Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

The London, City and Midland…

News
Cite
Share

The London, City and Midland Bank, Ltd. I CynbrJiwyd cyfarfod blynyddol cyf- randdalwyr yr Ariandy uchod yn Llun- dain ar y 2ilain o Ionawr, i dderbyn yr Adroddiad a'r Fantolen, i gyhoeddi y Cyfran-dal, i ethol Cyfarwyddwyr ac Archwilwyr, ac i drafod materien ar- ferol. Llywyddwyd gan Gadeirydd yr Ar- iandy, Syr Edward H. Holden, Barwn- ig, yr hwn a ddywedodd:— Wele ni'n cyfarfod am y bedwaredd waith er pan dorrodd y Rhyfel ershyll yma, allan. Y llynedd gobeithiem y buasai drosodd cyn y buasem yn cyfar- fod drachefn, eleni nid oes gennym end datgan yr un dymuniad ar i'r trychinob ddod i derfyn yn ystod y flwyddyn breaennol. Erbyn hyn yr ydym yn ymladd ochr yn ochr a'r America gyda'i hadnoddau anferth. Golyga hyn nid yn unig ychwanegiad mawr mewn nertli ac adnoddau rhyfel, ond hefyd dyry inni galondid ac ysbrydiaeth i fyned rhagom yn yr ymgyrch. Yna aeth y Cadeirydd ymlaen i egluro'n fanwl gyflwr ariannol y gwa- hanol wledydd, gan aros yn bennaf gyda Germani, yr America, a, Phrydain Fawr. Ar y naill law desgrifiodd Ger- mani mewn cyfyngder ariannol yn ffurfio cynllun ar ol cynllun i gyfarfod costau y rhyfel, y rhai erbyn hyn sydd wedi cyrraedd ymhell dros bum mil o filiynau o bunnau. Ar y llaw arall, yr America, yn ymwybodol o'i nerth, yn arllwys ei chyfoeth mewn paratoadau helaoth gogyfer a'r ornest. Yng nghorff deuddeng mis bydd wedi codi yn agos i bedair mil o filiynau o bunnau tuag at y Rhyfel, o ba swm y mae eisoas wedi rhoddi £ 847,280,000 yn fenthyg i'w Chyngreiriad-y rhan fwyaf 9409,000, 000) i Brydain Fawr. Y swm A wariwyd gan Brydain ar y Rhyfol hyd yma yw £ 4,900,000,000. Wrth droi at amgylchiadau'r Arian- dy, fe ddywedodd y Cadeirydd:—Deuaf yn awr at Fantolen ein Sefydliad ni ein hunain. Dyma ni wedi arwain yr Ariandy daith blwyddyn arall. Yng nghwrs fy holl brofiad, ni welais erioed flwyddyn pryd yr oedd yn ofynol cym- eryd cymaint o boen a gofal. Er y gellir dweyd fod swm yr elw a wneuth- om yn foddhaol, eto mi garwm cich sicrhau mid swm yr elw yw yr ystyr- iaeth flaonaf gonnym ar unrhyw adeg. Ein hystyriaeth flaenaf yw gallu cario gweithrediadau'r Ariandy ymlaen ar hyd llinelLau perffaith ddiogel, gyda helaethrwydd o arian bob amser wrth law ac os yn ychwanegol at hynny y bydd yr elw yn fawr, goreu oil. Chwi a sylwch ein bod yn ystod y flwyddyn ddiweddaf, drwy brynu holl gyfrannau y Belfast Banking Company Limited, wedi rynhyddu oin Cyfalaf o L4,780,792, i t5,188,840, a'n Cronfa o E4,000,000 i 24,342,826. Gan fod gen- nym nifer o gysylltiitdau gwerthfawr yn Belfast teimlasom mai doeth fuasai