Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SYMTCTI5 Y PBSWOH G"Y:J:).A.G MTMO DOGrN". DAVIES' FRUIT COUGH BALSAM NI fethodd hwn erioed a rhoddi gwellhad buan a pharhaol oddiwrth holl anhwylderau y Frest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef Peswch, Anhawsder i Anadlu, y Pas, (Jnigui, Colli y Llais, Anwydwyst, Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl, &e. Archwaetha y Balsam yn hyfryd a dymunol. Gweithreda ar Blant yn uniongyrchol. dyoge), a s:cr. Gran fod J. M. D. wedi llwyddo i ddarganfod cymysgedd gwir werthfawr ae effeithiol tuag at Beswch, Anwyd, Influenza, Asthma, Bronchitis, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Crugni, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf, teimla mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd yn hysbyp i'r Cylioedd y Feddyginiaeth hon, yr hwn a gynwysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwt-th unrhyw un o'r doluriau a grybwyllwyd uehod, Effeithia yn foddhaus a dymunol ar y pilenau dolurus, a symuda yn gyflym Anhawsder i Anadlu trwy hyrwyddo peswch-boeriad esmwyth, gan roddi felly lawer o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r Darfodedigaeth, a holl anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Frest. Gan fod yr hinsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, nid oes ond yehydig o bersonau yn gallu. diane rhag anwyd a pheswch trwm, ac yn ami iawn trwy esgeuluso peswch y canlyna anhwyldeiau difrifol, y rhai a ellid eu rhwystro pe buasid ond cym-n-yd ychydig ddognau o'r Balsam hwn. Darganfydda y rhai sydd yn colli eu cwsg noson ar ol noson oblegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad diflxs ynl Gwddf, yr hwn a gynyrchir gan gasgliad o lysnafedd yn y pibellau gyddfol, fod MYRDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH BALSAM yn feddyginiaeth werthfawr tuag at symud y llysnafedd hwn ymaith. Lliniara a gwellha hefyd yn gyflym y lleoedd digroen a achosir gan enyniad. Gall personau o unrhyw oedran ei gymeryd yn ddyogel, ond iddynt gymeryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob costrel. Mae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant wellhad uniongyrchol tnvy gymeryd y Balsam gwir werthfawr hwn. Os bydd i'r Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa afiachus yr ystumog neu yr Afu, dylid cymeryd ychydig ddognau o feddyginiaeth ryddhaol esmwyth, megys MYRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, y rhai a werthir mown Blychau Is. l1c. a 2s, 90.. TYSTIOXJA.ETHA.IJ. MR DAVIES,—Syr,—Nis gallaf mewn ysgrifen roddi canmoliaeth ddigonol i'ch Fruit Cough Balsam. Bum am amser maith yn cael fy mlino gan beswch yn ystod y nos, ganfy nghadw yn effro Yn ddiweddar, eymerats eich Balsam, ae y mae wedi effeithio arnaf yn y modd mwyaf rhyfeddol, fel y gallaf yn awr fwynhau noswaith dda o orphwysdra, a'm peswch poenus wedi ei wellhau. Derbyn- iwch i'y niolcligarch diffuant am hyn. Y'l. T. WILLIAMS, Builder, 29, Freehold-st., Uplands, Abertawy. YSGOLDY GENEDLAETHOL PAUKMILL. Medi Bed, 1881. ANWYL SYR,-Mae yn bleser mawr i mi allu dwyn tystiolaeth o werthfawredd eich Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy merch fechan yn dyoddef oddiwrth beswch trwm, rhoddais iddi ddau ddogn o'ch Balsam, a bu byny yn foddion i'w llwyr esmwythau. Mae fylngwraig liefyd yn agored iawn i beswch ac anwyd, ond ni fetha eich Fruit Cough Balsam byth a'i llwyr esmwythau. Yr wyf wedi ei ddefnyddio fy hunan ar amryw adegau yn ystod anwyd trwm yn y Frest a cliolliant Ilais, a derbyniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei werthfawrogi gymaint fel na bydd fy nghartrefbyth heb botelaid wrth law. Yr ydych at eich rhyddid i gyhoeddi hWll os tybiweh yn oreu. Ydwyf, yr eiddoch yn barchus, I Mr J. M. Davies, Chemist, Abertawy. W. ELLIOTT. GURNOS, GOWER ROAD, Medi 14eg, 1880. ( Mn DAVIES,-Syr,-Mae effaith eich Fruit Cough Balsam Enwog braidd yn anhygoel. Y dydd arall rhoddais ddogn ohono i un o fy mhlant pan yn cael ei boni gan beswch blin, a chafodd esmwythad hollol gan yr un dogn hwnw. ANN DAVIES. POSTMAN, GOWER ROAD, Medi Meg, 1880. MR DAVIES,—Syr,—Yr oedd fy ngwraig yn dyoddef oddiwrth anwyd trwm a ehrygni. Ar ol ceisio amryw ddarpariaethau na wnaetnant ddim lies iddi, pwrcasodd gostrelaid o'ch Fruit Cougli Balsam. Darfu i'r dogn cyntaf ei rhyddhau yn fawr iawn, a cliyn iddi gymeryd haner y gostrelaid, yr oedd yr anwyd a'r crygni wedi perffaith wellhau. Rhoddais y gweddill o'r gostrelaid i gymydog, plentyn yr hwn oedd a pheswch blin, ac ar ol cymeryd un dogn, nid oedd rhagor yn eisieu, gan fod y peswch wedi darfod ynhoIlol Ydwyt', yr eiddoch yn wir, I Mr J. M. Davies. S. ASHTON. LLANSAMLET, Mai laf, 1883. SYR,-Mae yn bleser mawr genvf gymeradwyo eich Fruit Cough Balsam. Yr wyt yn wastad yn ei gadw yn t'y nhy. Credwyf ei fod yn t'eddyginiaeth deuluaidd dda a dyogel yn arbenig i blant. Mr Myrddin Davies, Abertawy. ABRAHAM H. THOMAS PAROTOEDIG YN UNIG GAN Y PERCHENOG, J. nUClTIR, ID ID I IN" DA. VIE S, A.R.F.S., DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OX FORD STIiE E T, ABERTA WY. