Hide Articles List

19 articles on this Page

Llanarth-

Bethesda.

---------I Criccieth, )

Dyffryn Kantlle a'r Amgylchoedd-

Llanuwchllyn.

Ymdrechfa gyda Thy dorwyr.

Advertising

MJH I hi!:. j

News
Cite
Share

MJH I hi! Ceisir corad Bwrdd Musnaeh. i oleuo Resolfen a'r goleuni trydanol.. Dywedir fod Mr H. W. Lewis. Merthyr, yn wael iawn yn Harrogate. ( Yr oedd y diweddar Farnwr David Lewis yn fcynafiaeiliydd a lienor d% Cynhaliwyd arddangosfa ge>frvlau yn Mharc-y- "beili, Ab;>r::p:feimi, dydd Ian. Dydd Iau, bu dangos cwn a tlireialon cwn defaid yn Llanymddyfri. I Y mae Syr John h illiams yn tveulio si wyliait yn Llanstc-phan, lie y mae ganddo dy braf. Rhoddodd Arglwydd Wimbome gan' gini at! ZTI godi'r ysbytty newydd i forwyr yn Nghaerdydd. Gosodwyd y gwaith o wrierd cronfa ddwfr yn Nghilfriw i Mr George Harris, am 1034p 12s 6e. Penodwyd Mr James Preese, Tonna, yn aelod o Fwrdd Ysgol Clyne, yn lie y diweddar Mr Wil- liam Rees. Gosodwyd ear eg sylfaen rapel newydd i'r Bed- yddwyr yn Llanfair Muallt, dydd Mercher. Cyst y ca-pel 2790p. Y maer frech goch yn fiynu yn Nghwmafon, y «Iefyd typhoid yn Ysciwen, a'r dwymyn ysgarlad yn y Tonna. Cynhehr cynhaldledd fiynyddol jr "Achosion Seisnig Methodistaidd yn Abertawe ar yr 21ai:i o'r mis hwn a'r deuddydd dilynol. Y mae pwyllgor o Gynghor Sir Casnewvdd yn annog y Cynghor i benodi dau brifathraw yn yr ysgol gelfyddol. Anogodd rheithwyr mewn trengholiad yn ddi- -weddar 1 wnevd gwell darpariaeth at achub by- wydau yn Langland Bay. Niweidiwyd dau ddyn, o'r enwau Power a Hendgy, yn dost mewn damwain ar y ffordd hai- arn yn Barry Doi\k ddydd Iau. am yn Barry Dock ddydd Iau. Cynhaliwyd arddangosfa geffylau Bath yr wyth- nos ddiweddaf. Enillwyd lluaws o wobnvyongan bersonau o Ddeheudir Cymru. Y mae Brigad Bechgyn yr Eglwys a Brigad y bgyn yn Nghaerdydd wedi penderfvnu rhoi gwely newydd yn Ysbytty Caerdydd. Dydd Merher, bu Mr F. W. Carter yn Whit- land, yn cynal ymchwil yn nghylch y farchnad fisol, ar ran Bwrdd Amaethyddiaeth. Hysbvsir fod Joshua Evans, alcanwr, a aeth o Dreforris i'r America ychydig flynyddoedd yn ol, wedi ei ladd. Xi wyddus eto sut y lladdwyd ef. Arolygwyd heddgeidwaid Merthyr gan y Cadben Parry dydd Mercher. Bu y Cadben hefyd yn ar- olygu ewnstibliald Aberdar yr un diwrnod. Yn N ghaerclydd dydd lau, dirwywyd amryw ferched symiau o 20p a 40p, neu wahanol ysbeid- iau o garchariad, am gadw tai afreolaidd yn y dref hono. Gwrthdarawodd y llongau "Glendova" a "Kate B. Jones," wrth ddyfod i borthladd Caerdydd, foreu dydd Iau. Gwnaed difrod ar y "Glendova," ond ni niweidiwyd neb. Bu ymryson rhwyfo a hwylo cychod yn Aber- twyth dydd Mercher. Yr oedd y tywydd yn hynod anffafriol, a bu raid gohirio rhai o'r cystadleuon tan dranoeth. Pnodir Miss C em wen