Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Basgedaido'r W!ad.

IEin Cn9dl ym Maneøinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I Ein Cn9dl ym Maneøinion. CHWEFROL. M—Dartith y Parch T Shantdand, Bangof 19-Darllth yn CtMrlton Road EBRILL. 15—Cyma.nfa'r Gobeithhioedd I Cenhadon y Su! Neaai. Y METHOD1STIAID CALFINAIDDI ;J; Moss SIDE—10.30 a. 6.30, M H Edwards, Llundain PEXDLETOX—10.30, J H Hughes. 6 Trefor Jones HEYWOOD STREET—10.30 Treior Jones, 6 J H Hughea ViCTOMA PE—10.30 a 6 R R Parry, Ruthin LEl&H—10.30 a 6, W ARRINGTON-lO.30 a 6, FARNWORTH—10-30 a 6 Ymwelwyr dros y Cyf Misot EARLERTOWN-lO.45 a 5.30, ASBTON-UNVER-LYNE-I0,45 a 6.30, EGLWYS TJNDEBOL ECCLBS—11 a 6.30, YR ANNIBYNWYB CHORLTON RD—10.30 a 6.15, BOOTH Sr—10.30 E Humphreys, 6.15, S Roberta QUEEN'S ROAD—10.30 a 6.15 J Felix LD. DUNCAN ST., SALFORD-10.30 a 6.15 D Jones. Crewe RuLUNWOOD—10.30 a 6.15 Y WESLEAID DEWl SANT—10.30 J D Owen, 6, HopEB—10.30 1,; 6, W G Jones SEro,.q-10.30 T S WiHiams 6 D R. Rogers BEULAH—2.30 Efrydydd, 6 J S W Hiama CALFARIA—10.30, W G Jones, 6. Efrydydd WEASTE—10.30, ;.D. R. Rogers 6.30, J T Ettis Y BEDYDDWYR UP. MEDLOCK ST.-IO.30 a 6, J H Hughes LONGSIGHT-1O.30 a 6.30, Pregeth ROBIN'S LANE, SiTTTON—10.30 a 5.30 I Ar y Byr. I SlOMEDiOAETH i gynuUeidfa y Gymdoithas J Genedlaethol nos Wener oodd absenoldeb y Canon Edwards-Rees i ddarlithio, ac ni wybuwyd yr Achos i'w fynegi yn y cyfarfod. Ymddengys fod gorlafur wedi amddifadu y Canon o'i gryfder a.'i iechyd a-rfero!. Cafodd alwad aydyn i Lundair fore dydd Llun ac aet-h ef a'i briod oddiyno i Sussex i gael ych- ydig d&welwch a seibiant. Mae'n sicr fod torri'r addewid yn ofid iddo, ac y bydd yn barod iawn i roddi ei ddarlith i ni eto. Llanwyd y bwlch nos Wyner gati y Hywydd, y Parch. J. H. Hughes, trwy ddarllen papur gwych ar y Bardd C-zvsg, a gyfanaoddwyd gan aelod o eglwys Medlock Street sydd yn awr gyda'r Naval Army Reserve yn y Crystal Palace. Caed sylwadau gan amryw"o aelodau y Gymdeithas. Cadeirydd, Mr. J. E. Lister. Cyfarfod difyr a didramgwydd. Nos Wener nesaf, mae darlith olaf y tymor i gael ei thraddodi gan y Parch. T. Shankland, Banger, y llyfrbryf dygn a'r ehwilotwr hanes selog. < Morgan John Rhys, yJacobinCymreig, yw ei destun. Clywais fod y ddarlith yn un afaelgar iawn, a'i gloewder a'i dysg wrth fodd calon pob Cymro. Nac anghofiwn y ddarlith a geir nos Sadwrn yng nghapel Chorlton Road gan y Parch. Keinion Thomas, ar yr Aifft a'r Ysgrythyrau. Apelia'r testun yn neilltuol at aelodau yr Ysgol Sul. Mae ffafr yn cael ei rhoddi i blant y Gobeithlu i gael gwrando'r ddarlith hon, sydd a chymaint son amdani. Aeth y cyfeillion yn Chorlton Road i draul fawr trwy brydferthu a glanhau'r capel, rhown gefnog- aeth