Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BVMUO rsr PESWOB; GYDAG TJIT OOGKT. DAVIES' FRUIT COUGH BALSAM "VTI fethodd hwn erioed a rhoddi gwellhad buan a pharhaol oddiwrth holl anhwylderau y Frest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef -i-> Peswch, Anhawsder i Anadlu, y Pas, Crugni, Colli y Llais, Anwydwyst, Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl, &c. Archwaetha y Balsam yn hyfryd a dymunoi. Gweithreda ar Blant yn uniongyrchol. dyogel, a s:cr. Gan fod J. M. D. wedi Uwyddo i ddargaufod cymysgedd gwir werthfawr ac effeithiol tuag at Beswch, Anwyd, Influenza, Asthma, Bronchitis, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Cnigni, a phob math o enyniad a dolvir y Gwddf, teimla mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd. yn hysby? i'r Cyhoedd y Feddyginiaeth hon, yr liwn a gynwysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth unrhyw un o'r <loluriau a grybwyllwyd ncbod. Effeithia yn foddhaus a dymunoi. ar y pilenau dolurus, a symuda yn gyflym Anhawsder i Anadlu trwy hyrwyddo peswch-boeriad esmwyth, gan roddi felly lawar o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r Barfodedigaeth, a holl anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Frest. Gan fod yr liinsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, nid oes oiid ychydig o bersonau yn gallu dianc rhag anwyd a pheswoh trwm, ac yn ami iawn trwy esgeuluso peawch y oanlyna anhwylderau difrifol, y rhai a ellid eu rhwystro pa buasid ond cymeryd ychydig ddognau o'r Balsam liwa. Davganfydda y rhai sydd yn colli eu cwsg noson ar ol no son oolegid pesychiad dibaid a gyifroirgandeim lad diflis yn Gwddf, yr hwn a gynyrchir gan gasgliad o lysnafedd yn y pibellau gyddfol, fod MYRDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH BALSAM yn feddyginiaeth werthfawr tuag at symud y llysnafedd hwn ymaitii. Lliniara a gwellha hefyd yn gvflym y Ueoedd digroen a achosir gan enyniad. Gall personau o unrhyw oedraa ei gymeryd yn ddyogel, ond iddynt gymeryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob costrel. Mae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant wellhad uniongyrohol trwy gymeryd y Balsam gwir werthfawr hwn. Os bydd i'r Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa afiaehus yr ystumog rieu yr Afu, dylid cymeryd ychydig ddognau o feddyginiaeth ryddhaol esmwyth, megys MYRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, Y l'hai a werthir mewn Blychau Is. lkc. a 2s 9c. T12TSTIOLA.ETHAXJ. MR PA VIES,—Syr,—Nis gallaf mewn ysgrifen roddi eanmoliaeth ddigonol i'cli Fruit Cough Balsam. Bum am amscr maith yn cael fy mliuo gan beswch yn ystod y nos, ganfy ngliadw yn effro Yn ddiweddar,cyinerats eich Balsam, ac y mae wedi eflfeithio arnaf yn y modd mwyaf rhyfeddol, fel y gallaf yn awr fwynhau noswaith dda 0 orphwysdra, a'm peawch poenus wedi ei wellhau. Derbyn- iwel) fy niolcligarch difluant am hyn. T. WILLIAMS, Builder, 2", Frcehold-st., Uplands, Abertawy. YSGOLDY GENEDLAETHOL PARKMILL. Medi God, 1881. ANwYL STR,—Mae yn bleser mawr i mi allu dwyn tystiolaeth o werthfawrodd eich Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy mercli fechan yn dyoddef oddiwrth beswch trwm. rhoddais iddi ddau ddogn o'ch Balsam, a bu hyhy yn foddion i'w lIwyr esmwythau. Mae ty'. ngwraisr lieiyd yn agored iawn i beswch ac anwyd, ond ni fetha cich Fruit Cough Balsam byth a'i llwyr esmwythau. Yr wyf wedi ci ddefnyddio fy hunan ar amryw adegau yn ystod anwyd trwm yn y Frest a choll-iant llais, a derbyniais bob amscr ftidd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei wertnfawrogi gymaint fel na bydd l'y nghartref byth heb botelaid wrth law. Yr ydych at eich rhyddid i gyhocddi hWll os tybiwch yn oreu. Ydwyf, yr eiddoch yn barchus, I Mr J. M. Davies, Chemist, Abortawy. W. ELLIOTT. GURXOS, GOWER ROAD, Medi Heg, 1880. ( MR DAVIES,—Syr,—Mae effaith eieh Fruit Cough Balsam Enwog braidd yn anhygoel. Y dydd arall rhoddais ddog-n ohono i un o fy mhlant pan yn cael ei boni gan beswch blin, a chafodd csmwythad hollo) gan yr un dogn hwnw. AXN DAVIES. POSTMAN, GOWER ROAD, Medi 14eg, 1880. Mix DAVIES,—Syr,—Yr oedd fy ngwraig yn dyoildef oddiwrth Itnwyd trwm a chrvgni. Ar ol ceisio amryw ddarpariaeth.au na wnaethant ddim lies iddi, pwrcasodd gostrelaid o'ch Fruit Cough Balsam. Darfu i'r dogn cyntaf ci rhyddhau yn fawr iawn, a cliyn iddi gymeryd haner y gostrelaid, yr oedd yr anwyd a'r erygni wedi peiffaith wellhau. Rhoddais y gweddill o'r gostrolaitf i gymydog, plentyu yr hwn oedd a pheswch blin, ae ar ol cymeryd un dogn, nid oedd rhagor yn eisieu, gan fod y peswcli wedi dart'od yn hollol Ydwyf, yr ciddoch yn wir, I Mr J. 1\1. Davies. S. A.SHTOX. LLANSAMLET, Mai laf, 1883. SYR,—Mae ynlJlcser mawr genvf gymeradwyo eich Fruit Cough Balsam. Yr wyf yn wastad yn ei gadw yn fy nhy. Credwyf ei fod yn feddyginiaeth deuluaidd dda a dyogcl vn arbenig i blant. Mr Myrddin Davies, Abertawy. ABRAHAM H. THOMAS PAROTOEDIG YN UNIG GAN Y PERCHENOG, J. isKir^JDJDx'Tsr DAVIES, DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFORD S TEE DE T, BEE T A WY. