Hide Articles List

8 articles on this Page

!TY DDEWI.

SOLFACH.

Y GOGLEDD.

'Y DEHEC

CYNGHOR TREFOL DINBYCR. !

News
Cite
Share

CYNGHOR TREFOL DINBYCR. CYNNALiWYD cyfarfod raisol y cyngho?- prydnawn dydd Mawrth, o dan lywyddii^' a maer (Mr. A. Lloyd Jones). a y Gwnaeth y maer ymddiheurad ar vsoo horwr John Daviea; yr hwn oedd L-eb, -1, y Cyng. ol iach. Jd yn hoil- Iechycl yx Fmvdeisih^ Cvflwynodd. Mr. Lincoln G. P J' iad misol o bertbynaa i ieob* -voberta eJ adrodd- ran ei dad, Dr. Griffith W, -ict Y fwdehidref, ar yn metbn dilyn ei Idyle? tioberts, yr hwn sydd iad i'r sfiechyd diSsif'' ^swyddau, mewn can lyn- er's amryw wytbs^ li y mae yn gorwedd dano olaethau wedi. ;bp, Ali. Yr oedd deuddeg o farw- oedd wedi el eu cefrestru, saith o ba rai adael disu or -meryd lie yn y Gwallgofdy, gan Yn ystoci PumP i'r fwrdeisdref yn briodol. aetfea% Jc un am.aar eofrestrwyd 11 o enedig- Yr chwech o ferched, a phump o fechgyn. ¡ Y-1 d dau achoa o'r typhoid weii cymmeryd He YU ( Gwallgofdy. C'westiivn CartLffosydd y Gwallgofdy. Cyflwynwyd adroddiad o weithrediadau y pwyllgor unol a bennodwyd mewn cyasylltiad a charthffosydd y Gwallgofdy, yr hwn a gynnal- iwyd ar y 27ain o Ragfyr. Hyabyawyd fod Pwyllgor y Gwallgofdy yn awyddus am arllwys eu carthffosydd i garthffos y cynghor; ac ar 01 l fhyw gymmaint- o ddadleu, dywedodd cynnrych- iolwyr y Gwallgofdy eu bod hwy ya barod i ar- t gymmhell Pwyllgor y Gwallgofdy i wneyd y cyn- nygion canlynol i'r Cynghor Trefol sef :— laf, Tanysgrifio y swm o 250p tuag at y gdii 0 osod i lawr linell o bibellau o ffrynt y Gwallgofdy i gyssylltu & phrif garfchflfos y cynghor ar ffordd Rhuthyn, y gwaith igael ei. gario gan y cynghor; ac mai hwy oedd i fod unig berchenogion v cyfryw garthffoa. 2il, Os byddai i'r Cynghor1 Trefol wrthoa der- byn y tanyggrifiad o 250p., eu bod yn cael eu gofyn pa swm a. ddisgwyliersl? hwy i'r Gwallgofdy 1 ei danysgrifio. I 3ydd, 03 methid dyfod i ddealltwriaeth &'r I Cynghor Trefol, a,c os bydd raid i'r Gwarthgofdy wnevd i ffwrdd en hnnain 4'r oarthffosydd, fod v Cynghor Trefol yn caei ei ofyn i ryddhau Pwyll- gor y Gwallgofdy oddi wrth bob tanysgriiiad tuag at .Dreth Gyffredinol y Dasbarth fyddai yn eael eu codi i amcanion iechydol liollol. eu codi i amcanion iechydol liollol. Ni ddarfu i gyrmryehiolwyr y Cynghor Trefol gyflwyuo nnrhyw gynisygion i Bwyllgor y Gwall- gofdy ae yr oedd y nafla a gymm^rwyd ganddynt hwy, yn lyr, fel y canlyn FG-d y cynghor ar wneyd cyfnewidiadau DeïHduol yn eu prif garth- ffoa a chyn myned i unrhyw g6st, dymunent I wybod a oedd y pwyllgor yn bwriadu gwaghau carthfToaydd y Gwallgofdy i garthffoa y dref, ar ffordd Rhuthyn; ac, os felly, y byddai yn anges- rheidiol i'r gwaith y tu hwnt i'r cyfryw gyssylit- iad gael ei wneyd ar raddfa llawer sftcgach nag a fuasai yn angenrheidioi pe heb hyay. Cynnygiodd Mr. Humphreys Roberts, a chern- ogodd Mr. Howel Gee, fad yr adroddiad yn cael ei fabwyaiadn, fel eofaodiad eywir o weithrediadau y gynnadledd ae nid