Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

ELIM, MYNYDD-CYNFFIG. Cynaliodd yr eg- lwys hon ei chyfarfod blynyddol ar y Sui a'r Linn, Mehefin 28ain a'r 29ain. Gwasanaethwyd gan y Parchn Bowen, Maesteg; J. P. Williams, Llanelli; a John Thomas, Bryn, hen weinidog y lie bwn. Cafwyd hin ddymunol, cynullia. iau lluosog, casgliadau da, pre^eth- au nertbol, ac arwyddion amlwg fod rsbryd Duw yn Cydfyned a'r weiniaoLaeth.-Tiged Oenffig. CERYGYDRUIOION. Nos Wener, Mehefin y 26ain, bu y Oymraes o Ganaau yn y lie hwn yn tra- ddodi ei darlith odidog nr Morocco." Ni raid canmol y diarlith, oblegid mai cofio pwy oedd yn ei thraddodi yn profi ar unwaith ei bod yn werth ei gwraridaw. Daeth cynudeidfa fawr yn nghyd nes gorlenwi y capel. Llywyddwyd y cyfarfod yn ardderchos; gan Mr J Roberts, CIustybiaidd, a chafwyd anerchiadau buddiol ganddo, ac ar y diwedd anerchwyd y cyfarfod gan y Parchn B. G. Newton, ac H. R. Cadwaladr. Aeth pawb adref yn llawen, ac ni chlywais neb yn dyweyd nad oeddynt wedi cael llawn gwerth eu harian.-Der- Wyddun. C A DL K-Oyfarfod Blynyddol.-Cynaliorl" eglwys Bethlehem ei huchel-wyl flynyddol y Sul a'r Llun, Mehefin 28ain a'r 29ain. Y gwahoddedigion eleni oeddynt Parchn Dr Thomas, Liverpool Jones, B.A., Abertawv a Towyn Jones, Cwmaman. Fel y twyr Jin darll.enwyr Ymylon y Ffordd," crybwyllwyd gan Dr Thomas nad allai ef ddal i fyny ei gyhoed liadau, yr hyn oedd yn orchwyl trwm iawn, ond ar yr unfed-awr- ardde? anfonwyd am yr hybarch dad o Siloab, Llan- elli, y Parch Thomas Davies, i lanw y hwlch, yr byn a wnaeth gyda'r boddhad mwyaf. A'r Sabboth oedd hi "-rhoddwyd achos yr Hybarch Ddoctor ger bron y ffynnlleidla, ac ar gynvgiad y Parch T. Davies, ac eil. lad W. Evans, ysgrifenydd, pasiwyd penderfyniad i'r perwyl yma —" Ein bod fel eglwys a chynulleidfa yn y wiodd llwyraf yn cydymdeimlo a Dr Thomas yn ei wael- edd presenol, ac yn gobeithio yr adterir ef yn fuan i'w gyr,efinol iechyd." Cawsom gyfarfodydd bendigedig, a phawb yn mwynhau hyfryd wleddoedd Seion," pre etbau grymns a dylanwado], cynulleidfaoedd mawr- ion, ac hin ffafriol. Casglwyd yn ystod y cyfarfodydd dros J680. Cynaliwyd Cyfarfod Chwarterol Ysgol Sabbothol Cadle y Sabboth canlynol y 5ed cyfisol. Yn y hwyr rhoddwyd adroddiad campus o Tranoeth i'r Carchariad," seiliedig ar Actau xvi., gan Tiberog, Tre- cynon. Cynulleidfa fawr iawn, a theitrlai pawb oedd yn bresenol eu bod wedi cael eu digoni yn adroddiad y gyfeillach hyfryd hon. O'n calon llongyfarchwn y brodvr a'r chwiorydd am eu bod wedi cymeryd mewn Haw ddarn mor bwysig a chynwysfawr. Na laeswch ddwylaw, a gobeithiwn y cawn glywed rhywbeth cyffelyb rhyw adeg eto. Cafodd pawb eu boddioni yn fawr yn yr adroddwyr. Melus, moes eco.