i ni ymgysylltu a rhyw Ariandy yno; ac ar ol gwneud ymchwiliad cawsom fod yr Ariandy a enwyd yn bopeth a ddymunem. Ei Gyfalaf yn £ 500,000; Cronfa o £ 450,000; Nodau mown cylchrodiad, £ 1,866,000; Arian i mewn ar log, £ 10,186,000; Arian allan ar log yn fenthyg i gwsmeriaid, £ 4,159,000; Arian allan i gynorthwyo cwsmcriaid i brynu War Loan, £ 1,072,000 ac Arian mewn LIaw neu ar fyr rybudd, Budd- soddion, a Biliau Masnachol, J37,689, 000. Y mae yn hen Ariandy cadarn, a'r drafnidiaeth a drfygir ymlaen ganddo yn un enillfawr a hollol ddiogel, ac fe ddylai'r swm a dalasom am dano ddwyn ychwanegiad sylweddol at ein henillion. Oddiwrth ein Mantolon chwi a wel- wch fod cyfansjvm yr arian sydd gen- nym i mown ar log yn £ 220,552,000, o'i gymharu a £ 174,681,000 yn niwedd 1916, £147, 7.51,CJOO yn niwedd 1915, a L125,733,000 yn niwedd 1914. Y Rhyfel ynghyd ag amrywiol achosion eraill, sydd yn gyfrifol i raddau mwy neu lai am y cynnydd hwn. Y swm cyntaf y deuwn ato ar yr ochr arall i'r Fantolen yw yr Arian mewn Llaw (yn cymnwys t7,000,000 mown aur) ac yn y Bank of England. Yn fwriadol fe gadwyd y swm. yma yehydig yn is gennym eloni na'r hyn oedd y llynedd. Flwyddyn yn ol 28,84,t, 000 oedd cyfansw-m yr arian oedd gen- nym at ein galwad neu ar fyr rybudd. Eleni y mae yn £ 31,003,000, ac o'r swm yna gallem gael 24 miliwn o bunnau o fown tri di'wrnod pebae achos. Felly pc byddiu raid fe allem ddodi ein dwy- 10 ar 65 neu 70 mfliwn o bunnau yn ystod y cyfnod byr yna. Yn "f'sif deuwn at y Biliau. Allan o'r rlxai hyn y mae rhwng 10 a 12 miliwn o bunnau illown Biliau Mnil- nachol or' dosbarth goreu, ac vn dal- adwy mewn tri mis neu lai; tra y man'r gweddill mewn BiLiau Ariandai, a Biliall'r Trysorlys, a'r rhan hynny 011 ju daladwy mewn dcufis vz y fan bellaf. GaJ^asem fod wedi gwneud el w mwy pe buasem wedi dewis Biliau yn daladwy o fewn cyfnod hira-ch; old fel y dywedais eisoes fe gysvlitir mwy o bwys gennym ar fod yr arian yn hawdd i'w c;u;l yn 01 nag ar faint yr elw. Nid ccs gennyf ond hyn i'w ddweyd am y Biliau eu hwnain:—v. mae yoaylon aur iddynt—nid oes en gwell yn unman. Yn litsi-f awn at cin Buddsuddion. Chwi a wehvh fod swm y War Loans, i hwr ya y FaMtolen yn ol y.r hy;i dalasom am danynt. ,Y • maent vn gvn- wystxlig i raddau hela-efch o 4 r ("n LL. ac heb Dreth Inewm i'w thalu. Cr<Hlw>i yn gryi mpwn Diogelion sy'n rhydd oddiwrth y DretJi hon. DroiiVr unis^ j lath o War Loan sydd wedi codi yn y farchnad uwchlaw y pri's t{¡\upidd.jol. Pan jrodsdd y p'ri.s i'w fan uchnf gwerthasom gryn gwrs o'r byn oodd gennym, a gwneuth^m elw da drwy hynny. Fe saif y gweddill yn ein llyfr- au am y pris a dalasom amdaiwnt, er fod en