Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

[No title]

7r Eisteddfod a'r Orsedd.I

I Cymdeithas Genedlaethol…

Y Diweddar Lewis S Jones-

Pethau sydd yn Ymollwng.

[No title]

LADDO A LEDDIR."

Gwnwyn yn y Gwiod.

- Adgcfion am Uwcbyllyn,ynI…

Marwolaeth Cymry yn yr America.

News
Cite
Share

Marwolaeth Cymry yn yr America. t WILLLUIS.—Medi 17, 1898, yn Pert Leyden, N. Y., Edward O. Williams, yn 66 mlwydd oed. Daeth i'r wlad hon o Mallwyd, Cymra, ym 1353. Bu yn aoiod ffyddlon ar Tug Hili ac yu Turin tra. y parliaodd yr achos O^mreig wedi hyny ymaeiododd M.E. yn Turin, ac Yn d(Lwc.ldaf yn Port Jjeyifon, lie y gorphenodd ei vrfa. Yr oedd yn gyfaill siriol a charedng, yn dad tyn-er, ac yn briod ftydd-1 lawn. Gadawoddi wraig ac wyth. o blant i alaru ar ei ol. tyrfa luooog i'w gladdedigaeth ddydd Llun, Medi 19, yn eglwys v M.E., yn Port Leyden. Arweiniwyd y moddion gan ei weinidog, y Parch W. H. Baker, yn ei gynortlvwyo gan y R. Kline, Port Layden, a'r Parch L. WiKiants, Utica. Aed a'r corph i Turin i'w gladdu. Duw a fyddio yn noddfa i'r teulu hyd yn nheyrnas nefoedd. DL GG.-iN.—Medi 19, 1898, yn Sheshequin, Ikvl- ford Co., Pa., yn 65 mlwydd, un mis ac wyth niwrnod oed, anwyl briod Han.ry Dugifa.n, gynt o Sir Gacrfyrddin, D.C. Ganwyd hi yn Pontyberem, Awst 12, 1835, ac yn ferch ieuengaf i Thomas a: Margaret Yaisghan, Pelican Inn, ac uniig ciiwaer I Mrs Wilham Harris, Oakfield Horn hi 2, 1852, j priodbdd, ac ymfudodd i America, Mai, 1853, dirio yn Pibtston, Pa., Gorph. laf. Tua 23 mlynedd; yn ol, taloctd ymweliad byr a'i fen gartref yn j Nglhymru, i weled ei hen fam oedranus, yn Rghyd a chyfeilLion boreu oes. Dydd Iau, ar 01 oi marwol-! aeth, claddwj'd yr hyn oedd farwol yn Mynwant Oak Hill, Towanda., gan adael priod a. deg o blant mown galar ar ei hoi, sef chwech o feibion a phooa.1r o ferched. y rhai ydynt ar wassrar trwy y Talaethau. Aeth William a Henry i South Dakota, Thomas i Long Valley, Gomer; Mrs Mathews, Mrs Maflory i Ulster, a Barclay, Yaughan, Mary, ac Ellen gartref gyda'u tad. Gadawodd Ie gwag fel priod ffydulawn, mam dyner, cymydoges garedig a. Ohriati^nogol, a.'r rhai a'i hadwaenent oreu a deimlant fwyaf ar ei hoi. Gan fod ei holl berthynasau yn yr^Han VVlad (oddigerth y plant) dymunir ar newyddiaduron | Cymru ffodi yr uchod. ROBERTS.—Hydraf 8,' 1898, Moses E. Roberto, mab y diwedfdiar Owen E. Roberta a'i briod. Gbn. Oonwy, yn Beaver Dam, Wis. Ei afieohyd oedd "cancer" yn yr ymysgaroedd, vr hwn a fu yn gweithio ei ffordd am lawer iawn o fisoedd, gan derfynu vn angeuol er pob ymgais am ymwared. Fel bachgen wedi ei fagu yn Sefydliad Columbus a. threulio ei oes gan mwyaf yno, nes cyraedd ei 46 mlwydd oed, yr oedd Moses yn adnabyddus mewn cyloh eang, ac yn un