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costve'au Is l|o. a 2s. 9c neu yn uniongyichol oddiwrth y Perchenog am 3c yn ychwaneg. Os na fydd mewn stoc gan unrhyw Fferyllydd, bydd id lo, os gofynir ganddo, anfon am dauo yn ddioed. Gwerthwyr yn Llundain: Newbery & Sons, Sutton & Co., Barclay & Sons, Butler & Crispe, a holl WertUwyr Meddyginiaeih Freintebol. GWELLHBIE MEWN YCHYDIA DDYDDIAU CTRN. BUNIONS, A CHTMALAU CHWYDDEDIG Y BOBIAU. Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob Slasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. 'rwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchyno!, dar- iydda y boen ar unwaith, a dilyria y corn yn fnan ar ei ol. Gofyua Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ac esmwythder yn union- gyrchol. Gellir ?wisgo unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir awr ar ol eymhwyso Plasterau De' ar. Na pherswadier chwi ar un eyfrif i brynu dim arall. Blychau Is. ljc. yr un, a werthir gau y rhan fwyaf o gyffyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. JBYDDARDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &E.— Deiler's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei fod. mewn aehosion a ymddangosent yn anwelladwy,wedigwneyd ihyteddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy new dair noson, symiidir I5yddardod Ysgatn, Atalfcuon yn y Clustiau, a'r sibrydau dido: sydd mor fynych yn dilyn clyw drwg. Gellir dyweyd am Dc^f'i"" Essence ei fod yn sicr o roddig-waredigaeth mewn unrhyw Betes ívddardod heb achosi y niwed lleiaf i beirianwaith tyncr y glust, a nha mor ryfedd bynag, v mae person an wedi bod yn yddaraniflynyddau; wedi clywed seiiiiau ar ol rhoddi prawf teg •ir /filer's Essence. Potcli Is. l £ c., a 2s. 9c. Arwerthganyr holl Syrtvrwyr. "SULPHOLINE LOTION."—Moddion allanol i wella anhwylderau y croen.—Nid oes odid unrhyw dard(liad na bydd iddo ildio i Sulpholine" mown ychydig ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tllhwnt i wellhad. Fe ddiflana plorod, cochni, Uynorod, cen, a gerwinder, megys trwy gy faredd; tra y bydd i hen a pharhaus anhwylderau pcithynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddetydd am flynyddau, pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn llwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a plioenu3 liyn, a phob amser yn cynyrchu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croen. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. 1'oteli 2s. 9c. MEDDYGINIAETTI YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.- Y mae y cymysgedd gwlybyrol hwn, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidd a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau diffyg treuliad, anhwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn e-yffredin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn yT>en, cysgadrwydd, dim chwant bwyd, yn crestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen'ysgafnder,oynhwrt'yn y cylla, a theimlad o iselder. Y mae yn gosod yr ysgyfaint musgrell ar waith, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o lechyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaeth ddyogelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yncael ei wncyd yn unig gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label, "i mae yn bwysig i sylwi ar hyn. Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob Cyflyrydd. ADFERYDD GRWALLT RHADLON. Gwna Lockyev's Sulphur'Hair Restorer dduo gwallt gwyn. ac yn mhen vcliydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr effaith yn rhagori ar yr hyn a gynyrchir gan liwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drutaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw cyntefig. Yn cynyrchu shade berffaith naturiol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio cen, ac i faethu a thyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn'cael ei brisio yn fawr am ei rinweddau symbylawl, glan liaol, ac acaSol ar chwarenan y gwallt,cymer- adwyr Lockyer's Restorer yn awr. Poteli mnwrion, Is. 6c. Ar werth gan holl Gyffyrwyr, Gwalltdryswyr, a i'heraroglwyr Jyn mhobman. 1'. BLAS HYFBYD. — Cracroft s Arecanut Tooth Paste.—Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig anI; ei berarogl, ac yn neillduol dde nyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth 6an yr holl Gyffyrwyr. Potiau Is. a 8s. 6c. yr un. (Mynwcli aeroft's.) "CANYS Y GWAED YW Y BYW YD." GWAEI) GYMYSGEDD BYD ENWOG CIj ARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I'R hwn ni ellir rborirJi cymfradwyaeth rhy nchel am- -L LANHAU a GLOEW 1 y GWAED o bob AHMllUREOl), lacha Hen Glwyfau laelia Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf lacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus lacha Bendduon neu liisgwrn ar y Wyncb lacha Glwyfau Crachlyd lacha Gornwyd Cancraidd lacha Afieehyd y Gwaed a'r Croe Iaeha Chwyddiadau Ch^varenol lacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba achos bynag. Gan fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ae yn cael ei warantu yn rhydd oddiwrth unrhyw betli niweidiol i'r cytansoddiad mwyaf gwanaidd perthyno! i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno cr cael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nliystiolaeth i effeithiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archollion, yr hyn a'm lianalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ac o dan bymtheg o wahanol feddygon. O'r diwcdd cymhellwyd ti i roddi prawf ar eich Gwaed Gymysgcdd. ac ar ol cymeryd tair o phiolau bychalll yr oeddwn yn alluog i fyned at ty ngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw neu ddeg 0 phiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallwch wneyd y def- nydd afynoch o hyn er budd dyoddefwyr ereill.—Y; siddoch yn parchus, jOIIN ^V iuLIAMS." Ar werth mewn phiolau 2s fic yr un, no mewn Cistiau, yn cyn- wys chwe' gwaith cymaint, lis yr un-digon i effeithio gwellhad wys cliwe' gwaith cymaint, lis yr un—digon i effeithio gwellhad hollol yn y mwyal'rif mawr o aehosion hir-sefydlog—gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlytliyrol trwy yr holl Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw gyf- ei.-iad ar dderbyniad 30 neu 1S2 o lythyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." NERTH MAWR I'R CORFF.-Y mae Pepper's Quinine and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a eliyfundrefn y eyhyrau, yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn tuinewyddu yr iechyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- awl, yn cyfoethogi y gwaed, yn awchlymu yr archwaeth, yn tarfu Uosgedd ac iselder, ac yn cadarnhau organau y treuliad. Y mae yn feddyginiaeth neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), diffyg ¡reõ.llia1, clelydon, anhwylderau y fynwes, ac mewn anhwylderau jycfiawi, a gogwyddiadau manwynawl, dkc. Y mae yr holl gorff yn caei ei fywiogi yn ddirlawr dnvy Tonic Pepper, y galluoedd meddyliol yn cael en gloewi, y cytansoddiad yn cael ei nerthu vn fawi-, <. iechyd yn sicr o ddycliwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s. 6c. Ar werti. gan gyffyrwyr yn mhobman. Y mae J. PEPPEH ar y label. Mynwch Tonic Pepper, ;i 20 :T Old Sores and Old Skin Diseases. The seeds of these disorders are effectually expelled by this penetrating Unguent, not only from the superficial parts, from the internal tissues likewise. Any case, even of twenty years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, & c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health .after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminish. the pain becomes loss intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body.. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning, and rub this Ointment most effectually twice a-day in-oo the suffering parts when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncontracted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who treat these diseases according to the simple printed directions wrapped round each Pot. A little attention, moderate perseverance, and trifling ex- pense, will enable the most diffident to conduct any case to a happy issue without exposing their infirmities to any ore. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate ease and ultimate cure. Both the Ointment and nils should be used in the following complaints Bad Legs I Corns (Soft) Scalds Bad Breasts I Fistulas Sore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism Ulcers Joints Sore Nipples Wounds The Ointment and Pills are sold at Professor IIOLbO'w.vY's Establishment, 533, Oxford Street, London: rd.o bv nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the'Civiliied World, in Pots and Boxes, at Is. ljd., 2s. 9d.. 4s. (id.. 11- 2is., and oils. each. The smallest Pot of Ointment contains one ounce and the smallest Box of Pills four dozen. Full printed directions are affixed to Put and Box. nnd can be bad in any language, even in Turla ill, Ar.vl.lo Armenian, Persian, or Chine<e. No. 1C—2 QWYDDFA Y TYST A'R DYDD amlyfrau oboh o math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd •vdau Seisonig. Hpfvd pob matb o waith ary raffr. pWAEENTlR y bydd i UN BLYCHAID o vJT CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troetbol, yn un o'r ddau rhvw, wedi ei emil lieu yn rrdymherol, Graiauwst a Plioenau yn y Cefn., Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fteryllwyr a (iwerthwyr Meddyginiaeth breint- lytliyrol neu a antomr i unrhyw gyfeiriad am 60 o lytbyinodau, gUll y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Lincoln. GoruchwyKvyr Cylan- wcrthol Barclay a'i tY-ibion, Llundain, a'r holl Dai Cylanwerthoi,