Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

!Llyscsdd CofrGstria^oi Ken-

Advertising

----=-.------.:..L... Y Goiofn…

Y FFYNON. !

Rh . nŸWŸDIHCHL YN AIDD

DYCHWELIAD MILWR O'R INDIA.

MR H. LLOYD CARTER, CAERNARFON.

SYLW AR ANGHYDFOD CHWAREL…

MYFYRDOD UWCH BEN BEDD RHIENI.…

lS GWN I.

Advertising

1:todion o Gaergybi. I

Advertising

) Modion Amaethyddol. \-

[No title]

[No title]

[No title]

S Llaniacfcrcein.

. | ^ Llangefni.

News
Cite
Share

| Llangefni. Ymadawiad y Parch 0. Harding, B.A.— Bydd yfc ddi-wg gan gyfeillion y Parch Oliver Hardin*. B.A., gjywed ei fod pi bwriadu yma4ael o Langefm. Mae Air Harding, yn ystod ei arosiad yn v dref. wedi enili J iddo ei hviI. enw fel cle-rigwr. ac" yn neiUduol fel pregethwr "up-to-date." Ni lyddai arno ofn dvnoethi pechodau amlwg yr oes, a diau pe yr efelychid ef gan breget-liwyr traiil na fyddai y pecliodau hyn mor Udlel eu pertau yn c:.n ri,, d. Taer ddvmttniad EgiwyswjT ac Yiflneilldrjwyr Llangefni ydyw y bydd Mr Hording r<lr llwyddianus yn y dyfodol ag y wiili bod yn y gorplienol. ac yn sicr'bydd coiled Llangefni yn enill i'r lie ybydd Mr Harding "yn cymer- yd ei gartref ynddo yn y dyiodol. T Yr Anglesey F<K>tbaIl League Association.—New jjyn. am saith o'r gloeli, yn y Gacrwen. cynhaliwvd cyfarfod i ffuriio y gjirideith;i.s uchod. èynrychil- wvd y gwalianol glyijiau, set: Lliingefni, A-w-lwch, Porthafithwj*, Llan(i-, Beaumaris, a Llangoed. Pasiwyd rheolaa newydd i r gymdeithas. Fel v can- lva yr oeld y draw i chwareu amy tro cyntaf Bysdd Tiandegfan a Chaerjrybi, yn Llandegfa.ii; Amlwch a liangoed, yn Amlwch; Llangefni & Beaumaris, JD Llangefni; Porthaetliwy a Lianfair P.G., yn Mliorth- aet hwy y "rcund" gyntaf i gael ei; chwareu yr wythnos gyHtaf yn Hydref.—W. Gri1,I13 (ysgrifenyda). Cyfar-fod Arbanig o'r Oynglior Dinesig.—Cynhal- iwyd cyfarfod arbenig o'r Cynghor nos Wener. yn fwyaf neiilduol i djTiu yn ol y penderfyniad ddaefch- pwyd iddo yn y eyfarfod blaenor^.l parthed y tal godid ar Mrs BramstnJ1 Pencrai^ yn nglyn a r wlodd roddodd i abut yr Ysgol Geiied!a•atiiol ,<1 ddiweddar. •Llyw^"ddidgan MrW. Hughes .J o.:s. Y. ÍL. ac vr oedd nifer dda o> cyrighorwyr yn bresenol. CYE. myned at. brif waith y cyfarfod trinwyd gryn dipyn ar boat Baesia, a'r diwedd fu awdurdodi Tiioaaas Jones i wneud planiau a'u dwyn gerbron yr awdurdod lleol cys eu hanfon. i r Cynghor Sirol. tSylwodd y Cadeir- ydd ei fod yn-dwyn y metter gerbron oilegid ei fod ya teimlo eu bod wedi gwneud ychydig gamgymeriad yn nglyn a llythyr Mr Nicholis Jones parthed y tai a. godwyd ar Mrs Braniston mith am gynhal y tret i'r plant yn y Neuadd Drefol. Rkoddid y neuadd at amcanion elusenol am 10s. Crdai ef mai fel eluaen y gellid ystyried y wledd. Sylwodd Mr Owen Williams fod yr enwadau yn gwaeud elw o gyfarlodydd eyfi- elyb, ond yr oedd yr achos hwn yn wahanol Cyayg- iodd eu bod yn gostwng y pris ilOs. ac eiliwyd tf gan Mr Thomas Jones.. Sylwodd Mr Bamett fod cwrs o nwv wedi ei ddefnyddio. Lrj-bvrfllai hyay fel n&- chaifai y gofalwr ei gamarwain. bylwodd y Cadeir- ;p.1d pe cynliend cyiariociydd o r natur yma yn ami y byddai ef yn du-;ddol i ganiatau y neuadd yn ddi- dal. Mr Richard Jones: Tybiwch g^-nghei dd er budd un mewn aiigenl' Jii* Owen 'Williams Byddai codi tai yn yspeilio yr elusea. Wedi rhagor o ctdadl- eu. pusiwyd mai 108 fyddai y tai—ll yn oil.