Skip to main content
Hide Articles List

50 articles on this Page

Llys Sirol Bangor.

Llys Trwyddedol Bangor.

Llys Trwyddedol Porthaethwy.I

Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon.I

Ynadlys Conwy.

Ynadiys Corwan.

Ynadlys Llairwst.II

Ynadlys y Bala.

Ynadlys' Rhiwabon.

11 ACRERFAIR.

AMLWCH.I

BALA.

BANGOR.I

BEDDGELERT.I

BETHESDA A'R CYLCB.

BETTWS YCOED.I

CAERGYBI.

COLWYN BAY. I

- CAERGWRLEI

CAERNARFON.

CARROG.

-CONWY.

ILLANBfciRiH A K UYLCH.

rnILLANDUDNO.

LLANGEFNI.

LLANRHYDDLAD.

LLANRW8T.

NANTLLE A'R CYLCH

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

RHIWABON.

IROEWEN.

RHYL,

RHOSTRYFAN.

TOWYN.

TmaWSFYNYUD.

.VALLEY.

.WYDDGRUG.

LLANGOLLEN.

Ysgolfeistri Mou,

CRICCIETH.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

News
Cite
Share

FFESTINIOG A'R CYLCH. GWELLA. Y mae Dr G. J. Roberts yn gwella yn dda iawn. GLANDWR.—Llwyddiannus oedd blwydd- gwrdd cystadleuol v lie uchod nos Sadwrn. CAPEL NEWYDD.—Dywedir fod. y Wes- leyaid am adeiladu can gen-eglwys yn y Rh-iw. MYN'D YMAITH.—Dydd Iau, yr oedd Mr J. R. Arthur yn myn'd am daith i \nysoedd Canary. "CARLYLE."—Yn Salem caed darlith y Parch Gwilym Rees, B.A., ar y gwr enwog uchod. .CYDYMDEIMLO.—Pasiodd eglwys Bethel, nos Sabbath, gydymdeimlad unol a theulu y di- weddar Dr Parry. APWYNTTAD.—Y mae. Miss Kate Hughes, T;Lnygra:ig. Blaenau, wedi- ei hapwyntao yn ath- rawes yn Ysgol Sirol. Coiwyn Bay. Y GWASANAETH CYH0EDDUS.—Y mae Miss Ma.ggie Prichard, Gwestty y Baltic, wedi pasio arholiad cyntaf yr uchod, er cael myn'd rr llythvrdy. "LLWYDDIANNUS.—Y mae gan BWlgor Eisteddfod flynyddol yr Annibynwyr lOOp yn vr ariandy, wOOl cyflwyno lOp i sailth efgl,, An- niby-nol y plwyf. DIRWEST.—Nos Sadwm, yn Jerusalem, cynnaliwyd cwrdd, llewyrcbus gan. Obeithlu Salem, yn cael eu cynnorthwyo gan Mr R. Owen Jones (Lltw Myrddin) ac ereill. PANTLLWYD. Bu aelodiau Gymdeithas Oymru Sobr, tan lywyddiaeth v Parch R. T. Phillips, yn yr ysgoldy newydd yma, yn cyn- nal cvfarfod rhagorol yr wvthnos ddiweddaf. Y DIWYGWYR METHODISTAIDD.— BU y Parch T. Lloyd, Engedi, yn traddodi ei ddar- lith ar nifer o'r gwyr uchod i Gymdeithas y Rhiw, nos Fawrth. Llywydd, y Parch D. Ro- berts. DEWTSIAD.—Y mae Pwyllgor Eisteddfod Genedlaethol Rhyl wedi dewis can newydd o eiddo tin o'n cerddorion ieuainc lleol, sef Mr J. G. Thomas, organydd y Tabernacl, fel unawd bass yn y gystadleuaeth yno. SAFONAU.—Yn Nghymdeithas Bethel. caed dadl dda ar "Ai manteisiol yw'r safonau?"1 Nacaol, Mr J. Williams, Station-road. Cadarn- b,t.ot, Mr Morris Evans (Morris Evans and Co.), ac efe hvvddodd i gael v mwvafrif. "Y CYFUNDE'B" ETO.