Hide Articles List

11 articles on this Page

Barddoniaeth. .

Advertising

Colofn y Gyrriry.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Colofn y Gyrriry. I [DAN OLYRIIETM T. D. ISAAC. 1 RHEOLAU UNDEB CLOWYR DEHEUDIR CYMRU. Wedi eu Cyfieithu i'r Cymraeg. (Parhad). ARCHWILWYR. 31 Bydd i ddau Archwiliwr gael eu cynyg gan y Cyfrinfaoedd a'u hethol gan y Cyfarfod Misol, un o ba rai a etholir bob chwech mis, ac i wasanaethu am ddeuddeg mis. By del iddynt archwilio yr holl lyfrau dangosiadau, llyfrau yr ariandy, ysgrifau, a chyfrifon ereill a ddefnyddir gan y dosbarth,unwaith bob chwech mis, ac yn amlach os gofynir iddynt. Bydd i'r cvfryw archwiliadau i osod allan nifer yr aelodau a dalant ac a berthynant i'r Dosbartli, yn nghyda'r holl dderbyniadau a'r treuliau mewn mantol-len yn dangos sefyllfa y Dosbarth am bob bhvyddyn yn terfynu Rhag- fvr 31ain. Bydd i'r Pwyllgor Gweithredol gael gallu i alw i mewn y llyfrau a gorchymyn eu harchwilio unrhyw amser yn ystod y fhvydd, yn, ond ni cha yr archwiliad un amser fod yn ddiweddarach na'r ail wytluios yn mhob haner- blwyddyn. Bydd iddynt gael eu talu yr un swm o gyflog a'r Cynrychiolwyr i'r Cyfarfod- ydd Dosbarthol. AEEoTTAU ALLAN 0 HAWL. 52.—Os bydd i unrhyw swyddog neu aelod i 0 ollwng ei hunan allan o liawl yn "ol Rheol y 4ydd, bydd iddo duarfod cymeryd unrhyw ran yn ngwaith yr Undeb. CYFHANTADAU I DRYSORFEYDD Y DOSBARTH. 33.Bydd i' Drysorydd pob Cyfrinfa bob pedair wythnos drosglwyddo i Drysorydd y Dosbarth y swm o 10 ceiniog am bob aelod yn cyfranu yn ol Rheol y 4ydu. allan o ba swm bydd yn rhaid anfon chwech cheiniog i Dry- scrfa Ganolog yr Undeb, y 4 ceiniog yr aelod gv.eddifl i ffuriio Trysorfa y Dcsbarth, allan o ba un y cynorthwyir yn arianol 5 y cant o aelodau y Dosbarth mewn achosion o anneall- dv riaeth cyfrerthlon, yn unol a Rheolau y 7fed a'r 8fed, a thalu treuliau y llywodmethiad, cvfiogau y swyddogion a'r pwyllgor, Cedwir dwy geiniog yn y Gyfrinfa er dwyn treuliau y Gyfrinfa, megys' ardreth yr ystafell, llyfrau cyflogau swyddcgion, treuliau y pwyllgor, tal y cynrychiolwyr i Gyfarfodydd Misol y Dos- barth, ac i Gynhadleddau Cyffredinol yr Un- deb. LLYWODRIAETHIAD GYFFREDINOL CYFRINFAOEDD LLEOL. CYFANSODDIAD. 34.-C,fansaddir y Cyfrinfaoedd o nifer anghyfyngedig o weithwyr a gyflogir yn Nglo- feycId Deheudir Cymru, a gyfranant tin swllt yn fisol i'r Gyfrinfa ac a gydymfifurfianfc a'r Rheolau blaenorol. ETHOLIAD SWYDDOGION. 35.-Etholir Llywydd, Ysgrifenvdd, a Thry- sorydd pob Cyfrinfa gan fwyafrif yr aelodau a fyddant yn bresenfil mewn Cyfarfod Cyffredinol wedi ei alw i'r pwrpas, a gwasanaethant am ddeuddeg mis oddieithr i fwyafrif o aelodau y Gyfrinfa yn brcsenol mewn Cyfarfod Cyffred- inol wedi ei alw i'r pwrpas i ystyried y priod- oldeb, neu i'r' gwrthwyneb, o symud yr oil neu un o honynt, farnu yn wahanol. Gall y Cyf- rinfaoedd, os bydd galwad am hyny, hefyd beiiodi I«-Lywydd ac Ysgriforiydd Cyrorth, wyol, yn ol yr un drefn 36.-Bydd i'r Llywydd wylio yn fanwl fudd- iant y Gyfrinfa ac arolygu yr holl waith perth- ynol iddi; Ilyii-yddu yn yr holl gyfarfodydd, a gweled fod yr holl achosion yn cael eu trafod yn unol a'r Rheolau. Bydd iddo gael gallu i alw cyfarfodydd o'r Gyfrinfa trwy gymerad- wyaeth yr Ysgrifcnydd; ac unrhyw Lywydd yn esgeuluso cyflawnu ei ddyledswyddau bydd 711 agored i gael ei ddiswyddo os barna ei Gyf- rinfa hyny yn ddoeth. YR YSGRIFENYDD. 37.