Hide Articles List

24 articles on this Page

31 ANGYLES NOS,

News
Cite
Share

31 ANGYLES NOS, "1'4-p;.7. Cavcedl IS'air.snlus, 1 \.I )il TV EDI EI CEVKF-EIOIO OA'S FUR-.SW A J '!P' PENOD IX. Dvstewch, dystewch, 0 i wyntoedd -mawr, "Dystewch rliadall r atormus LiA Gorphwyswch 'wiVfeddyliau'n awr, Rhag poerA mwy fy monwcs flir. Aeth Blel yn brysur trv/y gynwys y llythyrau -vCr papyvau yr oedd Nina. Peraz wedi eu rhoddi iddi, tra yr oedd LueiFe wedi disgyn ar y llawr yn ei hymyl. ac wedi rhoddi pwys ei phen eurrudd yn gariadus ar ei glin yn hollol anymwybodol, yn ol fel yr yrnddanjosai o bwysigrwydd y foment iddi Tu. Gwyliai Nina Peraz Arglwyddes Prysor yn hryderus. O'r diwedd dododd Helen y Dythyr diweddaf i lawr ac edrychodd yn welw a ehynyrfus ar Nina. A hon," meddai hi, gan ddodi ei llaw vr ben Lucille, ydyw unig blentyn ac etifeddes y diwedd- ar Arglwvdd Prysor?" Ie, hi ydyw," atebodd Nina. Dvlasai yr Loll gyfoeth mawr, yr hwn yn awr sydd yn meddiant eich gwr, fyned iddi hi; nid oes ond yn urig Maenor Iestyn a'r ystad o'i gwmpas yn perthyn yn gyfreithiol iddo ef." Edrychwch, gallwch weled «fcrostoch eich hun" (a hi a gymerodd bapyr aiJan o'r rhai oedd fx arffed Helen). Os oedd fy aneistr i beidio gadael yr un plentyn ar ei 01, yr oedd ei srvfoeth i fyned i'w frawd, ond efe a adaw- odd blentyr;—Lucille. Gwyddai Arglwydd Pry- aor hyn yn dda. Ergywch, myfi a. ddywedaf wrth- ych vr holl hanes, ond rhaid i mi frysio, ren bydd l effeithiau yr opiwm a smocia Doctor Kraft yn nos- awl wedi prisio, a bydd yn berygl iddo eich dal yma. Lucille, fy anwylyd, cyfodwch fy ngoben- ydd ychydig fel yna--dyna fo. Yn awr bydd i mi ddywedyd wrthych yr oil, fy arglwyddes. Un mlynedd ar bymtheg yn ol darfu i'r di- weddar Arglwydd Prysor, a adnabvddid vn Mexi- co yn unig wrth yr enw Macalister, briodi Saesnes ifanc, ddigvmorth, merch i sefydlwr yn y He. Am flwyddyn neu ddwy ymddangosent yn berffaith ddedwydd, ond yn fuan ar ol geni Lucille, a'r gwr oddicartref, darfu i ysbeilwyr ymosod ar eu car- tref, a dychrynodd y fam druan gymaint fel y meddiarwvd hi gan glefyd, oddiwrth effeithiau pa un nis cwbl wehhaodd-daeth ei ymenydd yn wan- IlycL, ac yn raddol aeth yn waeth ac yn waeth, fel yn mhen dwy fiynedd ar ol hyny y ceisiodd hi roddi pen ar ei bywyd ei hun a bywyd y plentyn. Gymerwyd hi ymaith gan ei gwr i'r Talaetliau. a rhoddwyd hi o dan ofall1 meddyg yr/ Chicago, enwog .am lwyddiant yn trin y cyfryw achosion. Darfu i mi a'r plentyn ei dilyn yno, ac am flynyddoedd ni A fuom yn byw wedi ein cau allan, megis, o r bvd, ond yn ddistaw a boddlon, hyd nes y darfu i wall- gofrwydd Mrs