Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Machy^lletix. —Dydd Il;in,?y 26ain cyfisol, aeth Ysgol Sabbathol y Graig, Machynlleth, a'r canghenau perthynol iddi, gyda'r Excursion tren i Aoerdyfi, i gael yfed o awelon mwyn glan y Dior.' Efurfiasant yn orymdaith, ac aethant o'r addoldy uchod i orsaf y Rheilffordd. dan ganu amryw donau yn dra swynol, o dan arweiniad Mr E. Jones, yna cludwyd hwy yn ddyogel gan y march tan trwy un o ddyffrynoedd prydferthaf y^yllt Walia, i ymdrochle manteisiol a hyfryd A-berdyfi. Yn mhen ychydig wedi cyrhaedd jno, anrheg wyd yr ysgol a the a bara brith. ™ewn He hynod o gy ileus, a ddarparwyd gan y boneddwr twymgalon, J. H. Jones, Ysw., Aber- y Y to goieu a gawsom erioed ydoedd. Wrth 1 xni ganmol y to blasus, .bu agos i mi anghofio y bara brith, ohcrwydd Ei fwynder dry'n ddifendith Heb roi brol i'r bara brith. Ar ol i bawb gael eu digoni a'r bJasusfwyd darparedig cynnaliwyd cyfarfod difyrus a budd- iol, o dan ly wyddiaeth y ffraethbert Dewi Glan Llyfnant, Cymmerwyd rhan ynddo hefyd gan y Parch. Evan Thomas, Deiniol MOB, Hhyddereh Glan Dyfi, a Mri. C. E. Jones, a John Williams. Ar ol rhoddi tail- banllef i J. H. Jones, Ysw., am ei garedigrwydd mewn cyssylltiad a'r symudiad, a diolchgarwch i D. G. Llyfnant am lywyddu mor fedrus, ffurfiwyd yn orymdaith, ac aeth- pwyd at breswylfod y boneddwr haelfrydig y cyfeiriwyd ato eisioes, a chanwyd amryw ddarn- au yn dra boddhaol. Cyn eu hymadawiad o'r fan hon, anwerchodd yr ysgol mewn modd gwresog a theimladol, gan ddatgan ei ofid nas gallasai fod gyda hwynt yn mwynhau y diwrnod hyfryd a gawsant. I aros yr adeg i gychwyn tuag adref, mwynhaodd y mwyafrif eu hunain mewn chwareuyddiaethau difyrus a diniwed. Pan ddaeth yr amser penodedig i gychwyn, bu y march tan mor garedig a chludo pawb i'r fan lie cafodd hwynt gyntaf, yna, wedi canu amryw donau yn dra swynol, ymadawodd pawb. Maetlile clau hoff flodau fflwch,—o rad, faith, Rodfeydd hoff brydferthwch, A daear hardd, lawn o drwch, Y w gardd fawr gwir ddifyrweh. —U)i oecld yno. Y Tabehnaci,, Treoiikey.—Cynhaliwyd cyfar- fod llenyddol yn y capel uchod ddydd lau, Awst 29, o dan nawdd yr Ysgol Sabbathol. Llywyddwyd ar yr achlysur gan y Parch. E. Jones. Gurnos, gweinidog y lie. Dechreuwydy I cyfarfodydd am dri a hanner awr wedi chweeh, ac aethpwyd yn mlaen yn y drefn a ganlyn:— t yfarfod y Prydnawn.—1. Annerchiadau gan y 0 Llywydd a'r beirdd. 2. Ton gan y Gobeithlu. 4. Beirniadaeth y Tfaethawd ar Hanes Daniel: goreu, J. Edmunds, Gyfeillion. 4. Beirniad- aeth y Gan Ddigrif; neb yn deilwng o'r wobr. 5. Adrodd Dymanwn fod fel Apgel; goreu, Catherine Evans. 6. Beirniadaeth. ar y Gan i'r Glowr; goreu, Aaron Thomas. 7. Beirniadaeth y Dosraniad o'r enw Treorkey; goreu, W. Phil- lips. 8. Bsirniadaeth y Trioedd; goreu, E. Hughes. 9. Canu Mae Robin yn flin goreu, Mary Woozley. 10. Canu Daw meddyliau am y Nefoedd, i ferched dan 8 oed dwy yn cystadlu, sef E. A. Jones ac M. J. Davies, a rhanwyd y Wobr rhyngddynt. 11. Adrodd Simon yn car- iO'r Groes; goreu, Matthew Howells. 