Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Y TRIBUNALS.

News
Cite
Share

Y TRIBUNALS. Y Llvs pwysicaf o ran cyfrifoldcb a gwasanaeth yn yr argyfwng prcsclll101 ydyw y Llys Apel Ymrestrol. Goscxl- wyd ef i fyny er mwyn a mdd-iffyp. hawliau yr Ymerodraeth a'r dciliaid, a disgwylid iddo weinyddu cyfiawnder dihall, heb wyrro oddiar luybr dyled-. swydd, na phlygu i unrhyw ddylan- wad. Callfyddir, felly, fod pwrpas ei osodiad yn hawlio i'w gyfansoddiad1 fod yn un iach a diduedd, ac na ddylai yr un person adael i'w syniad- au na'i deimladau, ac yn enwedig ei gysylltiadau, sefyll cydrhyng-ddo ag yniddwyn tuagat bawb fel eu gilydd. Dylai yr aelodau oil fod yn ddiynion a merched wynebagored ac yn berchen barn addfed, yn feddiannol ar syn- nuyr cyffredin cryf, gallu i reoleiddio cu tymlierau a'u teimladau, ac yn deall y natur ddynol yn dda.. Mae natur gwaith y Llys, a'r hyn sy'n di- bynnu ar ei weithrediadau, yn hawlio yr ystyriaethan a'r gweinyddiadau unionaf a'r mwyaf cydwybodol yn bosibl. Cyfiawnder a gweinyddiad barn oedd pwrpas a diben ei sefydlu, a d'yna ddisgwyliai y wlad odiwrtho. I'r amcan hwnnw y ceisiwyd ei wncud: yn un cynrychioliadol trwy gael rhywun arno gynitchiolai bob dos- barth allai ddod ger ei fron. Nid aes le i fcio ar y cais, oherwydd y mae hii-nnw uwchlaw pob arnlicuacth; ond;, fel gyda phobpeth da arall, ceir fod yn bosibl gwneud i'r pethau mwyaf buddiol o ran cynllun a phwrpas gael ei gario allan yn ddibwrpas ti difudd. Ysywaeth, yn ol a ellir gasglu oddi- wrth weithrediadau y rhan fwyaf o'r Tribunals hyd yn hyn, nid ydynt yn scfyll dros yr hyn fwriedid iddynt. Yn wir, ceir fod amryw ohonynt yn ardefengos yr anaddasrwydd nmyaf, ac nid yw'r tegweh a'r cyliawnder dyladwy wedi cael ei arfer ynglyn a phob achos. Da gennym weled fod y Llywodraeth wedi canfod hyn cisys, ac wedi rhoddi y Llysoedd ar eu go- chelgarwch rhag gadael i ddylanwad- au anheilwng ddylanwadu ar wein- yddiad eu barn. Nid gorchwyl hawdd yn ol y cyfansoddiad presenno1 ydyw cadw yn hollol glir a'r dylan- wactau hyn, gan fod aelodau y Llys a'r personau fo'n apelio, yn enwedig mewn ardaloedd by chain, yn adnabod eu gilycld,. ac yn meddu ar rhvw gy- sylltiadau a chyfathrachiadau allant brofi yn anfanteisiol i weinyddiad barn onest ac unplyg. Er cael yn glir a'r dylanwadau hyn dylai y Llys fod yn I dclicithr i'r pcrsonau fo'n apdio. Hwyrach' mai yr apelydd gaiff fwyaf o gam oddiar ddwylo y Llys yclyw y I gwrthwynebvdd cydwybodol. Nid )"W'11 ymddangos fod gan y Tribunals gydymdeimlad mawr iawn a'r per- sonau hyn. Mae'n amlieus gennym oddiwrth eu gweithrediadau a ydynt 1. 11. yn deall safle y rhai apeliant oddiar j ystvriaeth gydwybodol, 11a 1 hyn j olyofir wrtho yn ol syniad v Prif ) < Weinidog. Datganwyd yn glir a chroew yn y Senedd gan Mr Asquith a Mr Samuel "nad oedd gwrthwyneb- iad cjTdwybcdol i gael ei osod i lawr fel yn golygu y syniad cul ac am- hertlijmasol o aelodaeth mewn sect ncilltuol." Mae'n debyg, mai yr hyn olygai y Prif Weinidog ei gyfleu ydoedd fod cydwybod i gael chwareu teg i weithredu yn ei pherthynas a'r rhyfel gan bersonau sydd tuallan i sect fd y Crynwyr, y rhai ydynt allan ac allan yn erbyn pob rhyfd. Ond, a vw y Tribunals sy'n c-istedd ar yr archosion hyn yn deall beth yw c-yd- wybod, a belli y" ei swydd a'i gwas- anaeth, viii myni-yd y dyn? Yn wir, mac'n amheus oddiwrih ymwneud ami i Dribunal a oes cydwybod yn l perthyn i'r Llys! Pa hawl, yngwyncb datganiad Mr Asquith, oedd gan ael- odau o'r Llys OfYll i wrth\vyn<jbydd cyc1\\ ybodol Wesleaidd a oedd y ffydd Wesleaidd yn erbyn rhyfd ? Yr oedd allan o drefn yn ci ofn-iiiad. Dcngys cwestiynau díbwynt ac amhcrthynasol aelodau y Llys nad yw'r glorian y pwysir ey.