Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-fyfarfod Misol Lerpwl.

News
Cite
Share

fyfarfod Misol Lerpwl. MAITH ond dyddorol iawn ydoedd y Cyfarfod Misol a gaed ynghapel Crosehall Street nos Fercher ddiweddaf, tan lywyddiaeth y Pareli. f R. W. Roberts, B.A., B.D. Gwyliwch y Siareod.-Cenad-,vri led newydd, ond eitha angenrheidiol, ydoedd honno a ddaeth oddiwrth eglwys David Street, sef fod y C.M. yn pasio penderfyniad yn gwahardd i swvddogion unrhyw eglwys ganiatau i neb gael dod ger bron'eu heglwys am gasgliad at unrhyw achos heb ganiatad y C.M. styr r genadwri ydoedd fod gwyr twyllodrus a dieg ivyddor yn galw heibio'r eglwysi yn awr ac eilwaiih, gan honni eu bod yn cynrychioli rhyw Gymdeithas dda neu gilydd ac yn sgil llythyr cymeradwyaeth gan y gweinidog liwn neu'r gwoinidog aral] a ddanghosid ganddynt, vn csol caniatad y swvddogion i gasglu oddiar r aelodau ym mhorth y capel ac mewn ffyrdd c eill. Ond erbyn iddynt ymadael, ccid mai i.d at y "Gymdeithas hon na'r Gymdeithas arall yr aethai'r casgliad ond i bocedan'r siarcod tafodlyfn hyn, oedd mor ddwys eu lwg ac mor deg eu haraeth. —Datganodd aru"YW eu cydyradeimlad a chwyn David Street ond nid ydoedd ddiben pasio penderfyniad ychwanegol ar y mater, ond cymell pob eglw\ -< i arfer pob gofal a gwvliadwriaeth gyda goJwg ar bob cais o'r with a ddeuai tan eu sylw. Tvnnodd cyf- eillion David Street eu cynliygiad yn ol, gan ddatgan evi bod yn ioddlon ar y sylw a gafodd y mater, a than deimlo y caed lies o'r dra- fodaeth. Ysqolorinetlwu Eleazar Roberts. Cwvnid foci y mudiad hwn wedi ei adael i lusgo'n hir gan Gymry Lerpwl a'r wlad, a chyflwynwyd y mater i sylw a gofal pwyllgor yr Undeb Canu, gan hyderu y deviai felly rywbeth svl- v .-ddol o'r mudiad. Tysteb John Evans.—Caed sylw hefyd ar dvsteb y Parch. John Evans, yr ymwelydd }'r ysbytai a chymhellwyd yr eglwysi i brysuro cau eu casgliadau at yr amcan. Pa ohebiaelhau ?—Yn laf, caed llythvr oddiwrth Mr. Thomas Parry, Bootle, yn y- n<!iswyddo fel trysorydd Trysorfa'r Gwein- idogion, gan ei fod ar fin symud o'r ddinas i dro'iilio p'nawn ei oes ym Mryndu, Mon. Pasiwyd penderfyniad yn gwerthfawrogi ei ddyfalwch fel blaenor yn eglwys Stanley Road er ys'dwv flynedd ar bugain, ac fel ysgrif- ennydd liael a ffyddlon ddi-dor pwyllgor lleol y Genhadaeth Gartrefol am flynyddau. (2) Cauiatawvd cais lvlr. R. P. Jones, B.A., Sea- combe, am gael sefyll yr Arholiad Cym- doithasfaol y flwyddyn hon. (3) Pender fynwyd fod Llywydd y C.M., a Mr. Stephen Roberts yn. mynd i Middlesboro i holi Mr. Clement Thomas, ac i gael llais yr eglwys gyda yolwg ar ei dderbyn yn ymgeisydd am y wein- idogaeth. -¥- Cais CrosshaU Street.—Cydsyniwyd a chais oddiwrth swyddiogion eglwys Cross- hall Street ar i'r Cyfarfod MiSol anfon cyn- rvchiolwyr yno i gym'ryd llais yr eglwys gyda golwg ar alw bugail. Gor chest- Laird Street.-Daetli cenadwri oddiwrth eglwys Laird Street, Birkenhead, eu bod wedi llwyr-glirio'r ddyled o £ 500 oedd ar eu hysgoldy newydd a phasiwyd i anfon llythyr diolch a llongyfarch i'r cyfoillion yno am ei chlirio mor fuan ac am eu pybyrwch diymdroi gyda'u holl ymdrechion. Cydymdeim,lad.-Y Parch. G. Ellis, M.A. a alwodd sylw at gystudd Mr. R. W. Jones (Diogenes), Garston a phasiwyd i Dr. Hugh Jones anfon llythyr o gofion a chydymdeimlad y C.M. ato. "life liefyd alwodd sylw at farw- olaeth Mrs. Dr. Saunders, gan sylwi y fath ym- geledd a chymorth a fu hi a'i pliriod, ac na buasai Dr. Saunders mo'r hyn ydoedd i'w Gyfundeb onibai am dani hi. Pasiwyd i anfon cydymdeimlad y cyfarfod a'r Parch. J. M. Saunders, M.A., a'r teulu. Croesawu Gweinidog.