite
Share

Ein Conedi ym lancoinion. Cenhadon y Suf Nesat. Y METHODlSTIAID CALFIXAIDB Moss SIDE—10.30 a 6.30, W J Jonss, Rhyi PENDLETOX—10.30, R Williams, 6 E Wvn Roberts HEYWOOD ST—10.30 a 6 R J Jones, Bangor, R Williams VICTORIA PK—10.30 E Wyn Roberts 6 R J Jones LEIGH—10.30 a 6, WARRINGTON—10.30 a 6, FAENWORTH—2-30 a J S Roberts 6 X" Evans EARIESTOWU—10.45 a 5.30, ASHTOX-UNDER-IiYNE—10.45 a 6.30, EGLW78 UNDEBOL ECCLES-ll a 6.30, YR ANNIBYNWYR OHORLTON RD—10. 30 a 6.15, Efrydydd BOOTH ST-10.30 a 6,15, £ D DUNCAN ST, SALFORD-10.30 a 6.15 J Morris QUEEN'S ROAD—10.30 a 6.15 ROLUNWOOD—10.30 a 6.15 R Williams, Crewe Y WESLEAIDJ DEWI BANT-10.30 a'6 Oyf Ysgoli floREB-10.30 W G Jones 6, G Tibbott SEION-I0.30 D. R. Rogers 6 H Roberts BEAULAH-2.30 a 6 GTibbott 16 OALFAKIA—10.30. John Felix, 6, W G Jones WEASTE—10.30 J D Owen,,6.30, JFelix Y BEDYDDWYR CTP. MEDLOCK ST.—10.30 a 6, J H Hughes LONGSIGHT-IO.30 a 6.30, Pregeth ROBIN'S LANE, SUTTON—10.30 a 5.30 CYMANFA'R METHODISTIAID.-Cynhal- iwyd hon nos Wener, nos Sadwrn, a'r Sul diweddaf, Caed pregeth ymhob un o'r pedwar capel nos Wener, ac yn y tri moddion y Sul. Ym Moss Side y cynhal- iwyd y Cyfarfod Eglwysig cyffredinol nos Sadwrn, a daeth cynulleidfa liosog iawn ynghyd. Caed cyfarfod rhagorol yn lIawn brwdfrydedd gwcddus. Y pedwar gwcinidog dieithr a weinyddai y tro hwE oedd y Parchn W. E. Piydderch, Abertawe R. J. Rees, M.A., Aber- ystwyth W. R. Owen, B.A., Abergele a P. H. Griffith, Llundain. r SEIAT FAWR.-Dechretiwyd nos Sadwrn gan y Parch. Rt. Williams; llywydd, y Parch. R. Hum- phreys, Rochdale, yr hwn Ta sylwodd fod y Gymanfa a'r Seiat ymhell dros gant oed. Mae cymylau duon uwchben y gwledydd eleni, ac eglwys Dduw ar ei phrawf, a'r byd, ac uffern, a Duw yn ei gwylio. Gwneir llawer o waith gan yr eglwys yn y cyfwng hwn, ond mae angen hunan-ymholi, a cheisio gwneud mwy ynglyn ag esgeulustod o gyfarfodydd, ac. i'r Ysgol Sul, a mo,ddion bore Sul. Gweddiwn am i'r aflwydd fyned heibio, ond nid cyn i gyfiawnder a rhyddid gael ei ffordd. Disgwylia ein hieuenctid yn ddyfal am rywbeth gan yr eglwysi pan ddeuant yn ol o'r rhyfel. Y Parch. R. J. Rees, Aberystwyth, a wnaeth sylwadau ar ystadegau eglwysi y Cyfarfod Misol. Ni thraethodd nemor ddim ar ffigyrau ac nis gall neb, meddai, gyfrif yn gywir ond yr Hwn a safodd wrth y drysorfa, ac a wyr beth sydd l mewn dyn. Rhyw salient wedi gwthio allan tuhwnt i linell Cymru yw y Cyfarfo'd Misol hwn, a chanddo gyfleusterau'r arweinydd, a pheryglon yr ymosodydd Mae'n Gyf- arfod Misol bychan, ond dug hynny iddo lawer o fanteision. Braint un bychan yw y lIe a rydd j bawb ddefnyddio eu talent. Ond yr un pryd golyga feich- iautawy. Medd tawer o bwyltgorau, on'd yn ddlgon naturiol ceir pwyllgor yr achosion bychain a phwyll- gor dirwest ymlaenaf, a phwyllgor yr adeiladau yn sylfaen deilwng yn y gwaelod. Enillwy d ychj dig fod- feddi oddiar y gelyn mewn rhai cyfeiriadau. Tyn rhif yr aelodau yn awr at y ddwy fil, cynhydda rhif y cymunwyr, ac el yr ymdrech ariannol yn ei blaen. Ymedy llawer o'r eglwysi, ond gofala Rhagluniaeth anfon rhai o'r Hen Wla,d yn eu Ile. Lleiha nifer y plant-un o ffynonellau nerth yr eglwysi. Isel yw cyfartaledd aelodau eglwysig yn aelodau o'r Ysgol Sul. Beth, hefyd, am yr 800 o wrandawyr heb fod yn aelodau ? Un cysur wrth weled y gwrandawyr hyn ydyw eu bod yn dangos nad aeth hyfforddiant bore oes yn ofer, a bod