Hide Articles List

23 articles on this Page

CHPTHN tJiqCK. ----

News
Cite
Share

CHPTHN tJiqCK. Notis am yr wsnes. TEK XOTIS. Ddeil y clippar yma ddim mwy na'i llc*i>d, ond po Thown i ei llond hi o rai pcthau, elai hi a'r llwyth a locar Dafydd Jones. Yr vdw'i yn cael lot fawr "O gwds o dro i dro, ond, yn wir, nidi yw yn werih i mi eu rhoddi nhw i i-niaivii. Tbilan hw cldim am eu cario. Gwell gen'i ychydig agwds da, glan, diberygl na lot fawr o stwff aniheus a phcryglus i'r Hong ac i'r criw. Crynhoer y gwds i can lieied fyth o Ie ag y byddo modd, ac yasa bydd pobpetfe yn ol syr in. PRE X TEG. Llawen gen'i dcleall fod Mr Wiilliams, y lltygw-r sydd yn gofalu am yr Eglwvs yma, yn liwyddo yn ei waith ac yn enill scrch y perrtrefwyr. Da, gy'f- aill, da. Parha yn y llwybr presenol. 'Does 'mhela synwyr cyffredin, doethint-b, a gras am-gssd-w' dyn ar y llwybr priodoi. JIM. D.vma benill Bila i Jim:— Mae coesau Jim yn gei/nion, Ond cerdda yn llcki :union A gall of fyn'd i beTl y mast Mor ffast a neb 6 -Ir dynion. BILA. A dyma benill Jim i Bila:— Mae Bila yn ddyn msdrus, Gall ddarllan y wmpa-s a spleishre., A hvny heb fisio. Byddi yn darllan Tarth 'Pererin A myn'd i'w wely wcdyn Mae gen'i lot o benillion eraill wedi icu g'ne,vd -gan y boys yma. Cyhoeddaf hwyrrt yn fuan. Efallai fod y ddau bonill uchod yn ddigon o fardd- oniaeth dda a chlasurol am y tro. PWLLHEU. 'Redd hi yn ffatri lan yma y Llungwyn. Cyn- helid cyfarfodydd diwygiaSol gan ddau lane o'r South yn ystod y dydd. Yn y Maes yr,wdd circus yn gwneyd busne.4 da, ac yn yr Adlorifa yr oedd ymryson rhedeg o bob math,—mewn sachau neu drwy rwystrau; ac hefvd' am y cyflyma redeg, ar beics. Byd rhyfedd ydi'r "byd yma, bdbot bach. Mae yn anhawdd gwybod beth sy'n rawn a phe sy heb fod. Ewyllys ddyrus oedd ewyllys yr hen Adda yn siwr. Boys ofnatsan ydi boys Tband Oakeley, Blaenau Stiniog. Buont mewn tair cystadleuaeih v Llun- gwyn, ac enillasant bob tro. Clywais i foneddwr yn Mhwllheli, pan oedd y band yn chwareu yno yn y prydnawn, ofyn ai band Battaliwn y Fyddin oedd v band, am fod eu chwarou mor ragorol. SynoJd pan ddvwedais i wrtho mai band o chwar- elwrs oedd y band, ac mai Mr "Wade oedd eu hathraw. Mae Mr J. R. Tolcman yn amateur photographer da iawn. Tynodd luniau lot. o bobl yn y demon- strasiwn a gvmerodd le yn Broom RaIla yr '8fod evfisol, a thynodd luniau seindorf ragorol Mr Houldsworth. Mi rydw'i wedi dotio at v seindorf yma. Daeth i fri ar unwaith yn Broom Hall. Ych- ydig iawn a wyddant am dani. Creddi rhai mai seindorf o Loegr wedi dwad vno ynbwrpasol oedd hi. Boys garw ydi boys Pwllheli, pan y ennt hwv arweinvdd medrus fel Mr Houldsworth. Yr oedd rhan o'r seindorf yn cymeryd rlian v Llungwyn yn nghymanfa ganu yr Egrlwys yn Nghricripth. a c'hyf- lawnasant eu gwaith yn ganmoladwy iawn. LL-ANIENG AN. Gan gredu na wyddai y Brenhin ddim am hanes Ijlanengan a'r Efrlwvs henafol iawn sydd v111a, mi ddarfu Mr R. Hughes, Pentra, vgrifonu hanes yr Uglwvs a'r pentra. a'i anfon i'r Brenhin. ac y mac Mr H-ugheig wedi derbyn let. o lythvrau oddiwrth