Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Am Gymry Llundain.

News
Cite
Share

Am Gymry Llundain. YR HEN SANT.—Coffa am Dewi bu Cymry'r ddinas yr wythnos hon. Yr oeddem oil yn hynod wladgarol am wythnos beth bynnag. ETHOLIAD.-Heddyw y cymer etholiad y Cyngor Sir le, ac mae'r brwdfrydedd wedi bod yn eithafol am yr wythnos. Mae tynged y ddinas am y tair blynedd nesaf yn dibynu ar waith yr etholwyr heddyw. CADGYRCH WAEL.—Mae'r etholiad eleni wedi bod yn hynod am yr ysbryd iselwael fu ynglyn ag ymosodiad y wasg Doriaidd ar y cyngor a'i waith. Ni fu erioed un cadgyrch lie y gwnaed cymaint o honiadau disail, ac os na enilla'r Toriaid y tro hwn, wel ffarwel am un ymdrech arall. CYNGHERDD CENEDLAETHOL.—Mae rhagol- ygon disglair i gyngherdd Castle Street heno. Gan fod cantorion glew wedi eu sicrhau a rhagolygon am araith genedlgarol gan Mr. D. Lloyd-George, diau y gwelir y lie yn llawn o wrandawyr. CYMRY WOOLWICH.—Mae atyniad arbennig i Gymry ardal Woolwich nos Iau nesaf. Rhoddir cyngherdd mawr yn Woolwich Town Hall ynglyn ag achos Oymreig y lie. Mae rhai o'n cantorion goreu i ganu yno, a sicr y gwelir cynulliad teilwng o'r achos yn y neuadd hefyd. CWRDD FFARWEL.-Gan fod y Parch. Edward Owen, B.A., Barrett's Grove, wedi penderfynu myned i Gymru y mae'r eglwys yn y lie yn trefnu cwrdd ymadawol iddo nos lau, Ebrill 4ydd. A'i OFN Y COMMISSIWN ?—Daeth yr offeir- iad, y Parch. Hartwell Jones, i neuadd capel ymneillduol i draddodi darlith ddysgedig i Gymry ieuainc y ddinas, a daeth olTeiriad arall, y Parch. J. Crowle Ellis, i gymeryd y y gadair, ond ni welwyd yr un gweinidog ymneillduol yn y lie. A gofnodir hyn fel diffyg cydweithrediad rhwng offeiriaid a gweinidogion ger bron y Commissiwn presennol ? BUDD-GYNGHERDD. Mae'r cyngherdd a drefnir yn Holborn Town Hall, ar yr 8ed o Ebrill, er budd yr ysgolor ieuanc addawol, Parch. M. H. Evans, Goginan, yn addaw troi allan yn wir lwyddianus. Dywed y Prifathro Prys am dano ei fod yn un o wyr disgleiriaf y Cyfundeb, ac onibae i'w iechyd dori lawr y byddai yn rheng flaenaf ei goleg. Da gennym ddeall ei fod yn graddol wella, ond fe fydd raid iddo fyned am seibiant am dymor cyn y gall ddechreu ar ei efrydiau. Mae'r achos yn un gwir haeddianol, a go- beithio y cymer pob capel at y tocynau i'w gwerthu allan yn llwyr. WALHAM GREEN. Nos Iau, Chwefror 2lain, cynhaliodd yr Eglwys hon ei chyfar- fod te a chyngherdd blynyddol, yr hwn a drodd allan yn hynod o lwyddianus, yr hyn sydd i'w briodoli i raddau helaeth i weith- garwch y ddau ysgrifennydd, sef y Mri. John Humphreys ac R. Gomer Jones. Yr oedd y te a'r danteithion ar y byrddau o 5.30 hyd 8 o'r gloch, ac yn y cyfamser mwyn- hawyd o'r cyfryw gan liaws o aelodau yr eglwys yn hen ac yn ieuainc. Am 8 o'r gloch dechreuwyd y cyngherdd, ym mha un y cymerwyd 'rhan gan y cerddorion adna- byddus a ganlyn :—Mr. Maldwyn Evans, D. Jones (Llew Caron), ac A. Lawrence, a'r Misses Violet Brace a Beatrice John. Ad- roddwyd hefyd yn ei ddull doniol arferol gan Mr. Tom Jenkins, King's Road. Caf- wyd hefyd anerchiad Cymraeg rhagorol gan y cadeirydd, William Evans, Ysw., o'r Bwrdd Masnach. Wedi pasio y diolchiadau arferol, terfynwyd y cyfarfod trwy ganu "Hen Wlad fy Nhadau," o dan arweiniad Llew Caron. JEWIN NEWYDD.