Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

«yROAD Y KHOD."

News
Cite
Share

«yROAD Y KHOD." [GAN GWYNETH VAUGHAN]. PENNOD XI.—SIARLOT. (parhad). CYN i'r eneth roddi un atebiad, clywent awn olwynion cerbyd yn d/neau,ac ymhen ychydig eiliadau, safodd y ceffyl wrth lidiart eu gardd, a gwenai wyneb rhadlon Capten Lloyd ar v ddwy Dydd da, Susan enkina, dydd da, ydi hel Tit y mudo drosodd ? Y di, mi wranta erb n hvn; hidiwn i ddim na ddown i fewn am f nud i ganl upolwg ar y cartre newydd a isg d 3" hen foneddwr o'i Srii Dyd. i 1U yr awenau wrth y t. g san .enkinfi, tra v rhw.j.ai t i T-. "I hewythr i weled iI. t, 1. :1, wirionedd i, mae ymady bach d,-l i fi»da' oos n sicir. Mae'n siwr mai s a d > «th odd s mud yma, William Jones," ebe pan ddaeth y cyn-wehydd i fewn. Lie mae yr hen law tua'r Plas yna 'rwan ?" I fyny yn Llundain mae o'r wanos yma, Capten, ond mae o'n debyg o fod i lawr i osod careg sylfaen y capel newydd, medda nhw." Ha, Ha daw mi wranta, wedi peidio buildio capeli 'i hun, y peth gora 'rwan i Dafydd ydi gosod cerrig i rywun arall ddechra buildio ynte ? Ond nid i siarad am dano fo, A.S. neu beidio, y cofaia i fy nanfon yma hoddyw gan y merched acw, ond i nol Siarlot. Ydi hi yn barod, Susan Jenkins ? Mi fydda i yn y dre yma tan bedwar o'r glocli, ae os bydd Siarlot yn barod erbyn hynny, mi alwa i heibio. Mae Mrs. Dermot wedi periimi ddeyd bod arni hi flys mynd a'r genethod am ryw dro bach, ac y bydd yn burion o ran hwyl- ustod iddi hi pe gallai Siarlot droi'n ol hefo mi heddyw." Am rai oriau, bu yno brysurdeb mawr j mwthyn bychan Tan'rallt, Siarlot yn hel ei phecyn at ei gilydd, a'i mam yn dyfod a'r naill beth at y llall iddi i'w rhoddi ynddo. Gan fod Edward wedi gorfod mynd dros ei feistr ar ryw neges i dref gyfagos, ac nad oedd neb wedi digwydd yngan gair yn oi glyw ynghylch Siarlot a'r Tk Gwyn, ni wybu ef ddim am y drafodaeth nes y daeth yn ol gyda'r nos; a gweled ei fam a'i ewythr yn eistedd wrth y bwrdd i swpora, a'i gadair yntau yn unig yr ochr arall. Lie mae Siarlot ? Oes arni hi ddim eisio swper ? Mae Siarlot wedi mynd hefo Capten Lloyd i'r Ty Gwyn ers pedwar o'r gloch, Edward. Ddaw hi ddim yma i swper heno, beth bynnag "Beth mae hi'n geisio fan honno ? 'Newyrth, oes dim posib rhwystro Siarlot i fod hefo pobol Tk Gwyn yna o hyd ? Wyr Siarlot ddim bod nhw'n meddwl 'u bod nhw'n uwch na neb. Rhaid iddi hi adael llonydd iddyn nhw." Aros, aros, Edward. Paid ti a deyd dim gair bach am deulu'r Ty Gwyn. Teulu sy wedi bod yn fendith i ardal Penybont ers pan mae nhw yno ydyn nhw. Ac mi fuon i gyd yn ffeind iawn wrthon ni, beth bynnag. Mi neith les mawr i Siarlot fod hefo Miss Nora hefyd." Mae arna'i ofn, f'ewyrth, y gneith bod hefo nhw fwy o ddrwg i Siarlot. Ddysgith hi byth yn Tf Gwyn sut i neud y peth gora er 'i Ilea 'i hun. Hwyrach bod nhw'n gofalu mwy am bobol ereill na Mr. Morris ne Mr. Foulkes, Frongaled, ond edrychwch chwi pwy sy'n myn'd yn 'u blaena wedyn. Mae Foulkes, Froagaled, yn gneud i bo perth droi'n aur o dan i ddwylo fo, ac am Mr. Morris yma, wel, mi fydda'n syn i chi wybod faint o broffit mae o'n fedru gael ar bob job gymritl o mewia. Ilaw. Ond does dim son fod Capten Lloyd yn troi swllt yn bunt ddydd inewn blwyddyn." "Nag oes, hwyrach, Edward, a 'does dim son chwaith fod Capten Lloyd wedi gwerthu dodrefn ty plant amddifad, newydd i'w mam nhw gau ei llvgaid. 'Machgen i, nei di dreio cofin fod yn bosib vn y byd yma dalu'n rhy ddrud o lawer am v llwvddiant bydol yma swtd a'r hnll hA],t-nt vn ei gvlch vn y wlad. Mi gAi di wold y daw v cvwion adre i glwydo yn hw,-r ne hwvraoh. 