iddynt. Achlysur i roddi a derbyn o'r ddeutu yw'r ddarlith. Arweinydd Cymanfa Ganu nesaf Method- istiaid y cylch fydd Mr. T. Hopcin Evans, Mus.Bac., Castell nedd. Cynhwysa Myfr y Gymanfa lai o donau nag arfer. Bydd hynny yn fantais i'w dysgu yn berSeithiach. Mae canu'r Gymanfa wedi colli tir y biynyddoedd diweddaf. Da fyddai ennill yr*hen cteilyng. dod yn ol. Hawdd y gellid trefnu, cyn Cymanfa un nwyddyn, lyfr y Gymanfa ddilynol, ac eithrio enw'r arweinydd hwyrach ac ond eyhoeddi'r lylfr yn yr Hydref, gellid manteisio ar oddeutu pedwar mis yn rhagor i ddysgu'r tonau, a'r rheini yn nsoedd goreu'r nwyddyn yn rhif presenoldeb aelodau'r Ysgolion Sul a ehyfarfodydd eraill. Onid gwan a theneu yw popeth o'r eiddom ym misoedd yr ha.f ? Dylem fod yn falch iawn fod y GymdeithaS Gorawl Gymreig wedi trefnu cael cyngerdd eleni eto yn yr Houldsworth Hall i'n hatgono am Wyl Ddewi. Buasai bwlch mawr yn ein hanes heb y cyngerdd biynyddol hwn. Dyma'r unig ddathliad o'r Wyl' a gawn y tro yma, a dylem ei gynawn werthfawrogi a'n cefnogaeth. Wele'r cantorion arbennig :— Soprano, Miss Muriel Jones contralto. Miss Winifred Lewis tenor, Mr. John Watkin bass, Mr. David Hughes. Bu Miss Winifred Lewis yma o'r blaen yn 1910 a 1911, a chafodd gymeradwyaeth chwilboeth yr oedd ei gwen siriol ar derfyn ei chan bob tro yn gwir- ioni'r gynulleidfa. Mae'r tri arall yn ddieithr i'r cyngherddau hyn. Dechreuir y gwasanaeth ar nos Sul o hyn ymlaen am chwech ar gloch ymhob addoldy na wnaed hynny eisoes. Bygythir y -dret hon fel lleoedd eraill gan y Germaniaid gyda'u Soplin acheisircyduno'ra'rawdurdodauyn eu trefniadau amddiffynol. Corfu i'r Saeson baentio rhai o'u heglwysi, nad oedd lleniu yn ddigonol i rwystro'r goleuni mewnol rhag dod allan ac y mae'r adeiladau hyMiy'n awr megis ogofeydd tywyll, oerion. Etyl rhai wasanaeth yr hwyr yn gyfangwbl, ac atelir llawer gwasanaeth ar nosweithiau yr wythaos. Dichon y rhwystrir rhai i fyned i wasanaeth yr hwyr, lie bynnag y byddo. Ceisir perswadio 'r bob! i beidio a thramwy'r heolydd y cos. Gresyn nad eUid cael D. Lloyd George yn bennaeth yr amddiSyn feyddawyrol. Ni waeth pie yr a ef, mae'n llwyddiant diamheuol. Gellid ysgafnu'r gwaith sydd ganddo yn awr. GweU fuasai ef na'r rhai hyn a enwir i'r swydd Argl. Curzon, Argl. Derby, Argl. Sydenham, ae Argl. NorthcliRe. Dyn sydd eisiau gyda phob gwaith, nid arglwydd. Ciep y Clawdd, sef Clawdd Offan [GAN YR HUTYN.] BRAIN ANNWN.