Hide Articles List

9 articles on this Page

N.S.P.C.C. Pontypridd Branch.…

Mid-Glamorgan District Indopendsnt…

Refuge Assurance Company.

- Colofn y Cyrnry. ....

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Colofn y Cyrnry. [DAN OI/VOIAKTH T. D. ISAAC.! HEOLU UNDER ClOViVR DEHEUDER CYMRU. Wedi eu Oyfieithu i'r Cymraeg. (Parhad). OLDDYLEDION DOSBARTHOL. 20.-Pan y digwydd i unrhyw ddosbarth esgeuluso talu dau daliad misol i'r drysorfa oarolc°- bvdd i'r ysgrifenydd anfon cais neill- duol am y ddyled, yr hon fydd raid ei thalu o fewn 14 o ddyddiau. Unrhyw ddosbarth na chydymffurfia a offrffetia ei fudd yn yr Undeb. RIIEOLAU DOSBARTHOL. CYFANSODDIAD DOSBARTHIADAU. 21.-Bydd i bob dosbarth wedi ei gyfansoddi yn briodol gynal cyfarfodydd mtsol yn gyn- wysedig o un cynrychiolydd wedi ei ethol yn rlieolaidd gan bob eyfrinfa. Bydd i'r cyn- rychiolwyr dderbyn y cyfryw symiau o gy- flogau, a threuliau ag a bennodir o bryd i bryd gan fwyafrif yr aclodau pertbynol i'w gwahanol gyfrinfaoedd. SWYDDOGAETR Y CYFARFODYDD MISOL. 22.-Dyledswvcld y cynrycliiolwyr i yn y cyfarfodydd T,1iwl fydd ystyried pob achosion a gyfiwynir iddynt gan y evfrinfaoedd. 23—Bydd yn rhaid i bob eyfrinfa a eiiweny- oha anfon pendcrfyniadau i'w dadleu gan y cyfarfodydd misol anion y cyfryw i vsgni- envud y dosbarth bythefnos cyn cynaliad y cvfryw gyfarfod misol, mewn trefn i'w gosod ar drcfn-len gwaitib y cyfarfcd. PWYLLGOR DOSBARTHOL. 21—Bydd Pwyllgor Dosbarthol llywodr. aethol bob aniser mewn bodolaeth, yr hwn (L gyfenwir yn Bwyllgor Gweithredol. yn gyfansoudedig o'r Llywydd, Ysgnfenydd, Try- Eorydd, a'r Goruehwyliwv. yn nghyd a nifer y o aelodau fi-, -lol wedi eu hcthol gan y evfrinfaoedd yn eu eyic'nau, ac i wasanaethu am ddeuddeg mis, un Inner i vinneillduo yn Meheiln, a'r hancr aLl yn Rhagfyr, ehwcch i ffurfio rifer gweithredol. Bydd iddynt gael eu talu y swm o gvflcdtvu ag a berderfynir gan y cyfarfod misol. Bydd bawl gan Bwyllgor y Dosbarth neu y Cynghor i bennodi arehwilwyr neillduol i arehwilio holl lyfrau y evfrinfaoedd a'r dosbartli pan y barnoiit hyny yn angenrlieidiol. LLYWYDD Y DOSBARTH. 25.-Bydd i Llywydd y Dosbarth gael ei gynyg a'i ethol neu ei ail-ethol gan y cyfrin. faoedd yn eu cylchdro bob 12 mis. 26.—Ei ddyiedswydd fydd llywyddu yn yr holl gyfarfodydd inisoi a chyfarfodydd y Pwyllgor Gweithredol, a bydd iddo weled fod holl waith y dosbarth yn cael ei ddwyn yn mlaen yn y modd priodol ac yn unol a'r rheolau. Bydd yn rhaid iddo arwyddo pob ysgrifau, a gweled fod cyflawn drefn yn bodoli yn y cyfarfodydd misol a eliyfarfodydd y Pwyllgor Gweithredol. Bydd iddo weled hefyd fod pob ccfnodion a gymeradwyir ac a gadarnheir gan y cyfarfodydd misol a'r Pwyll- g-or Gweithredol yn cael eu cario allan yn briodol, nor bell a-g y bydd yn rhesymol yinarferol. Ni chaniatteir iddo bleidleisio ar unrhyw gwestiwn oddieithr pan fydd y pleid- leisiau yn gyfartal. pryd y caniatteir iddo roddi 0i blcidlais derfynol. YSGRIFENYDD Y DOSBARTH. • 27.—Bydd i Ysgrifenydd y Dosbarth gael ei gynyg a'i ethol gun fwyafrif yr aelodau drwy yr holl ddosbarth, a bydd iddo wasan- aethu am ddeuddeg mis, oddieithr i'r Pwyll- gc Gweithredol neu y Cyfariod misol bender- fynr. yn waiianol. Ei ddyiedswydd fydd gwneyd dychweliadau blynyddol a'u tros- glwyddo i'r Ysgrifenydd Cyfifrcdinol. Bydd iddo gadw cyfrif cyv.ir o bob arian a. (iderbynir ac a drcuiir, a gwneuthur mantol-len o'r holl gyfrifon. Bydd iddo fvnychu yr o'f holl gyfrifon. Bydd iddo fYEychu yr lioll gyfarfodydd, a chymcryd cofnodion o'r unrhyw. Bydd iddo dalu sylw manwl i bob gohebiaeth, a gwylio buddianau yr Undeb, a gv.