12. Chwareu unrhyw Alaw ar y Concertina goreu, E. Lewis. 13. Beirniadaeth y Traethawd ar y ddihareb I'echodau athrawon ydynt athrawon pechodau'; goreu, D. J. Davies. 14. Can, Ymweliad y Bardd a'r Bala, gan Mrs. Price, yn swynol dros ben. 15. Araeth arDarddiad 'Ma.n Lwyd'; goreu J. Evans. 16. Beirniadaeth ar yr Eng-lynion i Gusan Judas goreu, T. Jacob, (Brithyll Marlais). 17. Beirniadaeth y cyf- leithiad o The old man and his ass rhanwyd Y wojbr rhwd- IV. Bowen ac B. E. Llewelyn. Diweddwyd y cyfarfod trwy ganu Hen AIlad fy Nhadau, y gynnulleidfa yn uno yn y gydgan. Cyfarfod yr hwyr.—1. Annerchiadau gan y Llywydcl a'r beirdd. 2. Canu Glan Meddwdod Mwyn, gan E. Lewis. 3. Canu'We are coming sister Mary,' gan E. Woozley a'i barti. 4. Beirniadaeth yr Englyn i'r Parrot; goreu, Brithyll Ehondda. Canu Dorcas, i rai dros -30 dau ymgeisydd, sef M. Williams a T. Jones, a rhanwyd y wobr rhyngddynt. 6. Araeth ar vr Hen Lane; goreu, J. Davies. 7. Canu 'Man the Life-boat; goreu, W. Miles. 8. Dadl ddi iyfyr rhwng Brithyll Rhondda a W. Woozley a'u cyfeiilion. 9. Canu Syr Harri Ddu; tri cor yn cystadlu; goreu, Coedwigwyr, Treherbert. 1.0. Canu Dusseldorf o lyfr leuan Gwyllt rhanwyd y wobr rhwng Coedwigwyr a chor y Tabernacl, 11. Beirniadaeth y Bryddest ddar- luniadal o Gwmrhondda; rhanwyd y wobr rhwng Ab Hywel, Treorkey, a J. Thomas, Pen- tie. 12. "Twas you Sir'; un parti yn cystadlu, a chawsant y wobr. 13. Beirniadaeth ar y Traethawd ar Y modd i ymddwyn mewn addoi- iad; goreu, W. Phillips. 14. Ganu Nid oes dim dagrau yn y nef; rhanwyd y wobr rhwng W. Mills a E. Woozley a'u cyfeillion. 15. Darllen difyfyr; goreu, E. Lewis. 16. Can, Alyfi sy n magu'r baban, gan Mrs. Price, yr hon a gafodd gymmeradwyaeth mawr. 17. Darllen Cerddoriaeth; goreu, T. Jones. 18. Araeth ddifyfyr rhanwyd y wobr rhwng E. Lewi, a Brithyll Bhondda. Diweddwyd y cyfarfod trwy ganu 01 rho'wch imi fwth, y dorf yn uno yn y gydgan. Beirniad y. Farddoniaeth oedd Mr. R Williams (Gwydderig), Treherbert; y Traeth- odau, Mr D. W. Walters, Treorkey y Gerddor- iaeth, Mr Owen Jones, Treorkey. Cafwyd cyf- arfodydd dyddorol ac adeiladol, a chynnulliadau lluosog.—Meilwch. Siloaji, Pentiu: ESTYLL.-Nos Sadwrn, Sul, a LIun, Awst 24, 25, a 26, cynhaliodd yr eglwys uchod ei chyfarfod blynyddol. Dechreuwyd cyf- arfod nos Sadwrn gan y Parch E. Griffith, Aber- tawe, a phregethodd y Parchedigion H, Perkins, Maenclochog, a D, Williams, Troedrhiwdalar. Am 10 boreu Sabbath, pregethodd y Parchn. R. Perkina, a D. Williams. Am 2, dechreuwyd y cyfaifod gan y Parch D. Williams, Troedrhiw- dalar, a phregethodd y Parch Dr. Rees, Aber- tawe. Am 6, pregethodd y Parchn R Perkins, a D Williams, Llanwrtyd. Ddydd Llun am 10, pregethodd y Parehn B Perkins a D Williams, Am 2, pregethodd y Parchn J. Jones (loan Mor- lais), Brynmawr; a J Daniels, Mynyddbach Am 6. dechreuwyd y cyfarfod gan Mr D Prosser, Pentre Estyll, a phregethodd y Parchn J Jones, Brynmawr, a D Williams, Troedrhiwdalar. Cawrfom gyfarfodydd rhaorol. Nid syndod