Hide Articles List

17 articles on this Page

BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. Eisteddfod G>enedl*ethol. Deribyniodd .y^^rifenT<ldicn Eisteddfod Ckoediaetbol Bangor—y hln Parry a Down*—y tanysgrifiodau canlynol:— YxMilwria>d Henry Piatt. 25p: y "National Pro- vincial Bank." trwy Mr W. lOp 10s; y rln Allvopp. trwy y Milwriacl Savage. 5p 5s; Are! wycM Mostyn, 21p Meistri XoyeUo a'i Gyf., 5p 5s; Meistri Enoch Gyf., 2p 2s. Marwoia^-th. — Foreu Gwener diweddaf bu farw Mrs Aim Wiiliams, yr hon fu yn dal trwydded y f>I'.«styn Arms Inn, Himd, am ddooga.m mlynedd. Pwyllgor Adeilachi yr Eisteddfod.—Nos Fercher cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Adeiladu yr Eis- taddfod Genedla-ethol sydd i'w chynal yn Mangor y flwyddyn nes.:1.f. tar, lywyddiaeth Mr Owen Owen. -Mr John Pritohard (Bodhyfryd) a. gyflwynodd wiroddiad yr is-bwyllsror benodwyd' i edrych allan dir cyfaddas i adeiladu pafiliwn amo. Cymer- odd trafodaath faith Ie parthed' yr amrywiol leiniau fcir a n wgrv mwy d, etc. ond yn y diwedd' pen- dfjrfynwyd fed i Mr Frank Bellis, ysg. myg. y pwyllgor. gaffael planiau pafiliwn yr Eisteddfod C^aedlac'tiiol ddiw-eddaf gynboliwyd yn Mamgor, a'u bod yn iddo apelio am amc-anbrisiau am ■waeuthur adeilad cyffelyb mewn dur a baiarn crychedig. ddydlia.d: y Morwyr. Hirael.—Cynhaliwyd cyfar- f-vi b!vnydd:>l pwyllgor y sefydliad uchod, yn yr nos Lun diweddàf. Cynwysai y rhai oeddynt bresenol sylfaenydd y sefydliad (y: Anrhycf. Kleanor Douglas Pennant), Miss Pope, a r Meistri Robert Roberts. Cadwaladr Davies, John Hiisrhes. G. Owen, Gadben Pritchard, Hugh Wil- luuna ac F. Southwell. Cymerwvd y gadair gan Va- Southwell Iyn absenoldeb anoclieladwy y Parch T. Edwin Jones (ficer ieu-engaf).—Mi^s Pennant a. 3ihwdrl sylw y pwyllgor at y rheolau yr oeddynt wedi bod dan adolygiad a. chael' eu cymeradwyo. 'Pe n -d e rfymvyd rhoddi copi i bob un a aelodau y pwyllgor, yn nphyda. gosod: un i fyny yn ystafell- dmrlien. y sefydliad. Ail-etholwyd aelodau y pwyHgor, ac yehwanegwyd! Meis.tri Owen Roberts RC Henry Ellis at eu nifer. — Pasiwyd pLeidlais o gydy mdieimlad gyda gweddw a tbeulu y diweddar Mi W. T. Roberts, Garth, aelod ff,ddlawn am hwer o flynyddoedd. — Pasiwyd diolchgarwch oilonoe: i'r rliai canlynol am roddiion o lyfrau a. phapvrau Arglwyddes Waddolog y Penrhyn, yr Ænrhvd. Fiinm a Douglas Pennant. Meistri W. A. Hew, John I Vtchard (Bodhyfryd), James Smith fljjnyds Banff); Jarvis a FosteT ac i Mrs Humphrey Williams am gertio gio yn ddidal yn nghydiag i'r TLybarch Archddiiacon Pryce a Oadben Langdon am draddodi darlithiau g'svlluog a difyr.—Wedi ychydig oVafodae-th bellaeh. dibenwyd y gweitbredialda-u. LLYS YR YNADON. Cynhaliwyd y lly-s uchod ddydd Mawrth, o flaen Mr '['liortiDs Lewis ac ynadon eraill. Tori yr Hedd-wch. John Steward1, Bangor, a eyhuddwyd gan yr Uch-arolygydd Harris o dori yr hldwch yn Hig-h-street, Bangor, trwy ymladd gyda dyn a rail.