Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

GWERSY, LL -I

Advertising

Rhiwmatic ae Anhwylder y Kidney.

Cyngor yr Eglwysi Rhyddion…

News
Cite
Share

Cyngor yr Eglwysi Rhyddion ac I Anawsterau'r Dyfodol. Beiir gan rai a channiolir gan craill <).m nad oeddyin fel gwlad yn barod ar gyter y rhyfel. Mae i'n Llywodraeth ac i bawb arall un esgus dan y cerydd-11id oedd rhyfel yn sicr os yn debyg o ddod. Os na fyddwn barod ar gyter heddwch, bydd ein hesgus yn llai a'n condemn- iad yn fwy, oblegid y niae heddwch yn sicr o ddod. Gwelir arwyddion a chlywir swn paratoi ar ei gyfer o bob cyfeiriad yn y dyddiau hyn. Mae llywodraeth pob gwlad yn codi swyddfa ac yn penodi Gweinidog i'r gwaith, 'ac y inae pob cymdeithas sy'n meddu gradd o hunanbarch yn apwyntio Pwyllgor Reconstruction, Gofynnir y cwestiwn o lawer cyfeiriad—Beth am yr eglwysi ? Gofynnwn ni—Beth ani eglwysi Cymru ? A ydynt hwy ar ddihun ? A yw'r gwylwy.r ar etL mnrian hwy ? A geir hwy yn effro yn nydd eu hymweliad ? Ar un olwg, bydd" trafferth yr Uglwys yn llai na'r ciddo uurhyw deyrnas na chymdeithas arall. Ni fydd raid iddi hi newid ei hamcan na'i neges, ac yn sicr nil-aid iddi newid ei Brenin. Mewn heddwch a rhyici, mewn byd newydd fel yr hen, ni fydd ganddi o;nd lesu Grist a Hwnnw wedi Ei groeshoelio i'w gynnyg, Ei gyhoedcli, a'i wasanaethu. Ar y llaw arall byddwn yn Hi gynnyg i ddynion fydd wedi gweled a phrofi pethau annhraethadwy ac wedi byw y bywydau rhyfeddaf ddaeth i ran dynion erioed byddwn yh Ei' gylioeddi fel yr Ateb mawr i gwestiynau na fu dynion erioed yn gofyn eu. hanoddach, ac yn ceisio Ei wasallaethu mewn aingylchiadau dieithr iawn, a'i ddilyn ar hyd llwybrau na thcithiodd neb ar hyd-ddynt o'r blaen. j Onid yw yr ystyriaethau hyn yn galw arnoni i ofyn cwestiynan i ni ein hnnain ac i'n gilydd? A oes angen newid ein trefniadau allanoi i gyf- iawni ein cenhadaeth oesol yn fwy effeithiol ? A ddylem dorri rhi'golau i,.ewyadic)n i'n. hym- drech dragwyddol redeg ar hyd-ddynt ? Ni rydd gennym ond yr un gelyn—y drwg sydd yn y byd ond ai dan yr un gur&au y wyneba ni ? A all eglwysi Cymru gyda'i gilydd wnenthur rhywbeth lydd yn sicrhau gwell eyne i lesu' Grist a'i Deyrnas yn y byd newydd adeilcdir o 'n cwnipas bob dydd nag a gafodd yn yr hen ? Dyma rai o'r cwestiynau y mac Cyngor Cenedl- aetliol Eglwysi Rhyddion Cymru yn ymgodymu a hwynt yn y dyddiau hyn y inae wedi gweled cisoes mat angen cyntat ein heglwysi ydyw goleuni—goleuni Ilawnaell ar yr aingylchiadau a'u hanawsterau, a helyd ar ein hadnoddau dwyfol a dynol, a'r dull eneithiolaf i'w defn- yddio a'u datblygu. I geisio'r goleuni hwn penodwyd dau Is- bwyllgor. Enw un ydyw Pwyllgor Cwestiynau Cymdeithasol a Reconstruction. Ei lywydd ydyw Mr. William George, a'i Is-lywydd y Parch, Gwilyni Davies, M.A. Ei waith ydyw ceisio pob goleuni dichonadwy ar amgylchiadan byd ac Eglwys wedi'r el y rhyfel hcibio, a chlywed llais Dtlw yn yr amgylchiadau hynny at ein heglwysi, 'ac adnabod y gelynion hen a newydd a aingylchynant ein llwybrau yn y dyfodol. Mac rhai o'r gelynion hyn yn hen iawn—y Fasnach Feddwol a'i rhwysg diiaol, a'r halogi cynhyddol sydd ar Ddydd yr Arglwydd. Dis- gwyliwn arweiniad gan yr Is-bwyllgor a allnoga eglwysi Cymru i uno a'i gilydd fel un gwr o blaid niesurau a rydd ataliad ar rysedd y rhain, ac a'u oeidw rhag andwyo dyfodol ein gwlad. Mac eraill yn newydd. Syn a thrist fydd teirnlad pob Cymro ystyriol wrth ddarllen adroddiad y niae'r Pwyllgor wedi gynwyno eisoes ar gynnydd troseddau ymhiith plant yng Nghymru. Yng ngoleuni pruddaidd yr adroddiad inae cwest- iynau lu yn codi ynghylch cyfrifoldeb y rhieni a'r cghvysi, a chwestiwll dyrys addysg gref- yddol yn yr ysgolion clydcliol., A'r cwestiynau hvn a'u tebyg yr yni.godyina'r Pwyllgor hwn, a disgwyliwn lawer o oleuni ac arweiniad oddi- wrth ei adroddiadau. Enw'r pwyllgor arall yw, Pwyllgor Egwydd- orion yr Eglwysi Rhyddion ac Etengylaidd. Ei lywydd yw'r Prifathro '\V. Edwards, D.D., a'i is-lywydd yr Athro D. Miall Edwards, M.A. Gwaith hwn ydyw ystyried ein sane a'n neges wahaniacthol fel Eglwysi Rhyddion. Yr ydym yn I'hywbeth annhraethol fwy na gwrthdystiad yn erbyn cysylltiad yr Eglwys a'r Wladwriaeth. Yn ol pob argoel bydd y gwrthdystia.d hv/niiW yn fuan yn ddialw am dano, a buddiol fyddai i ni feddwl a chyhocddi pa beth ydym a phaha.m yr ydym. Yn ychwanegol at hynny disgwylir iddo fwrw golwg dros ein hadnoddau a'n trefn- fadau, acawgrymu moddion i'w gweUa, rhoddi ysbrydiaeth ncwydd yiiddynt, a'u crynhoi. Ymysg y pethau ddaw dan sylw'r Pwyllgor bydd saRe yr Ysgol Sul ar hyn o bryd, a'i dar- pariaethau ar gyier eiii pobi ieuainc, y cwestiwn o drefnu ceuadaethau er efcngyleiddio'n gwlad a'i galw at Dduw, ac ystyreid i ba raddau ac ar ba lincllau y gellir sicrhau cydweithrediad llawnach rliwng y gwahanol enwadau. Os oea gan rai o'ch darllenwyr awgrymiadau ar rai o'r cwestiynau pwysig ddaw dan sylw'r ddau Bwyll- gor, byddwn i fel eu Hysgrifennydd yn ddiolch- gar iawu am danyiit i'w cyRwyno i'w sylw. ii Dumiries Place, Caerdydd. JOHN ROBERTS.

I Eglwys Minny-street, Caerdydd.

Advertising