Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

NODIUN R D E T.1 F,,, - 11)…

News
Cite
Share

NODIUN R D E T.1 F, 11) 1 P. Cynliaiiedd Oayddion Narbert'.i eu gwyl flrn- yddol ddydd Mawrt-h. Dygir dosbarth trefol Brrn. Mawr i mewn i ddosbartli CWTT Bach, Tredegar. Sonir yr agorir un neu ddwy o lofeydd newydd yn Nghwiaamari cyn bo hir. Cynhaliwyd cystadleuaethau rhedeg a neidio yn Llandrindod yr wythnos ddiweddaf. Cynhaliwyd ymrysonfa rhwyfo a hwylio cychod yn y Ceinewydd y dydd o'r blaen. Cynhaliwyd y rhedegfevdd a'r chwareuon blyn- yddol yn Rhaiadr yr wythnos ddiweddaf. Y mae yn gynhauaf prysur ar hyd glanau Cered- igion, ond y mae y medelwyr yn brinion yno. Penderfynodd Pwyllgor Gwylio Casnewydd beidio ymvraeth yn nglyn a'r brawdlvsoedd fcnvyddedol. Bli. y Parch. T. Eynon Davies yn darlithio ar "John Jones, y Cymro," yn Aberporth yr wyth- nos o'r blaen. Lladdwyd Benjamin Jones, 52 mlwydd oed, yn mliwll glo Berwick, Llanelli, boreu ddydd Mer- cker. Y mae Cvmdeithas Gerddorol Caerdydd yn dysgu Stabat Mater (Dvorak), a'r Martyr of Antioch" (Sullivan) ar gyfer eu cyngherdd cyntaf am y tymor. Yr oedd David Davies, Clydach, ger Brynmawr, yn ceisio boddi ci yn yr afon nos Sadwrn, pryd y syrthiodd i'r dwfr ei hun ao y boddodd. Boreu duydd LInn, mewii glofa yn Nhreherbert, Haddwyd glowr a'r enw George Broom, ac anafwyd tri eraill gan gwymp yn Tin o'r rhodfeydd. Cafodd amryw weithwyr eraill ddiangta gyfyng hefyd. Ymwelodd Dirprwywyr y Tees a Dcheudir Cym- ni yr wvthnos ddiweddaf. Buont yn Barry, Caer- dydd, ac Abercawe. Y mae Esgob Llandaf wedi penodi y Parch W. Pees, ficer Llangadog, yn tMeom gwledig Llan- gadog yn lie y diweddar Barch John Evans. Yn Mhontypxidd, ddydd Merclier, cyhuddid lLnry Payae o fygwth a chamdrin ei wraig. Rhwymwyd ef i gadw yr heddwuh, neu fiorffedu y sim o bum' punt. Aeth y Mri W. E. Davies a Ieuan Maldwyn Jones, o GGlèg Caerfyrddin, yn llwyddianus drwv yr arholiad canol am y gradd » B. A. yn Mhrifysgol Llundain. Y mae y Parch William Davies, gweinidog eg- lwys y Methodistiaid Calfinaidd yn Ngharmol, Port,h Talbot, yn gorfod ymddiswyddo, a gadael y 11 wlad er mwyn ei iechvd. Bwriada fyned i Aws- tralia. Bu farw George Henry -Tames, cudd-swyddog o Gasnewydd, yn hynod sydyn foreu dydd Sul. Yr oedd efe yn 37 mlwydd oed, ac yr oedd yn perthyn i'r heddlu ers ugain mlynedd o fewn chwe' mis. Y mae Arglwydd Bsrwruaeth Cemen (Syr Mar- teine Lloyd) wedi penodi Mr David Davies ,Aber- teifi, yn oruchwyliwr y furwmaeth ac ysgrifenydd trefol Trefdraeth yn lie Mr J. P. M. George, yr hwn a ymddiswyddodd. Ehoddodd y Prifathraw Owen Prys werth cant a haner o bunau (150p) o