Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

11 L t1 § M a — o a Georges g Pile and g Gravel S pms. a a 0 RG L E;: ?"o?, G RAV OtItIIJCCIJIJIJIJ< E Ü ti n ? p Georges ? Pile ttiicL ? Gravel ? pms. ?  ? u ff ???? y?wyf wedi edrych dros ?ctM?oe? o lawysgrifan JJ ?? gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, U n ?3J? Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r n gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy on'erynoliaeth Q ei Pile and Gravel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau ff hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau a peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr I-! George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i t1 liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr D. E. n WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and y—t Glamorgan. t-t Wele ddetboHad bychan o'r I cennoedd Ilavy8grifau I:1 gwreiddiol y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod 1 ?—f Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Grave 13 Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirboedledd (96 o nyn? ? yddau o oed) i fesur belaetb i'r ymarferiad yr wyf wedi ei Lj wneud ohdnynt. Mae ganddynt weithrediad unrbywiol [} ar y cyfansoddiad a thra mae eu beffeithiau yn hynod v-i iachusol, ni wnant heri unrbyw angbyfleusdra o gwbl. M Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' .L-.t Mr allasai roddi i cbwi dystleb arddercbog am J:1 dri mis bu yn yr ysbyty yn D- ac er fod tri o Ft feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaethygu bobdydd. t-f Oddiar bynny bu yn eymeryd eicb peleni, ac y mae erbyn ? hyn yn agos bod yn iach H Yr wyf wedi eymeryd biychaid neu ddau o''cb peleni tH ambrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn ft galonog yn tystiolaethu i'w rhinwedd arbennig. ac ya mawr t—f ddymuno i eraill wybod am d?nynt. Gellwch wneud ? defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- U aeth belaethach am y peleni rhinweddol hyn, bydd yn dda lU gennyf gyneu iddo Bfeitbiau, nid yn unig am danaf fy hun, I:J ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd ft ond pedair o'ch peleni.' ? 'Ccfais dychaid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd ? leshad dirfawr oddiwrtbynt. Dywed eu bod, nid yn unig 0 yn wrth gini y b!wch, ond yn wertb gini y belen, wrth rj ystyried y daioni dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi "'1 ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi <—t eu cymryd er's biynyddau, ac yr wyf wedi perswadio dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes J-J meddyginiaeth gyo'elyb iddynt Y mae un person yn yr m ystryd hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis danfon- M wyd am flychaid o ch peleni, ac y mae yn gwella yn gynym.' t-f Digwyddais fod yn talu ymweled a'm gwlad enedigo! IJ tua biwyddyn a banner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn t1-} t dioddef yn echrydus oddiwrthy piles. Yr oeddwn wedi M! clywed cymaint am eicb meddyginiaeth fel ag y gelwaia yn C eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. ft Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, & p? chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy bollol wella, a.c ?} nid wyf wedi cael unrbyw boon bythoddiarhynny.Dygais JLJ ddwsin a banner o'ch peleni i'r Unol Dalaetbau, ac ymhob CJ man lie ycawsant eu gwasgaru.nichlywais am fethiant T*t yn unrhyw achos.' —————— J? Yr wyf & wedi cael fy ngwella. Cefais oamwythdra ar Ö ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda p} hefyd mewn achosion o ddinyg treuliad. Gall pob un j=} sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gweUbad I-* drwy eicb peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am Ml wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. Tl Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer. t-? jaid yn siarad yn uchelacb nag erioed am eich peleni. Mae t'"1 H'?wer wedi eu gwellafuyn dioddef oddiwrthy piles a'r I?-' gra-vel am ugain mlynedd 0 'Nid oes eisiau i cbwiddigalonni,er fod eicb meddyg Q yn eicb rboddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol W &m dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd n i '? wneud prawf ar eich peleni. Rhoddcdd nn biychaid LJ ryddbad i mi, a gwnaetb yr ail fy llwyr wella. Rhoddais C! ychydig beleni i gyfai!!—capten Hong—ac y mae yntau t1 befyd wedi gwella ar ot cael ei boeni am amaer hir.' ft Bydd i mi deimio byth yn ddiolcbgar i chwi. Chwi yw ? yr unig un sydd wedi cynwrdd a'm dolur. Bum 0 dan *— driniaeth feddygol am bum mtynedd. Vmben ychydig 1-t amser ar ol cymer" yd eich peleni (No 3), diflannodd y [1 piles.' W Yr ydwyf wedi proti eich peleni (No. 3) yn amhris- t1 iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt fel meddyginiaetb ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn H awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i ]EI chwi. Yr ydych mown gwirionedd yn gymwynaswr i'r n dioddefydd. ? Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni 0 wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canya y mae d hynny yn bollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu Q llawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn f-f priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni ? chwi.' ? 'Ar o! rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad d wedi bod yn hynod foddhaoil'. ch Nid oes gennyf yr un ?{ amheuaetb mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arben- W nig; a thrwy oicb dyfais yr ydych wedi pro6 oich bun f-f yn gymwynaswr i laweroedd. ?" Tua phymtheg mlynedd yn ol, pa.n yn Wolverb?mpmn H (Lloegr), darfu i fy ngwraig wueud defnydd o'ch peleni, a J:1 darfu iddynt actio yn wyrthiol ami. Ma.o fy m-rch yii rj dioddef yn fawr yn brtsennol. A wnewch chwi ddanfon t—t dan nycbaid id'H 1 _—-—-—-—— W Y MAX Y FEDD1GINIAETH WERTHFAWR HON I W CHANL t-< MEWN TRI FFURF. ? -yo. 1.—<76wy<? /'? «Md! 6'f??J .Pt? (?<z?? MOM). l=: ?0. 3.—6'?-?'S ???? P? (?&6J? J<M). J-i -?o. 3.—6'??f'? ?t? /by ?<! Vt? (?6? ?ocA). ? Gwerthir y PELJENi Byd-giodua hyn ymbob man mown g Biycbau 1?3 a 3?0 yr un gyda'r Post am 1'4 a 3,2. Q GOGHELWGH OWYLLWYR! § <?- Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a 0 gwelwch eich bod yn eu cael. ft S PERCHENOG: J. E. GEORGE, M. R.P.S.. HIRWAUN.ABERDAR B a ? Argiriadedig Chyhotddtdit g<m JoMph Wt))f*m< t Som (ttttthyr), !,Mt, yc t« Swyddta 21 e M))e)<M<md, tttttttyt TydO