Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

' / ..; '■ . .III Drwodd a…

News
Cite
Share

'■ Drwodd a Thro. YSGARTHION PRESTATYN.—Y mae Bwrdd Llywodraèth Lleol a'i fryd ar gychwyn ymchwiliad cyhoeddus i gais Prestatyn am ganiatad i fenthyca 128,000 i wella dreiniau'r dref, sef i gludo'r sgarthion a dali'wchadw'n ddihareb o dref am iechyd ac awyr lan. YSIGO DAN EI PHJVN.—Ddydd Gwener diweddaf, cafwyd Mrs. Elizabeth Humphreys, gwraig i lugail, wedi ymgrogi yn ei thf- yn Llanidloes. Y oedd hi'n agos i ddog a thrigain oed, ac wedi dioddef yn drwm gan ball cwsg. Dyma'r trydydd i ladd ei hun drwy ymgrogi yn Llanidloes yn ystod mis o I amser. DIM O'Cll MWMIAN DEUBIG.—Yr oedd Mr. R. G. Ellis, swyddog yr olusen plwy, Bethesda, wedi amlygu ei fwriad i Warcheid- waid Undeb Bangor a Beaumaris i ymuno a'r Pyddin a phan ei galwyd gerbron y Bwrdd ddydd Gwener diweddaf ac y gofynnwyd iddo aioniddymunaigaeleiesguodi (exempt) "Dim o'r fath both," ebe Ellis, "fy nylet. awydd ydyw mynd." Dyma gadeirydd yr Undeb yn taro'r bwrdd nes oedd yn gwegian, a'r holl aelodau yn clapio'u cymoradwyaeth wrth glywod atebiad mor groyw a phendant, yn lle'r mwimian deubig yma sy'n laru dyn. I LE GWELL, OND I SIR HYLLACH -Y mae Mr. John Rowlands, is-bostfeistr Oicoieth era deuddeng mlynedd, wedi cael ci b@nodi'in is-bostfeistr Hednesford, swydd iStajSord. RHODD RASOL.-YR oecid pobl Colwyn Bay a'r ardal wedi hel £ 650 i'w cyflwyno'n anrhog i Miss Hovey, B.A., arei gwaith yn «wblhau un mlynedd ar hugain o waith fel prifathrawes Coleg Penrhos, sef yr ueh-ysgol i enethod. Bellach, y mae hithau wedi estyn y £ &50 yn ei grynswfch i Gymdeithas y Grpes Gocb, at brynnu motor  .? GW El NY DDI A E TH Y GRIFFT.-Dyn a blaen ar ei bensil yw'r Parch. Eynon Davies, sy'n Bgrifennn O'rBabilon Fawr (sef Llundain) i'r TY8tl)pb wythnos. Son y mae mewn un paragraff am y Lly wodraeth Gydbleidiol yma, -y Coalition Government ac ebe fo :— Dyna'r gwaethaf, o dan y Llywodrae'th gymysg hon,-—'does neb yn gwybod pwy I yw pwy. 'Does egwyddorion gan neb. Pawb a'i ffidil boliticaidd 'yn y t6.' Toriaid a Radiealiaid fel rhes o &o?<?e 31 stamps, gan mor debyg ydynt. Atgofir ni am yr hen gloc enwog hwnnw nad oedd neb yn ei ddeall ond y crane oedd yn berchen arno. Pan oedd bysedd y cloc hwnnw ar ddeuddeg, a'r cloc yn taro dau, dyna brawf ei bod yn again munudi saith o'r gloch. Tebyg iawn yw Coalition Government. 0, am yr hen amser gynt Y OWN BENTHYG.-Rhai cwta a sych eu hateb i bopeth Cymreig ydyw awdurdodau Llundain, canys er fod amryw o drefi Gwy- nedd wedi apelio am gael gwn Germanaidd i'w ddangos i'r bobl-sef un o'r Ilu gynnau a gym- rwyd yn y rhyfel gan y catrodau Cymreig—• dyma'r ateb a gafwyd mai dim ond un gwn ellid ei hebgor rhwng y chwe sir y ceid hwnnw'n fenthyg am wythnos i bob sir ac y byddai raid mynd ag oar ei gylchdaith fel hyn wedi ei ddangos yng Nghreesam yfory (dydd Gwener), yna mynd ag o ymhen yr wythnos i un o drefi Sir Fflint, ac ymlaen wedyn i F6n, Arfon, Meirion a Maldwyn. 