a gerid fel gwr gonest, uniawn a phur, gan ei holl gydna.bo^. Arferai ef a. John, ei frawd I ieuengaf, a Maggie, eu chwaer, fyw yn hen gaxtrsf y rhieni hyd y gwanwyn diweddaf." Oherwydd ei waeledd ef, fe symudodd y teulu i Beaver Dam yn ddiwoddar. Ymunodd a.g ctrlwys Salem yn gynar yn nhymor ei gyaUidd, ac ymdda.ngosai fel un wedi profi dyddanwch a nerth crafydd yn gynabaetb yn ei gystudd blin a thraltodus. Teimlir chwithdod s.r | ei ol yn y cylch oil. Yroodd vr angladd' Hydrof 10. Oherwyddgerwinder y tywydd. (ran wlaw trwm., nid oedd mor luosog lawer a. phe heb hyny. etc yr oedd yno dorf yn bresertol. Oymerwyd rhan yn y gwas- anaetli gan ddbu o weinidosion Beaver a'r Parchn. J. M. Hughes, Kansas Griffith Griffiths, a John R. Jones, yr hwn adradidododd bregeth oddi- ar Joshua iiL 4. EVANS.—Ionawr, 22ain, 1898, yn nhy ei frawd, n^VfUS' Foreston, Iowa, bu farw Thomaa Evans, yn 56 mlwydd oed, a. cMaddwyd ef yn mynwent vr ardal, Iona.wr 26a.in, a chyflawnwyd y gwasanaeth crofydidol yn y ty, yn y capel, ac wrth y badd ga.n y Parch 0. R. Mr, iris. Yn Nghymru y ganwya of, ond daeth i'r wlad hon yn Hed ieua.nc, a sefydlocd a.m dymhor yn VV aukesha, Wis. Enwau ei riem oedd William a Catherine Evans, ac y mae y teulu yn adnabyddus a pharohus iawn yn nghymydoeaothFor- i eston er's JIaw-er o flynyddau. Yr oodd y rhieni wedi myned 1 orphwys oddiwrth eu llafur am rai o flyn- yddau o flaan eu mab. Brodyr yr ymadawedig yd- ynt Morris Evans, o Washington William En-r.e, o Waukesha a John Evans, o Forooton. Ei chwior- ydd ydynt Mrs Catherine Jones, o Wasliington, a. Mrs Morris Davies, o Foroston. Yr oedd Mr Evans wedi ei fagu a'i ddwyn i fyny yn grefyddol, a phar-l haod-d' i lynu yn ei broffra hyd ei fedd. Yr oodd; trwy lafur ac ymdrech wcdi llwyddo yn y byd, ond nid oedd hyny wedi gallu llwyddo i ddenu ei serch oddiar olud gwell ac un parhaus. Dywed y rhai oedd yn ei adnabod oreu ei fod yn gwella fel crefyddwr yn ei flynyddoedd diweddaf, ac yr oedd unwaith yn bur awyddus am gael gwella i wneud mwy dros Iesu Grist a'i achog. dibricd ydoedd, ond oaf odd gartref j eysurus i orphen ei yrfa dda.earol gyda'i frawd, John Evans, a'r teulu.—-H. Meurig Pugh. GRIFFITHS. — Hydref 5ed, 1893, yn refydlia.d Cymreig Columbus, Wis., yn 78 mlwydd oed, Mrs' Dorothy Griffiths, gweddw John W. Griffiths. Gan- wyd hi yn sir GaerfyrddLn, G.C., yn 18^0. Merch ydoedd i YV ill Lam P. Griffiths, Plaa Llanwnda, Arfon, a i briod, y rhai a ymfudasant i America yn 1845, gan ynwefydlu dros weddill eu hoes yn sefydliad Colum- i bus, Wis. Yn Ngwanwyn, 1845, seliwvd jjniod! priodasol rhyngddi hi a. John W. Griffiths, o Pen v Ca.fn, gerOrnarfon. Ganwyd iddynt ddau o feib- ion ao un ferch. Yn 1854 symudasant hwythau i America, gan