—~Cym- heihii Pwyllgor yr Allotiaxats ar i'r Cyrghor ysgrif- enu llytir,T arall at Mr Laurie parthed y rnandiroedfL Sylwodd Mr J. E. Jor-.es i'od Mr Laurie mewn Hawr. gj-djTndeimlad a'r symudiad. 'xyoica y buasai llawer wedi ymofyn y lleiniau pe gwyddent y pris. Dywed- odd Mr 0. Williams fod y pwyllgor yn teimlo nad oedd o fudd i Mr Laurie "Thnd faint oedd yn ymofyn, os yr ai v Cynghor yn -virifol am y tir. Tybiai Mr J. E. Jones eu bod yn mYlod yn erbyn ysbryd y ddeddf. Nid oedd ganddynt unriiyw un yn ymofya .,J11 leiniau. Yr oedd y Cadeirydd o'r farn y byddai i rai geisio y lleimnu pe gwyddent ei bris. Y diwedd. fu penodi dirprwyöeth i vmwelcd a Mr Laurie, cyn- .wrsedig or Cadeirydd ar-Niri Owen Williams ac Owen Jonec,Bu eryn drafod ar y mater o lorio y tat. y cwynid o'u plegid fel yn angln-mwys i dhgck ^Tiddynt, a chaniatawyd mis i hyay gael ei wneud.— Darilenvyd llythyr oddiwrth y Parch T. Frimston yn diolch yn drylwyr i'r CyngJior am era pleidiais o gydymdeimlad ag ef yn marwoiaeth ei anwyl dad, IlL. byddai iddo drysori hyny fel engmmt o'i ddyled a'i rwymedigaeth i gorph o aelodau parchus ag medclai- yr aarhydedd o wasanaetha y Cynghor gyda uwynt, Y LLYS YNADOL. Cynhaliwyd y llys hwn ddydd LIun, g&rbron y Mri Hairy Clegg (yn y gad:,ir), Thomas Owen, W. Hughes Jones. T. Thomas, U. Jtiireys Jones, a R. G- Thomas. MEDDW AC AFPvEGLUri. Dii-wj-w^-d Thomas V. Fferam Fawr^ Liangristiolus. i 5s yn cynwys y custau am y trosedcE" uchod.—Dintywyd Owen iliiams am fod yn feddw a ci.-ysgu ar ochr v ifordd Lianfair i gyfi'eiyb swm. YMOSOD AR HWSMON. Cyhuddwyd William Thomas. Graig. Liaiiddaniel- fab. o \mosod ar John Roberts, hwsmon Mr John I Wiiliujas, Tyddyn Mawr, Gaerwen- Ymddangosai Mr R. A. GritSth dros yr erlvnydd, a Mr W. Thorn- tcm- Jones dros y aiiiynydd. — Tystiodd yr erlvnydd fod ceiiylau wedi dyfod ar dir Tyddyn Mawr ax y 9fed o Awst, a chan na wyddai i bwy y perthynent rhoddodd hwvnt. j-n yr iard. Ar y lleg o Awst daath dau fach- geu i ymofyn mcrlyn oedd yno, a dywedent mai eiddo tad y diffynydd ydoedd. Gofynodd a oedd ganddynt 5s i dalu am ei le. a dywedasant liwythau nad oedd. I Aeth ynt,u yn ddilynol drwy y fferm. a dychwelodd mewn ycliydig amser. Pan ddaeth yn ol gwelodd dau fab y Graig a'r ddau facligen yn cymeryd merlyn o'r iard. Gofynodd iddynt a oeddynt wedi talu am ei Ie. Atebodd y diifvnydd "Talu, y d oni wyddoch eich bod wedi tori y gj'fraitl;?" Dyw, dodd yntau ei fod wedi gweithredu ar gynghor heddgeidwad a chyf- arwj-ddid ei feistr. a gofjTiodd iddynt adael y merlyn yno hyd nes daothai ei feistr i'r lie. Cymerodd ys- lw dros y llidiai-t. Gwnaeth ef ei creu i atal y diffynydd a'r lleill ddwyn y merlyn vmaith, a gwas- gwyd ef rhwng y gi,t a'r post. Anafwyd ei law hefyd, a dioddefodd cryn boe,n yn ei ochr & i law. Yr oedd wedi dangos ei ochr i'r ynadon ::r achlysur blaenorol. Croesholwyd Yr oedd yn bonderfynol i'w hatal i gymeryd y merlyn ymaith. Ni fu iddo afael yn y di- ffynydd gerfydd ei wddf. Ocisiodd gadw y giat yn gauad. a cheisiai y ll&ill <i hagor. Yr oedd yn adna- bod y merlyn, ond ni wyddai pw oedd ei berchenog. Bll iddo arlfon ato yn neclireu yr haf, ond dywedai y j diffj-nydd nad eiddo ei dad oedd y merhoi.—Rhodd- I wyd tystiolaetliau ategol gan William Williams, gwas fFarm. Rhoseefnhir. a John Williams, meistr yr ach- wj-nydd.