Jones. Dowlais, y gan- tores adnabyddus, a Mr J. E. Williams (o gwmni y Mri illiams a Smith), Casnewydd, yn ystod y mis hwn yn Nowlais. Dydd Llun, rhoddodd pobl Pontypwl, Aber- sychan, a Griffithstown, wledd i aelodau Gor Pont- ypwl ac Abersychan a Seindorf y Gwirfoddolwyr ii anrhydeddu eu buddugoliaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nghasnewydd. Dydd Sadwrn bu farw Mr Watkin Jones Thom- as, fferyllvdd, Tydfil House, Aberdar, un o fas- nachwvr hynaf y bref. Dechreuodd gaidw busnes yn Aberdar yn 1852. Claddwyd ef yn nghladd- fa'r Cefn, ddydd Mercher. Y mae eisoes 200p wedi eu cyfranu tuagat gron- fa goffa y diweddar Dr. Evan Davies, Maesteg. Bwriedir gwneyd ymdrech i gael rhagor a rhoi'r arian at alluogi gweithwyr afiach i fyned i'r Gor- phwysfa "yn Morthcawl i gryfhau. Bu farw Mr Benjamin Lester Lewis gynt o Abersychan, yn Awstralia,lar y 27ain o fis Gor- phenaf diweddaf, a chladdwyd ef yn Gladdfa Wes- leyaidd, Dubbo. Y mae Mrs Thomas Lewis, mam yr ymadawedig, yn byw yn Mhenarth. Yn Merthyr, y dyddo'r blaen, cyhuddwyd Jas. Thomas, David J. Harris, a James Havard, bech- gyn ieuainc, o drespasu' ar y ffordd haiarn, a chwar- eu a'r pwyntiau, yr hyn oedd yn beth peryglus iawn. Dirwywyd hwy i 10s a'r costau bob un. Hysbysir fod Esgob Ty Ddewi wedi cynyg byw- oliaeth Llanbadarn^awr i'r Parch Brebendari Wil- liams, ficer Eghvys y Drinbod Sanctaidd, Aberyst- wyth. Aerh bywoliaotK LIanbadamfawr yn wag drwy ddyrcIiafiad y Parch E. Jones i fywoliaeth Lladingat. Yn Merthyr, dydd Iau, cyhuddid Thomas Mor- ris o ladrata par o esgidiau oddiar ThomasThomas. Tystiodd yr achwynydd yn Gymraeg fod "swldiwr a dyn wedi dyfod i'w gyfarfod. Tarawsant ef lawr, a phan gawsant nad oedd ganddo arian, tyn- odd y "swldiwr" ei esgidia.u tra'r oedd y "dyn" yn dal ei law ar ei safn. Dirwywyd Morris i 40s neu un niwrnod ar hugain o garchariad. Yn ddiweddar bu or Undebol Troedyrhiw, ger Merthyr, a chyfeillion eraill, yn yr ardal yn cyf- lwyno anrheg werthfawr, sef oriaw raur, i Mr Tom Mr Rees sydd yn arwain y canu gyda'r Annibyn- wyr yn Saxon. Teimlad yr eglwys a lluaws o gyf- feillion yr ardal yw fod Mr Reesyn liaefidu ygyd- nabyddiaeth hon o barch achefyd o'u serch tua- tIoto fel dyn, fel Cristion, ac fel arweinydd y gan. Cwyna pobl Aberystwyth mai goleuni sal agant gan Gwmni y Goleuni Trydanol. Y mae y cynghor yn talu dros 400p yn y flwyddyn i'r cwmni, ac y mae pob lamp cyn iawn i roddi goleuni cyn gryf- ed a dwy fil o ganwyllau,eithr cwynir na wnaent. Galwyd sylw at y mater yn nghyfarfod diweddaf Cynghor y dref, a phenderfynd rhoddi y mater 4an ystyriaeth pwyllgor cyn gwneud dim pellach. ;1 ti- Yn Ysgol Sul Ynysgau, y gui o'r blaen, cyflwyn- wyd nifer o lyfrau yn ar j-hgg i Mr Gwilym Evans, arolygwr yr ysgol, ar A0hlysur ei bripdas. Cynhaliwyd ard Aangosfa flynyddol Cymdeitlias Amaethyddol D- ^yj-ain Morganwg yn maes Ynys- aiigliarad. POI' ^rpridd, dydd Iau Agorir y ganolraddol newydd Llanelli dydd Miwrth ^jrs Maiclaren Adda.wodd Is-iarll Elulyn. Lewis Morris, ac eraill ddyfod yno. ^Jeisiodd Margaret Burchell, 20 mlwydd oed, .