(Iwvbod ynddi yn gymcsur a'r cyfrifoldeh a'r canlyniadau ddaw o'r pwyso. Meddvlier am y cwestiyn- 3 ofynir i'r Ipdwyr :— Beth a \\naech pe'r yinostxlid ar cich mam neu ryw berthvrias arall? A fuasai gCllnych wrtfmytiebiad i hdpu'r clwyfedig, neu i wneud rliyw asanacth arall heblaw lladd ? Mewn difrif. yn awr, a ydynt yn ar- ddangos dynion 'yn deall safle'r apel- wyr? Oni all gwrthwynebiad i ryfel, i'r holl drefniant o allu milwrol a dis- gyblaeth, fod yn hollol ar ahan i'r broblem o ymosodiad bersonol neu gvniorthwyo yr angenus? Oni all gwTthwyiiebiad i'r rhyfcl hon yn unig fod yn hollol glir ar wahan i wrthwynebiad i ryfd yn gyffredinol? Dylai aelodau y Tribunal gofio mai eiddo pcrsonol i'r dyn fel unigolyn yw'r gydwyhod, a'i bod yn llais ter- fynnol ar faterion maw bywyd iddo cf. Ceisia *rh,ai o aelodau'r Llys warthruddo yr apelwyr hyn a'u gosod allan fd llwfriaid, ac nad yw eu cyd- wybod yn yr amirlchiad Wwn yn ddim byd mwy na mantell i guddio'r llwfryn. Hwyrach y ceir llawer o lwfriaid yn mantcisio ar y cyfle hwn i wisgo'r fantell, ond nid dyna yw i'r gwrthwynebydd cydwybodol. Dy- wedodd un o wyr mawr y Tribunals y dydd o'r blaen "y d.N --la-i dilynwyr Crist aberthu eu bywyd dros eraill fel y gwnaeth Efe." Debyg Íawn, dyna ddylid ei wneud. Ond rhaid cofio mai fel Efe y dylid aberthu; ac y mae Ei ddih-nwyr yn barod i wneud hynny bob amser. Nid g\\Tth\\ynebu aberthu cu hunain v mae'r apdwyr cyclwyb("Clol, ond yn erbyn bod yn gyfryngau i ladd eraill. Rhoi ei fywyd i gadw bywyd wnaeth Crist, a gw'rthw\*nebodd i'w ddisgyblion arfer eu gallu i ddinistrio bylvydau. Pwy fyth fciddiai ddweyd fod yr Athro yn llw frv n ? Ac eto, nid yw y gwrth- wyniebydd cydwybodol yn gw-neud dim byd mwy na cheisio dilyn ol Ei droed. A chaniatau eu bod yn cyf- eiliorai o ran syniadau, onic) oes gan- cldynt ryddid a hawl foeol i d'dilyn, yn ol y goleuni sydd ganddynt, eu hargv-hoeddiadau ? Rhaid cofio fod apelio a sefylIctros gyd wybod yn golygn llawer i'r dynion sy'n gwneud h\*nn\n onest n, difrifol. Mewn ami i achos mae'n peri poen meddwl dir- dynnol, a blinder 3-spryd i'r teulu. Nid peth i'w ddivst N-rrii a'i gymeryd yn ysgafn ydyw; ond hawlia ystyr- J_, .3- iaeth fanwl a chydymdeimladol oddiar ddwylo y Tribunals. Hyd y gallwn wcle, cvnirychiolir pob dosbarth ar y Tribunals OTid y gwrtHwynebwr eydwybcidol. Pam 113*11113* ? I fod yn Llys hollol gyfiawn dylai fod arno rlywim Yl1 meddu cyd- ymdeimlad a hawlia cydwybod, oblegid y mae'r Llys yn rhwym o syrthio yn fyr o gyflawni pwTpas ei sefydliad os mai hawliau Gwladwr- iaeth yn unig gaiff ei ystyried. Mae'n wir y gcllir apelio at Lys arall, ac nid ocs amheuaeth nad dyna Afaieir gan fwy-ifrif y gwTiliwvnel)uyr cydwybod- ol ond, a-chaniatau hynny, onid yr un dosbarthiadau gyiin-cliiolir yno? Os [elly ni ellir disgwyl ond yr un dy- farniadau. Nid yw safle yr apeIwyr hyn yn cad eu hystyried yn ddiduedd, gan fod hawliau Gwbdwriatth yn llywio yn crbyn ysty-riaethau cydwy- hooo1. Os na chawn well canlyniad- au o'r Llysoedd mveli mae, arnom ofn y C3 I] Piydain ei anrhydedd o gynnal ifyny ryddid cydvyybod, I)-Tll, a clivfiawuder. ——— 4,.

CAERNARFON. I

I -BETHESDA. I

BRYNRHOS. I

FICER NfWYDD COLWYN BAY.I

I - - - LLANWNDA. -I

Advertising

FELINHELI.

) TYDWEILIOG.