Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Y WAR LOAN. I

DYDD MERCHER.

DYOD GWENER.I

I DYDD LLUN. I

LONDON CITY AND MIDLAND BANK,…

News
Cite
Share

LONDON CITY AND MIDLAND BANK, LTD. Cynhalivvyd cyfarfod blynyddol cyiran- ddalwyr vr Ariandy ucliod yn Llundain, ar y 26a in o Ionawr, i dderbyn yr Adrodd- iad a'r Fantolen, i gyhoeddi y Cyfran-dal, i ethol Cyfarwyddwyr ac Archwilwyr, ac i drafod materion arferoI. Llywyddwyd gan Gadeirydd yr Arian- dy, Syr Edward H. Holden, Barwnig, yr hwn yn ei Araith a ddywedodd:- V mae dwy flynedd a banner wedi myned lieibio bellach er pan dorodd y j Rhyfel allan, ac yr ydym ni fel gwlad, yn ogystal a'r boll vvledydd eraiil sy'n rhy- fela, yn cael collodion partialis mewn bywydau a meddiannau, ac hyd yma nid .ydym yn gallu gweled y diwedd. Ofnwn felly y bydd rhaid i ni wynebu rliagor o :aberth mewn byivydau, a rliagor o ddifrod ar adnoddau. Ond byd yn hyn yr ydym mewn ystyr :ariannol yn ca,e1 ein cylelnnu gan lawn- der. Gwneir elw mawr mewn busnes .oherwydd y codiad dirfawr sydd wedi cy- met- vd Ile iiieai-ii prisiau. Y mae enillion .y dosbarth gweithiol yn fwy lizig y buonb >erioed: gwerir y cyflogaii mawr vn ;rhwydd gan lawer, ond y mae eraill yn I icynliilo ac yn rhoi arian o'r neilltn. Yna aeth y Cadeirydd ymlaen i egluro'r :gwahanol gynllunian a ddefnyddir gan Germani i godi arian tuag at y Rhyfel. Y cyfanswm a godwyd yno hyd yma yw £ 3,000,000,000, yr liwn ,sydd ymron yn hollol yr un faint ag a godwyd yn ein ;gwlad ein hunain. Yna gahvodd y Cad- teirydd sylw at yr elw mawr a wneir gan Unol Daleitliiau'r America allan o'r Rhy- fel. Yn ystod y ddwy flynedd ddiweddai ffe anfonwyd yno gan Brydain Fawr a'r teyrnasoedd sydd mewn eynghrair a hi y swm anferth o (lros ddau can miliwn o bunnan mewn anr yn unig. Ymhelllaeh ymlaen yn ei Araith fe gyfeir- iodd Syr Edward at fate-t- hynod o cklidd- orol, a mater yr ystyriai ef o buys mawrgyùa goIwg; ar y dyfodol, sef yr an- fantais fawr sydd yn deilliaw i ni fel fceyrnas gen- Ilym yu eixi i,lizitiliidiii mewn cyfrifiad arian ae ynglvn a phwysau a lllcsnrau. Pan mae ymron yr boll yledydd eraill wedi mabwysiadu'r cvnllim unfFurf o rannu popetli yn ddegau ac- yn gannoedd, ae felly yn hwylus odiaeth i'w eyfrif, y mae Pry da in Fawr wedi glynu with ei hen ddull dyrys, ac anliawdd ei ddeall i lawer mewn gwledydd tramor, oherwydd ei am- rywiaeth diderfyn, yr hyn sydd yn rhwystr i fasnaeh rhyngom a. gwledydd 1 tramor. Mantais fawr felly fuasai i Bry-j dain newid ei dull yn yr ystyr yna Wrth ddyfod at amgylchiadau cin Har- iandy iii ein hunain, cbe' Cadeirydd, fe ganvn yng nghyntaf oil ddweyd ein bod yn ystod y flwyddyn sydd newydd derfynu wedi gosod diogelwch a ehadernid y Sef- ydIiad o tfa?n pob elw at-laiiiiol Ein har- feriad yw gwneud Mantolen bob wytbnos, a gofalwn fed yr arian sydd gennym mewn llaw yn ddarpariaeth belaetli gogvfer a'n holl ymnvymiadau. Cyfanswm yr arian a ymddiriedasid i ni :.gp y cyhoedd ar Jog ar ddiwedd 1916 rr l £ 174,600,000 o'i gymharu a £147,:1.000 flwyddyn yn ol, a £ '77,7Q(MA;0 bum mlvnedd yn ol. Yr oedd. mewn Haw, a gynliwysai i-itillwii o. bw.nau mown aur, ynghyda'r arian uedd gennym yn y Bank of Eng- land, yn g>yuend y cyfanswm o £ 48.000,000. Ac yn ychwanegol at hyn yr oedd k, o arian at ein* galwad neu ar fyr rybudd. Yr oedd ein Buddsoddion yn gynnwys- t edig o £ '33,6O(XO(K) yn y W ar Loan a y5I)yogelion erfiiH y odraetli, viighyda mewn Diogelion amrvwiol, yn gwneud c\fanswm o 37 o fili:, un Ii o bun Jia ii. Ein liarteriad bob arnser yw cymeryd swm angenibeidiol allan o'n heniliion i ostwng gwerth ein Buddsoddion ar y llyfrau fel ag i gyfateb i'r prisiau march- jradol pan iyddo bynnv yn ofynnol. Ond ochwi gotiweb na wiiaecnom hyn ar ddiwedd 1914, gan fod toriad y rhyfel allan wedi gwneud en prisiau mor ansicr. Yn lie hynny cariwyd k421,000 c'r enillion i gyf- rif y flwyddyn ddilynol. Ar ddiwedd 1915 tynasoni eu p) '.siau i lawr £ 642,000, ac allan o enillion 1916 cy nerasom £ 632,090 i'r un perwyl, a dygir tu;1 £ 243,000 ymlaen i gyfrir 1917. Deuaf yn awr at ein Biliaa .Masnachoi. Cyfanswm y rhain ar ddiwedd 1916 oedd £ 23,300,000. Ddwy flynedd yn ol vr rOedd yn .