Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

CYHANFA'R SULflWVN.

Advertising

Glannciu Mersey

News
Cite
Share

Glannciu Mersey (Gwel hcfyd tudal 8). Tyfarfod Misol Lerpwl. 'ROEDD hwn yn Gyfarfod 4-misol, ac fe'i cynhaliwyd ynghapel David Street, ddydd Mercher diweddaf, Meh. 2. Am 3-30, cyfarfu'r pregethwyr, i wrando papur clir a liyddysg gan y Parch. G. Hughes, B.A., ar Feirnidaaeth Hen a Diweddar" Mr. Hughes yn cael ei ddilyn gan y Parclm. 0. J. Owen, M.A., R. W. Roberts, B.A., B.D., a J. Owen a chan y llywydd, y Parch. J. Roberts, M.A. Croesawyd v Parch. H. Harris Hughes, B.A.,B.D., i'r cyfarfod, a d'wedodd yntau air dyddorol wrth gydnabod toimladau ei frodyr. Am 5-30, cyfarfu'r blaenoriaid i drafod y "pwysigrwydd o ymweled ag esgeuluswyr sy'n byw o amgylch ein captlau." Siarad- wyd ar hynny gan y Mri" Wm. Evans, Y.H., E. R. Jones, Wm. Jones, hyn. (Crosshall Street) a J. H. Jones (Woodchurch Road) a rhoed ar Mr. J. J. Thomas barhau'r drafod- aeth yn y cyfa.rfod pedwar-misol nesaf. I. n o sylwadau Mr. Evans ydoedd hwn :— Nad oedd fawr ddaioni plannu ystafell genhadol yn rhy agos i'r fam-eglwys a phan yr enillid esgeuluswyr i fynychu r lie cenhadol, mai ymdrech gyntaf a phennaf y gofalwyr a ddylai fod, cael y cyfryw i vmgysylltu rhag blaen a'r Eglwys, ac nid mynnu eu cadw ynglyn a'r ystafell er mwyn chwyddo'r rhif a. rhyw ystyriaethau hunan- ol o'r fath. A phan y deuai'r cyfryw i'r eglwys o le cenhadol, gofalu am eu croesawu a'u trin fel rhai cwbl gydradd a chyfuwch a gweddill v saint, a'u liargyhoeddi mai aelwyd yw Eglwys Dduw lie mae r plant vn un teulu, gan nacl pa faint y gagendor cymdeithasol o. fo rhyngddynt o ran pethavi y byd hwn. Llwyr-lanhaer em heglwysi oddiwrth bob arlliw o'r caste a'r balchter nad oes iddo hawl i groesi rhunog corlan Crist. Am G-30, cyfarfu'r preegthwyr a'r blaen- oriaid, tan lywyddiaeth y Parch. B, W. Rob- ert.s, Cydymdeimlwyd a'r Parch. John Williams (Anfieid) yn ei gystudd parhaol ar Parch, John Jones, y cenhadwr o Khassia sy yn y Roval Infirmary ac a theulu y diweddar Mr." Hugh Roberts, Pa.rkfield. Y Parch. 0. J. Owen, M.A., a ymddiddan odd a blaenoriaid David Street am on proh- adau ysbrydol; caed rhai o brif gan™ achos o'i sefydliad hyd yn awr gan Mr, John Morris, Y.H., yn dangos fod yr eglwys heddy yn l'hifo 360 o aelodau, a 170 o blant fod yr addoldy'n gwbl ddi-ddyled, ac fod HwycW a llewyrch ar bob adran o'r gwaith, ac niai r unig gwvn ydoedd cynulliadau rhy yC(,ailj yn dod i'r Seiat a'r Cyfartod Gweddi. Cae^i gair hefyd gan y gweinidog, y 1 J. Roberts, vn datgan mor gysurus v teimlai yn ei berthynas a'r eglwys ac a-r swyddogion, y rhai oedd yn berffaith dangnefeddus ac er yn ddynion prvsur a phwysau a chyfritoldeb mawr ar rai ohonynt, a aberthent amser ac arian er hvnny ei- mwyn vr achos. 