Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

BYWYD. CYMERIAD, A DYLANWAD…

I ? - I SUDD IACHU50L DAIL…

MR GEORGE DAVIES.

Y GOLOFN AMAETHYDDOL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y GOLOFN AMAETHYDDOL. YR ARGYFWNG DIFRIFOL PRESENNOL. Yn ddiweddar anfonodd y Llywodracth apel at Bwyllgor Amacthyddol pob sir yn galw sylw at yr ystyriaethau a ganlyn:— I 1. Os ydym i sicrhau ymborth i bobl y wlad hon, rhaid gwneud egnion helaeth- ach a mwy hir barhaol. Daeth pervgl newydd yn raddol i amlygrwydd, ac oni atclir ei riyysg gall ei ganlyniadau tod yn angeuol. 0 dan bwys v rhyfel. mae gaJJu cynyrehiol Iwrop yn lleihau bob dydd. Lleihawvd gallu dynol gwledydd eraill, y dibynwn arnynt am ymborth, i raddau mor fawr fel ng; i'w gwneud yn amhosibl iddynt hwy wneud i fniy y diifyg. X id yw o fawr wahaniaeth a orchfygjr y pervgl tanforawl a'i peidio, a gyhoeddir heddwch neu a estyn ir tymor y rhyfel. Bygythir yr holl fyd gan blinder ym. bortli, nid yn unig yn 1918, ond yn 1919 a 1920. Amhosibl, bellach, i ni ddisgwyl o .vledydd tramor y cyflenwad mewn ham n chig yr ydym wedi. dibynu arno i I trYllJ:¡n! bywyd yn y wlad hotL Os na f'od ¡ Iii' fii\"O(; pin 'jnwnin nis gail. ac ni I wna. unrhvw wlad arall. Dibyna mesui prinder bwyd rhagllaw ,ii- tin llwyddiant neu fethiaut mewn ychwanegu yn syl- weddol at fwycl gynvj-chir gartref. 2. amlwg y parlia prinder ar ol y rhyfrl. Mewn rhyw iodd y mae'n. debygol y bydd yn 111-y wedi cylioeddi heddwch. Mae y sefyllfa ddifrifol hon, o ganlyniad, yn galw ar bawb ohonom i ad- drefnu rheolau amethu da fel en deaIL, wyd gennym ni ac y gweithredwyd arnynt gan ein hynnfiaid. yn ystocl y gsmrif ddi- weddaf. Yn y (,fiind iiai-iinw amaethwv mai y peth pwysicaf oedd cyn- yrch 0 ansawdd dda. Heddyw. modd byn.jaT.. gO;-fodir ni i ystyried swm y cyn- yrch. O' r .?aibwynt hwn, i?, er mwyn d;ogp)n y gencd!. mae tir glan da yn gy ?- 'I haroj liawcr Usi mewn g 'H'nh mi ihir?m'. GaU acer o dan wenith gynyrchu deiig'.1 j waith cymaint o fwyd dynol ag acer 01 borÍ:1 ragorol at besgu anifeiliaid — os cymerir y cyiartnicdd trwy yr holl wlad j eyfrilir fod tir ar yn cynyrchu o leiaf j bedair gwaith cymaint o fwyd i'r acer a thir pori. 3. hani'odol felly fod y gymudiad i dorri i fyuy dir glas yn cael ei bwyso: ymiaen a i gano ymhellaclt. At gyn- haeaf 1918, rhaid troi dwy tiiivai a phedJ air can mil o aceri o dir gias cyn diwedd Ehrill nesaf. Yn ychwancgol at arwvneb- j edd ychwanegol o dir soft sydd i'w aredig eleni, ymddengys y dasg yn drom. Yr un piyd. nid yw yn amhosibl wedi er ddos- ) anu ymysg ifo mwyi- y ?!ad Yn ar- j, fero! ¡nnr: fi'ermwyr Lloegr a Cil'JmU '-n ¡ fei,ol inii(? fi',eriiii?