Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

News
Cite
Share

LLANERCHYMEDD. Pregethcu.—Cynhaliodd y Methodistiaid Calfin aidd en cyfarfod pregethu blpycidol yma yr h.no" ddiweddaf. Pregethw>*d gan y parehedigion fel v c.anlyn.—No* Lun, T. Charles Williams, E_A, Fawrth, Jam Donne, Liiii- gdni: nos lerchcr, J. J. Roberts (lolo Caernarfon). Pc rthinadog 1100 Iau, J. E. Hughes, M.A., Caer- ratfon; nos Wener, H. Pugh, Aberffraw no Sadwrn, T. Williams, Caergybi. Cafwyd pr.geTb« 1 da ac erfyniadol drwy'r wythnos, ond ni wehvyd neb yn "ffoi rhag y Hid a fydd." Dichon fod. MJed- rwydd v gwrandawyr yn atal pob dylanwad, ond credwn fod y gwirioneddau wedi myned adref i galon- a 2 llaweroedd. a gobeithiwm, cyn pen hir, y gwf-ii! amsyw yn gofyn am "le yn Ei dy ac enw yn mblith Ei bobl. Darlith.—Traddodwyd darlith ar y "Transvaal. Deheubarth Affrica. a'i phobl," nos Lun diweddaf, yn Nghapel y Bedyddwyr, gan Mr Richard Roberts, Rock Ferry (gynt Maengwyn). Llywyddwyd gan amsyw yn gofyn am "le yn Ei dy ac enw yn mblith Ei bobl. Darlith.—Traddodwyd darlith ar y "Transvaal. Deheubarth Affrica. a'i phobl," nos Lun diweddaf, yn Nghapel y Bedyddwyr, gan Mr Richard Roberts, Rock Ferry (gynt Maengwyn). Llywyddwyd gan Mr T. Williams, "ironmonger." Olierwydd ein bod yn anfon i'r wasg, oawn ddweyd gair yr wythnos nesaf. 1: ¡l Marchnad ?«IanceinionEnillwyd y wobr gyntaf am y "beef stair oreu yn marchnad Manceinion, y Nstdolig diweddaf, gan bryniadau Mr H. S. Thomas, "cattle dealer," o'r dTef yma. Frynodd Mr Thomas ddeg o'r anifeiliaid. hyn gan Mr Edwards, Quirt, Llanerc-hvmedd, a dau gan Mr Williams, Cromlech, LlanfecheH. Dengys hyn pa fath ydvw cynyrclaon anifeilaidd tiroedd yr amaetbwyr mawrion a. chlod- fawr hyn, a dyrchafa, eu lienvrau eta fel magwyr anifeiliaid di-guro. CVnghor Dosbarth Twrcelyn.—Cynhaliwyd cyfar- fod misol y Cynghor hwn ddydd Merclier, yr 'wyth- nos ddiweddaf,o dan lywyddiacth Mr Lewis Hughes, Y. H. Yr oedd liefyd yn bresenol: Mri Owen Wil- liams (Caerdegog) is-gadeirydd A. McKillop, Thos. j Prichard, Samuel Hughes, Jolm Hughes, T. Wil- liams, Owen Griffith, Wm. Lewis. Cadben Lewis Thomas, Mri Owen Williams_ (Ty'nvbuarth), R. L. Ed"\varas, Tiionuus Jones, J. Gnffit-lii Roberts. John Jones (tfery!lydd),H. 0. Jorx-Thom.as Hughes (clerc), a T. 0. Thomas (arolygydd).— Darllenwyd llythyr oddiwrth. Arglwydd St. Leonards, St. Wini fredes, Llaufair M.E., yn gwadu fod ei wal yn achosi rhwystr ar y ffordd yn v plwyf hwnw, ac o ganlynia.d rhaid' oedd iddo wrthod derbyn dirprwy aeth ar y pwnc.—Penderfynwj'd fod i'r Mri C. F. Priestley, Samuel Hughes, ac A. McKillop gyfarfod ei ar, ddiaeth ddydd Mawrth.