ys- grifenydd v Brenhin vn diolch i Mr Hughes am yr hanes ac am lot o ffeithiau dyddorol am y lie. Mae Mr Hughes yn un o w-r athrylithgar Cymru. cor gen'i am dano flvnyddoedd yn ol yn sgwimaster ac wedyn yn blismon. Yma y mac o rwan, a lathryl- ith mor fyw ag erioed. Mae o a'r rheithor hyn- aws yn ffryndia mawr iawn, ac yn helru ea gilydd yn yr hen Eglwys ariwvl. ABERSOCH. Eisoes y mac pobol ddiarth wedi dwad yma, a choir arwvddion y daw mwy gyda hyn. Y mae rhai o'r hen dai wedi eu gwyngalchu y tu allan mor dda fed ag y gellir eu cweled yn y nos pan na byddo na lleuad na ser. Crod pobol yr Almr mewn glanweithdra. Gwyr fisitors hyny, a deuant yma yn yr haf wrth yr ugeiniau. CYNGHOR I DRAMPS. Mao lot o dramps yn meddwl ond iddyrT nhw fyn'd i Lanbedrog ac Abersoch v cant hwy lonydd i fegera ac i gysgu mewn boudai neu 'stablau. Tydv' nhw fawr feddwl fod yn v gvmydogaeth ddau swyddog a fedrant smelio a gwelad tramps bellder o filldir neu 'chwaneg. 'Dops dim cwsg i dramps mewn "out- buildings" yn Aborsoch. Eithaf neth fvddai i dramps ddarllen hyn a dwovd wth u gilydd am roddi 'bowt shin pan yn myn'd i chwilio am lodgings rhad yn ardal Llanbedrog ae Abersoch. BROOM HALL. Bu Bila yn v cyfarfod mawr a gynhaliodd CTH- dcithas Undobo! Mcchod Pwllheli yn Broom Hall, ac enfyn yr adroddiad caiilviiol:- Clywais fod Broom Hall yn nghyfeiriad v Dwy- rain neu v Gogledd-Ddwyrain o Bwllheli, a phriciais fy nghwrs am yno o'r lie olaf. Pan yr oeddwn i ar y ffordd yn hwylio yn braf yn mla?n gan gael smoc flasus, dyma garieds yn pasio. Gwelais law fonodd- lges yn ysgwvd o feun v garieds. a chlvwais lais yn gwaoddi '"Broom Hall! Doallais iria lx>th a olvgid ac atebais "la." Stoniodd y garieds a rhedais ina ati. Pwy welais i ynddi 0,](1 Mrs Window, un o foncddigesau caredicaf Pwllheli. Perodd fi fyr/d i ista hefo'r dreifar. gan nad oedd le o fewn y cer- by-d. ac aethum. Cyrhaeddais Broom Hall yn gynar, a, heb flino dim. Corddais o gwmpas y grounds a'r plasdv, a daeth Mrs Lloyd Evans ata i, a gofvnodd yn garedig iawn sut yr oeddwn i. 'Roedd raid i mi gymeryd to yno. Wvth fy ochr yr oedd v doniol Mr H. T. Hughes. Pwllheli, ac wrth ci ochr yntau, v wit Cymreig, Dr. 0. Wilbraham Griffith, yr hwn a ddcydodd fod ei frawd o newydd ddychwelyd o'r Wcrddon ac heb gad ei blcsio o gwbwl ar y Gwyddel- esau ifainc yno. Devdodd hefvd fod ei frawd wedi bod yn Lloegr ar ol bod yn y Werddon, a'i fod wedi dwad oddivno hefvd heb*allu dewis defnvdd gwraig. Mi 'roedd'v boneddigesau yn tendio arnom ni fel pe tasa ni yr unig bobl bwysig yn y lie. Me n- jovais i fv hun vn gamnus. Gwelwn y Cvrnol Lloyd Evans yn myn'd o gwmpas 1 edrach a oedd pawb >n cael bwyd, a dwywajth neu dair y svlwais i ar Mrs Llovd Evans yn fy ymv] i yn wadshiad a o'n i yn cael te, cakes, scons, bara brith, a'r pcthau da eraill oedd yno. Yr ydw i mcwn neth anhawsdra 'rwan ar 01 dwad i'r llong yma. Bara calad sy' yma, ac mae fy stumog i fel hogyn drwg wedi ei ddifetha, yn gwaeddi am cakes, scons, a bwvd da fellv. Ond does dim i neyd ond diodda. Yr oedd Mr W. H. Thomas yn chwys