-N? r I,Iop-r a ('Iiv3nrii Vil tyinoi1, a'r cwbl olyga v dasg ychwanegol yv: un acer dies ben am bob pedair acer a droir yn gylfredin. lleblaw hynny, sicr fod 2.4f«).00rf o aceri yn gym- hwvs aL eu diwyllio :iiliiii oil, 18.500.000 aceri o dir glas sydd yn y wlad. ond i'r P?yJIgorau Amaethyddc', lir føisnj, a? fiormwyr ddango, egni a< c?.-?Ius da ) digonnol. ) 4. Dad! rhai yw y byddai yn ddoethach canolbwyntio poh cyflenwad llafur a phciriannau yn y wlad ar y tir sydd eisoes dan lafur, oherwydd ei gyflwr budr, ond rhaid cofio mai'r amcan yw ychwanegu at gynyrch bwyd yn y wlad yng ngh." vnhaeaf y blvnyddoedd 1918. 1919, a 1920. Oher- wydd er i ni wneud pob ymgais posibl (a gobojthio u gwneir) i lanhau y tir sydd dar: lafur, ni sicrheid y cyflenwad mwyaf (i iivvd. Mewn liawer achos mae v tir sydd yn awr dan yr aradr wedi ei weithio allan. Ar y Haw ai-all. mae tir glas newydd ei aredig yn lanach na liawer c'r tir llafur presennol iliae ei gvtlwr 1 g.. l reithiol yn liawer uweh, ar- o ganlyn- iad geTli1 cynyrchu mwy o rawn ohonno yn ystod y blvnyddoedd nesaf. Felly mae'r traith gydnabyddir fod tir llafur yn fudr ae wedi ei weithio allan yn cadarn- hau y evvIlLin i. dori i fyny dir gigs, a rhaid cofio y gellir gwneud llawer o waith ar dir glas yn ystod miioedd Phagfyr. Tu.uav;r. a Cliwefror, pan fydd y gwaith ar dir llafur yn ami yn amhosibl. Fr nil .fydd cynyrch tir "el hyn yn llawer yn 1918, bydd yn barod at gynyrchu yn pfY. eithiol yn 1919 a 1920, pan fydd yr angen yn o gym a int. CYNYRCH GRAWN A CHIG: GWERTH CYMH ARIAETHOl.. Yn ystod. y dydciiau diwedoaf. ry- H. JLdti, f'.B.. Divprwy-PcoliM' Cyftredinol Adran Cvn- yrchu Bwyd, ac un o brif arweinwyr y hyd amaethyddol ym Mhrydain, ffrwyth ei ymchwiliad i xverth cymhariaetho! tir yn tyru grawn ac yn magu anifeiliaid. Mae cvHyrch can acer o dir dan lafur at en mlYdd yn ddigonol i gynnal pedwar a ell ,xilN 'dd -vn ddi?-oiiol Igvnnii ped chyn- ilielir ond ugain (:!íJ) o bobl ar gynyrch can acer mewn cig a llaeth. Ar gyfartaledd ceidw cynyrch acer o wenith, 200 o bobl; ceirch, 150: tatws, 450; mangolds (i gynyrchu biff), 36; mangolds (i gynyrchu llaeth), SO maip (at bitt', 27: maip (at fyton). 31; gwair gwei-'uiodd. 16; tir poll (y goreu), 60; tir pori (canolig), 25; tir POI) (salach), 10. y ffigyrau hyn eu gwers heb "I nod nKc esboniad. GWRTEITHIAU. Mae Adran Cynyrchu Bwyd yn mawr p b amaethwr i roddi archebion am <uj)rrp' ospbates a gwrteithiau eraill. Bydd rr hamster difriiol i gludo gwr- teithiau ar y rheilffyrdd yn y gwanwyu, I a'r unig ffordd i fod yn sicr o gyflenwad I yw gof;lu anion archebion i mewn ar unwoiih e: mwyn i'r masnaohwvr gael eu tsoc i law. Heblaw hyDny mae y prisiau yn is one. cymeryd cy Hen wad j fewn cyn dnvedd y flwyddyn. ISLae digonedd o superphosphate gael yn y