-Dychrynnir tua'r Clawdd yma rhag adar y fagddu, sef y Zeppelins. Deuant trosodd a th5n betennau Gehenna yn eu cytSn, gan eu gollwng i lawr yn faleisus ar gopâu y diniwed, sef mamau a'phtant Cymru a'ILloegr. Sibrydir y gwetwyd tua banner dwsin yn gwibio dros y Clawdd y nos o'r blaen. Tebycach yw mai adar celt y wlad hon oeddynt, yn pro6 eu hadanedd brwysg gan gadw Hygad ar Ellmyn y fall. Mwy peryg] na'r belen dan yw'r gwenwyn. Peth hawdd fai i'r gethern arllwys o'u gwibgeir chemicals y pwll ar bob Ilyn a chronfa yn y w!ad. Mae si fod paratoi ar y Clawdd I roi derbyn- iad croes-hawddgar i'r Huns pan ymddangosant ym Maeior. First come, first serve E. T. JOHN.-Adod Seneddol y Clawdd yw ef. Mae'r Glep yn rhoi sylw mawr iddo y dyddiau hyn. Myn fynd yn erbyn y Hi. Gwr cadarn yw, o feddwl byw a barn ddiduedd. Cred, a chred yn gryf, mewn rhyddid. Chwerwa yn erbyn pob gorfodaeth. Ni synnwn i ddim na ddaw y Clawdd o un I un, macs o law, i'w tarn a'i Sydd. Nid eisiau dyn i ganlyn y werin sydd, ond un i'w dysgu a'i harwain,—dangos iddi yr egwyddorion mawrion hynny sydd, o'u croesi, yn cloai gwlad ond o'u cadw yn dwyn gwir ryddid a dyrchafiad i'r bob!. Hyn wna ein John ni. Ffrynd y gweithiwr yw. AR GOLL.-Taflwyd bro Liangolten I bryder a syndbd trwy golli y Cynghorwr J. 0. Davies mor ddisyfyd o'r lie a pha Ie y mae, nis gwyr neb hyd yn hyn. Oinir fod rhyw ailwydd wedi digwydd iddo. Cafwyd ei iawlen a'i benlen ar ymyi y gamlas ofnir iddo syrthio yn y gwyll dros y dibyn; ond er sychu y gamlas methwyd cael o hyd iddo. Chwilir y bryniau yn awr, rhag ofn ei fod wedi colli arno a myned ar grwydr i'r mynyddoedd. Mae cynnwrf nid bychan yn yr ardat, a phryder mawr rhag cael newydd gwaeth. Yr oedd Mr. Davies ar fin priodi a bonedd- iges o Lerpwi. Y gair olaf oddiwrtho ati yn Uawen a lion.. Disgwyl pethau gwych I ddyfod, Croes i hynny maent yn dod. CAFFAEL TR HEN GORFF.-Gadawodd Calfin gyfoethog gryn arian yn ei ewyjiys y dydd o'r blaen ar <! fynediad i'r Wlad We! Faint ga'r Clawdd ohonynt, tybed ? Sut mae'r Melstar Mawr yn rhoi cymamt o gyfoeth i'r Methodistiaid, deudwch ? gofynnai hen irawd, a'i droed ar y Clawdd, y dydd o'r blaen. Cafodd ateb pared a syth: Am y gwyr y gwyddant sut ac I bwy i'w gadael." We) y mae William Jones, Cilffriw, wedi cono am ei achos Ef o'r hyn Heiaf. Bendith arno. Mae ef wedi bendithio llawer a'i elw. Conodd am amddifaid y Corff. Da iawn. A wna rhywun arali ,goiio am amddifaid yr enwadau eraIH ? Dylasai fod gan bob enwad crefyddol ei Home. DUyner esiampi R. B. Ellis a William Jones. Hefyd conodd am Gymdeithas y Beiblau. Rhyfedd iawn, disgynnodd y casgliad y flwyddyn ddlweddaf £500 yng Ngogledd Cymru, ond wete £500 I wneu d y golled i fyny. Mor Rhagluniaethol LLTMEI'IIO CUDD.-Nid oes dim prawf ohyn yn Llangollen, medd y D.C.C. Beth ddywed y F.C.C. am hyn ? Y gwir yw, [medd y Glep, fod mwy o yfed dirgelaid4 yn aw.