pris marchnadol ar ddiwedd 1917 yn uwch na. hynny. Y mae gen- riym hefyd Exchequer Bonds yn dal-; adwy cyn bo hir, ynghyda War Loans 5 per cent, a 31 per cent. Yr oedd pris- j iau y ddau ddosbarth olaf hyn yn is I yn y farchnad nag a. dalwyd amdanynt and gwneuthom ddarpariaeth ar gyfer hyn yng nghyfrifon mewtiol yr Arian- dy. Swm y gweddill o'r Buddsoddion yw £ 3,138,000. Yr oedd gostyngiad bychan hefyd, ym mhria marchnadol y rhai hyn ond gwneuthom ef i fyny j allan o'n lienillion. Mewn perthynas i'n Buddsoddion i rhaid i ni gofio fod ein hwynebau ar y dyfodol, ac nid oes neb all ddweyd pa beth sydd i ddigwydd yn y blynyddoedd sydd i ddod; ond credwn y gallwn gyf- I arfod unrhyw ostyngiad all ddigwydd yn y dyfodol fel y gwnaed gennym yn y gorffenol. i Pan ddacth y War Loan ddiweddaf allan, rhoddasom £ 26,813,000 yn fenth- yg i gynorthwyo llu mawr o'n cwsmer- iaid ym mhob cwr o'r wlad i ddangoa eu teyrngarwch drwy brynu cymaint ag oedd modd o'r War LoaR honno. Erhyn diwedd 1917 yr oedd £ 14,168,000 o'r cyfanswm wedi ei ad-dalu i ni ao y ma.e'r gweddill yn para i gael ei dalu yn ol yn wirfoddol a chyflym. Y swm nesaf ar y Fantolen yw yr Arian a roddir allan gennym ar ddiog- elion i'n masnachwyr i gario'u busnes arferolymlaR-n, ac hefyd i'w galluogi i gynorthwyo'r Llywodraeth ynglyn a r Rhyfel hyd eithaf eu gallu. Ein cyfan- swm yn y doshartliiad hwn eleni yw 68 miliwn. Arfer poh Ariannwr gofalus yw edrych yn fanwl i bob cyfrif lie y rhoddwyd arian yn fenthyg ganddo. Ac ar hyn o bryd fel y gwyddocli, y mae IIawer gwr pwysig mown masnach wedi ei gymeryd i wasanaethu ei wlad, a'i fusness wedi gorfod dioddef. Edrych as- om i mewn yn ofaltis i bob achos o'r fath a lie bynnag y tybicm fod liynny'n angenrheidiol gwneuthom ddarpariaeth j gyiiawn ar gyfer unrhyw golled allai ddigwydd. Trown yn awr at Gyfrif yr Enillion. Dengys hwn fod swm yr Elw yn £ 1,967,716. Aeth 304,518 mewn cyflog- a u a rhoddion (Bonuses) i swyddogion yr Ariandy sydd yn y Rhyfel, ac mewn rhoddion o'r fath i swyddogion eraill, o'i gymharu a £ 207,606 y flwyddyn flaenorol ac ofnir y bydd gofynion mwy o'r cyfeiriad hwn yn y dyfodol. Y mae gennym ymhob rhan o'r wlad ac yn Llundain yn agos i 3,600 o fon- eddigcsau yn ein Swyddfeydd, y rhai sy'n gwneud eu gwaith yn rhagorol. Gorfodwyd ni i osod rhai ohonynt i reoli man Ganghennau, ond y mae y cyfryw ar hyn o bryd o dan arolygiaoth Rheolwyr Cangjwnnau eraill. Ymddir- iedir i rai o'r boneddigesau y gorchwyl o dalu a derbyn arian, tra y mao .raill yn llenwi saflfniedd o gyfrifoldeb mewn adrannau eraill o'r gwaith; a. dywedaf oto yr ystyriwn en bod yn cyflawni eu dyledswyddau yn hynod o foddhaol. Y nuie