Hide Articles List

20 articles on this Page

CFLPTFL]SI (JRCK.

News
Cite
Share

CFLPTFL]SI (JRCK. NOTIS PWYSIG Peidied neb a growlio llawar-gellir gne\d ych- ydig—os na wnsir sylw o rai o'r gwds a anfonir jma. Mi rydw'i wedi bod vn short of hands yn 4diweddar trwy i rai o'r criw yma gael myn'd i briodas. Anfonson i mi ddarn go lew o'r gacen briodas, wedi ei lapio mown papvr bacco, gyda'r canlyniad i flas bacco fyn'd ar y darn. Mae yma lot o stwff wedi dwad o Lanaeibaiarn a Threfor, -ond nid ydw'i eto wedi cael hamddan i'w cxaminio nhw. Y GWERTHWRS PENWAIG. Daeth dyn O vmyl pentra i brynu penwaig gan ddyn arall, a'r hwn oedd yn berchenog am y tro ar lot a benwaig. Dywedodd y prynwr ei fod o am fyn'd i werthu y penwaig yn y pentra. Ar ol cael y penwaig ni ddarfu y prynwr gychwyn Fr pentra yn ddiymdroi, ond aeth i gael licar mown tafarn. Wedi anfon y licar i laivr y corn gwddw, daeth y llvncwr i delmlo ei hun yn barod i werthu y. penwaig, ac ymaith a fo am V pentra. Gyda'i fod wedi cvrhaedd cyrion v pentra clywai ddyn yn gwaeddi "Penwaig ffres, ffres; penwaig." Gofid- iodd glywed hyn. Rhaid fod rhyw ddyn arall wedi bod yn prvnu penwaig gan y myrtshiant, a'i fod o •wedi myn'd i'r pentra i wneyd busnes. Ond yn fuan deallodd y brawd mai y myrtshiant ei hun oedd yno yn gwerthu penwaig, a'i fod wedi cael gwerthu lot fawr o honynt trwy eu bod yn rhad ganddo! Peidied neb byth a deyd i ha le y bwr- iedhtmyn'd i werthu penwaie: vn y dyfodol. DIM BACCO. Galwodd Harri yn Borthvgest ddydd LIun ar fusnes, ac wrth ddvchwelvd adra aeth i siop i brynu owns 01 bacco. Daeth Tien wreigan ddeallus, siriol, ato, a deydodd nad oedd hi ddim yn gwerthu bacco oherwydd ei bod hi yn ystyried mai gwastraff ydoedd, ac fod ei iwsio yn groes i'r Diwygiad. Teimlodd Harri yn fawr oherwvdd hvn, a mawr cdmvgodd vr hen wreigan. Hi oedd yn iawn. Gwastraff difrifol vdi'r smocio a'r cnoi yma. i Gwaria ambell i ddyn fwy ar bacco nag a rydd efe at achos crefvdd. GWILYM ?IEIRION. Tarewais ar y ffraeth-bert Gwilym Meirion y noson o'r blaen. Yr oedd o yn chwilio am rhyw fildin. Dangosais ina v bildin iddo fo. "Ond lie mae ei ffrynt o, dwad?" gofynodd i mi. Deydais ina wrtho fod yn rhaid iddo fyn'd drwy basods i ben. arall y bildin cyn y cai efo ddrws i fyn'd i fewn. Yna deydodd,— "Rhvfedd, rhyfedd yw y drefn, Fod y fTrvnt vn nrws v cefn." YMWELIAD A NANHORON. Boy clen anghyffredin ydi Mr E. E. Owen, Ply- mouth. Mae o wedi priodi boneddiges sy'n per- thyn i hen deulu parchus y If arm a elwir Plymouth, ger Criccicth. Degau o flynvddoedd yn ol, pan y byddai yr hen odyn sydd wrth Abermarchnad, Criccieth, yn cael ei gweithio, byddai lhvythi cery.g calch yn cael eu cludo gen longau i Gnccicth. Perthynwn i un o'r llongau hvn. Byddai gwraig y captan yn aros yn Plymouth, a byddwn ina yn myn'd' yno ato. William Griffith oedd enw v gwr., a byddwn yn ffryndia mawr hefo fo. Byddai Mrs Griffith yn rhoddi maidd llo bach i mi, bara ceirch a menyn ffres gan dewed a sleisus a gig moch arno fo! I fachgen o forwr yr oedd y fath ymborth fel ymborth y brenhin iddo fo. Gyda hynyna o ragymadrodd, wel, y dydd o'r blaen, dyma Mr Owen yn deyd, "Ncidiwch i'r cerbyd yma a dowch hefo mi i Karihoron." 'Doedd .dim posib gwrthod, ac i fewn a fi ac ymaith a ni am Nanhoron. Cawsom dywydd teg ol-ddv-we. Aethom heibio i Llwyn Beuno, cartref Captan Prichard, a gwacddais "Ship 0 Hoi!" Ches i ddim atebiad. Mae"n siwr fod y captan allan ar fusnes, neu mi fasa wedi ateb, "Helo!" Byddai bob amser yn leicio cael sgwrs hefo Captan Prichard oherwydd ei fod a yn gaptan a morwr medrus, ae yn meddu ffwybodaeth eang iawn. 