fel un i gael gweithredn arno gan y Cynghor Trefol; a cbyttunwyd ar y penderfyniad. Darfu i'r maer, wedi hyny, gynnyg fod yr adroddiad a ganlyn o'r holl gy»giior a alwyd i ystyried yr holl gwestiwn yu caei ei fabwvs iadu :— 'Naa gall y cynghor ymgymmeryd à,'r meddyl- ddrych o wneyd carthffo8 i gymmeryd carthffos- ydd y Gwallgofdy i brif garthffoa gyhoeddoa ar ff irdd Rhuthyn ond ar y dealltwriacth fod yrTio!! go3tau, yn cynnwys ad-daliad am bob hawliau, yn cael eu hymgymmoryd gaa Bwyllgor y Gwallgof dy.' Cefnogwyd y penderfyniad a chafodd ei gario heb unrhyw ddadl. 1 Galeito y Dref. Ar argymmhelliad y pwyllgor, derbyniwyd cyn. nygiad Mr, James Green i adgyweirio lampau y dref am 2s 3c. y lamp a bod y cyttundeb i fod mewn gryrn am ddr blyncdd. Penderfynwyd, hefyd, symmud lamp yn Rosemary Lane ychydig yr. Is i lawr. fei ag y byddai iddi olsuo Lloyd's Terrace. Refrcshment Boom y Smithjield. Derbyniwyd oynnygiad Mr a. Williams, con- fectioner, Bridge street, o 4p 10s yn y flwyddyn am gael gwasanaeth yr ystafell uchod ar ddyddiau ffeiriau, Y Oy/lenwad o Ddwfr ir Castell, Mewn cyfarfod arbenig o bwvllgor Dwfr y Castell, cyttunwyd ar yr argymmhelliad canlyn- ol Fod rhybndd yn cael ei roddi iGwrnni y Dwfr, yn unol ag adran 52 o Gyfraith Iechyd Cyhoedd- us, 1875, o fwriad y cynghor i wneyd gweithiau dwfr i gyflenwi rhanbarth y Castell âdwfr: Wedi i'r argymmhelliad uchod gael ei gynnyg gan y maer, a'i gefnogi, gofynodd Dr. Lloyd a oedd y Cwmni Dwfr yn parhau i < wasga am eu telerau. Attabodd yr ysgrifenydd trefol nad oedd yr hyn j a baaiwyd yn y pwyllgor arbenig wedi cael ei ] anfon at y Cwmni Dwfr, gan fod yo angenrheidioi iddo, yn gyntaf oil, gael ei gadarnhau gan y cynghor. Wedi trafodaeth lied faith ar y cwesiiwn hwa, cynnygiodd ,"I I. y Dr Lioyd, fel gwelliant, eu bod, yn gyntaf ol!j vn gwneyd ymdrech i gael atteb pendant gan y Cwmni Dwfr pa un a oeddynt am wneyd y gwaith ai psidio. m n Cefnogodd Mr. W. II. Evans y gwelHant. Ni phleidleisiodd ond dau cf 's y gwelliantac, felly, cafodd y penderfyniad yn ffafr argymmhell- iad y pwyllgor ei gario trwy fwyafrif mawr. Gweithiau Dwfr Henllan, Hysbysodd Pwyllgor Iechyd fod Mrs. Joae?, Fierm Penporchell, yn awyddus am ddiddymn y drwydded a ganiatawyd i'r cynghor i o-jod dyfr- gist a phibellau yn un o'i chaeau, mewn cyssyllt- iad & gweithiau dwfr Henllan. Ond byddai yn barod i ganiatau y cyfryw hawl ar daliad o 5p., yn lie 5s fel yr oedd wedi ei dderbyn hyd yma, Argymmhellai y pwyllgor eu bocl yn cynnyg 1 p. yn y flwyddyn i Mrs Jones mewn cyssylltiad â'r ddyfrgist a'r pibellau a phe byddai i'r cynghor ddynrano estyn y pibellau yn mheilach i'r cae, en lYbd at eu rhyddid i wneyd hyny, ond talu lp. yn flynyddol yn chwanegol. 0.