lyfrau safonol yn rhodd at Lyfrgell CoL-g Trefecca. Dyma y modd y gwar- iodd y prifathraw ran o'r cyflog a dalwyd iddo tra y bu efe yn yr Aipht er lies ei iecliyd. Y mae prcgethwr dall ar.i.11 gyda'r IvI^hodist- iaid CalSnaidd yn addaw c xli i u-iid, sef Mr George Idewelyn. Ty Xewydd, Cwaiogwr, mah Mr Wil- liam Llewelyn. Y mae Mr Llewelyn wedi emll ysgolcriaeth yn Bhydycham, ac wedi dechreu ar ei gwrs. Y mae ctvmni newydd. gyda. chyfalaf o bymtheg mil ar hugain o bunau (35,C-001)), yn codi gwai-h newydd i enamello llestri, etc., yn Llanelli. Y mae yno eisoes gant a haner o ddyiiion wrthi yn parotoi, a chyn bo hir fe, fydd yno eisiau oddeutu tii chant o ddwylaw. Yn gynar boreu ddydd Ian torwyd i mewn i sinp d lillad Mr Charle.s, Oxford-street, Mountain Ash. Daliwyd y lleidr, a dywedodd mai William Thomas, Pontyberem, Sir Gaerfyrddin, oedd efe ond amheua yr headgeidwaid mai ffug-enw ydyw hwn. Hysbysa cyfarwyddwyr Ffordd Haiarn Aber- honddu a Merthyr Tydhi fod eu derbyniadau wedi lleihau yn fawr o ganlyniad i'r lieihad yn swm y glo a ddanfonir ymaith gyda. ilongau o Gasnewydd, ond dywedant fod y rhagolygoo. am y chwe' mis cesaf yn foddhaol. Dywedir fod gwneuthurwyr alcan Llanelli wedi eytuno i oifodi eu gwreithwyr i dderbyn gostyng- iad o bymtheg punt y cant yn eu cyflogau pe byddai i aiennwyr Sir G1 >uce;*ter golli y dydd yn eu hymdrech. Y mae Bwrdd Amaethyddiiietli wedi cymerad- ■pryo cynygiad ficer Llanbedr i werthu oddeutu saitli acer o (lir Eglwysig yn perthyn i'w fywol- iaeth yn ol y gallu a roddir yn Neddf y Tiroedd Eglwysig, 1883. Y mddengy mai -Mean y ficer ydyw gwerthu v tir yn fan ddarnau tuagat adeil- adu palasdai, etc., am y rh.al y mae galw mawr yn yr ardal hcno. Yr wythnos ddiweddaf cynluiliwyd trengholiad ar gorph Elizabeth Daviest, gwraig weddw oedd yn byw yn N ghaerleon. Dan^osai y tystiolaethau fod y drancedig Tn derbyn cymhortil plwyfol ers rhai blynvddoedd; ond pan feddianodd yr hedd- geidwaid ei phethau ar ol ei marwolaeth fe gaw- sant hwy iiii bunt ar ddeg a thrigain (71p) yno mewn aur ac arian, heblaw Ilawer o bethau eraill gwerthfawr. Ysgubodd ystorm anferth o fellt a. tharanau dros dref Abertawe a'r gymydogaeth. Taraivyd ty yn Geudros, Cwmbwrla, gan fellten. Taflwvd Mr David Thoma&, glowr, Anne ei ferch, a Joseph ei fib, yn nghyda thri eraill, i lawr yn ddiymwyixxl. Yr oedd Mrs Thomas, gwraig David Thomas, hefyd yn eu hymyl, a'r baban yn ei breichiau ()nd diangotld y ddau yn ddianaf. Cafodd Ilawer o bobl fraw mawr wrth glywed y trwsfc. Boreu ddydd hu torwyd ymaith fraich geneth saith mlwydd oed, merch Thomas Guntor, glowr, yn hyw yn Ogwy-road, Nanty-moel. Yr oedd yr eneth gyda'i brawd a. phlant eraill oedd yn pigo glo yn nhomen ysbwriel glofa Wyndham. Eis- teddodd y fechan i lawr yn ymyl cogwrn, am yr hwn y trcai rhaff fawr. Ataliwyd y rhaff, ac yna fe'i cychwynwyd yn sydyn. Dychrynodd yr eneth. syrthiodd, aeth ei braich rhwng y rhaff a'r cogwrn, a thorwyd hi yn gKr ymaith uwchben y penelin. Yr oedd rhyw ddynion heb fod yn mhell. 