—Dyledswyddau yr Ysgrifenydd fydd cadw cyfrif cywir o'r holl gyfraniadau a'r ar- ddodiadau a delir gan yr aelodau, a phob arian a ddyt-hwelir i Drysorfeydd y Dosbarth,cyfrif o ba un a anfonir ganddo i Ysgrifenydd y Dos- barth ar yr un amser. Bydd iddo fynycbu holl gyfarfodydd y Gyfrinfa a'r Pwyllgor, a chymeryd cofnodicn o'r cvfryw, eymeryd gofal o'r holl lyfrau, ysgrifau, a goliebiaethau pertli- ynol i'r Gyfrinfa. Bydd iddo ga,dw y llyfrau mewn trefn briodol. ac yn barod i'w harchwilio unrhyw amser y gall y Pwyllgor neu y Gyfrir., fa vstyried yn angrnrheidiol. Bydd iddo anfon i Y sgrifenydd y Do&barth, a chyflenwi pob aelod o'r Gyfrinfa a mantol-len flynyddol, yn terfynu ar y 31ain o Ragfyr yn mhob. blwydd- yn, yn dangos rhif yr aelodau mewn hawl ac allan o bawl, a chyfanswm yr arian dalwyd ganddynt er amddifTyn Llafur. Bydd iddo rmfoll dychweliad misol i Ysgrifenydd y Dos- barth, o'r holl aelodau mown haw! o fewn 14-eg o ddyddiau i alwad y Dosbarth. Y TRYSORYDD. 3S —Bydd i Drysorydd pob Cyfrinfa leol gael ei ethol lieu ei ail-ethol bob deuddeg mis, a bydd iddo dderbyn a thalu pob arian perth- ynol i'r Gyfrinfa. Bydd iddo weled fod dang- osiadau priodol am bob taliadau yn cael eu dychwelyd i'r Pwyllgor a'u cadw yn meddiant y Gyfrinfa; bydd iddo fynychu yr lioll gyfar- fedydd, atcb pob cwestiynau mewn perthynas i 'faterion arianol pan ofynir iddo gan yr aelodau yn Nghyfarfodvdd y Pwyllgor neu y Gyfrinfa. Bydd yn rhaid iddo drosglwyddo yn rheolaidd ofynion y Dosbarth i'r Trysorydd trwy Ysgrifenydd y Dosbarth yn fisol, ac ?ii fydd i unrhyw aelod gael ei benodi i ddal y swydd o Drysorydd i unrhyw Gyfrinfa leol, yr hwn fydd yn analluog i gadw ei gyfrifon ei hun. Bydd yn rhaid iddo hefyd fod wedi bod yn aelod o'r Undeb am cliweGh mis yn olynol oddieithr mewn achos o Gyfrinfa new- ydd 3S—Bydd i Drysorydd pob Cyfrinfa leol, ar ei etholiad, arwvddo cytundeb wedi ei stampio am gyfiawniad ffyddlawn o'i ddyled- swyddau, ffurf yr hon a gyflenwir gan yr Ysg- rifenydd Cyffredinol, swm yr ymrwymiad i gael ei benderfynu gan Ysgrifenydd y Dos- barth yn gysylltiedig ag aelodau y Gyfrinfa; y Llywydd a'r Ysgrifenydd i ymrwymo i gosbi y cyfryw Drysorydd mewn achos o droseddiad, nev gamgyflead o'r trysorfeydd perthynol i'r Undeb a yrrJddiriedir iddo. Bydd rhaid i'r Gyfrinfa dalu y 2s 6c. am y stamp. PWYLLGOR CYFRINFAOEDD LLEOL. 40.—Bydd i'r holl Gyfrinfaoedd lleol gael eu Hywodraethu gan bwyll^cr i'w hethol a'u talu yr. ol gofynion y Gyfrinfa. ARCHWILWYR CYFRINFAOEDD LLEOL. 41.—Ar ddiwedd pob haner blwyddyn dewisir aav archwiliwr cyinhwys i archwilio y cyfrif- on, ac arwyddnodi yr holl lyfrau a'r mantol- lenau, yn nodi y mcùJ y cawsant y cyfryw lyfrau; ac os arwyddnoda yr archwilwyr rhyw lyfrau pan na fyddant yn foddhaol bydd iddynt florffetio eu cyflog am bob rhyw drosedd o'r fath, ac hvsby^ir hyny i Bwyllgor Gweithredol y Dosbarth, pa rai a ymddvgant tuag atynt fel y barnant yn addas. TAL SWYDDOGION Y CYFRINFAOEDD. 42.-Telir Ysgrifenyddion, Trysoryddion, ac Archwilwyr LleoPfel y penderfynir o bryd i bryd gan y Cyfrinfaoedd. CYNRYCHIOLWYR CYFARFODYDD Y DOSBARTH. 43.—Etholir cynrychiolwyr i gyfarfodydd misol y Dosbarth, gan fwyafrif o'r aelodau yn bresenol yn Nghyfarfodydd Chwarterol y Gyf- rinfa, a gwasanaethant am dri mis. Pleid- leisir yn Nghyfarfodydd y Dosbarth yn unol a Rheol yr 16eg.

MARWOLAETH MRS HANNAH HUGHES,…

------__---------VESTRI EBENEZER,…

Ferndale Industrial Co-Operative…

Advertising

PROPERTY SALES.

Hearts of Oak Dinner at Abercynon.…

Maypole Dairy Company5 Limited.

Advertising