-Multum in Parvo. SARDIS, MALDWYN. Mebefin 16eg a'r 17eg cynaliodd yr eglwys uchod ei chyfarfod blynyddoi, pryd y gweinyddwyd gan y Parchn D. Roberts, Wrexliain D. M. Jenkins, Liverpool; a T. J. Rees, Carno. Yr Oedd y cynulliadau yn hynod o luosog. Cynaliwyd pedfaon y prydnawn a'r hwyr y dydd olaf yn yr awyr 3Rored. Yr oedd y gweision yn eu hwylian goreu a'r ¡ Weinidogaeth yn ymddangos yn cario dylanwad mawr. Parhaed ei effeithian yn hir yw ein gweddi. BRYNCETHIN.—Cynaliwyd cyfarfod blynyddoi y lIe wchod dydd nl diweddaf, pryd y gweinyddwyd gan y Parchn D. G. Rees, Bglwysnewydd; a J. Davies, Cwmparc. Cafwyd cynulleidfaoedd llnoso?, casgJiadan Uwb na'n d ysgwyJ ia i, a phregethau rhagorol, yn ym- ddahgos yn cael dylanwad ar y gwrandawyr. Gobeithio y gwelir ffrwyth lawer yn canlyn.-Goltebydd, BRYNS 'ION, TONMAWR—Cynaliwyd cyfarfod lYnYddol y lie hwn, y Sabboth a'r Llun, Gorphenaf y 5ed a'cCed. Y pre^ethwyr eleni oeddynt y Parchn D. Davies, Glyn-nedd D. Prosser, Maestea- a J. Edwards, Soar, Castellnedd. Cawsom brejethau Derrhol a dylanwadol. Sylweddolwyd i ni yr addewid Werthfawr." Byddaf fel gwlith i Israel." GLANDWR, A BERT AW Y.—Cynaliodd yr eglwys Uchod ei chyfarfod pregethu y Sabboth a nos Lun, gorphenaf 5ed a'r 6 «d, pryd y gweinyddwyd gan y *Vchn .J. Thomas, Merthyr; J. Thomas (B.), Caer- W. Emlyn Jones, Treforris a D. Jones, B.A Abertawy. Cafwy 1 oedfaon dvmunol yn mhob ystyr. Tcaddododd Mr Thomas, Merfchyr, hefyd araeth ddir ^estol ragorol y nos Sadwrn blaenorol yn yr un lie. ^yda bendith y Arglwvdd y mae effeithiau daionus yn sicro ddilyn.—Qohebydd Achlysurol. STOCKTON-ON-TEES. — Cynaliwyd cyfarfodydd ^'ynyddol yr Annibynwyr Cyinreig yn y lie ncho^, ar y a'r Linn, Mehefin 28ain a'r 29ain. Gweinyddwyd pF yr achlysur gan y Parch R. P. Jones (Walis Puw), Peneader. Cawsom gyfarfodydd a chynulleidfaoedd ardderchog. Yr oedd y weinidogaeth a. myn'd a thystiolaeth yr hen bobl ydoedd na ddarfu Wdynt fwynhau gwell cyfarfodydd vn eu hoes. Casgl- yn ystod y cyfarfodydd X-23, a hyny heb ofyn Gbiriiocr ne{j yn yj, eghvyg nac allan o'r eglwys, rhagor na^ hysbysu y byddai i'r brodyr i ddyfod oddi- aioaylch i dderbyn ewyllys da y gynulleidfa. Er fod Cat»oedd la wer allan o waith yn bresenol yn y HP, a ,?asnach y» hynod farwaidd heb obaith adfywiad, a lawer o ae'od >u yr ejlwys mewn amsylchiadau isel, eb neb yn ein plith nwchlaw gefyilfa gweithiwr, gwelir °d y casgliad uchod yn un go lew. Mae yn dda genym Qyweyd fod yr a hos crelyddol gyda'r Annibynwyr ymrei? yn Stockton yn dra llewyrchus, ni fa erioed Well. Qddiar pan y mae Mr Evans ein gweinidog prepenoJ yn y He mae yr achos wedi cymeryd