—Yn ail gyfarfod Cymdeithas Engedi, nos Iau, "Trefn a chyfan- soddiad v cyfundeb (M.C.)" oedd testyn papyr Mr 0. R. Hughes, B.A. Yn cyfarfod cyntaf agorodd y Parch T. Lloyd ar y "Cyfundeb Methodist aidd." CYMDEITHAS DORCAS.—Qyfarfydda ael- odau yr uchod yn y "Llan," i adrodd, canu, darnen papvrau, etc. Yn y cyfarfod diweddaf, cymerwyd rlian gan ilrs Jones,. Bryn Awel; Miss Maggie Hughes, Station-road; a Miss Ro- berts. Saron House. DIGWYDDIAD PRUDDAID.- Yn diliwedd- ar. c(Afnc-diasom farw Mr Robert Roberts, Sta- I t-ion-road, gynt o Frynmelyn. Y Sul diweddaf, ar ol hir waeledd, bu farw ei briod, Mrs Ma>i+fclia Robertts. ac y mae tri o blant 'wedi eu gadael yn a'mddiifaid o dad a m&m. NEiILLDUOL.—Mewn cyfarfod neillduol o'r Bwrdd Ysgol, dan lywyddiaeth Dr R. D. Evans, derbvniwyd ymddiswyddiad Mr D. R. Rowe. a phasiwvd i hysbysebu am un i olynu Miss Wil- liams fel atlirawes yn Ysgol y Babanod yn Maenofferen, hithau liefyd wedi ymddiswyddo. DAMWEINIAU.—Dclvdd Gwener, cwrdd- odd Mr Ellis Evans, Dolrhedyn, a. damwain ddifrifol yn Chwarel Clogwyn y Fuwch, Trefrivv. Torwyd ei goes ddwywaith, .1. chlud- wyd ef gartref mewn poenau dirfa-wr.—Ddydd Iau, yn Chwarel Isaf Oakeley, c-afodd Mr Richard O. Roberts, Glanypwll, anafu ei law yn dost. Y CYMDEITHASAU.—Papyrau ar "Mozart" a "Jeroboam" a gaed yn Nghymdeithas y Gareg- ddu gan Miss Owen, Pork Shop, a Mr W. T., Cromwell -street. -Yn Jerusalem, amrywiaethol oedd y gwaith. Cymerwyd rhan gan Mri J. H. Hughes. R. Williams, Lord-street R. 0. Jones, Maenofferen Miss Mary J. Pierce a'i chyf.- Gobeithlu Salem oedd yn y cyfarfodi dirwestol nos Sadwrn yn Jerusalem. CYDSY'NIO.—Y mae cais gweithwyr Chwarel ) Isaf Oakeley ar yr eglwysi i gynnal wythnos o gyfarfodydd gweddiau i-ofyn am gyflawniad or hyn a ystyriai y diweddar Dean HoAvell yn brif ( angen Cymru, sef "tywalltiad o'r Y ryd Glan," i'w gario allan yn yr eglwysi, amryw ohonynt, yr wythnos hon.. iMARW SYDYN ARWETNYDD Y GAN.— Nos lau trwy doriad gwaedlestr, bu farw Mr J. J. Griffith, Brynbowyydd, a fu yn arweinydd y canu yn Nghfipelau y Rhiw a; Bowydd am tua I 40 mlynedd. Bu yn anveinydd hen gor y Rhiw heiyd. Bu yn athraw ac yn addysgydd cerdd- orol i MrFfestin Jones ac ereill ddaeth yn en- wog. CYMDEITHAS Y dWEINYDDESAU.— Cynnaliwyd y cyfarfod blynyddol nos Fawrth, dan lywyddaeth Mr W. Owen, Plasweunydd. Hysbyswyd fod cyfanswm y cyfrania,dau am y flwyddyn yn 115p a'r casgliadau yn 90p. Gweddill mewn llaw 405p. Darllenodd Miss K. M. Williams, yr ysgrifenyddes, ei hadroddiad, a. diolcliwyd i'r swyddogion am eu gwasanaeth ac I ereill am gynnorthwv. BACHGEN MEWN HELBUL. —Mewn hedd- lys neillduol, gerbron J. Parry