Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

n nnnnnnni 5 LJ *rAt 0 n ==- g Georges g Pile and a Gravel g Pills. n 1-f  3^nnnnnnnm ?nanaannann ?? g — n n Georges g Pile and g Gravel § Pills. g n n )—i r~f ????R ydwyf wedi edrych dros gannoedd 0 lawysgrifau ? ?? ?wreiddio! a dderbyniwyd gan Mr. E. George, |f—t Hirwaun, yn dwyn tystiolaetb 0 berthynas i'r LJ gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaetb ei 'PiTe and Gravel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llytbyrau 0 byn yn unfrydol yn tystiolaetbu am ryfeddol rinweddau pf peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaet?au a til osodwyd ger fy mron yn brawf ?o?o? foddhaol fod Mr D George drwy ei ddarganfyddiad wedi ,/b?MAoK? fod Mr bod yn foddion i IH liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr D. E. I:1 WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and j—| Glamorgan. pf Wele ddetholiad bychan o'r I connoedd llawysgrifau Q gwreiddiol y cyfeirir atynt yn y llythyr ucbod I pf Yr wyf wedi bod yn defnyddio eicb Pile and Grave j?? } Pills, ac yr wyf yn priodoli fy birboedledd (96 o 6yn. H yddau o oed) i fesur belaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi el U wneud obonynt. Mae ganddynt weitbrediad unrbywiol J:1 ar y eyfatisoddihd a tbra. mae eu heffeithiau yn bynod t:1 iacbusol, ni wnant beri unrhyw angbyfleusdra 0 gwbl. Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' JU Mr allasai roddi i chwi dystleb arddevcbog am n dri mis bu yn yr ysbyty yn D ac er fod tri o o feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaetbygu bob dydd, ? Oddiar hynny bu yn cymeryd eicb peleni, ac y mae erbyn ? hyn yn agos bod yn iach H Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch peleni t1 amhrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn D galonog yn tystiolaetbu i'w rbinwedd arbennig, ac yn mawr pf ddymuno i eraill wybod am dfnynt. Gellwch wneud j? defnydd o'm benw ac unrhyw berson ddymuna wybod- ? aeth belaethach am y peleni rbinweddol byn, bydd yn dda U gennyf gyfleu iddo neithiau, nid yn unig am danaf fy bun, 0 ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd pt ond pedair o'ch peleni.' i—r Cefais flych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd les bad dirfawr oddiwrtbynt. Dywed eu bod, nid yn unig M yn w erth gini y blwcb, ond yn werth gini y belen, wrth D: ystyried y daioni dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi pf ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi y pf eu cymryd er's blynyddau, ac yr wyf wedi perswadio '1 dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes H meddyginiaeth gyffelyb iddynt. Y mae un person yn yr n ystry d hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis danfon- J:1 wyd am flychaid o'cb peleni, ac y mae yn gwella yn gyflym.' pf Digwyddais fod yn talu ymweled &'m gwlad enedigol ?} tuablwyddyn a banner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn jI?U } dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi jJ——j I clywed cymaint am eicb meddyginiaeth fel ag y gelwais yn I:1 eich maenachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. pj Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a p{ chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy hollol wella. ac ? nid wyf wedi cael unrhyw boen byth oddiar hynny. Dygais 1-4 ddwsin a banner o'ch peleni i'r Unol Dalaetbau. ac ymbob IJ man He y cawsant eu gwasgaru, ni cblywais am fethiant rr yn unrhyw achos.' p 1 Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar 0 ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda  hefyd mewn achosion 0 ddiffyg treuliad. Gall pob un ptdr sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gweUhad a drwy eicb peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am 0 wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. a Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer- pf iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae £ 2 il?wer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrth y piles a'r j—} gravel am ugain mlynedd. £ -3 Nid oes eisiau i chwi ddigalonni. er fod eich meddyg J] yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol pf am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd fi i pf wneud prawf ar eich peleni. Rboddodd un blychaid  ryddhad i mi, a gwnaetb yi ail fy llwyr wella. Rhoddais U ychydig beleni i gyfaill-capten llong—ac y mae yntau 0 befyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' 0 Bydd i mi deimlo bytb yn ddiolcbgar i chwi. Chwi yw  yr unig un sydd wedi cyffwrdd &'m dolur. B&m 0 dan ti driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymhen ychydig J:1 amser ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflannodd y 0 piles.' 0 Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn amhris- pt iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt  fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i JJ chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r 0 dioddefydd.'  Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni Q wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae U hynny yn hollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu JJ llawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn 0 priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni p# chwi.' w Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad IJ wedi bod yn hynod foddhaol. Nid oes gennyf yr un ]H amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arben- 0 nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun j-j yn gymwynaswr i laweroedd.' w Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton (Lloegr), darfu i fy ngwraig wceud defnydd o'ch peleni, a 0 darfu iddynt actio yn wyrthiol arni. Mae fy merch yn 0 dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon ff dau flychaid iddi 1' n Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL 0 MEWN TRI FFURF. >-r No. 1.—6"60?6'? Pile and Gravel Pills (label wen), v—j No. 2.—6'eo?'s Gravel Pilh (?&e? ?). |0—j. ?). 3.—?60??'s Pills for the 7't? (Me? goch ). m Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymhob man mewn B Blychau 1/3 a 3/0 yr un gyda'r Post am 1/4 a 3/2. iz| GOCHELWCH DWYLLWYR! a Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a 0 gwelwch eich bod yn eu cael. 0 B 0 0 PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.Ri.P,S., HIRWAIJN, ABERDAR. N acnaCCCCQacacaaaaauaacaccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Argtaffedig a Chyhoeddedig gan Joseph Williams & Sons (Merthyr), Md., yn eu Swyddfa, 21 a 22 Glebeland, Merthyr Tydfil