Macalister ddarigos ei hun edwaith, a darfu iddi yn yr un modd eto geisio difetha ei bywyd ei hun a bywyd ei phlentyn. "Darfu i'r braw a ddioddefodd y plentyn druan "hwn y pryd hwnw arwain i salwch difrifol, ac er ein gofid ac arswyd, pan y gwellhaodd o hono, can- -fyddasom fod ei chof wedi ei amhaxu yn fawr. Yr -oedd hi yn debycach i blentyr4 tair blwtdd rag i Tbdes ddeg oed, ac er yn fuan i'w hiechyd gael ei adsefydlu, parhai ei meddwl i aros yn wanllvd a'i chof yn ddiffygioL Ychydig yn ddiweddarach iia hyn bu ei mham druan farw. Yn mhen rhai wythnosau wed'yn, a nyni braidd mewn aLûbaith o glywed oddiwrth Mr Mac- alister, darfu i Arglwydd Prysor, eich gwr, gyr- h&eddyd yn sydyn, fy lady, i'r gwallgofdy, a chan wrthvm am farwolaeith tad Lucille, efe ■% Wuiid j plentyn. T" «redl1 5"! gwybod am ei gwir salfe nag and I*T*\TS —J 1 -thad, efe a gydsyniodd i mi gaa aros gyda hi, a'i Jiebrwng i Bi-vdain, a minau, heb freuddwydig diip am y niwed fwriadai efe wrieuthur iddi oedd yn foddlawn a diolehgar am boid;- cael fy ngwa- hu oddiwrthf. Yn fuan*, pi 'jdd bynag, daethum 1 adeall pethau. Nid £ edd fy moneddiges ifanc, dywedid wrthyf, yn etifeddes, ond yn ymddibynes (dep<?-nd- fod cyfoeth ei thad yn perthyn i'w hewythr, "micl iddi hi ei fod ef yn edrych ami fel merch wall- gof, yn etifeddu gorphwylledd ei mham, a chan ei bod felly, byddai iddo ei ystyried yn ddvledswydd i'w chadw mewn unigedd, fel ag y cadwyd hi trwy ei holl fywyd. Gwyddwn fod hyn yn anwiredd— oil yn anwiredd noeth—ond nis ga laswn ei brofi. Gwyddwn fod yn meddiant fy meistres ■druan lythyrau a brofent y twyll-a brofent ei fod I ef yn lleidr—ond beth a ddaeth o'r llythyrau hyny nis gallaswn ddywedyd. Efallai eu bod yn ei ddwylaw ef. Myfi a wyddwn nad oedd fy mliientyn yn ii-&Il- gof, a chyda gofal y byddai iddi mewn amser we l- liau os yr ymddygid ati yn briodol; ond, yr ■ujldwii yn gweled ei fod ef yn ddyhiryn, a'i ft-yd ar wneuthur cam a hi, a theimlwn mor ychydig c alln -oedd genyf i'w helpu hi. Yr oedd un peth, pa fodd bynag, yr oeddwn wedi penderfynu ei wneud -aros fy amser, peidio byth a'i gadael hi, cial fy nhafod, a disgwyl yn amynoddgar am y diwmxl y gallwn ei chynorthwyo." Y mae y diwrnod hwnw wedi dyfod o'r diw- øld murmurodd Helen, "ewch yn mlaen dy- wedwch y cwbl wrthyf. Pa fodd y cawsoch y pa- pyrau hynl" "Myfi a ddywedaf wrthych," hi a atebodd. "Am ddwy neu dair blynedd ar ol i ni adael Clucago, teithiasom o gwm trwy amryw ranau o'r byd, rai gweithiau gydag Arglwydd Prysor, a phrydiau eraill gadewid ni o dan ofal ei ffrind a'i baitner mewn drygioni, Doctor Kraft. Or diwedd dyg- -wyd ni drosodd