gennym foneddiges yn Arolygydd ar holl adran y marched, ac ni gallwn ganmol gormod ar ei gwasanaeth. Tolir £ 672,950 m'wn cyfran-dul (dividend), a throsglwyddir £ 500,000 i goffrau mewnol yr Ariandy i gyfarfod ag unrhyw ofynion all ein cwrdd yn y dyfodol. Mown Rhyfel o nodwedd "yr un ai wyddis beth all ddig- wydd cyn y daw y terfyn, ac nid oes neb all ragweled yr aubawsterau a. ddichon ein cyfarfod wedi i'r Rhyfel dda.rfod. Ein dymuniad yw gallu arfer pob gofal, a gwnawn hyn i ddiogelu ein Cyfranrklalwyr ac i ennyn vm- ddiriüdaeth llwvraf y rhai sy'n gostod eu harian yn ein cadwraeth ar log. Oblegid hyn itarnaaom mai gwell oodd peidio codi'r cyfran-dal, gan gredu y bydd ymddiried y eyhoedd yn vr Arian- dy yn mynd yn fwy fwy wrth woled ein Crosfeydd llawnion gogyfer a phob gofynion diehonadwv yn y dyfodol. Hyderwn y cymeradwyir ein gochel- | garwch a'n gofal gan y Cyfrandclalwyr i yn gyffrmllbo]. yr elai Treth yr Incwm i fyny fe ostyugai hynny worth marchnadol nid yn'unig oin Buddsodd- ton ni pin hunain, oad hefyd bob Diog- elion sydd gennym yn ein moddiant. Rhaid cofio cm botl yng nghanol y ilhyfol mwyaf a Welodd y hyd; ac o da-n yr amgvlchiadau hynny pen dor- fynasom gario drosodd i gvfrif y flwyddyn nosaf gymaint a £ 733,785 o'n i henillion i gwrdd a'r dyfodol. j Cyn cynnyg fod y cyfran-dal a nod- j wyd yn cael ei rannn, earwn f«nt<'isi« ar y C'yfle i ddafcgan i'r holl swyddogion yn ddynion ac yn ferclied, "in gworth- faw-rogiad o'u gwlts-tnietli. Y mae gal- wadau'r Fyddin a'r Llfngoo o ddeah- reu'r Rhyfel wodi amdd.if.adu'r Arian- dy o wasanaoth yn aolil i 3,700 o'n dynion, ac o'r rbii hyn y mae'n ofidus- gorfod dweyd fod 320 wedi eu Ilacld, yn ychwanegol at y nifer a areholiwyd a r lleill sydd ar goll. Estynnwn ein cyd- ymdeimlad dyfnaf a'r perthynasau yn ou galar. Dengys yr Anrhydedd Milwr- ol a osodwyd ar lawer o'n dynion g-Ilew fel cydnabyddiaeth am eu gwroldeb &U1 hymroddiad i ddyledswydd eu bod yn cario gyda hwy i fives y frwydr y set a'r teyrngarwch a'u nodwedd*i yng nghytlawniad ou cyn iorri o'r Rhyfel allan. Yr ydym oil yn falch ohonynt. Cyn eistedd cynhygiodd y Cat) ''rydn fod Adroddiad y ■Cyf:irwyd(iwyr a ilan- tolen y Cyfrifon am V fhvvddyn yu caol en mabwysiadu. Cefnugwyd hyn a chariwvd yn unfrydol. Ail etholwvd y Gwir Anrhyif Arglwydd Pirrio, K.P., a David I> ivies^ Ysw., A.S.. yn Gyfarvyvddwvr. a'r Mil Whinney, Smith aifd Whinif( yn Archwilwyr. Ar ol i'r diolchiadau arfproI wI elT cyflwvno i. Gaderivd yr Ariandy, Bwrdd y Cyfarwydwyr, y Rheolwyr. a r Swyddogion eraill, terfynodd y e' larfod drwy basio pleidlais o ddiolch cyn. ica r Cadeirydd am lywyddu.

Advertising

CYFARFOD MISOl 008BARTH Y…