'P,oodd Mr. J. R. Jones, un or swyddogion yn absennol oherwydd afiechyd; a phasiwyrl pleidlais o gydymdeimlad ag of, ac hefyd bleidlais o longyfarcli i'r eglwys ar ei iHvyciff- iant ai thangnefedd. Sylwai Mr. O. J. Owen mai vn David Street y ceid. y gwrandawiad mwyaf astud a chynorthwyol i bregethwr drwy'r holl gylch, „ ) Ar sail adroddiad Mr. Stephen Roherb.; 0 Italics ei ymweliad ef a llyw.ydd y C.M. ag eglwvs Middlesbro, cymeradwywyd Mr. Clement Thomas o'r eglwys hormo fel ym- geisvdd am y weinidogaeth. (Janiatawyd cais Mr. T. E. VVrlliains, o eglwys Nazareth., Penrhymleudraet .i, ac oodd yu aros yn y ddinas am dvinor, I gael sefyll arholiad v weinidogaeth fis Modi nesaf os y deuai cymeradwyaeth reolaidd iddo oddiwrth eglwys y Penrhyu. Y Drysorfa Gynorthwyol. Dycwyd V casgliad at v gronfa hon i svlw gan v Parclu L. Lewis, a chymeradwy wyd cais y chwe eglwys a ganlyn am grants Rock Ferry, Laird Street, West Kirby, Southport, Walton Park, a Garston. Gofidiai Mr. Lewis yn fawr fod y casgliad eleni wedi lleihau ugain punt rhagor ydoedd y Uynedd, ac yr ofnai i hynny beri lieihad cvffglyb yng Nghyfarfod- vdd Misol y wlad at gasgliad oedd mor dra pliwygig. 'Roedd cyfran eglwys Stanley Road yn batrwrn at y casgliad hwn- yn £ 35/2 /1. sef l/2y pen. Fithr wedi eglurhad gau y Parcli. I. Rees Jones, caed mai rhyw £ H ydoodd y lieihad mewn gwirionedd. Caed gair tros y casgliad gan y ParcJi. J Owen, Anfieid Road, sy wedi cymeryd plaid y Drysorfa yn ystod afiechyd y Parch. T. J. Wheldon, B.A. Sylwai Mr. Owen I Fod Mr. Wheldon wodi ymroddi mor selog ymhlaid y Drysorfa hyd at aborthu ei boblogrwydd gydu. rhyw ddosbarth o bobt. Fod hwn yn fan gwan mown gwirioredd ar Fethodistiaeth, ac y gaJlasai gelvn Datgysylltiad, pe'n gweled gwir sefyllfa pethau yn y cyfwng prasennol, gael dadl deg yn ein herbyn a dwyn gwawd a dirmyg arnom,, gan mor grintach y cyf- rannem at y drysorfa oedd mor hanfodol i gysur a sicrhau bugeiliaeth i eglwysi gweiniaid. 3 'Doedd y blaenoriaid ddim yn cffro bwys yr achos wrtli ei gyflwyno i sylw'r eglwysi ac apeliai fod y drysorfa, yn ei hamcan a'i gwaith, yn cael ei osod yn glir a chryf o flaen y cvnulleidfaeodd. 4—'Roedd yn falch.clywed yr awgrym am gasgliad ychwanegol eleni, a godai'r casgliad yn Lerpwl yn gyfuwch a chynt, ac hwyrach yn uwch hefyd. Cymeradwywyd yr awgrym fod ysgrifenydd lleoi y casgliad (y Parch.. L. Lewis) yn anfon cais at yr eglwysi ar iddynt wneud casgliad ychwanegol, ac ymrwymodd rhai o flaenoriaid y gwahanol eglwysi yn y fan a5r lie y gwneid y dil'fyg i fyny, a jnvvy, yn ou heglwysi hwy, Am 7-30, eaod cyfarfod cyhoeddus yll y- capel; pryd y siaradwryd ar 1 loan ii. 1— hf gan y Parch. L. Lewis, Mr. W. Morris Owen, a'r Parch. J. Peron J ones. 'Roedd chwiorydd yr eglwys yn David Street wedi darpar yn hael ac yn helaeth mewn Uuniaeth ar gyfer y eynryehiolwyr, a diolchwyd iddy-nt yn ralonnog ain w, cav- edigrwydd I

Y Parch. J L. Williams,

[No title]

Advertising