Hide Articles List

18 articles on this Page

UNDEB YSGOLION SABBOTHOL YR…

News
Cite
Share

Y MAE fy nghyfaill Meurig Ellis, ysgrifenydd Undeb Ysgolion Sabbothol yr Annibynwyr yn cosbarth Treffynnon, yn parhau yn ffyddlawn i anfon telegram, yn 1904, o weith- rediadau y eyfarfod chwarterol, i'r offia l ini, am fod holl y?goliou yr undeb yn disgwyl arno fo a fi am delegram o'r hanes. Wn i ddim beth oedd yr achos fod ei delegram yn rhy hwyr yn dyfod ar hyd y wires yr wythnos ddiweddaf, ond gwell hwyr na hwyrch. UNDEB YSGOLION SABBOTHOL YR ANNIBYN- WYR DOSBARTH TREFFYNNON. Cynnaliwyd y cyfarfod chwarterol yngl £ n a'r uchod yn Ffynnongroew, Ionawr 3ydd, o dan lywyddiaeth Mr. Edward Lewis, Peny- pyllau, yn absennoldeb Mr. Henry Williams, Connah's Quay, o herwydd afiechyd blin, yr hwn sydd wedi ei gaethiwo er's ameer hir, bellach. Hawdd iawn ydoedd gweled fod yr ysgol yn Ffynnongroew wedi bod yn edrych yn mlaen at y diwrnod pwysig hwn gydag aiddgarwch pybyr, o herwydd tystiai y ]lafur a ardclangoswyd yno yn nghwrs y dydd hyn yn amlwg iawn. Canu byw a hwyliog, adroddiadau cywir a phwysleisiol, ac attebion parod a phert. Hen arferiad yr ysgol hon yw fod y blaenoriaid a'r athrawon yn adrodd Salmau a phennodau yn dda i'w ryfeddu. Mae yn rhaid fod y cyfeillion hyn, yn frodyr a chwiorydd, wedi bod yn ddygn gyda'r gwaith o gael y rhanau hyn ar eu (ôf am amser hir, o herwydd nid yn hawdd y cymmer y cof yr argraph a ddymunir wedi yr elo ei feddiannydd i wth o oedran. Well d-one, Ffynnongroew, ie yn wir Ni cheir unrhyw esampl dda yn myned ar goll, y mae yn sicr o fyw yn rhywle; ac Did yw ein ,bu,sine.is nil ofalu am ei chynnyrcb, gadawn rhyngddi hi a'r Meistr, oddi wrth yr hwn y daw pob peth da. Adroddwyd emynau, salmau, a phennodau yn ystod y dydd gan Elizabeth A Jones, John G. Jones, Hannah Griffiths, J. P. Jones, J. Alun Jones, Jennie Williams. Maria Jones, Annie Jones, Eliza- beth William?, Kitty Jones, Herbert Will- iams, Mrs. Williams, Mary Jane Jones, W. Jones, a Mies Roberts, rhai o honynt fwy nag unwaith yn nghwrs y dydd. Holwyd y plant yn hanes Iesu Grist gan Mr Pagh, bachgen ieuangc yn llawn gwaith a bywyd, yn ganmoladwy iawn. Holwyd y dosbarth canol yn Hanes y Barnwyr gan Mr. John Jones, arweinydd y côr, yn hylaw iawn; da iawn, frawd, nid oes dim yn well na newid gwaith. Holwyd yr ysgol yn yr ail bennod o'r Actau, gan Mr. W. Rees Jones, Fflint, yr holwr a'r ysgol yn deall eu gilydd i'r dim; a'r canlyniad oedd, hwyl fawr. Cafwyd anerchiadau gan y llywydd, a. chan Dr. Pan Jones (yr esgob, onid e?j; W. M. James, Bagillt; R. T. Price, Maesglas; W. Williams, Gwe^pyr a'r ysgrifenydd ac yn yr hwyr gan Mr. John Jones, Treffynnon, ar y mater pennodedig, 'Maethwch hwynt yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd.' Wei, hyfryd iawn fydoedd bod yno yn gwrandaw ar y iy brawd yn sicr; yr oedd yr eneiniad yn amlwg ar yr oil a ddywedai; yr oedd 61 meddwl ac ymchwil ar ei ymdriniaeth a'r mater. Dechreuwyd a diweddwyd y gwahanol gyfarfodydd gan Mr. R. T. Price, y llywydd, Mr. John Mills, Dr. Pan Jones, a'r ysgrifen- ydd. Cynnygid gwobrwyon mewn Uyfrau i'r goreuon am yr adroddiad goreu o Hebreaid i. a Salm ci. Rhanwyd y gwobrwyon cyd- rhwng John Alun Jones ac Elizabeth Wiil- iims am y Salm, a J. P. Jones sc Anne Jones ar y bennod. Mr. Richard Williams yn garedig iawn yn rhoddi y gwobrwyon. Cyfarfod y Cynnrych