farchnad ar hyn o bryd, He os bydd diftyg yn y gwan- wyn ar y if'ermwyr yn unig y bydd y bai. CADW FFRWYTHAU A LLYSIAU. ¡ 1 -4r ( Mae symudind ar dro yn Con- wy i sefydlu canoifannau i gasglu, gradd- I oh, a gwerthu ffrwythau a llysiau. Aeth tumiclli lawer o ffrwythau yn ofer yn yr ardaloedd cylchynol yn ddiweddar oher- wydd diffyg moddion effeithiol i'w rhoddi ar y larchnad_ Dygij- cannocdd lawer o dunnelli o flrwythau a llysiau o Loegr i dren Gogledd Cymiii bob blwyddyn er fod llawer o gynyrcijwyr yn y wlad yn methu cael marchnad, ac y gcllid cyfaddasu tir at gynyrchu bwyd fel hyn i raddau diigon helaeth fel ag i wnend Gogledd Cymru yn gwbl hunan-gynhaliol. Bydd Llandudno Junction yn lie canolog i gyfarfod Mon, Arron. a rliannau o Feirion, yn ogystal a Da n C I wyd. "N diifyg rrfawr deimlwyd bob amser oedd pa fudd i gadw y cyflen. "ad dros ben augen dydd yn flres. Beilricii mae Adran Cynyrchu Bwvd wedi gw eithio allan gynliun syml ac efleiihiol i gadw firwythau yn ogystal trwy eu potelu ac. hefyd eu cadw mewn tyniau. Mac i Pt'irianwaitli synil i'w gael am 6p 10s sydd yn ddigonol i dynio banner cant o ffrwyth- an bob a>vr. Gall merched yn rhwydd wneud pob gwaith ynglyn a'1' cyfryw. Lle trefniant hefyd i sychtt firaytliau a. llysiau. GwneiJ hyn i raddau pell gan wi?b-dd tramo]. a rhaid i ni wneud i fynv -v ("till,v". milI '?-nau o bo'eli at gadw ftrw,vthau gan AdI'an CYll- boveli at gadw ffrwythau gan Adran Cyn- yrchu Bwyd yr haf dil?cddai. Gwerth- wyd mdoedd lav.er ohonynt yng Nghym- ru. Mne yn bwysig i bawb sydd yn meddu poteli ffrwythau eu hedrych o bryd > bryd i wneud yn sicr eu bod v* cadw mewn cyflwr da. GWAiTH Y MERCHED. Ceir prawfion newydd bob dydd fod merched yn gwbi alluog i wneud gwaith elfeitlnol ar y tjr ymhob cysylltiad. Yn ddiweddar rhoddwyd prawf ar en gallu i ^tbithio gyda'r dyinwr. Gwnaethant ii;allh campus. Yr un pryd. adroddit, fod lliai amaethwyr yn parhau i wrthod cy- meryd mantais ar lafur merched, nid yn onig oherwydd hen ragfarn, ond befyd er mwyn cadw dynion mewn rhai achusiun uwchiav.- ange.R gwirioneddo! y fferm. Yngwyneb y cynnydd mawi- raid gymeryd He mewn aredig tiroedd yn 1918, mae yn bwysig fod dynion yn cael eu dcfnvddio yn unig at "aith celfydd iti hyn. He fod gwasanaeth merched yn cael ei ddefnydd- io ac waith arall y maent lim-y yn gwbl gymwys i'w gyflawni ac y gellid via hawdd ryduhau y dymion oddiwrtho. Mae Seiydliad y Merched. sydd bellach dan reohieth Adran Cynyrchu Bwyd a'i Bam dd Amaethyddiaeth. yn gwneud gwaitji elieithioi i ddwvn adref i yatv-r- iaeth merclied v wlad ou dyledswVddau yn yr j.rgyfwng presennol. Mae eisoes dros loO o gatigiiennau wedi eu sefydlu, ac ychwanegir at ou rhif bob wytlmos.

RHIWIHATIC ANHWYLOEB Y KIDNEY