Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Am Gymry Llundain.

News
Cite
Share

Am Gymry Llundain. CYFARFODYDD.—Noson brysur fydd nos lau nesaf gan y dinaswyr. Mae Ilu o gyfar- fodydd, ond bydd y prif gynulliadau yn nghyngerdd Jewin, ac yn nghyfarfod cys- tadleuol Burdett Road. YR UNDEB.—Bydd Cymry'r ddinas yn sicr o gael gwledd nos Sadwrn nesaf gan Dr. Macnamara yn Jewin. Ar ol yr etholiad diweddar bydd yn amheuthyn o beth i glywed ei farn am y dinasyddion a chwest- iwn addysg. MARWOLAETH MRS. OWEN.-Fel y cyfeir- iwyd yn ein rhifyn diweddaf, bu farw Mrs. Owen, Clapham, mam Mrs. Lloyd-George, ddydd Mercher, 27ain, ar ol byr gystudd. Claddwyd hi yn ardal Criccieth ddydd Sadwrn diweddaf. Yr oedd yn un o'r gwragedd mwyaf dymunol, ac iddi le cynes yn nghalonnau pawb a'i hadwaenai. Teimlir chwithdod ar ei hoi yn nghapel Clapham Junction, a nos yforu traddodir pregeth goffa am dani yn nghapel Beauchamp Road. WAT/HAM GREEN.—Nos Fercher, Chwefror 27ain, cynhaliwyd un arall o gyfarfodydd ein Cymdeithas Lenyddol, pryd y darllen- wyd papur rhagorol gan yr is-lywydd, Mr. Ben Evans, ar y testyn, Uchelgais." Y mae Mr. Evans er y dechreuad, wedi bod, ac yn parhau i fod, yn un o aelodau mwyaf ffyddlawn y Gymdeithas, ac yr oedd y papur hwn o'i eiddo yn dangos ol meddwl a llafur mawr, ac yn glod uchel iddo. Ar y diwedd caed sylwadau pellach ar y papur gan y Mri. J. W. Thomas (yr hwn a lywyddai am y noson), Isaac T. Lloyd, a David Jones. Cyn ymadael, diolchwyd yn gynnes i Mr. Evans am ei wasanaeth. SILVER STREET. Cwrtiti Rhyfedd. Nos Saboth bron na thybiem ein bod ynghanol y diwygiad. Yr oedd amryw frodyr wedi dod ynghyd o rai o'r eglwysi, a chredwn eu bod wedi eu cynhesu, da fyddai pe gallent daflu gwreichion i ddechreu tan yn yr eglwysi. Pwy wyr nad o le bach y dech- reua y mawr, dyna hanes diwygiadau. Y mae cael cyfarfod o'r fath yn galondid i'r cenhadwr Phillips a'i gynorthwywyr. Y mae y cwrdd prydnawnol Saesneg yn dal yn dda, a bwriedir cael Social Sadwrn, a chyngberdd am 7 o'r gloch. Parhaed care- digion y genhadaeth mewn gweddi a chare- digrwydd er ceisio dyrchafu ein cenedl. HAMMERSMITH. Cynhaliwyd cyfarfod amrywiaethol o dan nawdd Cymdeithas Lenyddol y lie uchod, nos lau diweddaf. Trefnwyd y cyfarfod gan Mrs. a Miss Morgan, Bramley Road, a buont hefyd mor garedig a darparu gwledd gorfforol o radd uchel, yn ychwanegol at y wledd gerddorol. Bu Mr. a Mrs. Morgan a'r teulu am flyn- yddoedd yn golofnau i'r achos yn Falmouth Road, ac wedi treulio ysbaid yn y wlad, maent wedi dychwelyd i'r Brifddinas, ac yn aelodau ffyddlawn o Eglwys Hammersmith. Cymerwyd rhan yn y cyfarfod mewn canu, &c., gan Mrs. a'r Misses Cordelia Rees, South Kensington; Miss James, Shirland Road Miss Jones a Miss Maggie Davies, Stratford Mr. Joseph Davies, Falmouth Road Mr. J. Tudor Evans, Jewin a Mr. R. Festyn Davies. Hen alawon Cymreig ydoedd y detholiadau gan mwyaf, a chafwyd hwyl anarferol wrth eu canu. Mae llwydd- iant mawr wedi dilyn, hyd yn hyn, y gyfres o gyfarfodydd amrywiaethol gynhelir yn Hammersmith, ac mae'r Gymdeithas Len- yddol, trwy gyfrwng y cyfarfodydd hyn, wedi trosglwyddo cynorthwy sylweddol i gronfa'r capel newydd. LEWISHAM.—Ger bron cynulliad bychan o aelodau Cymdeithas Ddiwylliadol Lewisham, nos Fawrth, darllenodd Mr. S. R. John, o swyddfa'r Tribune, un o'r papurau goreu a mwyaf meistrolgar y cawsom y fraint o'i wrando bron un amser. Ei destun oedd Irish Poetry." Cymerodd olwg eang ar Farddoniaeth y Gwyddel, a chymharai hi a barddoniaeth y Cymro a'r Sais-gan ddangos cymaint yn fwy gwladgarol a chenedlgarol yw barddoniaeth y Celt rhagor y Teuton. Byddai yn werth i rai o'r cymdeithasau sydd ynglyn a'n heglwysi mawrion roddi gwahoddiad i Mr. John i roddi ei bapur ger eu bron. DARLITH YR UNDEB.