Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I RHESYMAU DA I MA elHr roddi yn rhwydd dros y priodol- JK (i# deb o gymeryd Beecham's Pills mewn I I jUL amser angenrheidiol. Nid y lleiaf o'r /A \bm rhesymau hyn yw y cyfnod hirfaith y W bu'r meddyglyn hwn yn y gwasanaeth m f% W cyhoeddus. Am oddeutu deng mlyn- I edd a thri-ugain gweithredodd ddYlan-l wad bendithiol ar iechyd torf enfawr Wfk %if o bobl, nes y mae enw Beecham's Pills gfk yn air teuluaidd bron ym mhob gwlad W yn y byd. Y mae y fath hanes ynddo W lei hun yn dystiolaeth argyhoeddiadol I if. fod y dd.,pM;th hon 0 werth jffl 0 gwirioneddol, ac yn rheswm da < ? f DROS GYMERYD § vii pan fo angen, feddyglyn sydd wedi Vr Cf* enill y fath ffafr cyffredinol. Paratoir  ? ? Beecham's Pills yn wyddonol o'r $ £ €I# defnyddiau mwyaf detholedig, a geM!r U) Mfk eu cymeryd gan bawb gyda hyder a jwk dyogelwch. Y mae eu gweithrediad *hg gfk ar y cyfansoddiad yn ystyriaeth bwysig. Rhoddant esmwythyd buan, is £ f% rhoddant welihad parhaol, a chan nad 123 JX oes dim yn eithafol yn eu heffaith, ML gellir eu cymeryd unrhyw adeg. 0'r i f M/k holi feddyginiaethau fwriadwyd i ifi vijf leddfu a gweUa anhwylderau y cylla, JEr I nid oes yr un a ddefnyddir gyda mwy ffl ff 0 lwyddiant na'r meddyglyn a brofw. fjr. Wm yd felly ac ? Ymddiriedir ynddo (I) ? BEECHAM'S ? I ?S I I Yr unig wneuthurwyr yw I W THOMAS BEECHAM, St Helens, Lancs. W w Gwerthir ym mhob man. Mewn blychau, wedi eu nodi ,,3.3,1 ? ?eee?ee??? ANNWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf, Crygni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyg- Iniaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cyn- hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. i/ijc. a 2/9 (postage 3c).—HUGH DAVrgl;, Chemist, Machynlleth. SARZINE BLOOD MiXtURE. J^CROBN IACH A GWAED PUR.—Dyna'r hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. tNid yw yn honni gwella popeth fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnwch botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych- wanegol, oddiwrth y perchennog—HUGH DA VIES. Chemist, JlachynUethJ AT SWYODOGION EGLWYSIG. Uytfryrao Oymeradwyaath WEDI eu hargraffu 4g enw yr Eglwys VV amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Ptisoedd am Flaendal—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y lythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'l Tiosglwyddedig I Un Ran i'w hanfon i Weinidog nea Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddi* yx"Aelod, yn eu hysbysu o hynny alchedwii yrrhanlarall gan4y1 Egl wy sbjei^huc I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS & SUNO (lIuth:rr).. td.. Swyddfa', TYST. :U8rth:r Bethel, Talybont, Ceredigion. MAE'R eglwys uchod yn wag. Danfoner -iYJL pob gohebiaeth perthynol iddi i'r Ysgrifennydd—DANIEL JONES, Is-y-coed, Talybont, Cardiganshire. Eglwys Heol-y-Capel, Treffynnon. DYMUNA'R eglwys uchod wneud yn hysbys JL? fod i bob gohebiaeth ynglyn a'r ?M???'es, &c., i gael eu hanfon i'r Ysgrifennydd-J. T. WILLIAMS, 5, Chapel-street, Holywell. Tynygwndwn a Throedyrhiw, Sir Aberteifi.  AN fod yr Eglwysi uchod heb Weinidog, ,T gwahoddir ceisiadau am .S'???.s ar gyfer y flwyddyu nesaf.—J. LLETHIAN DAVIES, Felinfach, Cardiganshire HYSBYSIADAU ENWADOL. SYt,w.—Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysladan am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd Eglwys, Tyetebau, &c., neu Hysbyoiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:— 14 o .Elriau—un^ jtro, 1/3, & Gc am bob tro ychwanegol. 2J: eto; eto i/t a Ie. eto 28 eto eto 1/9 a gc eto 35 eto eto 2/3 a t/- eto 3 5 Os na ddanfonir blaenial gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad CYPUNDEB GORLLItWIN CAERFYRDDIN QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol nesaf y Cyfundeb hwn ym Methlehem, St. Clears, yn gynnar ym mis Rhagfyr. Y dyddiad ynghyda phob manylion yn fnan. Philadelphia. T. W. MORGAN. CYPUNDEB DB MORGANNWG. C YNHELIR Oyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uohod yn Siloh, Cwmgwraoh, nos Feroher a dydd Ian, Rhag-fyr 19eg a'r 20fed. Bydd y Gynhadledd am 10.30 bore Ian o dan lywyddiaeth y Parch. D. Jones, Oymer, yn