iolivyr, Yr oedd yn bresennol Mr. Edward Lewis, Penypyllau, yn llywyddu: T. P. Jones, W. M. James, a J. Hughes, Bagillt; J. M. Ellis a W. R. Jones, Fflint; John Mills, Connah's Quay John Jones, Treffynnon; R. T, Price, Maesglas; William, Robert, a John Jones, Edward a William Williams; ac amryw athrawon a brodyr o Ffynnongroew, Caer, a 8<eion, yn absecnol. i. Darllenwyd cofnodion pwyllgor Maes- glas, Rhagfyr 4ydd, 1903, yn smha un yr ethclwyd Mr. John Foulkes, Fflint, yn ysgrifenydd, ond nis gallai y brawd, o herwydd amgylchiadau eraill, ymgymmeryd A'r swydd. Addawodd yr ysgrifenydd presennol gymmeryd gofal yr holl waith yngi^n &'r arboliad, ond fod i Mr. J. B. Thomas, Seion, ymgymmeryd a'r rhan arall. Hefyd, yn y pwyllgor, etholwyd Mr. A. T. Evans, Caer, yn arholwr y plant,. Yr oedd yntau yn methu ac yn ei Ie, dewiswyd Mr. Morris, Yfgol y Bwrdd, Treffynnon. Ar ol hyn cadarnhawyd y cofnodion. Wele hwynt yn fyr fel Y safant yn awr 2. Cais ysgol Ffynnongroew am newid dyddiad y cyfarfod chwarterol o Rhagfyr 27ain i Ionawr 3ydd yn cael ei dderbyn. 3. Llythyrau yn erfyn esguaawd am ab- aennoldeb gan Dr. Oliver, Dr. Pan Jones, y Parch. H. Ivor Jones, a Mr. A. T. Evans. 4 Derbyniwyd cyfrifon y trysorydd di- weddar fel rhai cywir ac hefyd, ei ymddi- swyddiad. 5. Swyddogion am 1904:—Mr. Edward! Lewis, llywydd; Mr. J. B. Thomas, ysgrif- enydd; Mr. J. M. Ellis, trefnydd yr arhol- iadau a Mr. R. T. Price, trysorydd. Arholwyr am 1904:—Plant dan 12eg oed, Mr. Morris, Treffynnon, a Mr. W. Rees Jones, Fflint. 0 12eg i 16eg oed, Parch, J. R. Hughes, Soar. 0 16eg i 21ain oed, Parch. T. Jones, Green. 0 21ain i fyny, Parch. W. G. Richards, Llanarmon. Yr arholiad i'w gynnal Mawrth 16eg. 6. Y Gymmanfa Gerddorol i'w chynnal yn Nhreffynnon, Mehefin 8fed. 7. Fod sylw arbenig i gael ei roddi yn Ffynnongroew i'r arferiad o roddi tystys- grifau i'r plant o dan 12eg oed. ii. Y cyfarfod nesaf i'w gynnal yn Nghaer, y Sabbath olaf yn Mawrth. Matcrion, Y pwysigrwydd ar i rieni ddysgu Cymraeg i'w plant,' gan y llywydd. Cymmbwysderau atbraw llwyddiannus,' gan Mr. R T. Price. Yn unol & chais y cyfarfod darparodd Mr. W M. James raddfa. yn dangos y 1;wm a ddiagwylid gan yr ysgolion fely canlyn 61 mewn nifer, a than hyny, 2s :—Peny- pyllau, Ffynnongroew, Caer, Maesg'as. 8s. yn chwarterol. 61, ac o dan 100, 28. 3c.SeIOn, Bagillt, Fflint, Connah's Quay. 9s. yn chwarterol. 100, a thros hyny, 2s. 6?. Treffynnon. 2s. 6c., (Tua 3p. 18s. y flwyddyn t A ydyw yr undeb yn peidio cael ei dorfynyglu gyda graddfa' y costau 1—A.LL.). Fod i'r ysgrifenydd anfon cylchlythyr yn egluro y mater. iv. Yn yr arholiad Heel nesaf disgwylir i'r ysgolion ofalu am dalu cludiad y papyrau yn ol i'r arholwyr; ac hefyd, am bapur ysgrifenu i'r ymgeiswyr. v. Penderfynwyd fod rhyddid i'r ymgeis- wyr yn y tri dosbarth hynaf i atteb yn yr iaith a fynont. vi. Fod y mater o roddi tystysgrifau i'r plant yn cael ei ohirio hyd y pwyllgor yn Chwefror. vii. Casgliad yr ysgolion, 12s. 6c. J. Morris Ellis,

GOFAL AM Y TLODION.

CAERGYBI.

}■D I N B Y C H.

LLYS YR YNADON BWRDEISIOL.'

LLANSANNAN.

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

TANYGROES, CEREDIGION.

CYKGHORAU SIROL CYMRU A'R…

[No title]

AMSER GOJ.EU LAMPAU.

Advertising

YMOFYNIAD.

YMDDISWYDDIAD Y DUC.

DYDD MERCHER

LLANARMON-YNIAL.

OYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

Advertising