mawr yn gofalu am y canoedd nobl a gludid mewn cerbydau o Bwllheli i Broom Hall ;• ond. er cvmaint ei brysurdeb a'i ehwys, ysgydwodd law hefo mi yn harti iawn. Gwelais Mrs Morgan ar ben mainc yn gwaeddi "Nanney anwyl fFoFcfer!" uc yn canmol v te. Elai Master Lloyd Evans i ganol y owmni llawen a ddaethai yn nghyd, a mwvnhai ei hun gystal a neb. Croodd Mr J. R. Tolem'an hwyl fawr trwy gvmeiyd arno dvnu lluniau lot fawr o fetched. Gwnaoth nhw sefvll yn neis yn barod i'r C2.J'<a eu "cymeryd" nhw. Cvnorthwvidef yn Ilawn doniolde'o gan y rhadlawn Mr W. Parry, a phan oedd pobpeth yn barod a phawb yn disgwvi am y lluniau. deallodd pawb mai "sport" oedd y cwbl! Dilynwyd.gan gonsart a spidshus. Arwr y canu oedd Mr H. T. Huphes. ac anfarwolodd ei eliw drachefn trwy ganu "Who killed Cock Robin ?" y cwmni yn canu y chorus. Ar gais Mr Cledwyn Owen. canodd fel encor "The Hunting Song." Siaradodd Mr R. A. Naylor ar bvneiau v dydd, a chynygiodd Mr W. H. Thomas ddiolchga.rweh i'r Cvrnol a Mrs Llovd Evans am eu mawr garedigrwydd yn gwahodd y cwmni yno ac am y wledd de rag-orol a gawsont. Gwvddai de fod v wlpdd wedi eu boddhau yn fawr, achos clywsai Mrs Morgan yn brolio na chaw-ai hi ddim gwell te erioed o'r blaen. Rhaid felly fod y te yn un heb ei fath. Taniodd Mr H. T.~ Hughes y dvrfa trwv ddeyd fel yr oedd pobol y wlad hon yn. gadael i j>j-nars a Swaith ac vmborth ein pweithwvr oddiarnynt. Enwodd faint o Rwsians, Poliaid, Gar- mama id. Ffrancwyr. Awstriaid, ac Italiaid oedd yn Llundam,—enwodd hwynt mor gvflvrn a oh^ buasai vn cyfnf ncwid yn y sioo. Os oedd ar v bobl isio *IJ £ ^wa^'1 ''n swoithwvr ni ein hunain, v ffordd i ddechreu oedd anfon Mr Xnvlo"" i'r i>enedd. Dvma HH wre" a "Hwre." Diolehodd Mrs Lloyd Evans am y fot o ddiolchgarwch a basivvyd iddi hi a'i gwr hael- ionus. a gwnaoth hyny mown Cvmraeer heb lol na rhodres. Buasai yn dda cren i ne tasa boneddipesau eraill o safle Mrs Lloyd Evans yn ymdebygn iddi vn y mater hwn. ac mewn lluaws o bcthau da eraill. Conor mai Saosneg oodd teulu Mrs Lloyd Evans. Mae gormod o esgeuluso hen iaith Gwa!ia wedi bod yn mvsg y dosbarth v pertnvna boneddiges hawdd- ffar Broom Ha!! iddo, Bendith fyddo ar ei phen am ddyrcha/u ianh ei gwiad! Cymvo wii ydi y Cyntol Lloyd Evans hefyd. a h?n GymfO fluwyl a gwladwr nobl oedd ei anwyl tlad Dvma fel y canodd bardd am y wledd de:- Bara gwyn. "menyn dymun&S.,—a bras, Fara brith digonol; A the lanwai Ie heb lol, I'n heisieu yn gvnhesoL

Cynghor Dinesig Bethesda.

Helynt yn Hen Eglwys Evan…

Advertising

. Y Diwygiad a'r D wygiwr.

YSTORM YN ELIM. -----.-

iEVAN ROBERTA YN MHWLPUD .JOHN…

ARY MAES YN GWALCHMAI.

PUM MIL YN BRYNJD4J.

MrEVAN ROBERT.5 yn NGHRICCIETHI…

Y Parch. Hugh Hughes ynI Utica.

Cynghor Dinesig Porthmadog.

Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon

Cymanfa Ganu Eglwysi Eifionydd,

1 Syr Frederick Treves ar…

Brawdlys Mon. -------

X6,65 am Haner Coron. ---

Yr Ysgol Haf (iymreig.

Marwolaeth Nathan Wvn.

Gwan, Teneu a Llwyd.

Yr Aelodau Cymreig yn y Senedd.…

Arwerthiant ig yn RhyJ.

Advertising