Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

o Big y Nk Lrleifiad.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

o Big y Nk Lrleifiad. Llawlyfr ar y Gwvrthiau ychydig sydd a law an fon web ar fyrder. Gwel td. 8. 11HLIVYR YR YSBYTAI GAIR YN El BRYD.—Dyma air yn ei bryd, a brysiwn i'w gyhoeddi, gan hyderu y caiff y gwrandaw- iad a haedda i At Olygydd Y BRYTHON I SYJ:Caniatewch i mi alw sylw caredigion ein milwyrat y nifer Inosog o'n bechgyn dewr sydd yn ysbytai Lerpwl a'r cylch, wedi eu hanafu gan glwyfau a chlefydau. Yr ydym o waelod calon yn falch o'r hyn y mae eglwysi Lerpwl wedi ei wneud eisoes iddynt ae i'r milwyr sydd yn y gwersylloedd Credaf fod ein heglw-vsi yn barod eto i wneud mwy. Hyn yw fy nghais y mae llawer o'r bechgyn sydd yn yr ysbytai ac yn gryf ddigon i adael eu gwelyau yn cael rhyddid i fynd allan bob prynhawn. o ddau ar glochlxyd 4.30, ac yr wyf yn credu mai da fyddai gan y Cymry yn eu plith gael cyfarfod yn y capelau o fewn yr oriau hyn. A all ein gweittidogioit a')-, chwior- ydd caredig drefnu cyfarfodydd canolog iddynt i'w croesawu, a chynnal rhyw fath ar Parade iddynt ? Bechgyn o'r Dardanelles ydynt gan mwyaf, ar hyn o bryd wedi eu clwyfo neu eu gwanhau gan dysentry, ac heb foddion gras fel cynt ers llawer mis yn eu hiaith eu hun bellach. A gall y chwiorydd estyn iddynt y croesaw o gwpanaid o de fel y medrant wneud, ac fel y maent wedi arfer a dangos eu hewyllys da.—Yr eiddoch yn gywir, HUGH LLOYD I ANBHYDEDD I MRS. E. R. JONES. I Yng nghyfarfod blynyddol Adran y Chwior- ydd o Gyngor Eglwysi Rhyddiori Cyffredinol Lerpwl, a gynhaliwyd yng Nghapel Anni- bynnol Gt. George Street, ddydd Llun di- weddaf, dewiswyd Mrs. E. R. Jones yn llyw- ydd. Y hi'n hysbys ar hyd Glannau'r Mersey ar gyfrif ei gwaith dyfal gyda Dirwest a chyda chenhadaeth drefol cyfarfod Misol Lerpwl a llawer o acliosion da eraill. Dyma asxrhydedd a haeddwyd, a dynranwn bob llwyddiant iddi yn ei swydc- gvfrifol. GLYN YN y Gyfeillach nos Sul ddiweddaf, yng nghapel Parkfield, Birkenhead, cyflwynwyd cadwyn aur a phendant a phin tie i Mr. Glyn Gough Williams, yn amlygiad o werthfawrogiad yr eglwys o'i wasanaeth melys a meistrolgar fel organydd ers pum mlynedd a mwy. Y Parch John Owen, Anfield, yn cyflwyno, a'r organ- ydd ieuanc yn cydnabod yn fyr ond diolchgar ei air. Y mae'n ymadael bellach at ei gat- rawd yn. y Fyddin, ac yn dyheu am gael chwarae'r Dead March yn angladd y Kaiser a'r ystrywgwn sydd yn ei hysio. HWYL AC AFIA1TH BANKHALL.— Cynhyddu mewn hwyl ae afialth y mae cyng- herddau croesawii,'r milwyr Cymreig yn ysgol- dy Bankhall. Cynhaliwyd yr olaf nos Sadwrn ddiweddaf, dan lywyddiaeth fywiog a diddan Mr. R. Vaughan Jones. Canodd Miss Maggie Jones (geneth fach a llais addawol tuhwnt o groten mor ifanc), Miss Madge Hughes, Miss Quine, Mr. Ewart Jones, Mr. R. Vaughan Jones, ac adroddodd Miss Nell Williams. Mr. J. W. Roberts (Arvàn Hope) oedd y canwr d igrif, ac ar ol i'r cyngerdd ddarfod, heliodd y milwyr yn un haid o'i gwmpas i ddiolch iddo am ei ysmaldod medrus a gwreiddiol. Megan Mdnyn cyfeilio; a hiarlwyodd y rhaglen hefyd na neb drwv'r cylch yn barotach ei ehymwyn-, as. Canodd y Preifat David Jones amrvw ganeuon gwerin a mawrygid ei galon ddewr pan gofid ei fod newydd golli un o'i feibion ar faes y gad. Can odd y Preifat Thompson (Leicestershires) a'r Preifat Curtiss (S.W.B.) enghreifftiau o'r )'ay-?Mes. Teimlid mai dyma'r cyngerdd goreu o'r gyfres. Mrs. Edward Roberts, Bootle, a roddodd y te a'r lluniaeth, a diolchodd y milwyr a gweddill y dyrfa a'u Hwre deirgwaith dros y lie iddi hi a'r chwiorydd era ill a weinyddodd inor awchus a charedig arnynt. Ar y diwedd, dyma un o'r milwyr—-Gwyddel perthynol i'r R.W.F.