—Dvweaodd yr Is- gadoirvdd ei fod wedi ymweled a. CongI Felus, lie rhwng LLmfechell a. Cliemacs. Yr oedd hen furddyn yn ymwtbio dair Hath a haner i'r ffordd. Cytunai j Mr Roberts, y perchenog, i'w roddi i'r ffordd ar y deidltwriaetb y bvddai i'r Cynghor 11 ganiatau iddo redeg gwal ar hyd y ffo- yn nghyf- eiriad Tregela.-Cynygiodd Mr Thos. Prichard eu bod yn dcrbyn y cynyg.—Eiliwyd gan Mr McKillo- a ph asiwvd.—Darllenwyd1 llythyr oddiwith y Mil- wriad T. E. J. Lloyd, Plas Tregaian, LlangwyUog, yn galw sylw at gyflwr drwg iawn y ffordd yn n .1-,1n;,1 mhlwyf Tregaian. X cnyaag raw a o a. ar y ffyrdd, ac yr oedd rhai a roddasid o ansawdd ddifudd yr oedd angen agor v ffosydd hefyd. Os na roddid'y ffyrdd mewn cvflwr priodol yn ddioed byddai iddo ei ystyried yn ddyledswydd arno gyf- eirio'r mater i'r Cynghor Sirol.-Dywedcdd yr Ar- olygydd fod y ffordd yn un gul iawn, gyda gwrych- oedd uehel o bobtu iddi. Nid oedd unrhyw dyllau yn y ffyrdd ar hyn o bryd. Gofynodd y Miiwnad Lloyd iddo ymorol eeryg o Bodafon. Gwnaeth hynv, ond nid oedd y ceryg o unrhyw werth— Pen- odwvd y Mri Thomas Prichard, A. McKillop, ac E. Roberts (Gwredog) yn bwyllgor i J-mweled a'r ffordd, ac i wneud adroddiad.—Ysgrifenodd Mr W. R. Hughes, Plas Bach, Cerrig Ceinwen, 1 r perwyi ei fod yn ddiweddar wedi ymobebu a Bwrdd Mas- nach parthed symudi gro o lan y mor yn Moelfro, gyferbyn a'r Crown and Anchor, a thai erain a berchenorrai vno. Darllenai ran o lythyr ysgrifen- odd y Bwrdd iddoYx wvf hefyd i ymholi a ydych wedi ymohebu ag. awdiurdod lleol y ffordd part hod y posibilrwydd o achosi niwed i'r ^ffordd gyhoeddus drwy y symudiad1 ciybw^dledig."—D}r- wedodd yr Arolygydd'ei fod ef yn ddiweddar wedi cario rhyw 23ain llwyth o'r srro.—Dywedodd Mr (Griffith Roberts mai gwell fyddai cario y gro ymaith. Ni ddywedai neb yr un gair pan vssubai y mor ef yraaith (chwerthin).Cynygiodd Mr Samuel Hughes benderfvniad i'r perwyi nad oedd v Cynghor vn wybodol fod unrhyw niwed vn cael ei wneud. Eiliwyd gan Mr McKillcp, a. pha&iwyd y pender- fynia.d.- Y sgrifenod.d: Mr W. Daniel Williams. Ty'n- gongl, i ddiolch i'r Cynghor am eu cydymdeimlad ag ef vn ei waeledd.—Adroddodd y Clerc fod yr ys- tormydd diweddar wedi gwneud cryn niwed i Ys- pytty Llaincarw, ac fod v "landers" wedi eu chwythn i lawr.—Dywedodd yr Arolygydd ei fod wedi vm- welied a'r lie, ac wedi Mnfod fod y "landers wedi eu dinvstrio. Os na cheid rhai yn eu He aethai v "damp" i'r muriau.—Gofynai y Mri Henry Hills a'i Fab, Amlwch, a gawsent roddi rhai newyddion i Fvny. —Cadarnbawyd gwaith VT arolygydd, ar jjyn- yjriad Mr Prichard.