Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

. HER I'R PENDEFsGlON.

DATTOD Y DUMA ETO. j

Y GYNNADLEDD HEDDWCH.

[No title]

j PERSONAU. PHETHAU.

News
Cite
Share

j PERSONAU. PHETHAU. í Ru'iuada y Parch H. Barrow Williams fyned 1 r Cuol Dulaethaiu Erys yno am ryw dri mis. -olio-- Sid gwir y stori mai Mr Asquith sydd yn j gyfi'ifol am Ddirprwyaeth yr Eglwys yn I Nghyrnru. -<>![o- -olio ¡ (ivvncir ymdrech i gael gan Undeb Cenedi- aetnoi yr Athrawon gynnal eu oynnadledd am j I9C9 yn Nghaernarfon. o«o j Y mae Llywodraethwyr Ysgol Ganolraddol I Dreinewydd wedi penderfynu cael addysg am- aeihyddol yn yr ysgol. J —oHo — Mae Mr Tho;nas Davies, cyn-reohvr y gwaith { mv.v yn Llandudno, wedi ei benodi yn rheohvr y gwaith nwy yn Horncastle, sir Lincoln. -()lIo-- j i-'i l ii.ujlys Rhiwabon, ddydd Gwener, gwys- jivvyd Joseph Mansfield, Railway Tavern, Cefn, j ger Rhiwabon, am ganiatau moddwdod yn ei dy, a dirwywyd ef i lOp a.'r co&tau. j olio Nos Fercher, bu farw Robert Thomas, Plas Jsa, Penmacnno, ar 01 salwch. oJyr ond llym. Yr oedd yn aelod o'r Cynghor Sir cyntaf yn Sir (.aernarfon, ac yn Ithyddfrydwr i'r earn. olio Sadwrn, yn lLIundain, dadorchuddiodd y I'Tcihin geiHun o'r diweddar Dduc Caer- I graivnt. Cod wyd y cerflun gan ewyddogion o'r fyddin a chyfeillion, yn cynrwys Tywvsog Cymru a'r Prif Weinidog. ojlo— Y mae Lerpwl o ddifrif ar bwnc yr iaith jGvmraeg; ac y mae Cymry y ddinas yn a.w- grymu y dylid penodi athraw Cymraeg dan awdurdod addysg y ddinas, i hyffbrddi dos- parth o fachgyn a genethod Cymreicr. olio ICurad yn N^haergybi yw Mr A. W. Wade Era 11%, pamphledyn pur arwyddocaol dan yr ellw "Papers for Thinkinj Welshmen." Mynai cf, pc galla wneyd yr Eglwys Sefydl- edigyn Eglwys Cfymreig ac nid yn "Ketrones." to olio Ychydig fisoedd yn 01 dechreuodd rhai cyfeill- ion cysylltiedig a'r Eglwys Gynnulleidfaol ^isnicr yn Ngholwyn Bay, gynnal oedfaon yn Rhos, lie nad oes capel Ymneillduol Seisnig. Y mae yr arbrawf wedi troi yn hollol hvyddian- o'Jo — Y mae Cymanfa Gyffredinol iPresbytcriaid yr Unoi Dalaethau wedi ethol y Parch William H. Roberts, DI.D., i fod yn ganolwr y flwyddyn nesaf. Ganwyd Dr Roberts yn Xghymru, ond ymfudodd pan yn blentyn i Efrog NewydH gyda'i dad. -0110- Yn ngwyneb hysbysiad Mr Howell Iodris na wna sefyli etholiad eto, y mae Mr W. G. Glad- stone, Penarlag, a Mr J. W. Summers, cadcir- ydd Cynghor Sirol Fflint, yn cael eu henwi fel ymgeiswyr am gynnTychiolaeth Seneddol Bwr- deisdrefi Fflint. j -0110- Y mae Mr Arthur Griffith, fu am flynyddau lawer yn ysgrifenydd anrhydeddus iCymdeithaa J Cymru Fydd Llundain, wedi ei benodi gan Lywydd y Bwrdd Masnach i swydd yn adran ystadegol y Bwrdd, sydd yn