—at. yr arweinydd, ac ebe fo Sure, I've heard about a Welsh welcome, but to-night oi've expayriensed it for the furst time. Man, it's grand Cyn tewi, cofiwch y bydd yn dda iawn gan Mr. R. O. Williams, y trysorydd, dderbyn pob hatling at dreuliau'r cvngherddau ben- dithiol hyn. NA WADAF, BYTH MWY /Dyma hanesyn bach a adroddodd y Parch. R. J. Williams, Lerpwl, wrth ddweyd gair yn y seiat ar ol y bregeth nos Sul yn un o gapeli'r Glannau yma Dywedai gwr y ty lle'r arhoswn yn SF Feirionydd y dydd o'r blaen y bu capte)i milwrol yn ei dy yn hybu a chael ei gefn ato dipyn o'r rhyfel. Addefai nad oedd fawr o grefyddwr ond ni waeth ichwi ar X ddaear prun,' meddai, £ cafodd fy nynion i orchymyn i fynd heb oedi munud i gymryd rhan mewn ysgarmes. Yr oedd y bechgyn oedd dan f'awdurdod i yn rhai glan eu cymeriad a thrwyadl grefyddol. Ar hyn, dyma dwr ohonvnt yn dechreu "canu Duw mawr y rhyfeddodau maith o ddyfnder eu henaid, ac yn rhuthro ar y gelyn yng ngrym a rhyferthwy'r emyn. Wrth ddychwelyd, gwelwn fod y platoon ar y dde wedi eu lladd i gyd bron yr oedd y lleill ar y chwith wedi ei chael hi'n enbyd ond am y platoon a aeth allan tan garni Emyn y Rhyfeddodau, dychwelodd y rheini heb gymaint ag un braidd ar ol, ac heb gymaint a briw na chrafiad ar neb obpnynt. Ac wyddoch chwi beth ? Mi deimlais yn y man fod Duw, mi gredais "ei fod wedi gwrando mawl-weddi fy meehgyii, ac ni wadaf mohono, na wnaf, byth mwy." TYBED A YDYM I FYW BYTH I—- Yn ysgoldy Crosshall Street, nos Sadwrn ddi- weddaf, cafwyd y drydedd o gyfres darlifcfiiari trefniedig gan Undeb Ysgolion M.C.y cylch,sef y tro hwn gan Parch. R. R. Hughes, B.A. Chatham Street, ac ar AnfarwQldeb yr Enciid' Y Parch. D. Jones, Edge Lane, yn llywyddu Mr. David Hughes, Bootle, yn dechreu drw^ ddarllen a gweddio; Mri. Hugh Edwards (Seacombe) a P. H. Jones, F.I.C. (Birkenhead) yn helaethu ar y pwvntiau a godasai'r darlith ydd, a'r Parchn. G. Wynne Griffith, B.A.,B.D. a D. I). Williams, a John Owen, Anfield, yn diolch iddo fo a'r eadei-,tTd.d. Buoin iiir Cymry'n bodloni'n hir ar englyn Caledfryn fel prawf o anfarwoldeb Onid oes mown llindysyn,-—a'i feroes, Wrth farw'n ei blisgyn, A chodi mor wych wedyn. Egkirhad goleu ar hyn ? :— englyn da ac argument cryf eyn belled ng yr a Ond sbiwyd ar y pwnc o lotach gorwel heno, ac wynebwyd ei anawsterau'n onest a diofn, gan gasglu meddyliau pen a greddf calon priffeddylwyr yr oesau ar y swyn anniwall sydd yn y dirgelwch hwn. Ond yr hyn a setlodd y pwnc i'w wrandawyr oedd Meddwl y Meistr, sef y Gwr a ddug "fywyd ac a ally gr ed iga etb (anfaiw-oldeb yw'r gair iawn i fod) i oleuni." Ydym, yr ydym i fyw byth 3¡c felly, gofalwch chwi a finnan pa sut ac ymhle y bo'n buchedd dragwyddol. OOSOD MORGAN LLWYJ) GERBRON —Morgan Llivyd o TV ynedd oedd testyn darlith y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A., gerbron y Gymdeithas Genedlaethol yn Colquitt Street, nos Wener ddiweddaf. Cynhulliad lluosog o Gymry amlyca'r cylch, yn wyr lien a lleyg y Parch. D. Adams, B. A., yn llywyddu y Parch. D. Powell a Mr. J. Jones, Fell Street, yn diolch ir dailithydd a,c yntau a Mr. Daniel Morris i Mr. Adams. Caed portreiad clir a hyddysg i ddechreu o'r cyfnod pwysig hwiinw yn hanes Prydain, ynghyda braslun o'r Piwritaniaid ac o'r egwyddorion gwladol a