0- G WAN U CIGNOETH.—Aeth yn ymryson erasineb cignoeth yng nghyfarfod llywodraeth wyr Ysgol Sir Caergybi ddydd Mercher di- weddaf rhwng y Prifathro a'r Ficer ac eraill ynglyu & dyletswydd un o'r athrawon i ymuno ac iddynt hwythau ymorol am un yn ei le. Y Prifathro eisiau ei gad w, am ei fod yn hollol anhebcor i'r ysgol; ae fod ganddo wrth wyneb iad greddfol a chydwybodol i ladd neb. Ond dyma rai o'r pethau crafog a luchiwyd at y ddadl honno A cos ganddo wrthwynebiad cydwyhodol i eraill ymladd drosto, tybed ? Ac ebe'r Ficer, wrth glywed ei fod yn barod i weithio ar baratoi offer rhyfpl Y mae'r athro hwn yn barod i wneud fErwydron fferyllaidd i eraill eu defnyddio, ond ni pherygla'i groen wrth eu defnyddio'i hun, Y mae'r fath beth yn ddirmygus o anghyson. CLEC Y C,ANO.,V.-Y mae'r Canon Davies (Dyfrig). Bangor, wedi mynd i Leam- ington am newid awyr, a cheisio hybu o'r gwaeledd a'i goddiweddodd y mis diweddaf. Creodd o dipyn o stwr yn Ngorsedd Bangor y llynedd drwy gymell awdur- dodau'r Eisteddfod i daflu'r cystadleuaethau barddonol—yr Awdl a'r Bryddest ac yn y blaen-yn agored i Saesneg a Chymraeg. Gwgu a chuchio'n hyll ar yr awgrym a ddarfu'r Orsedd, ond blysio braidd i'w chefnogi yr oedd rhai o'u cofndryd mwy glafKlwraidd eu sel ciros yr itith. Y C Y-IIRO CRINTACH.-Yng nghyfarfod blynyddol Adfordy'r Morched yn y Rhyl,— sef y Convalescent Home—ddydd Iau diwedd. af, dywedai'r adroddiad y bu yno 480 o gleifion y llynedd, ac fod cynifer a 155 o'r rheiny'n dod o swydd Stafford a 101 o swydd Warwick. Cwyn a sen pobl Lerpwl ar hyd y blynyddoedd ydyw fod (cynifer o Gymry'n cael dod i'w hysbytai, a chael medi o ffrwyth athrylith meddygon blaeiia'r (idinas i-nor rhad,it hwy a'u cenedl yn cyfrannu mor gywilyddus o grin- tach at gynhaliaeth y lleoedd hynny. Ym- ddGngys fod Saeson swyddi Stafford a War- wick yn tyrru'r un mor Iluosog i ysbytai Cymru ond sut y eyfi-annant, nis gwyddom. Byddai'n ddiddorol cael gwybod, er mwyn tewi'r gwyn a'r sen os oes modd. -9- PEITHYNEN I'R MWY A'I DDEWR. DER.Niewii pwyllgor yn Aberystwyth, nos Iau ddiwotldaf, hysbyswyd fod trysorfa'r meichiafon Eisteddfodol yn cyrraedd £ 843 88., er mai dim ond am £ 500 y gofynnid. Daeth llythyr oddiwrth y Parch. W. Roberts, ficer Llangedwyn, yn awgrymu fod y pwyllgor yn dilyn,esiampl Llangollen yng ngwyl fawr 1898, a chynnyg poithynen yn wobr i'r milwr Cymreig dewraf ar faesy gad awgrymodd y Proff. Stanley Roberts fod y morwyr Cymreig yn cael eu cynnwys, ac folly y pasiwyd yn unfryd. Y mae peithynen yn beth hen a chywrain a diau y bydd cryn giprys amdani. Y mae rhaglen y testy nan wedi ei chwtogi'n fawr, a'r ddrama wedi ei phlicio ond erys cystadleuaethau'r corau cymysg, cor y merch- ed, a chorau plant. Gwyl ddeuddydd fydd yr wyl a sbardynnir pawb i'w gwneud yn deil- wng o'r dref. 6 I GADAIR ALAFON.- Y Parch. T. E. Jones, M.A., Cefn y Waen. yw goly newydd y Drysorfa, (M.C.) yn lle'r Alafon: CNEC LLANDUDNO.