—Nos Sadwrn, Chwef- ror 23ain, traddododd y Parch. G. Hartwell Jones, M.A., rheithor Nutfield, ei ddarlith ar Cymry yn Mhrifysgolion y Canol Oesoedd," ger bron Undeb y Cymdeithasau Llenyddol. Daeth cynulliad parchus i neuadd Castle Street i wrando ar y gwr dysgedig, a mawr fwynhawyd y noson tan ei addysg a'i bortre- adau difyr. Yn absenoldeb y cynghorwr,. H. J. Williams, yr hwn a ddaeth amychydig. funudau i'r cyfarfod, cadeiriwyd gan y Parch. J. Crowle Ellis. Ar y diwedd talwyd diolch i Mr. Jones gan Mri. T. Huws Davies, a Goronwy Owen, ac yna i'r cadeirydd gan Mri. T. J. Evans ac Arthur Griffith. Yn ystod y cyfarfod caed caneuon gwladgar gan Miss Katie Jenkins. BORo'Tymor llwyddianus iawn gafodd Cymdeithas Lenyddol y Boro' yn ystod y gauaf eleni. Yn ddiweddar cafodd bapuraus gan Mri. W. R. Evans, B. Lake Thomas,- E. T. Hamer, Emrys Jenkins, B. Hinds, Herbert Jones, J. T. Davies, Miss K. Lly- warch, a Miss E. J. Jones, ac eraill. Tyna y cyfarfodydd hyn allan dalentau fuasent yn cysgu byth onibuasai am y cyfarfodydd llenyddol. Nos lau diweddaf cafwyd cyfar- fod dyddorol iawn. Areithiodd amryw o'r aelodau gyda medr ac effeithiolrwydd. Nos- Iau, Mawrth 21ain, bydd noson y meibion. Marwolaeth.—Bore Llun, Chwefror 18,. bu farw William Griffiths, Stamford Street, S.E., o'r dwymyn goch. Brodor ydoedd o* South Dairy Farm, ger Clarbeston Road,- Sir Benfro; ei dad oedd o ardal Maen- clochog. Daeth William Griffiths i Lundains tua deng mlynedd yn ol ynfasnachwr ieuanc serchog. Bu yn gweithio yn rhai o brif fasnachdai Llundain. Priododd a Miss Annie Jones, Tirbach, ger Bethania, Sir Aberteifi, a buont yn cario masnach ym mlaen yn Pulteney Street, Piccadilly, a Stamford Street, Blackfriars. Ni bu yn wael ond ychydig ddyddiau, a bu farw yn Nghlafdy Stockwell yn 30 oed. Claddwyd ef Chwefror 25ain, yn Nunhead, pan y gweinyddwyd gan y Parch. D. C. Jones- Brawd siriol, caredig, calon agored, ac anwyl gan bawb oedd Mr. Griffiths. Ei haul a fachludodd a hi eto yn ddydd. Gadawodd weddw ieuanc a thri o blant i alaru eu colled ar ei ol. Cydymdeimlir a hwy a'i fam weddw, a'i frodyr a'i chwiorydd yn eu galar, JEWIN NEWYDD.—Nos Fawrth diweddaf, o dan nawdd y Gymdeithas Ddiwylliadol" cafwyd dadl hwyliog dros ben ar y testyn, A fyddai Dadgysylltiad a Dadwaddoliad yr Eglwys yn gyfiawn? Gan fod y pwnc mor ddyddorol, ac yn gwestiwn llosgawl y dydd, disgwyliem gael dadl fywiog, ac nr siomwyd ni. Agorwyd ar yr ochr gadarn- haol gan Mr. Rees Williams a Mr. Davict Thomas, ac ar y nacaol gan Mr. E. T. Williams a Mr. D. D. Gealy a chawsom bob ochr i'r cwestiwn ganddynt mewn modd hynod o oleu a chlir. Cymerwyd rhan ymhellach gan amryw frodyr ac mewn canlyniad, credwn i bawb oedd yn bresennol: gael gwell amgyffrediad o'r cwestiwn pwysig; yma. Nid oes ddadl felly na chyrhaedd- odd y cyfarfod ei amcan. EALING.—Nos Fercher, Chwefror 27ain.. cynhaliwyd cyfarfod adloniadol llewyrchu, dan nawdd Cymdeithas Ddiwylliadol Eglwys Ealing, yn Swift Assembly Rooms, Ealing: Green, o dan lywyddiaeth Mr. J. D. Jones, Herne Hill, yr hwn a ddangosodd ei gyd- ymdeimlad a'r gwaith drwy gyfrannu yn haelionus tuag at yr achos. Yr oedd y neuadd yn orlawn, ac aed trwy raglen. faith mewn canu, adrodcl, &c. Cymerwyd rhan yn y cyfarfod gan Mr. W. Hughes, Mr. Clifford Evans, Miss A. Evans, Miss L. Niblock, Miss Harpe, Miss Maggie Purvis, Mr. C. Llewelynt Miss Thomas, Acton Mr. Glynmor a Gwilym Hughes, Miss Gretta Jones, ac ereill.— Mae'r achos yn Ealing ynmyned ar gynnydd, ac mae'r eglwys wedi trefnu i'r Parch. John Hughes, Balham, wasanaethu yno am y mis hwn.

GWYL DEWI.