Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Vwf:pubtiu.

CYNGHOB PLWYF RHOS.

News
Cite
Share

CYNGHOB PLWYF RHOS. Cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod yn y Public Hall, nos Ian diweddaf, y Cyng- horwyr canlynol yn bresenof Niri W M Jones (Cadeirydd), C Morgan (Is-Gadeir- ydd), Wm Hughes, Ken Wynne, Watkin Jones, Joseph Charles, Joseph Griffiths, T Llewelyn Davies, Joseph Price, Ted Jones, David Davies, Wm Garner, Tdto Roberts, a'r clerc Mr J Trevor Jones. AD-DDOSRANMB. Darllenodd y Clerc lythyr oddiwrth Gycghor Piwyf Penycae yn hygbysu fod y Cyngbor hwnwt yn eu eyfarfod di- weddaf wedi pasio penderfyniad i ofya i'r Cynghor Sirol i drefnii Plvyf Penyeae yn rhanbarth etholiadol ar wahaa i ddiben- ion y Cynghor Sirol, Awgrym&i Cyng- hor Penycae fod yr unrhyw benderfyniad yn cael ei fabwysiadu gan Gyoghor Plwyf Rhos mewn perthynas a Ward y Rhos yr hon yn bresenol sydd yn gysyUtiedig a Phlwyf Penycae fel rhanbactJl Sirol. JPeaderfynodd y Cynghor fod c 'Nfa, f,. d arbenig yn cael ei gynal i ystyried y cwestiwn 0 ad-ddosraniad, HAWL I'R MYNYDD Appwyntiwyd v Cadeirydd, a'r Mri C Morgan a Ken Wynne fel cynrychiolwyi i gynhadledd unedig Cynhorau cyhoeddus y cylch mewn cysylitiad a chwestiwn yr hawl i'r mynydd. PWYLLGOU DARHTHIAU. Etbolwyd y Mri Tom Roberts, Ted Jones, a Wm Hughes i ffurfio Pwyllgor y Dadithiau Arnaetbyddol. LLWYBR PERYGLUS. Cyfeiriodd Mr Watkin Jonees at sefvllfa beryglus y llwybr sydd yn arwain 0 Pen- tredwr i Ffordd Llwynenion. Tros. glwyddwyd y mater i Bwyllgor y Ffyrdd. LLWYBR CAEAU'R FENNANT. Cyfeiriodd y Cadeirydd at y cyfnewid- iad fwriedir ei wneyd yn Llwybr Caeau'r Ffennant sydd tu issa i Bont yr Hafod. Dy wed odd fod y llwybr yn Mhlwyf Es- clusbam Below, ond arferir ef fynychaf gan bobl y Pookey. Byddai y cyfnewid- iad yn anghyfleus iddynt gan y golygai iddyct gerdded yn mhellach nag a wnaect yn flaenorol. Cyfarwyddwyd y Cieic i ysgrifenu at Gynghor Plwyf Esclusham yn gaiw eu syiw at y mater. LLWYBR PLASYNCLAWDD. Cwynai Mr Joseph Griffiths oherwydd yr angbjfleusdra a acbosid i bobl y Rhos sy'n aiferyd Llwybr Plasynclawdd ober- wydd y cvfnewidiad fwriedir wneyd. Cyn- ygiai iod sylw Cynghor Plwyf Ruabon yn cael ei alw at y mater. Cytunwyd a hyn. LLWYBR CAE ENION. Gwnaed appel gan Mr Ezekiel Phillips, Cemotery road, Rhos, am ganiatad i gyf- ) ewi(1 y llwybr sy'n arwain o Stryt y Plas tiwy Ode Euion. Yr oedd Mr Llew Phillips yn bresenol yn y Cynghor, ac eglurodd gan iddo dder- byn rhan o Gae Enion fel Man Ddaliad ei fod yn awyddus am gau y llwybr sydd ar hyn 0 bryd yn rheaeg trwy ganol y clwt tir, a'i newid i redeg yn gyfcchrog a'r 