—Wedi dadl hir, a brathu heger o bobtu, penderfynodd Cyngor Llandudno ddydd Sadwrn diweddaf, drwy fwyafrif o 11 yn erbyn 8, o blaid cynhygiad Mr. Pierce Jones, sef oblegid y fath wahaniaoth barn sydd yn, y dref gyda golwg ar chwarae golff ar y Sul, fod gofyn i Bwyllgor Lly wodraethol y Clwb orchymyn na bo dim chwarae ar y Sul ar linciau'r Maes Du nes y bo'r rliyfel ar bon." Hysbysir maxwolaeth y Parch. O. B. Jones, a fyddai'n fugail eglwys M.C. Ffynongroew, cyn i afiechyd beri iddo ymneilltuo rai blyn- yddoedd yn ol. Yr oedd yn 74ain oed yn frodor o Langynog, Maldwyn a chanddo ddau fab yn y Fyddin. Yn Wigan y bugeil. iodd gyntaf. BANGOR A'1 PHITW £ 37 Dywedodd Maer Bangor air go blaen wrth grefyddwyr y ddinaa honno nos Wener ddiweddaf, sef wrth ly wyddu yng nghyfarfod Cymdeithas y Beiblau. Yn un peth, yr oedd y cynhulliad yn un echrydus o deneu ddeng mlynedd ar hugain yn ol, nid oedd yna'r un ad,eilad yn y ddinas a ddaliai'r dyrfa fawr a heidiai i gyfarfod blynyddol y Gymdeithas. Nid oedd y bobl ddim yn ystyried maint eu dyled i'r Beibl, canys ar ddechreu'r ganrif o'r blaeu, yr oedd Cymru mor baganaidd ag yw'r India heddyw, na chymaint ag un drwy'i phentrefi a allai ddarllen gair o'r Qraclau Dwyfol. Ond beth oedd casgliad Bangor golegol i gyd gyda'i gilydd ? Dim ond rhyw bitw o ie37. Rhad arni Siaradwyd ymhellaeh gan y Parch. Wellesley Jones, cynrychiolydd y Fam Gymdeithas, ac amryw eraill. + Y PEN DRAMODYDD.—Yn 1616 y bu Shakespeare. Prifardd yByd,farw, sef y gwr a ddywedodd This England never did, never shall, Lie at the proud foot of a conqueror ac y mae mudiad mawr ar droed i ddathlu'r tri chanmlwyddiant.drwy geisio cael pob gwr, gwraig, d. phlentyn drwy'r Ymherodraeth i gyd i brynnu a gwisgo bathodyn, o Ebrill y 25ain (dydd ei eni) hyd Fai'r 3ydd (dydd ei farw). Bydd y bathodyn yn ddigon rhad i fod o fewn cyrraedd y tlotaf; ac aiff yr elw at y Groes Goch ae i leddfu'r dioddef a'r newyn yn Belgium ac yn y blaen. Cofiwch brynnu un. KHAKI YN LLE CRYS GWYN.—Gwt plaen ei air ydyw'r Parch. W- Greg well, ficer Harthall, sir Gaer, canys dyma bwt o'r hyn a ddywed yn ei gylcligrawn plwy am ddyletswydd clerigwyr i Y.-n-uno &r Fyddin, a newid eu crys gwyn am y Khaki :— A ninnau eisiau pob gronyn o'n dynol- iaeth i achub y wlad, pa synnwyr sydd mewn fod swm anferth o alhi ymladdol yn snech-ymguddio tu ol i phylacterau a chrysau coch a gwyn yn lie yn nillad khaki'r Brenin ? Pe buasai pob curfwl a chlerig yn oed milwr yn ymffurfio'n fataliwn, fe wnaent fwy i brysuro diwedd y rhyfel ofnadwy hwn na holl litani'r byd- oedd. Paham y dylai'r rhyfel hwn fod yn achlysur i neb daflu'r hen lach a sen honno i wyneb dyn, sef fod y natur "ddynol yn ymrannu'n dair rhywogaeth (sex) meibion, merched, a clilerigwyr ? Yn hollol fel arall y mae barn Esgob Lerpwl, sef nad gweddus na manteisiol i Deyrnas Dduw na'r Deyrnas Gyfunol ydyw i glerigion newid eu gwaith na.'u gwiag, ac mai fel cysur- wyr ysbrydol y cynh liant fwyaf ar emeidiau'r genedl.

Ghwith Atgof am Alafon.I

Advertising