« na dderbynid y teler&u hyn, fod y gorphoraeth yn gwneyd trefn-. iadau i symmud y ddyfrgist. Cyttunwyd ar yr adroddiad hwn. j Gyflog Swyddofj Meddyg Itchy I. Hysbysodd y Pwyllgor Iechyd, hefyd, fod! wedi cael ei dderbyn oddi wrth swyddog ni iechyd am god iad o 20p, yo ei gyflog j; s.c; •>' J Tg mhellai y pwyllgor fod y cyfiog yn casi r' gYm- 50p., ar y deaHtwriaeth ei fod via. caej 1 godi i adwyo gan Fsvrdd y Llywodraetb, IL«*' 1 gymnior- Eglurodd B,f. Lloyd, iel oafSs'' Iechyd, fod y pwyllgor wedi, gr rydd Pwyllgor i'r cais fyoed, yn y He eysv&a?' deft fod ya rhaid y OyiJid; a. c byttunwya > 8er bron Pwyllgor i'r pwyllgor b'vnv/. drosglwyddo y mater Herb.y,w»? Hysbysodd cyhY au y Sn%thfield. a dderbyniwyd ydd y fwrdeisdref mai yr hyn Too awr ei&ni," oudi wrth dolian yn ffair mia 6c. am y @r doedd 3p. 198. ik., y n'e. r b y n 6p 13s —yr IRSR If a gynnaliwvd yr un amser yllynedd y oedd yn Ueih&d o 2p. 14s. 3c. yxvydd caled a darparu gwaith i weithwyr, Galwodd yr Arolygydd Bwrdeisiol, yn e: adroddiad misol, sylw at y pantle oedd ar ffordd PJ&s Chambres, ychydig yn mheliaeh na'r fynedfa i fl'erm Plaq Heaton ac yn ngwyneb y tywydd caled, a'r tebygolrwydd y byddai llawer o bobi allan o waith, argymmhellai fod y Hanerch hwnw I yn cael ei lenwi. Byddai y gOst tua 50^. neu 60p. Cynnygiodd Mr. Keepfer, a chefnogodd Mr, James Hughes, fod y gwaith yn cael ei wneyd. Cynnygiodd Mr. Howel (Jee fod y rnateryn cael ei drosglwyddo i bwyllgor y prif-ffyrdd, Cefnogodd Mr. Griffith Jones y gwelliant; yr hwn, hefyd. a. gariwyd. Dyledswyddau y Surveyor ac Arolygydd Iechyd. Cafwyd dadl lied faith a faywiog wedi hynv ar ddyledawyddan y surveyor a'r arolygydd iechyd. ao a oedd yn rhan o ddyledswydd yr olAf i arol- ygu oarthffosydd preifat. Cododd v adadl hon mewn cyssylltiad Sg adroddiad yr arolygydd ar garthffosydd oedd vn cael eu gwneyd y tn ol 1 Gladstone Villas a Pigot Villap. Ffeiriau Dinbych ac Abergele. I Yr oedd Mr. W. H. Evans wedi rhoddt 1-hybudd o'i fwriad i alw sylw at y dymunoldeb n gcisic dyfod i rhyw drefniadau gyda phobl Abergele mewn perthynas i newid ea dyddiau ffeiriau, trwy en bod yn digwydd yn ami ar yr un diwr- nod a ffeiriau Dinbych a bod byny yn effeithio yn anffafriol ar ffciriau Dinbych yn gystal ag Abergele. Awgryrnodd fod pwyllgor yn cael ei nodi i ymwelad á phobl Abergele, gyaa t limca,n o wneyd cais atynt i gynnal eu ffeiriau ar ddydd lau. Yna cynnygiodd fod pwyllgor yn cynnwys y maer, Mr. Griffith Jones, a Mr. Boaz Jones, yn cael ai bennodi. Mr, MelIard agefuogodd. Cafodd enw Mr. W. H. Evans ei chwanegu at y pwyllgor. Tabl o Daliadau o dan Gyfraith Claddu. Cyflwyoodd yr ysgrifenydd trefol gylchlythyr I oddi wrth yr Ysgrifenydd Cartrefol o bertnynas I i'r tabl o daliadau o dan adran 3 o Gyfraith Ciadda, 1900. Wedi darHea y llythvr dywed. odd yr ysgrifenydd trefol y dylai gael ei droa- glwyddo i BwyUgor y Gladdfa Gyhoeddus, gan nad oedd yn dwvu psrthynasj ag Eglwys Wen. Cynnygiodd Mr. R Owen ei fod yn cael ei arosgiwyado 1 bwyllgor o'r holl gynghor, gan ei fod ef yn rneddwl y gallaaai gvfeirio at yr holl glrHlcHeydd yr, y vlwvf. Cefnogodd &sr, Mellard j a chafodd v pender* fyniad ei gario.

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANELWT…

[No title]

ABERGWAEN.