-O dan nawdd yr Eglwys, ac mewn cysylltiad a'r Gymdeithas Ddiwyll- iadol, cynhaliwyd un o'r cyfarfodydd mwyaf dyddorol a gaed eto mewn perthynas ag ieuainc yr Eglwys. Yr amgylchiad oedd cyfarfod neillduol i groesawu y newydd ddyfodiaid i'r Eglwys. Yr oedd yr awenau yn nwylaw'r gweinidog, a than ei arweiniad ef cafwyd cyfarfod hwyliog ac adeiladol. Datganwyd gan Miss Grace Joel, Miss Cassie Davies, a Miss Annie Benjamin, Mr. Morgan Jones, Mr. Tudor Evans, a Mr. Ben Davies, a chyfeiliwyd gan Miss J. Lucretia Jones. Cafwyd hefyd nifer o anerchiadau croesaw- gar i'r newydd ddyfodiaid gan nifer o ber- sonau perthynol i'r Eglwys. Yn ychwanegol, yn ol caredigrwydd arferol y teulu, arlwy- wyd y byrddau gan Miss Lizzie Rees, Stepney. Teimlwyd fod swyn cartref yn holl weithrediadau y cyfarfod. DEWI SANT, PADDINGTON.-Y Gymdeithas Leiiydtiol.-Nos Fawrth, Cliwefror 19eg, yn y neuadd Eglwysig, o flaen aelodau y Gym- deithas hon, traddodwyd darlith gan y Parch. W. Richards, caplan, ar yr Eglwys BIwyfol "-oddiallan ac oddifewn. Cynyg- iwyd pleidlais o ddiolchgarwch iddo gan Mr. James Williams (Gwyddfryn), ac eiliwyd gan Mr. William Rees (Llew Caron). NosSul, Chwefror 24.ain.—Pregethwyd yn Eglwys Dewi Sant, gan y Parch. L. Roderick, tra y gwasanaethai y Parch. W. Richards, yn Camberwell. Byddai newid pulpudau, fel yma, weithiau, yn sicr o brofi yn fendithiol i fugeiliaid a phraidd. Eisteddfod Notting- hill Gate.-Nos Wener diweddaf, cipiodd Miss Maggie Pierce, o'r Eglwys uchod, y llawryf am unawd contralto, allan o tuag ugain o gystadleuwyr, yn yr Eisteddfod Seisnig hon. Llwyddiant iddi eto, yn y dyfodol. CYFARFOD MISOL LLUNDAIN.—Cynhaliwyd y Cafarfod Misol yng nghapel Charing Cross Road, nos Fercher, Chwefror 27ain, dan lywyddiaeth y Parch. P. Hughes Griffith. Ar ol darllen a chadarnhau'r cofnodion dar- llenodd yr ysgrifennydd lythyr oddiwrth y Parch. J. Thickens, Aberaeron, yn hysbysu y bydd yn dechreu ar ei waith fel gweinidog yn Willesden Green, yr ail Sal ym Mai. Rhoddwyd adroddiad y cenhadon fu yn Willesden Green yn cynorthwyo yr Eglwys i ddewis swyddogion—enwau'r rhai sydd eisoes wedi eu cyhoeddi yn y KELT—a chadarnhawyd ef. Penodwyd y Parch. F. Knoyle, B.A., Mri. W. Prytherch Williams, a'r J. Thomas, Warwick Road, i fyned yno i'w derbyn nos Fawrth. Derbyniwyd adroddiad y cenhadon fu yn Ealing yn sefydlu yr Eglwys. Ymunodd 37 o aelodau a'r Eglwys nos Sul, Chwefror 17eg. Penod- wyd pwyllgor i ystyried y cwestiwn o sefydlu Cartref Cymreig, y pwyllgor i'w wneud i fyny o'r gweinidogion, ynghydag un cyn- rychiolydd o bob Eglwys, y Parch. P. Hughes Griffith yn gynullydd. Caniatawyd cais Eglwys Jewin yn gofyn am ragor o swydd- ogion. Enwyd y Mri. W. Prytherch Wil- liams, W. Evans, Wilton Square, John Burrell, Willesden Green, ac 0. Morgan Owen i fyned yno nos Sul, Mawrth lOed, ar ran y C.M. i gynorthwyo yr Eglwys yn yr etholiad. Derbyniwyd a chadarnhawyd adroddiadau y pwyllgor arianol a phwyllgor cymanfa'r Pasg. Penodwyd y trysorydd, Mr. 0. Morgan Owen, fel cyfarwydd- wr sirol y Genhadaeth Dramor. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a Mrs. D. Lloyd-George ar farwolaeth ei mham. Pen- derfynwyd cynnal y Cyfarfod Misol nesaf wythnos yng nghynt, sef Mawrth yr 20fedr yn Jewin. Gohiriwyd ystyriaeth o adroddiad Pwyllgor yr Achosion Newyddion hyd y Cyfarfod Misol nesaf. Rhoddodd y Parch.. R. 0. Williams rybudd o gynygiad ynglyn, a Chasgliad yr Achosion Newyddion. Ter- fynwyd trwy weddi gan y Parch. J. E. Davies, M.A. Yn ddilynolcynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus- dan arweiniad y Parchn. P. H. Griffiths ac R. 0. Williams, a chymerwyd rhan yn y cyfarfod gan y Parch. J. E. Davies, M.A. Mr. R. Vaughan Thomas, ac ereill. Y mater oedd Dawn Crist."

Advertising

[No title]