ymsefydlu gerllaw oartrof eu rhieni. Yno y bu farw y teulu oil ond y ferch yn unig, yr: hon sydd yn fyw eto, ac yn preiswylio gerllaw Em- poria, Kansas. Blwydctyn drallodus iawn oedd! 1866 i Mrs Griffiths, ga.n i'r "typhoid fever" dori allan yn y teulu. Bu farw William, y mab hynai, Awst 15fsd, yn 20 mlwydd oed. Medi 27ain symud- wyd y mab ieuengaf, yn 14 oed. Hydref lliOO bu i farw ei pliriod, yn nghanol irder einioes. Gadawyd hi yn unig i ofaJu am ferch fechan, gan ymladd ei ffordl goreu y galM. Cafodd y ddwy ofal a. flair Duw, yn gystal a chariad a gofal brodT a chwiorydd, i fyw heb arnynt angen dim daioni, er hyny. Yr I oedd Mrs Griffiths yn aelod o eglwys Salem ar hyd y 44 mlynedd a, dreuliodd yn yr ardal. Ca-fodd argladd parohus iawn Hydref Bfad, y Parchn. John R. Jones, G. Griffiths, a John Michael Hughes, Kansas, vu llenwi y gwasanaeth CladdWyd hi gerllaw addoldy i Sa.lem, yn nghladdfa y teulu. GRIFFITHS.—-Awst 13, 1898, yn 76 mlwydd oed, 1 Owen Griffiths, MorrisviHe, N.Y., ax ol dioddef cys- j tudd trwm am amser maith yn dawel a dirwgnach. Mab ydoedd i David a Marv Griffiths, Llajiengan, Sir Gaernarfon. Daeth efe a'i briod i'r wlad lion tua 48 o flynyddau ,vn oL Gweithiodd yn galed, a c haf odd ei ymdrechion ou coroni a. llwydd-1 iant. Ni chafodd ond ychydig o fanteision crefyddol ar ol gadaed CVmrui. ,Bu yn gwasanaefchu am rai: blynyddau yno gyda. Roberts, y Castell, Llanmg, ac yr oedd argrapb y dyn da hwnw i'w weled vn amlwg ynddo. Nid oedd ei ffvdddonach gyda Chym-1 deithaa y Beiblau yn y wlad, ac cid oedd dim yn ei flino yn fwy na gweled dyn na phlentyn heb gar- tref; bydda.i ei dy ef yn adored bob amt-er. Yr oedd ganddo galon i deimlo a llaw i gyfranu pan; welai angen am hyny. Gofynais iddo ychvdig ddyddiau cyn ei farwolaeth am ei brofiM1 erefyrldol, • pryd y dywedodid "fod yr Arglwydd yn ddla iawn wrtho, ac ei fod yn dartgos rhywbeth newydd iddo o hyd." Collodd ei wraig briod goxalus a'r gymyd-ogaeth gymydow o'r iawn ,ryw. Fel srwlcdwr, Gwerinwr oedd, a dim arall. Ni fu ganddo blant, a'r unig berthynos yn v wlad bon yw MrIi Mary Evans, gwraig Thomas Evans, West Ea.ton, N.Y.. ei nith. Credir fod gan- ddo frawd yn fyw yn yr Hen Wlad vn agos iGrocs- os-wallt. Ar yr 16eg oaiodd gladdedin^aeth booo, pryd y cymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan y Parch E. D. Face yn Saesneg, a chan yr Ysgrifenydd vn Gymraeg. Gorodwyd ei gorph lorwe yn Myn- went MorriKville. Bydded ei weddw, wedi ei gadaed, yn unig yn ed MnMnt, gael teimlo fod ei Bnrnwr yn dyner ao yn ofalus na. chaiff gnm. Dymunir ar bapyrau Cymru godi yr uchod.—Thos. E. Jones.

Advertising

ALMANAC Y GWEITHIWR, 1899.

[No title]

ATEBIAD I HER

IGWLADGARWCH MILWR.

! PETH FELLY YW NATUR ERIOED:.