yr hon y darllenir papnr ar hanes yr achos gan Mr. Thomas Price, ac y traddoda y Cadeirydd Anerchiad wrth ymddeol o'i swydd. Disgwylir y Parch. T. Gwyn Thomas, Briton Ferry, i bregethu ar y pwnc, Bef i Oristionogaeth yn eiHarwedd Ymosodol.' Estynnir croesaw calonnog i'r gweinidogion a ohyn- rychiolwyr yr eglwysi. R. 0. EVANS, Ysg. SILOH, NANTYPPYIION. OYNHELIR Oyfarfodydd Sefydlu y Parch. J. — Rhedynog Evans, Treherbert, yn weinidog ar yr eglwys uchod dydd Mawrth, Tachwedd 27ain. Am ddau o'r gloch y prynhawn bydd Cyfarfod Oroeso. Llywydd, y Parch. J. T. Rees, Saron. Oymerir rhau gan weinidogion ac eraili. Am chweoh pregethir gau y Parohn. G Ponrith Thomas, Trerhondda, Ferndale, &;D. Bryniog Thomas, Caerau. Rhoddir croeso eYllne i bawb i fod yn brosennol.-Droo yr eglwys, « JOSHUA RIOHARDS. Ysg. TREFGARN, PENFRO. w rjYNHELIR Cwrdd Sefydlu y Parch. G. 0. Evans yn y lie nchod Tacbwedd 20fed a'r 21ain. Pregethir gan y Parchn. Mafonwy DAvies, Solva Joseph James, B.A., Llandysilio Dau Davies, Pen rhiweeibr; a T. Davies, Llangentiech, gCYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG AS MAESYFED. QYNHELIR y Gymaufa ohiriedig uchod yn addoldy y Plough, Aberhonddu, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 28&in a'r 29ain, 1918. Oeir manylion eto. DAVID IDRIS D AVIL? 8, Ysgn. CYFUNDEB GORIABWIN MORGANNWG OYNHELIB Oyfarfod Ohwarterol y Oyfandeb uchod ym Methlehem, Oadle, nos Feroher a dydd lau, Taohwedd 28ain a'r 291:1.in. Y Gynhadledd bore dydd Ian am 10.30, pryd y darllenir papur gan y Parch. D. W. Aubrey, Penrhos, fetradgynlais, ar' lawn-droedio at Wirionedd yr Efengyl.' Yn y prynhawn traddodir Anerohiad gan y Cadeirydd, y Parch. J. H. Parry, ar ddiwedd ei flwyddyu o lywyddu, Ymdreohed pawb a allo fod yno. J. DAVIES (Ysg. dros dro). CYFUNDEB BRYCHEINIOG. QYNHBLIR Cyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uchod yn Beulah, Gwlad Buallt, Tachwedd y 27ain a'r 28ain. Y Gynhadiedd prynhawn y dydd cyntaf. Cyfarfodydd cyhoeddus yn yr hwyr, ac am 10. 2 a 6 yr ail ddydd. Gwahoddir y frawdoliaeth yn gryno. Derbyniol fydd gair, fel y galler trefnu i gylarfod â'r dyfodiaid yng Ngorsof y Garth. D. A. GRIFFITH. CYFUNDEB LLEYN AC EIFIONYDD. QYNHELIR y cyfarfod nesaf yn Abererch, Linn a — Mawrth, Rhagyr y 3ydd a'r 4ydd. Oyferfydd y Gynhadledd am un prynhawn y dydd cyntaf, pryd y ceir anerchiad gan y Cadeirydd am y flwyddyn, y Parch. J. Rhydderoh. Abererch. HUGH DAVIES, Vag. For the Blood Is the Life." ARE YOU ONE of the many who suffer from some such disease as Eczema, Scrofula, Bad Legs, Abscesses. Ulcers, Glandular Swellings, Boils, Pimples, Sores and Eruptions, Piles, Rheumatism, Gout, &c. ? If so don't waste your time and money on lotions and ointments which cannot get below the surface of the skin. What you want and what you must have is a medicine that will thoroughly free the blood of the poisonous matter which  aJone is the true cause of a.n your suffering. Clarke's Blood Mixture is j Hst such a medicine. It fš composed of ingredi- ents which q?i?41y H expel the impurities R from the blood, and ??? r m*.? FL by rendering it ?le.an TARE and pure can be VUL H eats the bloodr, celleiaen y d Clarke s w — 3? it) re«diLv^ ¥ Blood 1 Thousands of W Vf V Testimonials. ?\]HixtMrei? Pleasant to take. AND BE ? I Of -11 Chemists and  ? CUSFD  ? BJ 2/9 per bottle. H "EVERYBODY'55 ■ Reftase „ suTDstitut^ blcoh @ ?FH?AR?HER&? i COLDENRETURNS I ife?—?ECI^SE.REP^r_j4 |      p ?oc-?tta? c? One-Ounce Packet || fl \¡ ? Afchefs J IGOi:'S) ? The Ptrf&eHQn of Pipe To?ecc. i Cooi., SvgT F-.GRAM, <m<D. The W?s?m?'? F?v?m-it?.  MABON 'S;" 'I' ? ?' As good <? ?TTM? 1 DON'T FAIL TO GET IT ? ??.t'%<SM!?.?!?—?A<MBef?, ?. ?<ct)* <!<t.c C?-?'aC- RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOW AM [BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYODFA'R'TYST, MERTHYR. TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( 1.— Y Deg Gorchymyn. Sef 1 II.—Y Nefoedd. Sef_ IIII.-Y Gaethes yn Nh £ Namaan. Y Tri uchod yn Un Pamphledyn.—Prh Geinifg ioc. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 59.9<1. OI;:dlad wedi 81 data am Flaendal. I'w cael o Swyddfo.'r TYST,' MBRTHYB