'Doeddwn i ddim wedi bod yn ardal Nanhoron er's pan v buom i yn nhy Evans, v truan anffodus a lofruddiodd ei wraig yn ymyl Llangian. Yr oedd y diweddar Dr. Hunter Hughes a'r Supt..Tones hefo mi ar v pryd. Gwd- ais y llofrudd a'r llofruddiedig a Miss Owen, y ferch wrol a amddiffynodd drigolion y ty rhag i'r llofrudd wneyd vchweneg o ddrwg. Pan gyrhaeddais i gist y fynedfa i Nanhoron dyma lodes ifane hawddgar wedi ymwisgo mown het bel topar Gvmreig a mantel! gocli a phais gwta. Edrvchai yn dda, a deydais, "Helo, Mary Jones, .sut y mae hi?" Gwenodd v lodes arna'i. Doedd- wn i ddim yn ei nabod hi o gwbl, ond tybiais, gan mai Cyrnraes oedd hi. a chenfod cymaint o ferched Cymreig yn cael eu galw yn Mary Jones, dyna cedd ei henw hithau hefvd. Ac yn siwr i chi, Mary Jones oedd ei h?nwl Yn mlaen a ni i fyny at v Palis, t'r cyntaf a welsom oedd Mr Griffith Owen, biliff yr ystad. Ysgydwodd law yn harti iawn hefo ni. Gallaf ddweyd stori am Mr Owen a fina yn y fan non. Rhyw dro aethum i gael ciniaw mewn gwesty. Ar ol gorphen, allan a 6. Yn Sihen tuag wythnos dyma y Parch Thomas Owen, brawd Mr Griffith Owen, ata'i ac yn deyd fy inod i wedi newid hot hefo Mr G. Owen. Deydais ina nad oeddwn ddim wedi gwclad Mr G. Owen o gwbl, nac wedi bod yn yr un lie ag ef er's hir amser. Awd i'r gwesty i holi, a sicrhaodd y wraig nad oedd Mr Owen ddim wedi bod yno a gwbl v diwrnod y buom 1 yno. Ond, i chi, deailwvd fod Mr Owen wedi bod yno heb yn wybod i'r wraig, a'i fod o wedi eymery.d fy het i mewn camgymeriad. Hot oedd g.cn"¡ y diwrnod hwnw, ac nid sou'estar. Bu fy het i gan Mr Owen am beth amser, a d;>wcdir ei fod o yn edrach yn dda ynddi hi. Yn wir, yn fuan wedvn, cafodd ei wneyd yn bailiff ystad Nanhoron. ac mi fuom i yn ei brofocio fo mai oherwydd fod iv hot i am ei ben o y cafodd ei roddi yn v swydd, bwvsig! Y nesaf a welsom oedd Mr Owen, Nurnbar 46, Abersoch, a Mr Thomas, Nurnbar 49. Sarn,—dau o blismyn goreu Pen Lloyn. Lie by nag y bydda'i yn myn'd yn Llevn mi fyddaf bron yn siwr o daro ar Numbar 46. Buom dqwywaith yn ymyl Safn Uffern, Rhiw, ao yr oedd 0 yno yn stand bei. Fedra'i ddim desgrifio mor brydferth yr oedd y gerddi a'r coed. Paradwysaidd iawn oedd yr holl le, a Mr G. Owen a Mr E. Davies, v garddwr. yn ymhyfrvdu mown cadw y lawntiau a'r rhodfeydd yn daclus. trefnus a phrydferth. Wrth gwrs yr oedd yn rhaid i mi gymeryd te, bara brith, cacen- H au, a phothau da eraill. Svlwais fod yno lawer iawn o ferched o Nefvn, sef aeiodau Cymdcithas tJndcbol v dref hono. Cef- ais ssrwrs hefo Miss Hughes, ysgrifenvddes y gym- deitlias. Yr oedd v merched yn yfed te da. Hawn sivvgwr, a'r ITwy vn sefyll vn syth vnddo fel rhaw mewn t.ywod. T well eu oenau y 111'i•' flai brigau coed gwvrddleision, Vn fwaau cysgodol a phryd- ferth, gan gadw poothder pelydrau yr haul oddi- vrthvnt. Gofynwyd i mi fyn'd i rwm fawr 1 gael tc. Y foment yr a-dthnm yno dyma ^frs Lioyd Ed- wards yn tendio arn"ï. a dyma fonoddiges fawr, lanwaith, landeir. mewn dillad gan wyned a'r eira, yn taflvd ei llvcrad atd ac vn holi pwv oedd- wn i. Pan d leallodd hi pw'1 ocddwn, ni phallodd a. dangos pob caredisjrw\dd tuag itaf trwy ben- tvru ymborth yn fy vinyl. Cydfvv\tai a mi Mr G. Owen a Mr