—D'wedodd Mr Thornton Jones nad oedd yr achos wedi ei wneud aJlan. Yr oedu yn eithaf clirfod yr j-mosocliad. os bu ymosodiad. wedi cael ei achosi trwy i'r hwsmon feddwl y gallai wi'ths&fvll y ditfyn- ydd a'r lleill. Gallasai ei f<>d wedi cael ei anafu ych- ydig. ond amheuai ef (Mr Jones) a ot-dd y niweidiau. mor dcirwg ag y desgrinai yr achwvnydd hwynt. Ceis- 1 ai yr achwynydd gau y giat, a cheisiai y lleill fyned drwvddi.—Rhoddodd John Thomas, brawd y ailfyn- ydd, dystiolaeth i'r perwyl ei fod wedi myned gyda'i frawd i jmofj-n y m.rlyn ar y diwrnod crybwylledig. Wrth y giat ni wnaeth ei frawd fwy nag ymdrechu ei hagor. Daliai yr achwynydd ar yr ochr arall. Ni ddywedodd air i'r pervi-T I fod yr achwynydd wedi ei anafu. Rhuthrodd Roberts i wddf ei frawd, a gafael- odd y diweddaf ynddo yntau. Dywedodd wrth yr ach- wynydd yn flaenorol am anfon bil i berchenog y mer- lyn. yr hwn. oedd wedi ei anfon atynt hwy i'r Dywedodd y Fainc fod "technical assault" wadi cym- erj'd lie, a dirwywyd y difi'ynydd i Is a'r costau. YMOSOD AR WRAIG DADLENIADAU GWARTHUS. Cyhuddwyd Owen Thomas, glowr. Penymynydd, gydag ymosod fir Mary Thomas, Tanrallt, Rhosfawr. i)iff\Tii d gan Mr Thornton Jones. — Dywedodd yr I achwynyddes fod y diffynydd ar nos Lun yn ddi- wedd;ir, oddeutu naw o'r gloch, wedi dvfod at ei thy I gan ofyn iddi agor y drws. Dywedodd hithau ei bod ya rhy hwyr i agor. Nid oodd erioed wedi ei weled o'r blaen. Dywedodd ynxaa os nai agorai y byddai iddo ei JTll i mown. Oiciodd y drws deirgwaith, nes tori v CIO. Neidiodd hi (; gwejy i'w atal rhag dyfod i mown. Gafaeloid y diffynydd yn ei dwy- fraich. Cafodd hi un fraich vn rhydd, a gafaelodd mewn careg. Dywedodd yntau os tRnAi y gareg v iyddid iddo ti hagor. Gofynodd lii iddo* pahajn y douai i'w thy. ac atebodd yntau fod ganddo drwydded j i ddyfod. Aeth allan, ond yn mhen chwarter awr dychwelodd, a dyclirynodd lii i'r fath raddau fel y UewygodA Ni fu y ditfjTiydd erioed yn ei thy o'r blaen. Eist-cddodd y di&'ynydd ar draed ei gwely. Dywedodd fod ganddo rwyd. a gofynodd i'w g1"IT fyr- i ed i herwhela gydag ef. r oedd (oj, gwr t'i mh itch yn yr un ystafell. — Dywedodd Edward Thomas, y "gwr"' erybwyJiedig, fod y diffynydd wedi gafa^i yn- yr achwynyddss gerfvdd ei hre^ciiiau. pf.n ofynodil y tyst iddo aeth y diffynydd allan. Nid oedd cl wettI. treinu i'r ciitfynyad ddyfod yno. ej nid oedd wvdi ei weled erioed i'r "blaen.—Croesholwyd Yr oedl HI wr priod. tr oedd ci wraig mewn gwa.SEr;a->h a" mrf yr achwynes oedd ei wraig. Cydiywiai a bi crs wytb mlyneda. Yr oedd y noson yn olm. -Rlioddwvd tyst- iolaeth ategol gan xerch jt aehwyn «. geneth awy-ar- bymtiieg oed, hon a addefodd ei bed yn cysgu yn yr un ystaieii a i "thad'" a'i nbtm. — Dywedodd Mr Thornton Jones fud y diffynydd wedi gwneud trefn- iadau gyda r ddyius, a'i fod wedi talu STill o arian j iddi.—Mown atebiad i'r Fainc. dywedodd yr achwyn- | ez nad oedd erioed wedi gweled y diffynydd cyn y j noson grybwyliedig, ac ni fu iddi orioed dderbyn arjart | < ddinriio.—Dywedodd y Cadeirydd fod cy gwr pet-lkv yn Wnj-adwyddus i'r eithaf. Yr oedd yn gywilydd fod yr achwynes yn gyda'r dyn hwn. a chanddo jrntim wraig yn byw yn rbywle tirall, a hwy a'r eneth yn cysgu yn yr un yst:ifell. Yr o-dd ym ddygisd yr ach- | wynyddfe yn gj^-ilyddus. Yr o«ddynt o'r farn fod y ] diffyrydd wedi mpied i'r ty. wedi tori t drIn, ac wedi j ymosod ar y ddynes. A chymeryd po'opeth i yKtyr- iaeth—a, chymeriad drwg y ty-—byadti icidymt ei (kds- WTO i is. a'r costau.

Advertising