9 railings sydd newydd eu gosod. Dywed- odd y byddai y Oyfnewidiad yn fantais fawr i'r cyhoedd yn gyffredinol. Gwnai i ffwrdd a'r ddisgynfa beryglus wrth y gamfa, gan arbed y gost barhaus o'i ad- gyweiriad i'r Cynghor. Gwnai y llwybr 1V1 y mae yn bresenol andwyo y tir fel Man Ddaliad, gan fod plant a phobi yn ei gerdded yn ddyddiol. Er mwyn cyfarwyddyd y Cynghor dar- ilenodd y Clerc ddifyniad o'r ddeddf yn | dangos gallu y Cynghor Phvyf yn nglyn a chyfnewidiad llwybr cyhoeddus. Wedi yr eglurhad hwn penderfynodd y Cyngbor yn unfrydol fod Pwyllgor y Ffyrdd yn ymweled a'r lie, ac yn dwyn adroddiad er trafodaeth bellach i gyfarfod arbenig o'r Cynghor. ADRODDIAD Y BRIGADE. Darllenodd y Clerc adroddiad Pwyllgor y Brigade Dan yr hon a hysbysai fod y Pwyllgor yn argymell ar i'r Pwyllgor ap- pwyntio Cynghorwr Plwyfol i arolygu bob un o dair adran y Brigade. Awgryment enw Mr Ken Wynne i'r Rhos, Mr Joseph Griffiths i'r Ponkey, a Mr C Morgan i Johnstown. Gau fod Mr Sam Pritchard am ryw resymau yn methu parhau fel Cadben y Brigade argymellai y Pwyllgor i'r Cynghor ofyn i Mr Harold Johnson i lanw y swydd. Yr oedd y Pwyllgor o'r farn y gallai y Cynghor yn gyfreithlon dalu am wasanaeth gyflawnid mewn cy- .sylltiad a'r Brigade, ac anogent y Cyng- hor i gyyaieryd y mater hwn dan eu hys- tyriaeth. Ar gynygiad Mr Jos Griffiths, yn cael ei eilio gan Mr C Morgan, cad- arnhawyd yr adroddiad. LLYN AFIACH. Galwodd Mr Joseph Griffiths sylw y Cynghor at ystad Llyn Mawr y Ponkey. Dywedodd fod dwfr y llyn yn llonydd a digynwrf, ac o ganlyniad mewn tywydd poeth yr oedd yn afiach. Anogai y Cyng- hor i wneyd rhywbeth i Wella hyn. Fel y mae, mae'r llyn yn ffiaidd, gan fod yn- ddo yn fynych furgyn cathod a chwn, y rbai oeddynt yn achos afiechyd. Dywedodd y Cadeirydd fod problem y Llyn Mawr wedi ei drafod o'r blaen gan y Cynghor. Yr oeddynt yn ofer wedi ceisio gan y Cynghor Dosbarth i symud yn y mater. Penderfynwyd i hysbysu y Cyng- hor Sirol am yr achos, ac i ofyn eu cyn- orthwy yn nglyn ag ef. Y TAN DIWEDDAR. Dywedodd Mr Wm Gainer y carai gynyg pleidlais 0 gydymdeimlad ag un o aelodau y Cyngbor yn y golled ddiweddar a gafodd. Cyfeiriai at y tan dinystriol ddigwyddodd yn ngweithdy Mr Llewelyn Davies y Sul diweddaf. Yn ychwanegol at y bleideb 0 gydymdeimlad a Mr Davies carai hefyd i'r Cynghor wneyd sylw cym- eradwyol 0 waifch aelodau y Frigade Dan leol y rhai fa yn cynorthwyo. Gweith- iasant yn eofn, a gwnaethasant wasan- aeth rhagorol.. Eiliodd Mr Jos Griffiths ddau gynygiad Mr (Garner, a phasiwyd fhwy YI1 galonog.

Advertising

Advertising

RHOS.I

, Marwolaeth Mr R Lloyd Thomas,…

Atal Claddedigaeth yn Rhos.