—Cynnes anarferol, ydoedd y creso a roed i'r Parch. H. H. Hughes B.A., B.D., bugail Princes Road, i'r C.Misol; siaradwyd gan y Parchn. G. Ellis, Dr. Hugh Jones, llywydd y C.M., etc. ac atebodd Mr. Hughes mewn ychydig eiriau llednais. Darllenwyd ei lythyr-trosglwydd o G.M. Arfon, yn yr hwn y dywedid Ni raid i mi wneud ei lythyr cyflwyniad yn llythyr cymeradwyaeth, oherwydd y mao ei glod yn yr holl eglwysi, ac yr ydycb chwithau wedi sylwi ar ei Iwyddiant yn y weinidogaeth ac ar ei gamrau breision a buan i safle o anrhydedd, o ddylanwad, ac o gyfrifoldeb. Yr ydym yn ei gyflwyno i chwi, nis gallaf ddweyd yn ewyllysgar ond eto gyda phob ewyllys da, gan ddymuno iechyd a nerth at ei orchwyl. Un bai a gawsom ynddo—i'w arhosiad yn ein plith fod mor fyr. Hyderwn yr erys y min sydd ar ei feddwl a'i ysbryd, ac y ceidw'r Arglwydd ef yn Ei law, gan ei finio a'i ddefn- yddio fwy-fwy i'w waith gogoneddus Ei hun." Croesawu Hlaeno piaid.—Dei'byniwyd chwech o flaenoriaid newyddion yn aelodau o'r C.M., sef Edward Jones a Robt. Evans o eglwys Blackburn R. T. Williams o An- field Road a H. L..Tones, Wm. Jones, a J. Roberts, o Parkfield. Holwyd hwy am eu profiad a'u gwybodaeth gan y Parch. L. Lewis; ac yna traddodwyd "Cyngor" rhagorol iddynt gan Mr. Edward Smallwood, New Brighton,—crynhodeb o'r siars gartrefol i'w gweld ar tudal. 2. Canfaaioi'r Godreit.Yit y C.M. blaenorol, 'roeddis wedi penderfynu canfasio gwaelodion v ddinas, o Waterloo i'r Dingle, er mwyn cael sicrwvdd pa faint o Gymry sy'n preswylio y parthau hynny, a hysbysodd y Parch. J. D. Evans fod y llvfrau canfasio bellach yn barod, ac yr liyderai y rhoi'r eglwysi bob help a hwylustod i'r cyfeillion oedd wedi eu penodi i gwblhau'r canfas. Betharn Gynghorwyr y Lleoedd Gweiniaid (,'ymeradwywyd y personau a ganlyn yn bwyllgor i ddwyn adroddiad am hanes y cyngorwyr aiff i bregethu a chynghori i'r eglwysi gwoiniaid a'r ystafelloedd conliadol, gan fodrhai yn drwg-ameu nad yw pawb o'r "Cvnghorwvr" yn rhai rheolaicld a theilwng: Y Parchn. R. Humphreys, G. Ellis, J. Hughes, O. J. Owen, R. W. Roberts, Mri. W. Patton, W. Jones (Tyrol), Edward Ellis, R. Roberts (Anfield), W. Williams (Bootle). Dilewn ein Dyledion.—Pasiwyd adroddiad Pwyllgor Lleol Dyled y Capelau, yn cynwys y cyiiihollion a ganlyn 1—Ein bod yn gwrando ar anogaeth y Gymdeithasfa parth clirio dyledion y capelau o fewn tymor penodol. 2-Yn llawenhau fod cynifer o eglwysi'r C.M. eisys yn toddi eu dyledion nior gvflvm, ac yn tvstio y ceid rhai ohonynt yn gwbJ rydd erbyn diwedd y flwyddyn. 3-Fod llythyr yn cael ei anfon at bob eg- lwys yn gofyn iddynt ystyried y ddyled gynted gallont. 4-Fod y C.M. yn gofyn am hysbysrwydd oddiwrth yr eglwysi o hyn i fis Medi betli a font wedi ei wneud, neu ynte ar fedr ei gyflawni'n fuan. Amryw.—Darllenwyd adroddiad pwyilgor lleol y Gonhadaetli Gartrefol.-Caed sylw ar gasgliad-coffa Dr. Pugh gan y Parclm. J. Roberts, M.A., a J. Hughes, M.A., yn cymell peidio cael casgliad drwy'r eglwysi ar hyn o bryd oblegid amledd a phwys casgliadau ereill. Bydd y nesaf yn Gyfarfod Pedwar- Misol, ac i'w gynnal yn David Street, nos Fer- _her, Meh. 2. ic

1 WESLEAID Y GOGLEDD

DYFFRYN CLWYD.

Colofn Prifysflol Lerpwl-

Mwydionlo,,,,

Advertising