Jones, Ysw., a. D. G. Williams, Ysw., cyhuddwyd Owen Pierce, un ax ddeg oed, New-street, o ladrattkl, blweh arian yn cynnwys arian a phres o fasnaehdy y "Rhed^gydd." CVfaddJefoldd. v ba^chgen iddo en liliadiraitfta. Rhoddodd y Fainc wers iddo, a rliwymwyd ef i ymddanigos pan bydd galw am I hvoiv, a'i d'ad am y swm o, ddeg pwnt. YR EGLWYS LU0S0CAF-—Yn ol adrodd- iad blynyddol eglwys y Tabernacl, rhifa yr ael- odau, er y symudiad i eglwys newydd Maen- offeren, 600 namyn 4, a pharha y luosocaf o eglwysi y plwyf. Casglwyd 599p at ddyled y capel yn ystod y flwyddyn. O'r 6000p dyled eglwysi y plwyf. Casglwyd 599p at ddyled y capel yn ystod y flwyddyn. O'r 6000p dyled oedd yn gysylltiol a'r ail-adeiladu a gwneyd y Tabernacl newydd, talwyd 1500p ohonynt. yn ystod y tair blynedd diweddaf. Y Parch R. R. Morris yw y gweinidog. BWRDD YSGOL.-Nog Wetier, Mr E. P. Jones, D.H., (cadeirydd).—Caniatawyd cais cyn- nulleidfa 'Maenofferen i gael gwasanaeth Ysgol (Maenofferen i gynnal Ysgol Sabbathol a Band of Hope.—Darllenwyd llythyT 0 ymddiswyddiad dros dymhor oddiwrth Miss Janet Hughes, js- athrawes yn Ysgol y Manod, gan fod ei hiechyd I yn ddrwg. Ystyriwyd fod staff y Manod yn ddigonol er derbyn ymddiswyddiad Miss Hughes.—Pasiwyd fod dwy is-atJirawes o Ysgol Merched Glanypwll i gael eu symud, y naill i y'gol y beeligyit o'r un lie, a'r llall i Ysgol Genethod Maenofferen. AMRYWION.—Yn Nghymdeithas Ddiwyil- iadol y "Traws." yr wythnos ddiweddaf, cyfartal yn y gystadleuaeth am ddadganu unrhyw unawd oedd y Mri R. T. Morris, Penygareg-street, a John Morris, Pantycelyn; ac am areitliio yn fyrfyfyr y Mri J. 0. Williams a Lewis F. Da- vies. Gorlifodd y "Ddwyryd" lawer gwaith tros ei glanau yn Nyffryn Maemwrog yr wyth- nos ddiweddaf.—Nid oes wythnos er's misoedd lawer wedi pasio nad oes gyngher-ddau elusenol ac er budd achosion cyho-eddus a dyledion wedi eu cynnal yn neuaddau cynnull yn y Blaenau a'r Llan, a Rawer hefvd o ddarlithiau, a chwynir fod crvn ofvn ar logellau. CYNGHERDDAU.—Nos Iau, yn yr Assem- ifciiy Rooms!, ty^nnlvliwyd ¡cngili-e,rd{} er budd Mr Moses Jones, Tan y Manod-termce. Llywydd. Mr F. P. Dodd, M.A. Arweinydd, Mr Henry Gray Parry. Gwasanaet-hwyd gan Mass May John, R.A.M., Miss Sarah Anit Morris. Mri D. Pryce Davies, Penmachno; Evan. Morris, ac fel adroddwr gan Mr Hugh Ellis Hughes. Cyfeiliwvd gan Miss Ann Ellen Owen. Ar y diw-edd canwj-d y don "Aberys- twyth" gan y gynnulleidfa er cof am y diweddar Dr Parry. Gwasanaeth wyd gan Barti Meibion Graigadu.—Nos Wener bu Miss Mav John yn canu mewn cyngllerd-d yn IEngedl er budd cor y lie..

LLANBEDROG.

NEFYN.

RHOSHIRWAEN, LLEYN.

TRKFF JNNON.

'. Cynphor Trefol Pwllheff.