Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Byd a Bettws. ^OllY'w

Y Pulpud a'r Plont.

News
Cite
Share

Y Pulpud a'r Plont. Yu hyn ydyw pwnc y Llynges mown gwleid- yddiaetb, ydyw mater y plant mown cylch- oedd erefyddol heddyw yng Nghymru. Nid yw yn debyg y gostega yr helynt yn fuan, gan fod rhai wrtlii yn ddygn yn ennyn y fflam yn dan. Eto nid rhaid arswydo, gan nad yw tan yn peri fawr o golled i neb yn y pen draw. Ein cwyn ydyw, fod rhai sydd wedi eu tanio a'r sel dros y plant fel yn cudd honni mai hwy yn unig sydd wedi agor eu Uygaid gyntaf i "bwysigrwydd y pwnc. Ond ym- gydnabyddu a hanes yr eglwys o'i chy- chwyniad, gwelir na fu na segur na diffrwyth gyda'r plant mewn rhyw wedd neu gilydd trwy y canrifoedd. Dylanwa-d dysgeidiaeth Crist- nogaeth ar y byd yw'r rlieswmam y dyddor- deb a deimla cymdeithas ynddynt, darpar ar eu cyfer, a, gofalu yn eu cylch. Y ffaith ydyw mai Gwaredwr y byd alwodd sylw brenhin- oedd meddylwvr yr oesau at blentyn bach. Dywed Ruskin, There were no children in the Greek art, only in the Christian art." Wedi i Grist gymeryd plant bychain yn Ei freichiau, a'n bendithio, daeth athronwyi. ymlaen i geisio eu dealt, dechreuodd y beirdd ganu iddynt, a'r arlunwyr hwythau a brysur- asant i'w darlunio. Ond cymharu agwedd y byd ac oiddo yr eglwys tuag atynt, gwelir rhagoriaeth y diweddaf ar y cyntaf mewn bwydo, dilladu, hyfforddi, a pherffeittiio y plentvn yn ei gorff a'i ysbryd. Gelwir yr oes hon vn Oes y Plant, a hynny gyda chryn Itriodoldeb ond dylid eofio yn ddiolcbus. Kreill a lafiiriasaiit, a ninnau a aethom i lnewn j'w Ilafllr hwynt." Prill y buasai cystal golwg ar ieuenctyd a'r canol ocd. onibai am drafferth rhieni ac ymroddiad athrawon diflin oes neu ddwy yn oJ. Ofna rhai i'r byd ennill y blaen ar yr eglwys gyda diwylliant yr oes sy'n codi, ac y dylai yr eglwys yitiddadebrij fel na ddygo neb ei choron. Ond metliwn a gweled fod sail o gwbl i'r ofn. Gwreiddyn y en dros droi y pulpud i'r plant ydyw sicrbau blaen- ffrwyth y genhedlaeth bresennol i Grist, ac nid oes dim mwy cymeradwy yn bod. Ond gall set arwain dynion i orchfygu eu dibemon eu hunain, serch iddynt fod yn ddibemon cysegredig. Nid gwaith eglwys ydyw gost- wng yr areithfa at gyrhaeddiadau plant, ond eu dvrchafu hwy at gyfoeth a gwerth yr areithfa. Cofier mai nid gorchwyl hawdd ac unnos ydyw hyn, ond cymer flynyddoedd i'w sicrhau. Dadleua rhai yn bybyr dros ben am roddi pwt o breg-tli ymhob oedfa i'r plant, gan gyfyngu ar y gwasanaeth dechreuol a chwt- ogi y bregeth i'r rhai mewn oed. Maen- tumia ereill mai gwell fyddai trofnu un oedfa yn y mis yn gyfangwbl iddynt. Gwelir ar ullwaith fod y cwestiwn yn un dyrus ac yn achlysur i ddadleuaeth anorffen, Dywed ereill mai myned ymlaen