Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Basgedaido'r W!ad.

News
Cite
Share

Basgedaido'r W!ad. RHIL.-Chwefrol 7, urddwyd Mr. E. Jones- Roberts, B.A., o Goleg Bata-Bangor, yn weinidog egiwys Carmel (A.). Llywyddwyd gan y Parch. J. Charles, Dinbych (llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymreig). Dechreuwyd gan y Parch. R. Richards (M.C.). Cafwyd anerchiad gan y llywydd. Hanes yr aiwad gan Huwco Penmaen. Holwyd y cwestiyn- tu gan Dr. Oliver, Treffynnon. OSrymwyd yr urdd weddi gan y Parch. W. M. Jones, Llanelwy. Siars i'r gweinidog gan y Parch. M. Llewelyn, Booth Street, Manceinion (He y codwyd y gwemidog ieuanc I bregithu). Cyn rhoddi y siars, cyflwynodd Mr. Llewelyn cheque ar ran eglwys Booth Street iddo brynnut Ilyfrau-munfilons o/ the ministry. Yna cafwyd anerchiadau gan Mr. Grifnths Jones, B.A., ar ran myfyrwyr Bala-Bangor y Cynghorwr R. J. Davies ar ran eglwys Booth Street; y Parch. Hugh Evans (W.), (Cynlor), ar ran yr Eglwysi Rhyddion; y Parch. Ben Williams, Prestatyn, ar ran y Cyfundeb, a'r Prifathro T. Rees, M.A. Dibennwyd trwy. weddi gan y Parch. G. H. Havard, M.A.,B.D. Yn yr hwyr, dechreuwyd gan y Parch .W. Williams (Maen- twrog), Colwyn Bay, a phregethwyd gan yr Athro J. Morgan Jones, M.A., Bangor, a'r Parch. W. James, Abertawe: Pregethai'r Prifathro T. Rees yno'r Sut ar Natur Egiwys." Yr oedd y dystiolaeth uchel a roddwyd i'r gweinidog newydd yn brawf fod eglwys Carmel wedi bod yn ddoeth yn eu dewisiad. LIwydd i'r eglwys ac yntau.-Ffrynd. crFARFOD SEFYDLU r PARCII. WM. OWEN.-Nos Fercher, y gfed cynsol, cynhaHwyd cyfarfod sefydlu'r Parch. Wm. Owen, gynt o Webster Road, yn fugail ar eglwysi y Gyffin a'r Tabemad. Yn y prynhawn, caed te yn ysgoldy'r Tabernact. Y chwiorydd wedi darparu'n rhagoroi, ac ae!odau'r ddwy eglwys wedi dod ynghyd yn gryno, ac yn mwynhau'r danteithion, a'r bugail newydd yn prysur enni!! sercb y cyfeHIion. Am 7 ar gloch, llywydd- wyd gan Mr. W. F. Jones, Bod idda. Cafwyd hanes yr alwad gan Mr. Davies Owen. Cynrychiolid Cyfarfod Misol Lerpwl gan y Parch. H. Harris Hughes, B.A.,B.D., a Mr. W. Morris Owen, Webster Road, y rhai a ddygent dystiolaeth uchel i Mr. Owen fel bugail IIwyddiannus, pregethwr cymeradwy, arweinydd diogel, a brawd annwyl iawn, ac hefyd i Mrs. Owen fel chwaer a lu'n wasanaethgar iawn fel y:grifennydd Cangen Chwiorydd y Genhadaeth Dramor. Estynnwyd croeso ar ran Cyfarfod Misol Dyffryn Conwy gan Mr. Evan Hughes, Roewen, ac ar ran y gwahanol enwadau gan y Parchn. J. R. Jones, Henryd (A.), aT. C. Roberts, Conwy (W.), y Parch. Wm. Jones yn annerch dros yr Eglwysi Rhydd Atebodd y Parch. W. Owen mewn ychydig eiriau pwrpasol. Cyfarfod rhagorot, a'r capel yn orlawn. LL,fNBEP,IS.-Nos Fercher ddiweddaf, cynhai- Iwyd cyfarfod hynod o !wyddiannus yng nghapel Gorffwysfa ynglyn a'r Gymdeithas i Ddysgu Deillion Ddarllen. Yr adeilad ya oriawn, a chymrwyd y gadair gan Mr. H. Ariander Hughes. CynrychioUd y Gymdeithas gan Miss Leonora Davies, Bangor, a thraddododd anerchiad hynod bwrpasol a diddorol. Cafwyd caneuon ac adroddiad yn ystod y cyfarfod, a sytwadau calonogol gan amryw o weinidogion y He. pr'IIAU 0 DDrFFRrN CLWRD.-Y mae tysteb ar droed i'r Parch. T. Elwy Williams, bugail eglwys M.C. Bethania, Rhuthin, sydd wedi ymuno a'r R.W.F.——Y mae Belgiad o'r enw Dion Vander- brouck yn un o bostmyn Rhuthin ar hyn o bryd. Mawr son sydd yn Ninbych am Genhadaeth y Parch. T. 0. Jones ('IT'ytan),-efe'n cynnal pythefnos o Genhadaeth yng nghape! Wesleaidd Pen y dref, a'r addo!dy'n Hawn ar hyd v ovthefnos. ,Wp{lvn gals CyngoryrEgIwysiRhyddion,cynhaIioddoedfaon cyffelyb am wythnos yng nghapet M.C. Seion, stryt HenIIan. ? A chaed 45 o ddychweledigion. I?antd Y tan i oddeithio.