-—Darllenwyd llvthyr oddiwith Mr J. Glynne Jones, cyfreithiwr,Masonic Chambers, paithed v ffosydd a hacrid oedd o bobtu y ffordd ot fvnedfa i Bryns i gwteT "Maendriw. Mewn ffaith nid oedd unrhyw ffos ar ocbr Maendriw i'r ffordd, cran fod y rban fwyaf o borfi yn graag gadarn. Os ystyrid. fel y deallai ef y cynygiad o agor ceg y gwter a xed i'r -acau yn mhen y bryn fel yn apor 1 r ddwfrffordd orchuddiedig drwv ba un y rhedid dwfr i wartheg ei glient, yr oedd TU rhaid iddo drachefn bwyntio allan y perygl a godai drwy ganiatau i ddwfr gwenwynig o'r ffordd, perygl mor ddifrifoj fel, os byddai i iawnderau ei glient gael ymyryd mewn unrhyw ffordd a hwynt. byddai yn anhebgorol angenrheidioL—Cynygiodd Mr McKillop eu bod yn hysbysu Mr Glynne Jones nad oes unrhyw ddwfi gvenwyniz yn y Ue ciybwylledig.—Eiliwyd gan y Cadben W. Thomas, a obasiwyd.—Derbyniwyd llythyr oddiwrth Mr William Jones, arolygydd cyn orthwyol, Amlwch, yn dweydi ei fod, er gwneud ym^ holiadau, wedi methu cael d,-cn o 'liysbysrwydd i lanw i fyny ddychweleb parthed y difrod wneid gan frain.—Penderfynwyd fod i'r Clerc wneud mynegiad o'r adroddiadau a'u hanfon i Cvnghor Dosbarth y Valley, yn nghyd a'r penderfyniad canlynol: "Pas- iwyd vn iirfrydol i ysgrifenu at. berchenogion "rook. eries" "yn gofyn iddynt ddinystrio cynifer ag a fyddai yn bosibl o gywion brain adeg nyt'hu. '—Dywedodd Mr Griffith Roberts na fyddai brain byth yn codi rwdins eithr ar ddaii ddydd Sul vn y flwyddyn, sef y ddau Sul cyntaf yn Ngorplienaf (chwertbin). Gorphwysai v brain ar y coed yn vstod pob mis oddigertb Gorphenaf; felly, dydd Sul ydoedd yi unig adeg ar ba un y caent hamdden i fyned at y rwdins (chwerthin ychwanegol).—Ar gynygiad M'- McKillop, penderfynwyd mabwysiadu epistol V Czar ar lieddwch.—D>-wedodd y Clerc ei fod wedi anfon penderfyniad y Cynghor o blaid cychwyn y rheilffordd gynygiedig i Draeth Coeh, Moelfro, etc,, o Langefni, i Gwmni y London and North-Western, a derbyniodd atebiad nas salient dan unrhyw am- eylchiadau ei ehychwyn o Langefni, oherwydd y byddai yn llawer mwy costus i'w chychwyn o Lan- gefni yn hytrach nag o HoUand Arms. -I)arlienwvd adroddiadau yr arolygydd ac arolygydd y budwddi. Dywedodd y blaenaf ei fod wedi archwiho ffordd Maendriw, ac wedi cario all,-in orohymynion y Cyng- hor i'r llvthyren. Hefyd, cyfeiriodd at y ffaitb fod Etifeddiaeth* Llysdulas yn cau darn o ffordd wast gyferbyn a Glycoed, ar ffordd Dulas.—Penderfyn- wyd nad allai v Cynghor rodidi caniatad i'r cauad yma, oherwydd fod y wifr argauol fwriedid ei goeod | i fyny yn groes i'r gyfraith.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.