Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYHANFA'R SULflWVN.

Advertising

Glannciu Mersey

Y Parch. J L. Williams,

News
Cite
Share

Y Parch. J L. Williams, M.A., B.Sc. Ei GyfarfodYmadawol. MAE'N wybyddus i ddarllenwyr Y BRYTHON fod Mr. Williams wedi penderfynu derbyn yr alwad a gafodd yn ddiweddar i fugeilio eglwys Baker Street, Aberystwyth. Bwriada ddechreu ar ei weinidogaeth yno y Saboth cyntaf ym mis Gorffennaf. Traddododd ei bregeth ymadawol Nos Sul, Mai 30ain, y Sulgwyn. DiJynwyd hyn gan ei gyfarfod ymadawol nos Fercher, Meh. 2, ynghapel Great Mersey Street. Daeth tyria, Jiosog ynghyd ag ystyried yr amgylc-hiadau. Cyn- helid cyfarfodydd pwysig ereill yr un noson, yr hyn yn ddiau a rwystrodd lawer i roddi ei presenoldeb ar yr achlysur. Llywyddid y cvfarfod gan y Parch. D. Adams, B.A., Grove Street, fol gweiridog hynaf y cylch ymysg yr Anibynwyr. A\ edi carm emyn, offrymodcl y Parch. T. Price Davies, Martin's Lane, weddi daor a phwr- pasol am arweiniad Duw ynglyn a r amgylch- iad, ac ar ran y gweinidog oedd yn ymadael, a'r eglwys hithau yn wyneb colli ei arweiniad galluog a ffyddlon. Wedi hynny, cyfeiriodd Mr. W. A. Lloyd at nifor o lythyi-aii oedd wedi ddorbyn, oddiwrth y Parch. W. Pari Haws, B.D., Dolgellau, yn ystod gweinidogaeth yr hwn y dechreuodd Mr. Williams bregethu. Mr. J., Alun Morris, myfyriwr yng" ngholeg Bangor, a godwyd i bregethu yn ddiweddar yn Great Mersey Stroet y Parch. E. Davies, gweinidog y Wesleaid yn I.erpwl, ac ereill. Yr oedd yr oil yn datgan eu gofid oherwydd eu hanallu i fod yn bresennol, ac yn dymuno i Mr. Williams bob llwyddiant yn ei faes gweinidogaetliol newydd. Yna caf wyd ychydig syhvadau gan y Cadoirydd yn datgan ei ofid personol yn wyneb colli pregethwr a meddyliwr galluog o'r cylch. Gobeithiai gael ei gwmni am lawor o flynyddau. Cawsai, feallai, fwy o'i gym- deithas na'r un o'r gweinidogion ereill, o herwydd y cydnawsecld meddvliol a fodolai rhyngddynt. Ar yr un pryd, cymedrolid ei ofid gan yr ymdeimlad mai i sir Aberteifi yr oedd yn myned, ei sir enedigol, ac yn yr hon y dechreuodd ei fywyd gweinidogaetliol. Yr oedd Aberystwyth wedi dyfod yn lie pwysig iawn o ran ei ddylanwad ar-fywyd meddyhol a chrefvddol Cymru, oherwydd ei chysylltiad ag un o'n Colegau Cenedlaethol. Mantais fawr i'r myfvrwyr fydd mwynhau gweini- dogaeth un fo mewn cydymdeiinlad a hwy, ac yn gwyhod yn brofiad ol am en hanawsterau. Yn wyneb hyn, rhaid i ni vmfoddloni i'r symudiad, er mor groes ydyw i'n teimladau. Y dyfodol yn unig all esbonio gwaith Mr. Williams yn gadael cylch mor bwysig ac eglwys liosog a gweithgar ag sydd yn Great Mersey Street. Yna galwodd ar Mr. W. A. Lloyd i ddweyd gair ar ran yr eglwys. Llefarai Mr, Lloyd gyda theimladau drylliog. Rhoddodd gan- moliaeth uchol iawn i Mr. Williams fel ysgol- haig a phregethwr rliagorol. Er yn ieuanc, mae'n gystal, meddai, os nad gwell, na'r un pregethwr yn y cylch. Mae hynny yn golygu llawer pan y cofiwn .ma.i yn Lerpwl yr ydym, ac fod "Donian Lerpwl" yn onwog drwy Gymru i gyd. Gwnaeth wasanaeth niawi i ni yma, a gwn y bydd Aberystwyth ar oi hennill pan yr a ef yno. Er yn fiiu ei goUi, dymunaf iddo bob llwyddiant a cliysui yn ci gylch newydd a phwysig. Yn dilyii cafwyd anerchiadau doniol, difyr, a IIawn arabedd, gan yr Hybarch Ddr. Owen Evans, yr hwn a ddisgrifid gan y Cadeirydd fel "Esgoh yr Anibynwyr yn y cylch"; gau. Mr. Robert Davies, ar ran eglwys Park Road gan y Cynghorydd Henry Jones, Y.H.,yr hwn agyfeirindd mown geiriau caredig at wasanaeth Mr. Williams i GYIIl- deithasau Cymru Fydd yn ein dinas gan Y Parch. 0, L. Roberts,, yr hwn, mewn araitli ddoniol o' gyfoiriodd at ci brofiad ei hun ynglyn a'i ymadawiad o nifer o i eglwysi, ac at Aberystwyth a'i salle ganolog, fel 11" manteisiol iawn i sicrhau poblogrwydd i'w gweinidog. Ond ychwanegodd, mewn ton fwy difrifo). fod ]\1r. Williams wrth fynd at, y OardiesYIJ rnynd at bobl graff iawn, a Uygadog i gantod yn fuall o ba ddefnydd y gwnaed pob pre- gethwr. Edrychai rhai ar unwaitli ar y Cadeirydd, gan awrgymu mai am y rheSwm yma yr oedd ef wedi dianc oddiyno. Ond ychwanegodd Mr. Roberts fod Mr. Williams, ar dystiolaeth Dr. O. Evans, yn dyfnd yn fwy orthodox bob dydd. Fodd bynnag, dymunai iddo bob bondith ar ei ymsefydliad yn ei gylcli newydd. Dilynwyd ef gan Mr, Lloyd Owen, yr hwn a ddywedai fod ganddo of broliad o fod yn weinidog yn sir Aberteifi, sef yn Ceinewydd am dros saith mlynedd- Os yn rrraff. y mae pobl sir Aberteifi, meddai, yn bobl Caredig ncilltuol. Gallant lawn werthfawrogi pregethau da ac efengviaidd, Credai fod Mr. Williams yn dyfod yn fwyfwy efengyJaidd o hyd yn oi bregcthau. Llwyddiant. mawr a i dilvno vn .beiystwyth. Yma dcuwyd at v gorclnvyl pleserus o gyflwyno nifer o gyfrolau gwerthfawr a safoiiol i Williams mogiH," Dictionary of Christ and the Gospels," 2 gyf., Cromer's Crcck lexicon, ac amryw lyfrau ereill. Gwnaed y cyflwvniad gan Mr. Edward Parry, trysorydd vr eciwvs, a chan Mr. Salisbury ar ran y bobl ieuainc," Llefarai y ddau yn uehel iawn am lafur a gwasanaeth eu diweddar weinidog. Yna cododd Mr. Williams a diolchodd yn gynnes i'r eglwys am y llyfrau ac am y geirial1 caredig o eiddo y ddau frawd wrth eu cyl- Iwyno. Dywedodd y buasai'n well ganddo (,I rari ei deimlad personol beidio caol unrhyw o-yfarfod ymadawol ffurfiol, ac ni ddi'sgwyliai unrhyw rodd ganddynt. Ar yr un pryd, gwerthfawrogai y teimladau caiedig tuag ato oedd yn cael eu mynegu drwy y rhodd. Yr oedd wedi cael caredigrwydd mawr ar law llawer o'r aelodau yr oaddynt yn rhy liosog i'w henwi i syd. Ond yr oedd yn rhaid iddo gael cyfeirio at Mr. W. A. Lloyd fel un o'r rhai mwyneiddiaf ei dymer a charedicaf ei ysbryd a welsai erioed. Pe'n meddu ar allu gwyrthiol, y defnydd cyntaf a wnai oliono a I fuasai oi ddonid' a ieuengrwvdd parhaol i gysuro ac i gvnorthwyo y gweinidogion a'i dilynai of vn "Great Mersey Street. Uydag auhawster y gallodd Mr. Williams lywodraethu ei doin-iladatt pan yn* oyfeuio at ei hen