——Thst clywed am barlys- <tad Mr. Robert WIUiams, rheolwr a thrafaeliwr swyddfa'r Paner ers cyd o flynyddoedd, ac yn hysbys -4ei gwerthwr llyfrau Mri. Gee a'i Gwmni drwy bob Uan a chwmwd drwy Dde a GogJedd Cymru. Y mae yn 75ain oed yn swyddfa'r Faner ers 63 mlynedd ac a'i cafwyd y dydd o'r blaen yn gwbl ddin'rwyth a diymadferth gerUaw y welthfa.——Y mae'r Preifat Arthur Young, mab pen garddwr Llannerch, wedi ei IIadd yn y rhyfe!.——Pregethai y Preifat E. J. Lloyd, i8th Batt. R.W.F. ym mhulpud Wesleaid LIaneiwy'r dydd o'r blaen. rN OZ rw BULPUD A'I HEN RODFErDD. —Bydd yn dda gan gyfeillion Huosog y Parch. R. Roberts, Colwyn Bay, ddeall ddarfod Iddo gymryd y gwasanaeth yn Engedi, y Saboth cyn y diweddaf, am y tro cyntaf ar oi y ddamwain ddifrifol a gafodd ns EbriH diweddaf. Daeth yr holl aelodau bron ynghyd yn y bore, I groesawu'r gweinidog, sydd mor annwyl ganddynt, pryd y gweinyddwyd yr Ordinhad o Swper yrArglwydd, ac eneiniad neilltuol ar y gwas- anaeth. Yn yr hwyr, pregethodd Mr. Roberts i gynulleidfa !uosog, a chysur Iddynt weld ei adfer mor dda i'w gynenn iechyd. Gwnaed sytwadau hynod o garedig gan y swyddoglon yn y seiat, yn datgan teimtadau cywir y gynulleidfa wrth ei groesawu a'i longyfarch. Fe! y dywedodd un ohonynt, yr oedd arwyddion cymundeb "y mynydd" yn amiwg ar weinidogaeth y dydd. crMDEITIIAS CrMRr CAER.-Cynhaliwyd -cyfarfod olaf y tymor nos Wener ddiweddaf, gyda dar- lith gan Mr. Morris Pany ar Gylchgronau Cymreig Caerlleon. Mr. W. Alun Davies yn llywyddu ar gynhutliad Huosog yn St. John's House, St. John Street. OIrhemiodd y darlithydd hanes a helynt y chwech neu saith cylchgrawn Cymraeg a gyhoeddwyd am fwy neu lai o flyn- yddoedd yng Nghaer rhwng tygy a 1837; a diolch- J wyd yn gynnes iawn iddo to a'r cadeirydd gan Mr. Henry Jones a Mr. Rd. Miller, ysgrlfennydd y Gym- deithas. i Gotten Cympo, yp uo Oddieaptpe WARRiNGTON.—lonawr 31, cynhaliwyd cyfarfod adloniadol yn ysgoldy'r Capel Cymraeg, dan arolyg- iaeth Mr. W. Jones, WilHs Street. Diddorol iawn oedd yr holl berfformiad o'i eiddo, a diolchwyd yn gynnes iddo am ei garedigrwydd, a'i rodd at gyfarfod cystadleuol y plant. Llywyddwyd gan Mr. J. H. Jones. Rhag 13 drwg gennym i nodiadau y cyfar- fod hwn ddianc rhag cael goleu dydd. Cafwyd dau bapur rhagorol gan ddwy chwaer ieuanc, sef Miss Nelly Griffiths ar Sincerity a Miss Bessie Williams ar ,Gwersi oddiwrib hanes Joseph i bobl ieuainc. Cafwyd .sylwadau gan amryw o'r brodyr a'r chwiorydd, a Jlongyfarchwyd y ddwy ar eu hymddangosiad cyntaf ar Iwyfan y gymdeithas.-R.R. CvMRY SHEFFIELD.—Nos Sadwm cyn y ddi- weddaf, daeth cryn gant a hanner o gwmni CymMiS Arbennig y R.A.M.C. Hillsbro Institute, i gapel Annibynwyr Saesneg Queen Street, i fwynhau gwledd i gorS ac enaid a baratolsid ar eu cyfer gan ddiadell y Methodistiald Cymreig sy'n addoli yn neuadd y Y.M.C.A. Gweinidogion ac eirydwyr o'r athrofau dlwrnyddo! oedd rhan fwyaf y cant a hanner, o blith pedwar enwad Ymneilltuol Cymru. Caed nos lawen drwyadi Gymretg; digon o glebran ac o annerch yn yr hen iaith; y Parch. T. Jomes-Parry,Ph.D., Prestatyn yno yn ei mufti: Mr. Rd. Jones, Maenor yr Achos Cymraeg, a'u croesawai ar ran yr eglwys caed anerch lad gan Mr. Daniel Evans (cynrychiolydd Cymrodor- ion ShefEeId), y Parch. W. Joseph (Cymro sy'n fugail eglwys yr Anibynnwyr Saesneg); Mn. W. Parry (Parkgate) W. T. Roberts, Robert Williams, a John Evans. Canodd Mr. J. H. GriiBths osteg melys o hen benhilliontelyn; eanwyd Hen Wlad fy Nbadaugydag aidd neUItuol; a nos drannoeth (nos Sul) pregethodd y Preifat D. Morris Jones, M.A., B.D., yn Gymraeg Cyfarfydd!ad cynnes ac I'W goSo'n hir gan Gymry ShefHeId.

IEin Cn9dl ym Maneøinion.

Wrth Grybinio.

Advertising