tradidodiadau y tadau heb eu hanghofio. Ymddiriedwy'd agor mater y seiat i'r Parch. W. E. Prydderch, sef Heb. xii. 27, "Y pethaunid ysgydwir." Dechreuodd trwy ddweyd mai nid cyfarfod mo'r seiat i esbonio ac adrodd pregeth; ondi adeiladu a chysuro plant Duw. Byd Duw yw hwn Efe a'i piau. Ni chafodd y dieifl feddiant arno gafaelwyd ynddo gan ddylanwadau llygredig, ortd ni chollodd Duw ei ddiddordeb ynddo. Efe fyd'd piau'r cwbl ohono rhyw ddiwrnod. Mae brwydr ar y ddaear o hyd rhwng y da a'r drwg, ond y da orchfyga yn raddol, a'r da sydd yn ansigledig. Defnyddia y Duw mawr gynhyrfiadau ac ysgwydiadau i amlygu ei ogoniant ei hun. Sylwodd ar hanes cenedl Israel fel yr oedd yn meddwl yr apos- tol wrth lefaru y frawddeg ddifynedig a dywedodd tol wrth lefaru y fraw mai cenedl ag arbenigrwydd rhyfedd iddi ydoedd. Ni ellir ei hesbonio yn ei llwyVidiant na'i haflwyddiant fel rhyw gened) arall. Ambell waith byddai popeth yn erbyn y genedl, ond ennill wnai trwy'r cw bl; dro arall elai popeth o'i phlaid, ond colli wnai. Enill- odd bob tro pan oedd yn iawn at Dduw. Ei hanhebyg- rwydd i genedl arall oedd ei nerth, a'i thebyg- rwydd oedd ei gwenditl. Eglwys Ddiiw ydoedd, a chenhadaeth arbennig ganddi. Ysgydwir pethau mawr yn awr, Iwrop, ie Prydain, ie ein haelwydydd ond ynghanol y cryndod a'r ysgwydiadau mawrion nid ysgydwir mo gyfiawnder, gwirioned'd, a'r egwy- ddorion tragwyddol. Anerchodd y Parch. P. H. Griffith yn Saesneg, a chyfeiriodd at fawredd cynnwys y frawddeg fach, a chyn lleied a wyddom am y byd arall heb 4darluniau, cymariaethau, a chyfatebiaeth. Meddylier am ddull y byd a chwestiynwn ein hunain, trwy ofyn, A ydym yn derbyn y gyfurtdrefn a elwir yn wareiddiad ? A ydym yn cydfyned i rheol bresennol masnach ? Mae ein huchelgais, ein rhaib, a'n balchter'yn Brwsiad yn ei ion. A dderbyniwn ni drefn bresennol dynol- ryw ? Yr oedd pethau mawr yn gweithrddu pan lefarai yr apostol y geiriau-yr Hebreaid Cristnogol yn ffoi, a phopeth gwlerdyddol yn rhoi ffordd. Mae tueddfryd ynom i hepian pan y mae Duw yn gorfod ymtadd mewn dynoliaeth. Hepian yr oeddym nin- nau cyn y rhyfel, a gorfu ar Dduw ein hysgwyd. Mae y frwydr cydrhwng cyfundrefn fydol a chyfun'drefn dragwyddol. Mae rhyw damaid bach o fyd Duw i'w wcled drwy ganol uffernau y byd, fel y gwelodd y mil- wr flodeuyn Cenhinen Bedr ym maes y frwyflr. A welsom ni trwy'r cyfan Rosyn Saron ? Pan y mae gobaith yn cael ei la'did gan ddiafleifldiwch y byd, a welsom ni didarn o fyd Duw ? Cre/dwn mewn natur, mewn ymerodraethau, ac ynom ein hunain, onid hwy oil a ysgydwir. Trown ein golwg at Dduw a'r pethau nfd ysgydwir. Y Parch. W. R. Owen a ddangosodd fod pethau mawr wedi bod o'r blaen, a mwy na'r rhyfel hwn.. Yr oedd cysgod pethau mwy ar feddwl y rhai y dider bynient y llythyr hwn gan Paul. Yr oedd dinistr Jerusalem yn fwy i'n byd ni nag a fyddai dinistr Berlin a Llundain. Pethau y byd y mae Iesu Grist yn ganolbwynt iddo a saif,y ddinas nefol nad ysgogir, pethau y byd moesol ac ysbrydol, egwyddorion sanct- eiddrwydd a daioni. Gwyn ei fyd y dyn sydd a'i draed ar y graig pan mae ei amgylchiadau a'i gysuron yn siglo. Munud ofnadwy i d'dyn yw'r hon pan deimla fod y pethau y pwysodd arnynt yn siglo a rhoi fforldd. Caed ychydig eiriau pellach gan y Parch. R. J. Rees, a therfynwyd y cyfarfod trwy weddi gan y Parch. J. Felix (W.).

Ein Conedi ym lancoinion.

I 0 SOOLAU-R ANDES.I

Advertising