bychan i ni oedd clywed hen batriarch pen- wyn, 89 mlwydd oed, yn pregethu mor wrol gymmaint a phump o weithiau yr oedd ein meddwl yn edrych yn ol at y cewri y mae wedi oroesi. Casglwyd yn y gwabanol gyfar- fodydd £ 80 7s. EEeblaw hyny mae Mr Jen- kins, y gweinidog, wedi casglu y tu allan i'r I eglwys X12 2s. 6c., a bwriada cyn hir eu cael yn X2(t. Mae eglwys Siloam. yr hon sydd yn hollol o'r dosparth gweithiol, wedi gweithio yn dda, a diamheu mai dirgelwch ei llwyddiant yw yr hen ddihareb hono, Mewn undeb y mae riertli.LI. G. TA-WE, Llaxgepni.—Cyfarfod adroddiadol a chyf- Iwyniad anrheg i Mr H. W. Thomas.—Nos Wener y 23ain o Awst, cynnaliwyd cyfarfod i'r perwyl uchod. yn addoldy yr Annibynwyr. Wedi neill- duo Mr Owens i'r gadair, aed yn mlaen yn y drefn ganlynol:-I, t, Anei-chlad gan i llywyclcl yn dra difyr ac addysgiadol; 2, ton Pan fo'r heulwen wedi ffoi,' gan y cor 3, adroddiad Yr hen fian wen,'gan David Hughes 4, adroddiad Y nhw.' gan Hugh Parry 5, ton Serenade,' gan y cor 6, adroddiad Tomos, O gan John Jones; 7, Dadi y dall, o'r 'Croniel'; 8. glee The moon shines bright,' gan y cor 9, adrodd rhan o awdl Gwilym Hivaethog ar 'Heddwch,' gan D. Hughes; 10, adroddiad Arwyddion Henaint,'gan John Owen: 11, glee'Mae'r nos yn dynesu,'gan y cor; 12, Cjflwyniad yr anrheg. Galwyd ar Miss Jones, Plas, i gyflwyno y brif anrheg, sef Esboniad Matthew Henry ar y Bibl; hefyd cyflwynodd Mr liichard Williams iddo spectol hardd a rhoddodcl hi am oi lygaid, a mawr oedd y llavenydd a'r cheers gan y gyn- nulleidfa ar y pryd. Yna cododd Mr Thomas, a dywedodd yn lied ddrylliog ei fod yn diolch o galon i'w gyfeillion a'i frodyr crefyddol, am y rhodd werthfawr a gawsai fel arwydd o'u parch tuag ato, a dywedodd os byddai rhywbeth a fedrai ef wneqd er lleshad iddynt fel ad-daliady byddai yn llawenydd acyn bleser ganddo wneud, Mae yn hysbys i amryw o ddarllenwyr y TYST fod Mr Thomas wedi bod mewn bwriadi ymadael a Llangefni ychydig amser yn ol, (yr hyn fu yn achlysur j'w gyfeilliol1 roddi anrheg iddo,) ifyned i weinidogaetha i Nazareth a Pant Glas, sir Gaernarfon, ond trodd pethau yn lied chwithig i'w feddwl, a'r canlyniad fu penderfynu peidio myned, ac aros yn ei hen artref yn Llangefni am yspaid, os nad am ei oes. Ond yr oedd ei gyfeillion yn benderfynol o gario eu hamcan yn mlaen pa un bynag ai myn'd ai peidio, a rhoddi parch i'r hwn yr oedd parch yn ddyledus. Ell ac y mae Mr Thomas er pan y mae gyda'r enwad yn bur fiyddlon, ac yn dra defnyddiol gyda phob daioni, a gobeithio y parha efe felly holl ddyddiau ei fywyd i wneud mawr les dros ei Dduw. Yna terfynwyd y cyfarfod wedi myned trwy seremoni y diolchiadau, a chael ton gan y cor.—•Cyfaill. Sahn, ger N]5wmarki;t.—Awst 27 a'r 28, cynhaliodd yr eglwys uchod ei gwyl flynyddol. Y gweinidogion a bregethasant ynddo oeddynt y Parchn W Powell, Nantglyn; T. Roberts, Llanrwst; a W Parry, Colwyn. Cawsom gyf- arfod rhagsrol dda. Ni chlywsom y cenhadon mewn gwell hwyl erioed. Yr oedd y tywydd yn ffafriol er y cwbl. Gwir ini gael ychydig wlaw boreu ddydd Mercher, ond credwn fod hyny yn well i'r cyfarfod. Bu Mr. Stealey, Plas Captain, a Mr Hughes, Treyrabetfawr, mor garedig a rhoddi lletty a, bwyd i'r pre- gethwyr yn rhad ac am ddim. Dymuna yr eglwys a'r gweinidog ddiolch iddynt am eu caredigrwydd a'u haelioni. COT']M Aknibyxol Y BALA.