E. E. Owen. Svlwais ar gacen cn- fawr ar fwrdd yn ymyl. Pan aethum ati i'w gwel- ed yn well sylwais ei bod o wneuthur'ad ardderen- og. Gydn hvn dvma'r Sgweiar Lloyd Edwards ei hun yn tori v gacon a'i rhanu er mwyn i bawb g,l "clvwed" un mor dda oedd. Yr oedd gweision a. morwynion v yialns yn brysur dendio ar yr ymivelwvr, a daeth v ]len<rar a'r llon*vedd Thomas Griffith, y eerbvrlwr. ata'i i ofyn <- ddvmunwn i gael gwelod y ceffylau a'r stablau. Diolchais iddo am v evileusdrp, ac ymaith a fi gyd- as- o. Mawr o"dd fv mwvnhad wrth wcled yr anifeiliaid, a chefais fy moddhau yh ddirfawr wrth weled rwm yr harnis. Yr oedd yn lan ac vn deidi. Gofynais yn arbenig pm gael gwelad v merlvn myn- ydd crwerthfawr oedd gan y Sgweiar, a dyma fy nghyfnill a fi i stabl fawr, ac yno vr oedd y merlvn yn edrych gan harddodsag yr oedd modd iddo 3 wnevd. Mi gwelais i a vn shou fnwreddog Porth- madog, a phan aethum i ato a rhoddi fv Ilaw arno fo y tro hwn bron nad oeddwn i vn meddwl ei fod o vn fv nabod i. Dis^wyliwn ei glywad o yn gofyn ""Sut mae hi vn dwad?" Ar ol gorohen gwelad y ceffylau dvma'r lienor a'r duwinydd. Mr Evnn Davies, v prif arddwr, r-taf ac yn mvn'd n. fi drwv yr oil o'r gerddi. Cwynai yn arw fod isio gwlaw. Mae Mr E. Da- vies vn flwdwr G^iriadur Cvmraesr vr Ysrol SuT. Bu am bum' mlvnedd yn gwnevd v creiriadur. Dvma. i ni esiampl o la fur a diwvdrwvdd dan lu o anfant-fision. Cynvrriodd rropi i mi o'r Uvfr, ond yr oedd genvf un er's blvnvddoedd. Wel, ar ol rmwnhau fv hun vn ardderehorr vn Nanhoron. dvehwelais hefo Mr E. E. Owen vn v cerbvd i TWllbni; YR HEN LANC H VPT'g A'R CYWION TRTP- AotH \r hen l:,t)c i ""ir'hnad vn Llevn a phrvnodd IR 0 lefr. ei fod wedi gpevd biifi -no-, reit dd" !!vc1 r^o^vrr Pr y dyfodol. Oni wnni "v cvwion ddwad 1 r'r'odwv w-n" braf vn v man.— 12 wv bob T.lawnve^odd "1,1 ertb°'i v coAvenod vn roeb'. n th^yv ei fod vn ddoe- for mocir,is mown a.rwddion i'r "lil1cl v ticuai y da pluog yn rliei proffidiol. ond iddyn hw gael tendars reit dlla. end fo drodd y cowenod mi geiliogod oil! Ffarwel am POST CARD PICTIWR MR W. DAVIES. Neithiwr celais host card pictiwr odaiwrth fy hen gyfaill llonwych, Mr \V. Davies, gof, Pwllheli. Yn v llun ceir yr hen jero yn ei gwman yn gafael yn ac wedi codi trocd ceffyl i'w bedoli, y ceffyl yn sefyll yn llonydi ond yn edrach yn slei er mwyn cael gwbod be oedd y boys yn wncyd pan oeddan hw yn t.vnu v llun a dau o fechgyn yr lien gyfaill yn sefyll un a"i bwvsau ar un pen i'r ceffyl a'r llall ar y pen arall. Trydd Mr Davies ei olwg at y lluniedydd, ac edrycha yr un fath yn union a fo hun. Diolch yn fawr i'r cyfaill ;;arc lig am y cerdyn darluniedig. Mi rydw'i am anfon i Mr Davies fagiai o fwyd ieir reit fuan. Mae Mr Davies yn magu lot. o ieir yn ei efail. Byddai yn delio mewn Welsh terriers 'stalwin, ond mae ieir yn talu yn well. Dyma'r adres fydd ar y bag bwyd ieiT:—Yn v ba chwi welwch ceir ymborfli da i fagu ieir. I Bwllheli ewch a to. Rhowch i Wil- e_ liam Davies, Go'.

Y DELYN AUR.

---------MAE G ENYFFRA WD…

------------Gwraig yn Edrych…

[No title]

NOS FAWRTH.

NOS. FQERCH ER.

NOS (AU.

------NOS WENER.

Y t-UL. ---

------ELFED AR Y GENHADAETH…

--YMWELIAD MR EVAN ROBERTS…

Un o Blant y Diwygiad. -...----

Alanion Meiriadog

Advertising

Anrhegti y Parch Hugh Williams,…

Bwrdd Gwarcheidwaid\ Penrh…

IBwrdd v Lleilor.

-------------Llys SiroJI Caernsnon.

--___-----------; i?AIR TRADERS…