awr yn pryeur gasglu gwyboda-eth er gwneyd cofiyfr ystadegol o gynnyrch yr holl fyd. oik) — Yn Eisteddfod De Affrica, a gynnaJiwyd yn Johannesburg, (Mai 24ain, enillwyd y goron am yr awdl oreu ar "Biaradwys" gan Athron, oynt o Ffestiniog. Hefyd, enillodd wobr o bum' gini ar hugain am brif draethawd ar "Y modd- ion goreu i gyfuno buddiannau y cenedloedd gwynion yn Xe Affrica." Eisteddfod yn llwyddiant ma.wr. I. -{)1!<> Crod lr Sidney Howard, arolygydd ffyrdd Sir Frycheiniog, ei fod wedi penderfynu yr anhawsder gyda llwch ceir motor. Rhyw ddeu- ddcng mis yn 01 gwnaeth arbrawfion ar Tanau 0 r brif-ffordd rhwng Brycheiniog ac Aber- gafeni, ac y maent wedi profi mor llwyddianrrus fel y mae Cynghor Sir Frychemiog wedi gorch- ymyn i Mr Howard Toddi ei dTiniaeth ar wyneb un filldir ar bymtheg o ffordd, olio Yn Llys Maine y BTenihin, ddy— Gwener, cyflwynodd Mr Hollams, ar ran y Gymdeithas Gyfreithiol, adroddiad i'r llys gan bwyllgor o'r gymdeithas mewn perthynas i ymddygitd Stanley Dutton Edisbury, cyfreithiwr. Church- street, Gwrecsam. Y cyhuddiad yn ei erbyn oedd iddo gam-ddefnyddio .300p a. dalwyd iddo i brynu ty a siop yn Ngwrecsam, ac iddo dwyllo a chuddio oddiwrtho y ffaith fod yr oediad yn mhryniad yr eiddo yn dilyn ei gam- ymdaygiad ef. Yr oedd pwyllgor y Gymdeith- as Gyfreithiol, oedd wedi gwneyd ymchwiliad i'r achos, wedi ei gael yn euog o gamymddyg- iad, a gorchymynodd y llys fod ei enw yn cael ei dynu oddiar restr y cyfreithwyr. -o. Bydd yn dda gan nifer fawro gydwladwyr Dr Roberts (Isallt), Ffestiniog, ddeall ei fod yn gwella. wedi cystudd go flin am saith wyt.hnos. Cafodd fyned allan i erddi y "Plas" yr wyth- nos diweddaf i awyr iach a thywyniadau haul. Bwriadacf a'i frawd poblogaidd, Dr John Ro- berte, M.D., Caer, gael tipyn o newid, gan nad yw ei iechyd yntau yr hyn fu. Mwynhaodd Isallt yn ddirfawr lythyr Gutyn Ebiill yn yr Herald Cymraeg" diweddaf, a dymuna trwy yr "Herald" gofio at Gutyn ivbrill a "Thomas Jones, Cwmdreiniog." Bydd yn dda gan ddar- lJnwyr ddarllen ffrwyth ei brofiad yn y dda.11 englyn ibyw a ganlyn a gyfansoddodd (Mwynhau gwen heulwen haf—yn yr awyr I Rywiog 'rwyf waith gyntaf Balm dolur yn gyffur gaf, A hufen icohyd yfaf.. o gyrrau'r awyr agored—'r heulwen yrr j Olew nerth felysed Drwy ei phelydr phioled o iechyd, i'r jspryd red. Y mae Mr. William Rowlands, Porthaeth- wy, sy'n efrydu yn Ngholeg y Bala, wedi der- byn gwahoddiad i fugeilio Eglwys Blackstone, Awstralia. Y mae ei dymhor yn y Baja. ar ben, a bydd yn hwylio i'w gartre' newydd y mis nesaf.

Annibynwyr Dinbych a FHint.

IAnnibynwyr lIeyn ac Eifion.

! Cymanfa Annibynwyr Weirion,

Cynghcr Gwledig y Valley.

Cynghor Dinesig Bethesda.