<nldi ei hun vn v "'amlas vn Xrrhaerdvdd vr wvth- CJ CJ .i. ol IWSo o'r blaen. 0 flaen yr ynadon dydd hu addaw- odd ei chyfeillion o Barry ofalu am dani. Yn Abertawe, dydd Iau, danfonwyd Margaretta Jenkins i garchar am dri mis am esgeuluso a cham- 11 11 drin ei llysfab deg oed. Yr oedd dilla dy plentyn yn fywo lau, ac yr oedd yn fy dr arswydus. Yn Xghaerdydd, y dydd o'r blaen, cyhuddwyd Arnold Alexander, bachgen 12 oed, o ladrata. deuswllt a gwerth 3c o siocolat. Gorchymynwyd ei garcharu am ddiwrnod a rhoi chwe gwialenod a'r fedWen iddo. 2sid ydyw y fasnach mewn glo ager mewn sef- yllfa foddhaol yn Neheudir Cymru. Y mae y cyf- lenwad ar hyn o bryd yn digwydd bod yn fwy na'r gofyn. Modd bynag, y mae yr ystoc yn cynyddu. Yr oedd y gwahanol ganghenau eraill o fasnaxdi yn parhau yn debyg fel y maent wedi bod ers gryn amser. Y mae rhai o'r gweithiau yn cael digon o waith i wneud rheiliau dur, ac y mae yna rhai archebion da mewn llaw am blatiau. Nid oes un gwelliaiit i'w nodi yn y fasnach mewn platiau alcan. Yn llys ynadol Aberdar, dydd Mawrlh, gerbron Mr North, yr ustus taledig, a llonaid y fainc o yn- adon lleol, cyhuddid David Thomas Phillips, cyf- reithwyr adnabyddus o Mountain Ash, o ffugio .prydles ar eiddo neillduol yn Mountain Ash, ac hefyd o ffugio dwy weithred wystl. Dywedid fod y diffynydd wedi cael 330p drwy y ffug-weithredoedd yr honid ei fod wedi eu gwneud. Traddodwyd y cyhuddedig I sefyll ei brawf, a chynygiwyd ei ollwng yn rhydd dan feichiafiaeth; ond gan na ddaeth neb yn mlaen i fyned yn feichiau drosto, cadwyd ef mewn dalfa. Bwriada y Parch Ddeon Howell gael mat o Wyl Gerddorol Goffadwriaethol am Dewi Sant yn yr Eglwys Gadeiriol yn Xhy Ddewi yr haf nesaf. Y mae wedi ceisio gan Mr D. Jenkins, Mua. Bac., Aberystwyth, i gymeryd yr arweiniad yn natgan- iad ei oratorio "Dewi Sant." Ceisir gan gantor- ion o Abergwaun, Hwlffordd, Ty Ddewi, Solfach, N efern, Aberteifi,etc., i gyduno yn y gwaith. Y mae Mr Joshua Celynin Evans, o Goleg y Bed- yddwyr, Nottingham, wedi enill y gradd o A.T.S. yn yr arholiad diweddar. Saif yn y rhestr flaen- af (1st division). Brodor o Gaio, yn Swydd Gaer- fyrddin ydyw. Pedair blynedd yn ol safai ar ben y rhestr yn mhlith ei gydymgeiswyr am dderbyn- jid i'r coleg. "Well done, Celynin.

! . i Bangor.

Caernarfon-

Carngiwcli a Pistyll.

Caerdydd.

Dinbych.

Pwllheli.

Pont Henai-

Aborsoch.

I ,Pensarn, ger Llanbedr.

------Porthmadog-

Family Notices