i Brydain, ac am y mis cyntaf o n hymdaith yn Nghymru cadwyd ni yn gauedig fel carcharorion yn yr hen felin yn y dyffryn, ac o'r ian hono symudwyd ni i'r ystafelloedd hyn, lie ein gwylid mor fanwl a phe y buasem yn Efemaid Gwyddelig. Er cymaint y wyliadwriaeth a roJdid arnom, pa fodd bynag, Uwyddodd Lucille yn ystod dechreuad fy salwch i dori gwarchaed caeth Doc- tor Kraft a dianc o'i charchar. Y mae gan y passage, trwy yr hwn y cyrhaedd- -asoch yr ystafeiHoedd hyn, amryw ganghenau. Y mae un ohonynt, yn awr wedi ei gau i fyny, yn ar- wain i ddrws y shrubbery yn ymyl pont y ddyfr- Hos; un arall, hwnw hefyd wedi ei gau yn awr, yn arwain i'r neuadd air trydydd, y prif bassage, fel yr ydych yn gwybod, yn arwain i'r ystafell a ddefnyddia ei arglwyddiaeth fel ystafell ysmocio. Un dydd darfu i Lucille grwydro ar hyd y passage hwn pan oedd y doctor yn cysgu neu yn anyuiwy- Toodol ar ol ei bibellaid o opiwm, ac yn y cyramser canfu ei hun yn stori isaf y ty. Ar fwrdd mewn ystafell yn df ei desgrifiad a raid fod y library, hi a Trelai foes, yr hwn a adnabyddodd fel eidda ci inham. Hi a'i dygodd ymaith ac a'i cuddiodd ef, ac yn mhen ychydig ddyddiau yn ddiweddarach dygodd ef i mi. Yn y dror ddirgel y gwelsoch fi yn ei hagor yr oedd y papyrau rheini, ag y gwy.id- -wn fod fy meistres druan wedi bod yn ei meddianu a'r jewels a fu yn perthyn iddi unwaith. Nid cedd ond un locket yn fyr. Yr oeddwn wedi bod yn glaf—yn glaf iawn— pan yr ymddiriedodd Lucille y bocs hwn i fy r>go- fal, a chyda chryn anhawsder y gadewais fy ngwely mewn trefn i'w guddio. Nid oeddwn ond nedi prin orphen pan y daeth Doctor Kraft i mewn yn .gyffrous, a gofynodd i mi a wyddwn yn mha Ie Vyr oedd Lucille. Atebais mai yn yr ystafeli nesaf yn ei. gwely. ond gwadodd ef hyny, a thaflodd y (idrr yn agored er mwyn i mi gael gweled fod ei gwely yn wag. Yna rhuthrodd o'r ystafell gan gloi y drws ar ei ol a fy ngadael mewn ing a dagrau am fy mhlentyn. Mewn cwpl o oriau wed'yn dv^awel- odd gan ddwyn yn ei freichiau ffurf anymwybodol Lucille. Yn mha (1'e y daeth ef o hyd iddi nis gallaf ddy- wedyd wrthych. Pan y deffroes o'i llewyg iiir yr oedd ei chof wedi ei gadael; nis gallasai ddywedyd dim wrthyf. Y cwbl a allai adgofio ydoedd—a -hyny mewn ffordd wag anmhenodol-ei bed hi wedi bod yn y coed yn mysg y prenau a'r blodau, o dan lewyrch disglaer y lloer. Weithiau siaradai fel pe buaaai hyn wedi digwydd yn fynych, a gnll- yngodd ailan eiriau a wnelertt i mi gredu ei bod hi yn ystod ei chrwydriadau wedi cwrddyd a iIrind xhywun a fu yn garedig wrthi. "Eto, nis gallai hi gofio dim yn glir, ac fosnr ychydig ciliodd yr