chrefyddol y dalient. hyd farw drostynt. Yna gosodwyd Morgan Llwyd yn ei le iawn a naturiol fel un o arweinwyr y mudiad oMieiniwyd ei dras, hyd y gellid, yn Sir Feir- ? yii Sir Feir- ionydd bwriwyd trem dros ei yrfa a'i loielyntiori fel caplan a bugail a diwygiwr; fel meddyliwr cryf a gweledydd dwfn os cyfriniol i'r Bywyd fel Cymreigiwr gwych ond ail i'w gymydog diweddarach, Elis Wyn o'r Las Ynys dyfvnnwyd amryw o deleidion ei Dri Aderyn a'i Gyrnry Cariadus a'i farddon- iaeth Gymraeg a Saesneg, gan ddibennu gyda chyfeirio at yr hyn a barodd i Urdd y Gradd edigion, drwy reddf neu rhyw Ragluniaeth, gael gan. y diweddar Tom Ellis olygu ei weitli- iau bu'r ddau farw yr un oed cynnar— deugain a diau fod cyffelybrwydd eu hanian ysbrydol wedi dwyn y ddau'n ddiysgar dros byth at ei gilydd yn y Byd Tuhwnt i'r Lien. Darlith feddylgar, rymus ei thraddodiad, ac mewn Cyrnraeg urddasol a graenus a barai hyfrydweh ac adeiladaeth i'r dyrfa astud a'i gwrandawai. Ar amna.id y ca-deiiydd, mud- safodd y dyrfa ar ei thraed o barch a chyd- ymdeimlad a Mr. David Jones, llvwydd y Gymdeithas, yn ei loes lem—colli ei annwvl briod yn anterth ei hoedran. j CYRDDAU AGOS.—Carem alw eicli sylw at y cyfarfodydd arbennig y ceir y manyiion amdanynt yn yr hysbysiadau ar tudal. 8 :— Dr. Peter Price i bregethu a darlithio yn Great Mersey Street, ac i holi'r YSgOlYIl v"i prynhawn Sul—gwaith y medr arno, 1 raddau eithriadol, ac a fydd yn f odd ion gras a meddylgarwch. Teyrnos Nefoedd yw testyn y ddarlith, ac ynddi olygiad newydd ac addas i'r amseroedd hyn. Drama Glyn Dior Pedr Hir wedi newid dydd ei chwarae, sef o Chwefj-ol 2 i Chwefrol y 19eg. Sylwch ar hynny. i' Y Parch. Robert Beynon, y lienor coeth a'r Efengylydd byw o Abercraf, i ddarlithio yn Laird Street ar Ben Bowen y Bardd, a'r tocynau'n gwerthu'n gyflym. Eisteddfod Plant Bootle wythnos i ddydd Sadwrn nesaf; i.-Iiifedi'r cystadleuwyr yn lluosog ar bob adrari a phob argoel am ddoniau a blas hafal i'r un o'i blaenoriaid. I FL WOll Y o gyfraniadau i flwch y pumoont o buxxnau sy'n cael eu casglu gan Gymry Lerpwl at estyn motor ambulance i'r Fyddin :—- Mr. Thomas Williams, Y.H. 5 0 0 Mr. W. W. Humphreys 3 3 0 Dr. T. Roberts Williams 1 1 0 Mrs. Mary Williams, Eversley St. 110 Y Parch. H. H. Hughes, B.A.,B.D. 0 10 0 Ysgol Sul Clifton Road (A.) 2 2 1 Eto, Park Road a Gorsebank Rd. 1 18 0 Waterloo (M.C.) 2 15 0 PRWSIAID LL UN DAI N.—Pan ymunai j Cymry'r cylch hwn a mannau eraill a'r Fyddin dan gynllun diweddar Arglwydd Derby, yr oedd dealltwriaeth glir a phendant fod iddynt gael ymuno a'r catrodau Cymreig a chael bod mewn cwmni cydnaws yn Llandudno ac yn y blaen. Felly yrfymunwyd, ae y gweith. iodd popeth yn iawn ac yn hwylus. Ond ddydd Mawrth yr wythnos hon, dyma air o Swyddfa'r Rhyfel yn Llundain y rhaid iddynt, wrth ail agor y group system, ymuno a, chat- rodau lleol, sef y Ki?ig\s, y Pals, etc. Dyna dra-arglwyddiaeth a thor-addewid bendant; ac heddyw (ddydd Mercher) y mae Mr. W. O. Thomas, Anfield-cyfarwyddwr yrjymrestru Cymreig yn y cylch hwn—yn galw cyfarfod arbennig i ystafell lVIri. Elder, Dempster, Water Street., i drafod y pwnc, ac i drefnu galw svlw'r aelodau Cymreig a'r Senedd at y camwri dybryd. Y mae yna Gaiseriaid a Phrwsiaid lawn mor drahaus a gwrthnaws i bopeth Cymreig yn Llundain a dim sydd yn Berlin. Yr ydym yn fodlon i aberthu'n gwaed goreu ar faes y gad, ond nid i gael ein sathru gartref gan filwriaid codog he estronol eu tins.

DAU T U"R AFON.

-Basgedaid o'r Wlad.

Advertising