-neyd pob peth yn ei allu i hyrwyddo sefyllfa a rhagolygon yr aelodau yn gyffredinol. 28.-Bydd iddo fod o dan rcolaeth y Cyfar- fod Misol, a rhaid iddo ufyddhau i'w cyfarwydd- iadau yn ystod yr amser y bydd yn eu gwasan- acth. Bydd iddo roddi tri mis o rybudd, a derbyn yr un peth cyn gadael gwasanaeth y dosbarth, oddieithr mewn achos o gamym- ddygiad o'i eiddo ei hun, neu ci gael yn euog o dwyll, pryd y diswyddir ef ar unwaith, a bytld iddo roddi i fyny bob cofnodion perthynol i' dosbarth. Bydd iddo ddcrbyn y cyfryw gyflog ag a benderfynir gan fwyafrif yr aelodau yn y dosbarth. TRYSORYDD Y DOSBARTH. 23.—Bydd i Drysorydd y Dosbarth gael ci gynyg a'i ethol gan fwyafrif yr aelodau yn y dosbarth, a bydd iddo wasanaethu am ddeu- ddeg mis, oddiethr i Bwyllgor y Dosbarth i benderfynu yn wahunol. Bydd yn rhaid iddo fod yn bert-cn cymhwys ac yn ailuog i gu-dw ei gyfrifon ci hun. Bydd iddo dderbyn am ei wasanaeih y cyfryw dal ag a beiiderfynir gan Bwyllgor y Dosbaith a'r ddiwedd Mehcfin a Rhagfyr yn mhob blwyddyn. Tli ddyled- swydd fydd derbyn a tlialu pob arian ar ran y idosburt-li, yn ol cyfarwyddid y Pwyllgor Gweitha-exlol, ar dderbyniad archeb wedi ei 'harwyddo gan y LlywyJd a'r Ysgrifenydd. Bydd iddo ateb pob gcfyniada.u mewn perth- ynas a matcrion arianol yn y cyfarfod misol liaii ofynir iddo gan gynyrchiolydd wedi ei cihol yn rheolaidd. Bydd iddo gael ei dalu am fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor yn ol yr un gyfiog a chluddal y iheiffovdd ag a delir i'r cvnyrchiolwyr, ac ni chaniateir iddo absenoli ei hun oddiwrth ei ddyiedswydd heb yn gyntat rhoddi rhybudd i'r Pwyllgor, pa. rai a benoda gynortliwywr o'u dewisiad cu hunain i weith- redu yn ei absenoldeb. Ni fydd i'r Trysorydd a'r un cyfrif gael caniutnd ddewis ci gy- nortliwywr ei hun heb ganiatad oddiwrth y Pwyllgor. Ni chaniatteir iddo gadw mwy o arian mewn Haw na'r hyn n, bennodir gan y Cyfarfod Misol. a byJd iddo ddarparu dau feichniydd. Bydd iddo o-od o fhcn yr Arch- •svylwyr yn yr archwiitiadau Jianer-blynyddol neu neillduol y swm o arian mewn llaw, a bydd iddo ar ei ymddiswyddiad gy/hvyno i'w olyn- ydd ncu i'r Pwyllgor bob arian. y7ndda;igos- iadau, a phob cicIdo arall ji'n'thynol i'r dos- bartli a ddichon fod yn ei feudiant. GORU CHWYLW YR. 30.—Bydd i'r Goruchwyhvyr gael eu hcthol gah fwyafrif yr aelodau ir.cvn It awl yn y dosbarth wedi ei gael allan drwy y tugel. Dyledswydd y Gorucliwylwyr fydd mvnychu yr holl drengholiadau mewn :ichcs'on o ddam. weiniau angeuol, pan orehymvnir iddo gan < Ysgrifenydd y Dosbirth neu Ysgrifenydd y Gyfrinfa yn mha un yr oedd yr ymadawedig y-> aelod. Bydd iddo ymweled a'r cyfrinfaoedd a rhoddi cyfarwvddiadau ac anerchiadau ar ncb<\«;on cyflcus. ca.«"'u pob gwybodaeth angen- rheidiol mewn a.-hocion o annghydwelediad a elieisio terfynu y c');v rnewn modd bodd- haol, a llafurjj) i vchwanegu buddianau yr Undeb yn gyffredinol. Bydd iddo gael gallu mewn cysylltiad a Llywydd ac Ysgrifenydd y doslxirth i alw cyfarfodydd neillduol o Bwyllgor y dosparth. Bydd i'w gyflog gael ei phenodi gan fwyafrif o'r cynrychwylwyr yn Nghyfarfod Misol y dosparth. a bydd dan eu rheolaeth yn ystod yr amser y bydd yn eu gwasanaeth. Bydd iddo roddi tri mis o rybudd a. derbyn yr un rhybudd cyn gadael gwasanaeth yr Undeb. Os cyfyd unrhyw fatter pwysig mewn perthynas a'r goruchwyliwr bydd i'r cyfryw gael ci gyflwyno i'r Cyfrin- faoedd, a bydd i fwyafrif aelodau y Cyfrin- faoedd benderfynu y matter trwy bleidlais rifyddol yn nghyfarfod y dosparth.

Barddoniaetl]. ---

Advertising

DEIGRTN.

PENILLION.

Advertising