gylaill anwyl. Yr oedd wedi rhoddi vstyriaeth bwy'llog am wythnosau i'r cwestiwn o sym\id i Aberystwyth. Yr oedd wodi cymeryd y cam yma ai lygaid yn agered. Rhagwelai y dasg o g&isio llanw 11& un cydd ddi- •rnhQucl 'n. uix o biegotli'T t eii u i Anibynol. Natnriol iddo of oedd credu fod pobl sir Aberteifi, fel y dywedwyd, yn bobi graff a synhwyrol iawn. Cofiai fod y Coleg yno ac y byddai nifer o fyfyrwyr yn gwrando arno. Ond penderfynai lafurio'n ddibaid er cymhwyso ei hun ar gyfer y dyledswyddau pwysig oedd yn ei aros yn Aberystwyth. Erfyniai am arweiniad Ysbryd Duw, am gyd- weithrediad yr aelodau, ac am nerth i lafurio ei hun, ac yna ni fyddai raid iddo bryderu fawr am ei ddyfodol fel pregethwr a gweinidog Hyd yn hyn, Anibynwyr yn unig a gymer- asant ran yn y cyfarfod. Yu awr eliangwyd y terfvnau er rhoddi cyfle i frodyr perthynol i enwadau ereill ddatgan eu teimladau yn wyneb ymadawiad Mr. Williams. Y cyntaf a alwyd oedd y Parch. Griffith Ellis, M.A., Bootle, gwr sydd yn anwylun pob enwad yn Lerpwl. Datganai ei ofid am na fuasai wedi gallu bod yn bresennol yn bryd- Ion yn. y cyfarfod. Mae Mr. Ellis, dealler, yn enwog am brydlondeb, ond yr oedd cyfarfod arall yn David Street wedi ei luddias. Yr oedd, meddai, wedi gwylio symudiadau Mr. Williams yn ystod ei gwrs athrofaol, ac yn llawenychu yn ei fawr lwvddiant fe] myfyriwr ym Mangor ac yn Rhydychen. Nid peth hawdd oedd ennill yr holl Degrees oedd ym meddiant y gwr parchecug, ac yntau wedi treulio blynyddau bore oes fel ehwarelwr. Meddyliai yn uehel am ei alluoedd, a dis- gwyliai lawer oddiwrtho yn y dyfodol. Llon- gyfarchai eglwys Aberystwyth ar oi dewisiad o ddilynydd i Mr. Miles, yr hwn aystyrid gan- ddo yn un o brif bregethwyr y genodl. Wedi hyn, cafwyd ychydig eiriau gan y Parch. D. Powell, Everton Village, ar ran Bedvddwyr Lerpwl. Dygai viitdu dyst- iolaeth uchel i alluoedd disglair Mr. Williams fel meddyliwr diwinyddol, a chyfeiriodd. yn ganmoliaethus iawn at Seiliau'r Ffydd a'i erthyglau ef yn v gyfrol werthfawr honno. Erbyn hyn, yr oedd wedi myned yn hwyr, arhano'r gynulleidfa yn dechreu aflonyddu. Yn wyneb hyn, ba.rnodd y Cadeirydd mai doeth fyddai terfynu gan ofyn i'r Parch. Myles Griffiths, gweinidog y Bedyddwyr, Bousficld Street, a chydefrydydd a Mr. Williams, a rhai brodyr ereill, ei esgusodi of, y Cadeirydd, am beidio galw arnynt i siarad. Yr oedd eu presenoldeb yno yn deyrnged o barch i'r un oedd yn ymadael. Cyn canu, ac i'r Parch. W. Roberts, Trinity Road, weddio, darllenwyd cyhoeddiad cynhebrwng mab hynaf y Parch. :1, O. Williams (Pedrog), a'r hwn y pasiwyd penderfyniad o gydymdeimlad dwfn yn wyneb marwolaeth ei fab talentog ac afiechyd ei anwyl briod. Heb ymhelaethu ymhellach, toimlicl ein bod wedi cael cyfarfod tra dyddorol drwvddo. Yr oedd pawb mewn ysbryd rhag or ol. er y prudd-der a'r gofid o orfod ymadael ag un oedd wedi llanw lie pwysig ym mywyd eglwysi Cymreig y ddinas ac un y disgwvlid llawer oddiwrtho yn y dyfodol.

[No title]

Advertising