ychydig a wyddai ac a dratth- odd, allan o'i chof; peidiodd a siarad am danynt a ehollodd bob gafael o honyrjt. ■"Darfu i'w hantur hon, pa fodd bynag, achosi i'n eeidwad fod yn llawer mwy gofalus o honom. CJafodd pob passage oddigerth yr un y daethoch chwi ar hyd-ddo ei gau. Gwyliodd Doctor Kraft ni gyda mwy o ddyfalwch nag erioed, ac am amser ihoddodd i fyny ei arfer o smocio opiwm. Nid oeddym yn gwybod pa rhyw fomerafc y gallai ddy- fod i'r ystafell, ond yr oeddwn wedi cael y papyr- au, ac er fod y doctor wedi chwilio pob congl ac Djgetu yn ein. hjstafelloedd, efe a ffaelodd ddyfod 0 hyd i'r l.J6os yn hela. V a yr hwn yr oedd yn amlwg ei tod gwaith o a raddo" efe a roddodd i fyny y dn chwilio am dano. Gadawyd ni yn fwy at ..ewisiad ein hunair-, a chawsom fwy o hedd- ,cb. Gwellhaodd iechyd Lucille yn hollol, erfod ei chof yn parhau yn ddrwg, ac ymddangosai pob- peth vn mvned yn mlaen yn llawer gwell gyda ni hyd nes y "syrthlais yn glaf wed'yn, a chymerodd fy salwch ffurf beryglus. Nid oedd arnaf ofn marwolaeth. madam, Old ond 0 yr hyn a ddioddefais wrth feddw- y byddai raid i mi adael fy anwylyd heb ffrind yn agos iddi. Diolch i'r Nefoedd! nid wyf yn ofni hyny mwy- lach. GaUaf eich trystio chwi. Gallaf ddarllen hyny yn eich gwyneb yr ydych yn dda a. pnur. Bydd i chwi fod yn gymhorth iddi. Yna marwaf yrl ddedwydd." Ni atebodd Helen ar unwaith. Yr oedd ei hy- menydd yn llawn berw a'i mynwes yn ymchwyddo mewn cynhwrf. Dychryn, digofaint, ofn, gobaith -ie, gobaith-yr oedd pob un ohonynt yn mynu lie o'i mewn. Y locket hoi-o. Am y tro cyntaf yn ddigon aneglur, efallai, ymddangosai hi fel pe yn canfod pa fodd y daeth i feddiant Llew. Ai Llew yr oedd Lucille wedi ei gwrddyd yn y «sed 1 Daeth i'w chof ei grwydriadau nosawl. Eta, pe mai felly, paham na fuasai ef yn ;iarad-paliain na fuasai ef wedi dywedyd dim ond wrt hi hi yn mha le yr oedd wedi ei chael ? Darfu" i swn bychan o gyfeiriad ystafell Doctor Kraft ei chyfodi hi ar ei thraed. Neidiodd Lu- cille i fyny hefyd. Gollyrigodd Nina ddoef o ofn gan ddangos i Helen i gymeryd y papyrau, ac i Lucille guddio y bocs hefyd. Cuddiodd Helen y papyrau yn frysiog yn ei gwisg, a, chan gymeryd | i fyny ei lamp parotodd i ddychwelyd yn ei hoi i'r j ystafell ysmocio. Just fel yr oedd hi yn gadael vr ystafell wely hi a g ywai swn cadair yn cael ei Ijwthio yn ol yn yr ystafell bellaf a throediad trwm y doctor yn ei chroesi. Mewn eiliad diffod- odd ei lamp, a chuddiodd ei hun tu ol i leri trym- ion y ffenestr tra y taflwyd y ddor yn ol, ac y daeth Doctr Kraft i mewn. Edrychodd o'i gwm- pas yn amheus, ac yna. pasiodd yn mlaen i'r ys- tafell