£U ,O()(),OOO. a phuni mlvnedd yn ■ ol yn £ 7,800,000. Y swm oedd gennym allan ar ddiwedd 1916 yn fenthyg i gwsirieriaid ar ddiogel- -ion oedd £ 64,000,000. Flwyddyn yn ol yr oedd yn ^66,000,000, a phum mlvnedd yn ol yn 1:43,400,000. Wrth gymharu J ddwv flynedd ddiweddaf a'u gilydd chwi welwch fod yna leihad o 42,000,000 yn 191G, Ein harfer yn ystod y Rhyfel, fel "bob anuei-, yw estyn cymorth ariannol i'r ^lyirywiol weitlifeydd lip y hyddo Alltw aiii ilano, ond yn ddiweddar nid oes llawn cy- maint o ofyn am hyn wedi bod, a'r rhes- wm yw fod busnes y gweithleydd eti bun- a in wcdi bod yn hynod 0 cnillfa IVr iddyn t. Gan fod yr Ariandy hwn, fel Arianda eraill, wedi addaw rhoddi bentliyg i gyn- ortl.ii%-N-o't, .iwl fN,(Ido'ii c viiiei- N-d i,liaii o'i- War Lonii bresennol, disgwyliwn weled cryn gymi.v dd, o leiaf am betli amser, yn y cyfanswm v sonir am dano'ii awi-, a(-. y ffonld hon gobeithiwlI allu parhau i gynorthwyo'i' Jdvwodraetli yn ei hym- drecli bresennol, fel y gwneutboni ymbob ymdrecli flU ("1101'01 o'i lieiddo, i godi'r Hrian angenrheidiol i gario'r Rhyfel ymlaen yn llwvddianmis. Fe salf Adeilactiitt'i- Ariandy tua ?2,753,000, sef oddeutu'r un faint ag oedd Hwyddyn yn ol. Xi a ddeuwn yn awr at gyfrif yr Enill- ion. Cyn gwneud hwn i fynv cymerir allan bob amser ddigon i gyfarfod a'r holl goliedion. Hefyd gosodir o'r neilltu ddai'pariaeih ddigonol ar gyfer pob twin y byddo ansi--rwydd pariiied ei ddiogelwch Heblaw hyn, defnyddir cyfran o'r enillion bob blwyddyn i chwyddo'r gronfa fewnol a ystyrir gennym mor hanfodol i gadernid yr Ariandy. CyfanswllI ein belw am y (lu-yddyn sydd newydd de rfynn oe Id £ 1,636,968. Cy- merwyd allan ohono £20í,GOG i dalu cyf- logaii y 3,000 swydclogjon gennym allan yn y Rhyfel, ae i pyfi vno rhoddion (Bonuses) i niter luosog o swyddr-ou eraill. arfod a'r gostyngiad ym mhris yr 011 o'n Buddsoddion oddigerth y War Loan. Heblaw hynny i dalu > cyfran-dal ai ferol o 18 yn y cant am y flwyddyn Gedy hyn weddill o tl29,041 i'w yeliwanegu at £ 113,597 a gaviwyd ymlaen o'r flwyddyn flaenorol, y ddau yn gwneud £ 243,538 i'w gario i gyfrif 1917. Barnasom mai doethaoh '11 i hannu rliagor o'r elw i unyhyw amcar ion eraill oedd cario siva rhelaetbach fel hyn i'r dyfodol.  'I f y liykds.rydd yn awr yw taw tcymged I i'ii yji ddyiiloti i iiiei-(-Ijcd, ziiii y sel a r livddlondeb eitbriadol a ddangos- wvd ganddynl: yng nyhyllawniad eu dyled- swyddau \i< ystod y flwyddyn. Fel y crybwylhvyd yn y eyfrifoti y mae dros 3,00.) o'n dynion yng ngwasanaeth y tyddin a'r Llyngcs, ac y mae cu habsen- oldeb Jiwy < (!diwrtbym wedi taflu gwaith I trwni a ci-,I;-Ifoldeb angiiyfl'redin ar y gweddill o'r svvydclogion V mae yn awr yng ngwasanaeth r Ariandy 2,000 o ferched ieuainc, y rliai a roddant gynorth- wy t;,vlweddn! ini yng ngwyneb yr anhaws- der yr ydYli ynddo oherwydd absenoldeb y dynion otldiwrthym, ac yr ydym oil yn ddio!chgar i r boneddigesan hyn am y di- vvy dr ivy dd gydn rL, rai y cyflawnant eu dyiedswyddaii 'ftQrcnwvl galarus i mi vw gorfod hy.>bysu fod i34 o'n swyddog- ion wedi rhoddi e.i byivydau i lawr dros eu gwlad yn ystod y flwyddyn gwna hyn y nifer o goHwyd o ddechreu'r Rhyfel yn 180, ae y mae ^i sicr I yr unwch gydami i gvfhvyno i l>erthyn;v:aa y dewr- ion hyn ein cydymdeiii/lad dyfnaf.

DYDD IAU.

I IDYDD SADWRN. i

[No title]