- nztg enoed. Dyma un o ganlynladau y cau cynnar. Nid oes gan y D.C.C. yr un dystiolaeth o hyn. Beth pe bai Vigilance Committee dirwestwyr y LIan yma yn myned ati i chwilio am evidence? Dywed cadeirydd y Mya mai gwaith yr eglwys yw hyn. O'r goreu! A ydyw'r Fainc yn barod i ddirwyo ar dystiolaeth yr eglwys ? Ond o ran hynny, yr Eglwys fydd ar y -fame yn union deg. Gwr y Fainc yw'r Meistar. MAETH 1'R AMAETHWrR.-Cafwyd cyfar- fod o fath newydd sbon yn Rhiw Abon y dydd cynt, sef oedd hwnnw-dysgu i ffermwyr sut i ffarmio. Hwyrach fod angen mawr yn awr am hyn. Ond, medd hen !aw, ac{efe yn Sarmwr, Glew o beth fai cael cyfarfod araH, sef fydd hwnnw, i ddysgu'r Mywodr- aeth sut i tywodraefhu. Clywch, clywch A bydd raid cae! nifer go dda o frarmwrs, beth bynnag, ar hwnnw. Torrodd yr ysgol i fyny yn ddidwrw, wedi caei dwy wers fuddio!,—un ar y Basic Slag a'r Mall ar y Catch. Beth ydyw'r gair Cymraeg am Basic Slag ? Beth pe bai< y LIywodraeth yn cynnyg tunell ohono am y cyneithiad goreu ? Dyna sut y mae torri tir newydd. ?* JONESES.-Mae'r Joneses syrn britho bobtu'r Ctawdd yma wedi brochi'n arw oherwydd clywed fod rhyw higlyn o'r Wirral wedi tystio mai King John yw tad eu henwau; taw disgynyddion y penwan hwnnw yw pob cop a ohonynt 0 ran eu henwau. Codwyd y gwaed i fochau pob Shoni walltog. King John, wir onid disgynyddion Adda ydynt hwy ? Adam Jones oedd y dyn cyntaf, ac yr oedd yr enw hwnnw ganddo cyn iddo syrthio. Dywedodd cadeir- ydd y cyfarfod mai siarad a barnu oddiar ei fat yr oedd y darlithydd. Gobeithio nad oedd y bat ddim ar ei ysgwydd, beth bynnag. Fedrwch chwi ddim cae! gwell pethau o fewn cyrraedd yr offis yna, Mr. Got. ? Wrth gofio, yr ydych chwithau hefyd yn Jones Mae gennych chwi y ar y ddau ben- y.H.y. Y fpen blaen oddiwrth Adda hwyrach, a'r liaH oddi- wrth King John. BJ?DrDD70 SOLDIWR.-Bedyddiwyd y milwr Samwel Jones trwy drochiad yn y Rhos y noson cynt. Yr oedd wedi bod yn Ffrainc yn caei y hedydd tan, daeth gartref i gael y bedydd dwr. Gobeithio y cai9 ei fedyddio a'r Ysbryd GIan hefyd, a phob un o'i gyd-filwyr, fel y byddont yn un dan Faner Wen y Brenin Mawr. DARLI'THIAU'R CLAWDD-yr wythnos ddi- weddaf: Pregethwyr Cymru, gan y Parch, Idwal Jones, yn y Rhos Rhamant y Coror, y Parch. Ward WHHams, yn Wrecsam Emynwyr Cymreig, Mr. Levi Roberts, ym Mhen y cae Cbwedloniaeth Gymreig, y Parch. J. D. Bowen, yn Johnstown 2Beibl CyM- raeg, Mr Tom Roberts, M.A., yng}Ngwrecsam; Cestyll Cymru, y Parch. Meirion Jones, ym Mrymbo. TwrLLr ZLjE'DT! LLWrD.-Dywed y Giep brynnu o wr b&r o esgldiau o bapur llwyd yn lie Uedr y dydd o'r blaen yn nhref Gwrecsam, a hynny yn un o slopau mwyaf cyfrifol y dref. Cast o beth teilwng o grog yw hyn. Mae spector Hefrith, onid oes spector sgidie ? Cospir gwerthu dwfr yn He Uaeth, beth am bapur Ilwyd yn lie Uedr ? Cicier I)e!dr y Uedr Ilwyd.

Wrth Grybinio.

Advertising