gwedd newydd hollol er Kwell. Mae y gynulleidfa wedi cya- ydrlu, yr Ysgol Sul yn a-os a dyblu, llawer o ychwan- egiadau newyddion at yr eglwys, yn oynwys plant, pobl ieuainc, canol oed, a hen bob 1, a dychweliad amryw o hen wrthgilwyr. Y ra ie uaoliaeth a chydweithrediad yr ealwys yn berSaith. LVlewu haelioni crefyddol, a chymeryd i ystyriaeth amgylchiadau tymborol yr ael- od-iu, nid ydym yn Itwyboi am nemawr ealwys a ddeil ei chymbaru a hi. Mewn mynychiad a flyddlondeb gyda chyfarfodydd yr wythrios a'r Sabboth, mae yr eglwys ynl rhagorol, ac yr yd ym yn credu fod hyn gan mwyaf i'w briodoli i weith jar a/eh ein parchus weinidOff. Y mae Mr Evans yn gaeithio mewn amser ac allan o amser gyda yr holl symndiadau, ac yn bre- senol yn holl gynullildau yr eglwys. Am 10 30 borea Sabboth bydd yn pregethu. Am 2 yn vr Ysgol Sul, pan y bvdd yn arvvain y Dosbarth Beib'aidd, -ic yn esbonio y Wers Sabbothol. Am 6, yn preaethu, ac ar ol y breg-eth bydd Mr Evans yn galw holl blant yr eglwys yn mlaen i adrodd adnodau, a'r gweinidog yn eu holi, &3. Nos Lun, cwrdd gweddi. Dydd Mawrth, am 2 30, cwrdd y gwraaedd. Amclll y cyfarfod hwn ydyw gwneyd ymholiad i amgylchiadau tymhorol teulnoedd yr eglwys a'r gynulleidfa, ac i estyn cymhorth iddyj,t mewn rhyw dduil. Nos Fawrth, cwrdd gweddi o gylch y tai. Nos Fercher, bydd Mr Evans yn nghyfartod y Band of Hops, ac yn dys:u iddynt y Tonic Sol-fa, a gwersi Beiblaidd. Nos Iau, cyfeillach grefyddol, pan y bydd pob aelod yn adrold adnod neu ychwaneg o'r Ys/rythyr, a cbyfoiilach dda yn canlyn. Nos Sadwrn, cyfarfod Beiblaidd y dynion ieuainc. Bydd Mr Evans eto yn arwain hwn. Yn ystod y gauaf diweddaf cymerodd y dosbarth yr Epistol at y Rhufeiniaid i'w esbonio. Bob mis bydd papyr yn cael ei ddarllen gan un o'r aelodau ar ryw bwnc dyddo^olA Ar oldarlleniad y Papyr bydd rhyddvmddyd^n yn cymeryd lie arno. Hefyd, dylasem nodi fod y Saesoneg yn cynyddu yn gyflym iawn yn yr eglwys. Bydd Mr Evans yn rhoddi pregeth Saesonerbob yn ail nos Sol.-Eidclit. TABERNACL, ABE RAFON.— Cynaliodd yr e jlwys uchod ei chyfarfodydd blynyddol eleni ar y 5ed a'r 6sd o Orphenaf. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Parchn J. Towyn Jones, Cwinaman L. Jones, Ty'ny- coed J. Alun Hoberts, B.D., Caerdydd; a D. Lloyd Jenkins, Chichester. Daeth y gwyr oryfiou hyn i'r lie yn ysbryd a nerth Elias. Wrth feddwl am y casjjliadau da, yr hin hyfryd, a'r pregethau effeithiol gafwyd, tueddir ni i feddwl am eiriau yr apostol Paul, Canys pob peth sydd eiddoch chwi, pa un bynag- ai Paul, ai A polos, ai Cephis, ai y byd," &c. Hyderaf fod eneidiau lawer wedi dyfod yn eiddo Crist fel cynyrch y cyfarfod- ydd hvr).-Afaii,

Family Notices