ddylid ar hyd hen Iwybrau y tadau, ac nad oes dim newydd yn galw am dori llinell newydd. Dyddorol ydyw sylwi fod y pwnc wedi dosrannu ein afweinidogion i ddau ddosbarth, nid yn unig i hen ac ieuanc, ond cvrhaedda y dosranniad ymhellach. Dynion ieuainc titlog, a chyff- yrddiad or ysgolfeistr ynddynt, o agwedd dra defosiynol eu hysbryd, ac ymarferot eu doniau sydd gryf dros i'r pulpud fod yn meddu darpariaeth helaeth ar gyfer had yr eglwys. Gweinidogion wedi troi y canol oed, ainlwg eu safleoedd yn y Corff, trymion eu cynheddf- au, a phreiffion eu pregethau sydd aiddgar am bregethn yr Efengyl yn ei chyfoeth t'i ,y chadernid i bawb o'r gynulleidfa heb neill- tuoli unrhyw ddosbarth. Perthyn i ni gyfaddef y gogwyddwn yn gryf i'w pteidio hwy. Yr ydVIll wedi dilyn y ddadl gyda pheth cysondeb, ond syrtli cyfeillion y plant yn fyr o'n hargyhooddi fod gwir angen am ddarnio y bregeth a, cholli golwg ar unol- iaeth y gwasanaeth. Addefwn yn rhwydd fod baich cyfrifoldeb yr eglwys yn drwin ryfeddol gyda golwg ar y rhai bychain, ondmethwn a gweled nad oes cyfleusderau gwell i addysgu plant yng ngeiriau'r ffydd heb droi i bregethu wrthynt, Hyd nes y gwneir defnydd o'r cyfryw, tawer a son am gael dwy bregeth yn yr un oedfa, neu sicrhau dau bulpud yn yr un addoldy. Onid oes gyfarfodydd i'r plant ynglyn a pliob eglwys unwaith, dwywaith neu deir- cwaith vn yr wythnos? Yn fynych cyn- lielir cyfaifod iddynt Inewn degau o leoedd am banner awr wedi un nawn Sul, ac ysgol bwrpasol iddynt yn ddilynol am awr a banner. Darperir hwy gan faith ddisgyblaeth i sefyll arholiadau cerddorol, ysgrythyrol, ac yn yr laitli Gymraeg. Trefnir hwy i ddysgu a dweyd eu hadnodau yn y Seiadau, rhoddir blychau iddynt gasglu at y genhadaeth, traddodir darlithiau darlumadol iddynt. Beth am y safonau a'r gwerslyfrau diddiwedd, y eymanfaoedd canu, a'r cymanfaoedd ys- golion ? Ein hunain methwn yn em byw a deal] fod y plant yn cael eu hesgeuluso gan na byd nac eglwys. Gwell fyddai ceisio effeitbioli y cyfryngau sydd gennym yn hytracli nag ycliwanegu at dasg- au'r plant. Cwynir mai gwaeth nag ofer ydyw iddynt eistedd i wrandaw am awr ar y bregotli gref. ddofn, a diwinyddol. Gan bwyll am funud. Ysywaeth. nid yw pob pregoth felly, a pheth arall, nid yw dirnadaeth plant mor fas ag y tyb llawer. Dywedir fod yn bosibl cael bendith o adnod heb ei deall i gyd credwn fod y plant yn derbyn mwy o fendith dan y weinidogaeth arferol nag a feddyliwn, a mwy hefyd nag ydynt hwy eu hunain yn ymwyb- odoi ohono bob amser. Mae pob plentyn ystyriol yn anadlu awelon vsbrydol yn ddiar- wybod iddo ei bun ymhob pregeth aj" ffeitluaii pwysicaf Cristnogaeth. PENYBRYN. ,0-

LLYSFAEN.

Nodion o Fanccinion.

-----PULPUDAU MANCHESTER.

TREUDDYN.

Advertising