wely. Pa fodd yr ydych heno?" efe a ofynodd i'r ddynes wan%cL Yr ydych yn edrych yn wridog a chynhyrfus. Yr oeddwn yn fiarsio clywed lleisiau, a "Dim ond fi a Lady Lucille yn siarad, f>yr," meddai hithau yn frysiog. "Lady Lucille! Y mae yn amser iddi fod yn ei gwely, neu caf hi ar fy llaw yn wael fel chwith- au," efe a atebodd yn sarug. Ac yna efe a ddechreuodd ofyn cwestiynau i'r ddynef glaf yn dwyn perthynas a'i salwch, a thra y cyfododd Lucille ac y cauodd y ddor yrl arafaidd llithrodd Helen o'i dirgelfan, croesodd yr ystafell a'r vestibule ac ar draws ystafell y meddyg, a chanfyddodd ei hun yn y passage unwaith eto. Yr oedd hi yn crynu fel deilen gan faint ei chynhwrf a'i hofn. Beth os y byddai i'r doctor ddyfod ar ei hoi a'i dal, a dwyn y llythyrau oddi- arni? Pw! yr oedd ei braw yn gwneuthur llwl o horn. Pa fodd y gallasai y doctor amheu fod gaftddi lythyrau yn ei meddiant? Ai nid oedd ganddi hawl i gerdded pob ystafell yn y Faenor ei thy ei hun 1 Pwy oedd ef i'w chwestiyno hi ? Heblaw hyny—ac am y tro cyntaf daeth i'w medd- wl ddifrifoldeb ei sefyllfa—yn mhen ychydig ddyddiau oni wnelid ty cwbl yn hysbys? Onid ydoedd yn ddyledswydd ami i fynu gweled fed Lucille yn derbyn ei hawliau ? Yr oed(I hi yri awr wedi cyrhaedd y troad olaf yn y passage: ac yn union daeth i ben y grisiau syth oedd yn arwain i'r ystafell ysmocio. Safodd 1 ymwrandaw. Yr oedd perffaith dawelwch, a chan deimlo ei ffordd yn ofalus hi a basiodd trwy yr ystafell; croesodd yr hall fawr, ac yr oedd hi I funud yn ddiweddarach yn ddyogel yn ei hystafed wely ei hun unwaith yn rhagor. 1 Ofer dywedyd na hurodd hi' y noson °n°" t a ifiroaadtl thrachefn y /darllen.- odd hi y llytKyraii a ddaethant mor rhyfedd i'w eddiant, a thra y darllenai mwyaf pa y byd Q wirionedd stori Nina Peraz a ddeuai i'r golwg. Pa beth a ddylai hi ei wneuthur ? Pa fodd y byddai iddi weithredu dreu yn y mater anhatfdd hwn ? Yr oedd yn gwestiwn caled a phan y cy- fododd yr haul gauafol gwelw, nid oedcl Helen yn gallu ei ateb er ei llwyr foddlonrwydd. (rw barhau.)

Colegan Hyffcrddiadol Gogledd…

Advertising

----------Grenadao at Slant…

Yr rlr:1rcchf), am Fodoketfc.

- -----_._--"Janu msw, Saitii…

------------Yr 113m a ddywsd…

Advertising

Ciweddar Gynhadledd Esgobaetb…

Y Tiweddar Barney Barnato…

Willie '"in——-"ga"1"'' 1'j…

--:.--- ---Y Dir,.,ffas;gtad…

Advertising

Meddy liwoli hyn Dvoscdd-

Q9hg Dewi Sant, Jtobedr- !

Llyfrgell Gyho^ddris ITewydd…

[No title]

i Y Gol^fn. FerddoL

! sm WILLLW;f^M^0^ SALIS WILLIAMS

DAU ENGLYN j

l' Y GALON UNIG.

CPOESAWIAD SYR 3IUGH FLLIS…

I Uytiiyraa at y Galygydd.…

Advertising