0:1 cyn iddynt gyrhaedd yr oedd yr eneth, dxuan: wedi cychwyn tuag adref gan adael ydarn braich aj lawT. Boddodd dau bysgodwr yn Aberporth yr wyth- nos ddiweddaf, drwy i'w cwch droi oddi tanynt. Yr wythnos ddiweddaf cyflwynwyd anerchiad, wedi ei arwyddo gan Archesgob Caergaint ac eraill, i'r Deon Vaughan fel cydnabyddiaeth am ei lafur gyda'r Eglwys. Y mae Mr Gilbert Rees, o Goleg Caerfyrddin, wedi derbyn galwad unfrydol o Wolfsdale a Crun- dale (S.), Sir Benfro, ac y mae yntau wedi ateb yn gadarnhaol. "Teyrnasiad anghymarol ein grasusaf Frenhines" ydoedd testyn y gadair yn Eisteddfod Dyffryn Aeron yr wythnos o'r blaen, a'r Parch G. Tecwyn Parry, Llanberis, a enillodd y gadair. Yn adroddiad Coleg Annibynol Aberhonddu sylwir fod y gwagleoedd yn mhlith athrawon y coleg hwnw ac eiddo Bala-Bangor yn rhoddi cyf- leusdra da i ystyried a ellid uno y colegau Anni- bynol Cymreig, a sefydlu un coleg canolog, mwy unol a gofynion y Gyfathrofa. Hefyd, dywedir mai Aberhonddu, o bob man a enwyd eisoes, yw y lie mwyaf canolog i'r coleg unedig; ond fod y pwyllgor yn barod i ystyried hawliau unrhyw fan araH. Byddai cael undeb rhwng y colegau hyn yn sicr o fod o les i'r achos Annibj-nol yn Nghym- ru. Nid oedd y fasnach mewn glo ager mor fywiog yn ystod yr wythnos yn Neheudir Cymru ag y mae wedi bod, a gostyngodd y prisiau tua 3c y dunell. Nis gall y tawelwch hwn fod ond dros dymor, modd bynag, oblegid nid oes yna ddim i ddangos fod yna gvfnewidiad mawr wedi dyfod dros y fas- nach. Y mae yr amser yn mron gerllaw pan y dengys y fasnach glo i dai arwvdd o welliant, yn neillduol felly os bydd i'r tywydd ansefydlog pre- senol barhau. Bydd i'r prynwyr weled yn fuan eu bod yn cyflenwi eu hangenion ar gyfer y gauaf, a rhoddir archebion allan yn fwy rhwydd. Yr oedd v fasnach mewn haiarn a rheiliau yn fwy I tawel. Platiau alcan yn dal yn debyg yr un fath.

IYr Aweadogol

Advertising

Gwrthgiliwr at Wrthgilwyr.

. JNTodxon Gwasgaredig.

Nodion o Gaergybi.f

Aflecbydon Cyffredin.

---------------------Eradlofruddio…

. Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

. 0 Fon i Fanaw.

Advertising

Priodas yn LIanfairfechan.

----------------Masnach. Yd…

Cyfiwyniad Tysteb i Mr Abel…

---Na Ddiystyrer un Regesydd-

Advertising