—•Rh-.Fymwyd ef drosodd i gadw yr heddwdh am chwe' mis. <> ^Icxklwdiodi, Etc. — Dixwywyd Henry Hughes 5 a'r cor>*tau am fod yn feddw mewn tafarndy yn Methesda,. — Robert Thomas a ddirwywyd 5s a'r costau am fodl yn feddw ac afreolus yn Methesda. Arcbeb Ymwaiianiad. — Ellen furfeclian, a apeliodd am ;ux'heb i ymwahanu oddi- wth ei g-wr, Daniel WillLaons, asiedydd. — Ym- ddtmgiTsoddl Mr S. R. Dew dros yr achrwynyddtes, »; yr oedd! Mr J. Pentir Williaarns dTOS y ditfynydd. ■—Yr Adiwynyddes, yn ei thystiol&eth, a ddywed- odd iddi fod yn briod a'r difiynydd. am 38 o flynyddoedd, a. 1 'bod yn fam i diri-ar- o blant. Bu dan orfod i adael1 ei gwr amryw weithiau. ac yn ar yr oedd yn byw ifteroh oiierwydd ymddygiad ei gwr tuag ati. Dywedai ei fod yn hoff o'r ddiod, iddb yn fynyen ei bygwth, ac y bu raid i'r plant ymyryd er rhwystro i'r ditfynydd wneuthur unrhyw niwed iddi. Yr oedd erbyn hyn yn ei chael yn anmbcxsibl bvw ef. gan fod ami ei ofn. Ymddygai tuag ati hi yn sobr yr un fath a phan mewn diod. Dywedou'd ei gwr wrthi ei fod yn enill 24s yr wyth- not-. Yr oedd rhyw gamddealltwriaeth ilhiyngddi hi ag ef o berthynas i'r ty. — Rhoddwyd tystiolaeth a.teijol gan rai o blant }"r achwynyddes.—Y Diffynydd' a. dd^vedot?(f ei yn briodl ers agos i ddeugain mlynedd. Yr oedd wedi byw yn hapus gyda'i v, rj.ig oddigea-th pan wedi cael diod. Aeth yn ym- rbyiLgdvio a hi yn nghylch rhyw broperti. Kid of-did >-nr«ed wedi taro ei wraig, er y gallai fod wedi defnyddio geiria-u {:elyd, eithr nid' haner c^'maiut ag a arferodd hi tuag ato ef (chwerthin). C.-jaI.I ei -rrraig ef o honi ei hum Yr oedd efe ) 11 koliol baiod i fyw yn briodo! gyda hi eto, ac yr codd yn d^irAi^ ganddo am yr hyn gymerasai ie. Gwatlai iddo fygwth ei wraig, a dadleuai nad oedd ami ei cfn ef.—Y Faiuc a ganiataodd archeb ym- wahaniad, y gwr i dalu 8s yr wythnos at gynal ei wra-ig. Yn»>3c-iiad Hoacdig. — \\i!i:am Jo-iios. un o iftreicwyr Chwaj-el y Penrhyn, a wysiodd William Thomas, un o'r dynion a weithiant yn awr yn y cfcwarcl, am yaiosodiad. Nid aethpwyd i mewn i'r achos, trwy i Mr D. Griffith Da vies, yr hwn .vniddsurgesodd' dros yr erlyuydd, gydsynio a chars Mr Ellis am chiriad. ar y tir nad oedd y w'torwi wedi ei gwastuiaethu y noswaith flaen- nroi. ond dymunai Mr Davios alw sylw y Fa/inc ac sefylifa yr eriynycki. yr 'hwn wnaeth ei ym- ddiUi^ksiad yn mocs v tystion gydia dau tygad du phlaster ar ei dr'.vvn.—Dywedocld' y Fainc eu bod r1 deall aancaa Mr "Davie-s yn i,ly,-n. a gohiriasant y' ax'lios.

BETHESDA.

CAERNARFON.

LLAXGWNADL.

PENRHOSGARNEDD (Bangor).

PENSARN (Berw).

P E NR-H YN DEU DRAET H.

PWLLHELI.

------------Ymweliad y Cadfaidog…

-----------------__-COEG ATHRAWIAETH.

[No title]

PORTHMADOG.

Arddangosfa y Gaerwen.

SUlilof O'RDfiHEi DIR.

--------____---__ Masnach…

Family Notices

Advertising