-Da genvm hys- bysu fod Mr Zechariah Mathers, o'r coleg uchod, wedi deibyn gal wad unfrydol oddiwrtli eglwys Gynnulleidlaol Saron, Ffestiniog, ac wedi ei hat- eb yn gadarnhaol. —Hefyd, fod Mr John Morris, o'r un coleg, wedi derbyii galwad unfrydol oddi- wrtli yr eglwys Gynnuileidfaol Llanrhaiadr, Pen- yboi-it, &c., ac wedi ei hateb yn gadarnhaol. Bwriadant ddechreu ar eu gweiniclogaeth yn gyn- nar ddechreu y flwyddyn. Mae yr'eglwysi wedi dangos doethineb mawr yn newisiad y ddau wr ieuanc gobeithiol -Lichod.I. R-s. .-NOS Sadwrn diweddaf, traddod- odd S. 11. ddarlitli i lonaid capel o bobl yn y dref lion ar 'Fy ngwlad, ei hiaith, a'i henwogion '— IAV y Parch. W. Lloyd, Llundain, yn y gadair. a'r Parehn. H. Morgan, I. Mathers, a W. Anwjd, Ysw., a yr esgylilawr. Y Sabbath, pregetliodd dair (itli yn Gymraeg, ac unwaith yn Saesneg. Nos Lun, pregethodd Mr Lloyd a Mr Roberts yn Llanelltyd eto i lonaid capel. Dydd Mawrtli, am 1 o'r gloch yn Llanuwclillyn, a'r Bala y nos. Dymuna S. 11. liysbysu y cylioedd fod ganddo fwndel o lytliyrau wedi eu derbyn, a sicrha yr ateba hwynt mor fnan ag y gall; ond ar hyn o bryd, tra yn pregethu jni' ami ddwywaith yn y dydd, a thrafaelio, y mae yn anmhosibl ateb ond ychydig Y11 ddyddiol; a'r sawl a ddisgwyliant atebiad oddiwrfcho, byddwcli ymarhous am ych- ydig. Soak, ABIIIIDAr,Dycldiau Llun a Mawrtli, Awst ;2(> a'r :27, cynhaliodd yr eglwys Annibynol yn y lie uchod ei cliylcliwyl flynyddol, pryd y .3 y piegethwyd gan y Parclin. J. Davies, Glandwr, Penfro; W. Jenkins, Pentref Estyll; E. Jones' Llangadog; D. Jones, B.A., Merthyi- Tydfil; a Pro fie swr Morgan, o Goleg Caerfyrddin. Dyg- w dx^-S?anau clefosiynol yn mlaen gan y Parch. W. Wilhams, Hirwaun; W. Edwards, Ebenezer; a J. Davies, Glandwr, Yr oedd hefyd vn wydd- fodol y Par elm. J. Thomas, Salem; L>. Price Aberdar; R. Evans, Bethel; E. Evans, Pen- deryn; Evans, Adulam, Merthyr; J. Morgans, Cwmbach; T. Llewellyn, Mountain Ash; W. Williams, Abercwmboy; W, Evans, Moriah' Amman; D. Jones, Hirwaun; H. Wilcox (W.), ynghyd a llawer eraill o bregethwyr cynnorthwy- ol. Cafwyd pregetliau dwysion, a thraddodiad grymus. Bydded fod dylanwad Yspryd y gras yn peri fod cynnydd ar yr had gwcrthfawr It hau- wyd. Salem, Coedpoeth.—Y Sabbath diweddaf, tal- odd y Parch. W. Lloyd, Llundain, ymweliad a'r lie hwn, a phregethodd i gynnulleidfa luosog iawn gyda nertli a dylanwad neilldnol. Y mae yr ymdyru sydd i wrandaw ar Mr. JJloyd yn ei ym- weliadau a'i hen gymmydogaeth yn dangos ei fodl yn seiyll yn uchel yn niliarch a tlieimlad da yr ardalwyr. Gallwn feddwl y bydd ei fraicli yn teimlo yn ysig gan yr ysgwyd dwylaw diddiwedd s.V(hl vn bod rhyngddo a'i hen gynimydogion ar ddiwedd yr oclft.-Gohebydd.