0-a vdi gwr v Frongaled a cbr faistrii,-n -r--nh,,i arian ar dranl sathru -nontitil ervrnu d"*nolireth dan eu traed, mi of a! a'r Owr ria'r -b-I a"1 dd 'sgu gwers idd"n nhw trw" -sg'1 fwyaf offeithio] yn byd ni- ",T sgol njoddefHÍ1:t. v' r>eth mwvaf oysegr- adie TTn v bvd vma, rdward, vdi teimladau v galan dd -not. -V os vdi'r dynion ariangar VToa TTn m''nd i a thru rhoinv dan draed, mi dd sga T)-lw idcl,-n nhw mor v^hvdig o werth vdi li -rnn,, n g footh fedra nhw hel at 'i gilydd ei olwe f. n!lid ti ag anghofio, Fdward, mai fliddn 'T A-srlwvdd v ddaear,' faint bvnnag wel O'n dda roddi'n fenthyg ohoni i Mr. Morris, ne rywun arall. 'Rydw i'n bur siwr y bydd gryn lawer yn haws i'r hen Gapten Lloyd a theulu'r Ty Gwyn ateb y cwestiwn mawr ryw ddydd a ddaw, pan fydd hi'n amser rhoi eyfri am y talentau, na fydd hi i'r rhai ereill enwaist ti. Nid aur wedi'r cwbwl, Edward, ydi'r trysor .wya i'w feddu." Wel, 'newjTth, os na fydd aur ym maocod dyn y dyddiau yma, dydio werth dim. Aur sy'n gneud un dyn yn feistr,a bod heb aur W n cadw dyn arall yn was. Lie baea Mr. Morris, y Plas yma, heb ei aur ? Nid yn A.S., dwy'n siwr." < Gwenodd yr hen lane, ac ebe, gan roddi ei law ar ysgwydd ei nai, Lie basa Mr. Morris heb ei aur ? Wel, Edward, mae'n lied debyg mai'n sefyll wrth y fainc blaenio ac yn wir, machgen i, dyna'r lie sy'n gweddu oreu o'r hanner iddo fo. Mae'r dyn yn 'i le fel saer. Yn saer y dygwyd o i fyny, ond gwr bonheddig dilun iawn ydi o, ar 'i oreu, druan. Mae'n gofyn mwy nag arian i neud gwr bonheddig, Edward. Mae'r job yn cymeryd cenedl- aethau lawer, machgen i, cyn bydd hi wedi'i gorffen yn iawn. Mae yma faint fyruiir o'r dynion ariannog yma, a LJywodraeth y wlad wedi ceisio'u helpu nhw trwy neud arglwyddi tymhorol ohonyn nhw i fod yn fonedd ond y taeog ydyn nhw er hynnv, er gwaetlia'r cwbwl, a dydi'r creaduriaid ddim yn dangos o ble daethon nhw yn amlycach mewn un ffordd nag yn 'u parch i aur a meddiannau." Wel, 'newyrth, 'does dim bai ar Mr. Morris am flino bod yn saer, a cheisio bod yn Wr bonheddig." 0 nag oes, Edward, 'does dim bai ar neb am geisio dringo'r ysgol, os ydi o yn peidio cieio ereill i lawr oddiar y ffyn i neud lie iddo fo'i hun, ac yna eu trin yn anynol a dideimlad am nad ydynt mor lwyddiannus ag yntau." Fydd Mr. Morris chwaith byth yn ceisio cuddio iddo fo fod yn saer. Mi fydd y plan ofn clywed y gair, medda'r morwynion, rhag mai am 'u tad nhw y bydd pobol yn son." 'Dwn i ddim pam y rhaid i Mr. Morris fod a chywilydd arno oherwydd 'i grefft. Dyna'r adeg y buo fo debyca i Iesu Grist yn 'i fywyd, pan oedd o'n saer. Edward bach, tra byddi di j'li troi o gwmpas y meistr daearol yrna, mae arna i ofn i ti anghofio sut un oodd y Meistr Nefol. 'Does yma neb, cofia di, ar y ddaear yma, fedr ddibrisio'r tlawd a'i ddirmygu na fydd hefyd yn dirmygu 'i Greawdwr o. Nid i fysg y cyfoethog y ganwyd Arglwydd y Gogoniant. 0, na, Efe a gymerodd arno agwedd gw&s,' A ddaeth er ein mwyn ni yn dlawd,' dyna hanes yr lesu. Pe wedi ei eni vm mhlas Herod, neu yn llys yr Archoffeiriad, mi fasa yma fwy o addoli ar gyfoeth nag sydd fel y mae hi yn yr hen fyd yma. Newcli chi ddim gofyn i Siarlot ddwad o'r Tý- Gwyn, 'newyrth ? Na, mae dy fam a minna wedi penderfynu derbyn cynnyg Mrs. Dermot, Edward. Gad g ti lonydd i Siarlot. Mi gest ti dy ffordd dy hun hefo dy waith dy hun, ond chei di mo dy ffordd dy hun hefo dy chwaer. Mi geith hi fanteision yn Tý Gwyn na fedrwn ni yma mo'u rhoi iddi." Aeth Edward oddiwrth ei ewythr a'i dymer yn ddigon afrywiog Mae'r eneth yna fel pe wedi ei gyru i'r byd yma i ddrysu mhlania i bob un. Hwyrach bod chi'n dda, Miss Nora Dermot, ond tend- iwch chi' ch hun. Mi dala i nghownt i chi Miss pan gai nghyfleustra ryw dro. Chewch chi na neb arall sefyll ar ffordd y mhlania i," ebe wrtho ei hunan, er bod chi wedi listio 'new- yrth a main a Siarlot o'ch hochor ych hun, my lady." Tra yr oedd Edward yn rhoddi ffrwyn i'w deimladau yn Nhan'rallt, yr oedd ei chwaer yn derbyn y croeso mwyaf cynnes gan foneddigesau'r Ty Gwyn, a Nora ieuanc yn ymddwyn ati fel pe buasai chwaer iddi. (7 barhau). -o-

YSTAFELL Y BEIRDD

M/YND ADRE I WELLA.

OOFIO'R ETYDWAir GYNT.

FFYNNON FY MAM.

BARA BRITH.

Advertising