Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

[No title]

I,LA\CLYi>\VK\T.I

Local M P's and the Licensing…

Pembrokeshire Light Railway.

AMBLESTON.

Y BEDYDDWYR. .-'

News
Cite
Share

Y BEDYDDWYR. Mae yr hyn a ganlyn gan Dr W. P. Williams (Glandwr), yn Y Gcninen ^ni Orphenaf, 1004 :— Cynydda yr en wad trwy ddychwcliadau dan argyhoeddiad oddiwrth enwadau eraill. Nid wyf yn pwyso cymaint ar yr adroddiadau a wneir yn ngholofn y bedyddiadau yn nghof- nodion yr enwad am rai wcdi dyfod oddl wrth yr enwad hwn neu yr enwad arall. I mi y mae y rhai hyn ar yr un tir yn hollol a bedyddiadau eraill. Hen rywbeth yw pob Bedyddiwr ac nid yw o ungwahaniaethpaunaihenFethodist ynte hen bechadur a fyddo. Credaf, hefyd, fod rhai o'r dychweliadau hyn yn effaith eytundob mewn canlyniad i briodasau rhwng gwir a gwragcdd er lDWYll eyileusdra a chysur crefyddol. Y mae, er hyny, lawer o ddych- weliadau gonest yn tarddu oddiar gyfnewidiad barn ac argyhoeddiad eydwybod. Mae llawer o'r rhai hyn yn aelodau a diaconiaid, ac nid ychydig yn weinidogion, gyda'r Bedyddwyr ac y mae craill yn argyhoeddedig, ond heb ufuddhau; a rhai wedi eu bedyddio, ac yn parhau yn aelodau o'r eglwysi y dygwyd hwy i fyny ynddynt. Gofynir i mi yn fynych, fel Goiygydd Seren Cyrnru," am gyfarwyddyd pa fodd i weithredu pan fo porsonau yn yra- geiswyr am fedydd y crediniol, ond heb fwriad i ddyfod drosodd at y Bedyddwyr; a byddaf yn cyfarwyddo i ganbtan eu dymuniad, ar y tir mai bedyddio i Grist yr ydym ac nid i unrhyvv eglwys. Derbyniais hysbysrwydd, o fwy nag un cyf- eiriad, yn ddiweddar, fod un o ser disgleiriaf gweinidogaeth y Metliodistiaid Calvinaidd, yn haner olaf y ganrif ddiweddaf, wedi rhoddi ufudd-dod i fedydd ar broffes o'i ffydd. Pan ofynwyd, ar ol ei gladdu, i'w frawd—yntau yn un o enwogion ein concdl-ai gwir byn am dano ? attebodd, yn ei ffordd ilraeth-bert ei hun, "Wel, do; y mae yn debyg i awr wan felly fyned dros ben fy mrawd." Ar ddymtiii- iad, yr wyf yn cadw yr enwau yn ol, rhag y bydd rhoddi cyhoedduSrwydd iddynt yn peri goftd i'r perthynasau, er nas gwelaf fod yr amgylcliiad yn un anghlod iddynt. Y mae genyf bob lie i gredu fod y llaith yn aros. Felly, dyma un o golofnau cadarnaf yr enwad parchus y cyfeiriwyd ato yn gredadyn bedydd- icdig. Yr oedd ei argyhoeddiad yn ddigon cryf i roddi ufudd-dod i'r gwirionedd drosto ei hun grcsyn fod ei ymlyniad wrth ei bobl yn ei gadw rhag rhoddi y gefnogaeth lawnaf iddo, a thrwy hyny gadarnhau eraill a allasent fod j yn clolli rhwng dau feddwl ar y pwngc. Buaswn I i fy hun wedi fy medyddio yn gynt oni buasai j mii Methodist oedd y gwr enwog y cyfeirir ato, a'm bod yn perswadio fy hun, gan hyny,y rhaid fod bedydd yr enwad Methodistaidd yn ddigonol. Barna rhai yn galed ar yr enwad ar gyfrif ei safiad ar hwngc y Cymundeb: dywedant ei fod yn gul ac annioddefol am na chaniata i bob enwad Cristionogol gyd-eistedd wrth fwrdd yr Arglwydd. Ychydig ystyriaeth a gywira eu syniadau. ar y mater hwn. Mae pob enwad ar yr un tir yu bollol ar fater y Cymundeb. Ni oddefir neb difedydd at fwrdd yr Arglwydd gan un enwad mwy na'i gilydd. Gorwedda y gvvahaniaeth rhwng Bedyddwyr ag enwadau eraill ar ddull a deiliaid bedydd, ac nid ar gymhwysderau cymunwyr. Ordinhadeglwysig yw y swpper sanctaidd: a cham a hi yw ei gwthio i gyfarfodydd cymysg i fod yn fagl i Gristionoion eraill. Am ragor ar hyn gwel fy anerchiad o Gadair Undeb Bedyddwyr Cymru, yn Merthyr Tydfil, yn 1902. Nid culni yw ymlyniad wrth ordinhadau yr Efengyl yn ei symlrwydd gwreiddiol, ond ffyddlondeb i osodiadau Pen yr Eglwys; ac nid yw y Bed- yddwyr, wrth wneyd hyny, yn euogfarnu neu yn condemn io neb: y maent yn awyddus ac ymdrecliol i ddwyn pawb i'r un goleuni a hwy en hunain ar y mater hwn, fel pob mater arall. Gwir ddymuniad eu calon, a'u gweddi ar Dduw dros bob <lyn, sydd er iachawdwriaeth. Croesawant a gwerthfawrogant bob rhinwedd ac ymdrech yn mhlaid y da a'r canmoladwy yn mhob man, a chydweithredant yn galonog, hyd y mac ynddynt, yn mhob mudiad at ddyrchafu dyn a gogoneddu Duw, yn gyson a gcnest- rwydd egwyddorol a ffyddlondeb i'r gwirionedd, gan gydymdrech yn mhlaid y ifydd a roddcd unwaith i'r saint, a sefyil yn y rhyddid a'r hwn y rhyddhaedd Crist hwynt.

Marwolaeth Mr James John Dayies,…

CAPEL NEWYDD Y BEDYDDWYR YN…

_.------------LETTEKSTON

Advertising

Men's Cure Free

Advertising