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costrelau Is 1 l'e. a 2s. 9c neu yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenoir am 3c vn ychwaneg. Os na fydd mewn stoc gan unrhyw Fferyllydd, bydd iddo, os gofynir ganddo, anfon am dano yn ddiped. Gwerthwyr yn Llundain: Newbery & Sons, Sutton & Co., Barclay & Sons, Butler & Crispe, a holl Werthwyr Meddyginiaeth Freintabot. GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CTRN, BUNIONS, A CHTMALAU CHWYDDEEIG Y BODIAU. —Deller's Com and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylehynol, dar- lydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sier, ac esmwythder yn union- Kyrchol. Gellir gwisgo unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol cymhw.vso Plasterau DeUar. Na pherswadier chwi ar un cyfrif i brynu dim arall. Blychau Is. ljc. yr un, a werthir gan y l'han fwyal' o gyfl'yrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. UYDDARDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Deller's Essence for Deafness gael eidreio bob amser, am ei fod. mewn achosion a ymddangosent yn anwelladwy,wedigwneyd rhytoddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, symudir Byddardod Ysgafn, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau dido: sydd mor fynych yn dilyn clyw drwg. Gellir dyweyd am DeUtr'* Essence ei fod yn sicr o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw achos o fvddardod heb achosi y niwed Ileiaf i beirianwaith tyner y glust, a nha mor ryfedd bynag, v mae personau wedi bod yn yddaramflynyddau wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg nr teller's Essence. Poteli Is. 11c., a 2s. 9c. Ar werth gan yr lioll Sy tl vrwyr. "SULPHOLINE LOTION,Moddion alianol i wella anhwylderau y croen.—Nid oes odid unrhyw darddiad no, bydd iddo ildio i "Sulpholine" mewn ychydig ddyddiau, gan ddeehreu diflanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt i wellhad. Fe ddiflana plorod, cochni, llynorod, ceil, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhaus anhwylderau perthynol l r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydd am flynyddau, pa mor ddwl'n bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn llwyddianus gan "Hulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus hyn, a phob amser yn cynyrchu golwg glir. iaclius, a naturiol ar y croen. Gwerdiir y Sulpholine Lotion gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 2s. 9e. M EDDYGINIAETH YR YsGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Y mae y cymysgedd gwlybyrol Invu, a dynir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidd a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau ditfyg treuliad, anhwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gytlre(lin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadrwydd, dim chwant bwyd, yn crestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder,cynhwrfyny cylla, a theimlad o iselder. Y mae yn gosod yr ysgyfaint musgrell ar waith, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o iechyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaeth ddyOErelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael ei wneyd yn unig gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i sylwi ar hyn. Poteli 2s. 9c. Gwerthir gan bob Cyflyrydd. ADFERYDD GWALLT iiHADLON. Gwna Lockyer's Sulphur" Jfair Restorer dduo gwallt gwyn, ae yn mlien ychydig' ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr effaith yn rhagon ar yr hyn a gynyrchir gan liwiedydd uniongyrchol, ae nid ydyw yn niweidio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drutaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw oyntelig. Yn cynyrchu shade berffaith naturiol. Y mae yn werthfawr i ddinystrio cen, ac i faethu a thyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphur ynicael ei brisio yn fawr am ei rinWeddau symbylawl, glan haol, ac aca3ol ar chwarenan y gA,allt,eynier- adwyr Lockyer's Restorer yn awr. Poteli mnwrion, is. 6c. Ar werth gan holl Gyffyrwyr, Gwalltdryswyr, a Pheraroglwyr iyn mhob man. r. BLA8 HYFRYD. — Cracroft's Arecanut Tootlt Paste.—Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moetlius hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer (el ifori. Y mae yn nodedig am ei beraiogl, ac yn neillduol dde nyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr. Potiau Is. a 2s. 6c. yr un. (Mynwcli Cacrofts.) "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I?R hwn ni ellir rhoddi cym^radwyaeth rhv nchol am- -L LANHAU a GLOEW 1 y GWAED o bob ANMHUREDD. iacha Hen Glwyfau Iaeha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf Iacha Gluniau Comwydlyd Dolurus Iacha Bendduon neu BisgWrn ar y Wyneb Iaeha Glwyfau Crachlyd; Iacha Gornwyd Cancraidd Iacha Ahechyd y Gwaed a'r Croe Iacha Chwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yii codi oddiar ba achos bynag. Gan fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ac yn C5? warantu yn rhydd oddiwrth unrhyw beth niweidiol i'r cytansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw.y mae y Perchenog ynerfynar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "N orth-strcet, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nhvstiolaptl. i effeithiau Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nhvstiolaptl. i rliyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd Wedi fy ntrwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bldwar o archollion, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedl^Mth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mfwn pump o HZ 5 f S' ac O danbynnhog o Wahanol ieddvgon. O'r diwedd cymhellwyd fli roddi prawi ar eich Gwaed Gymyso-edd ac ar ol cymeryd tair o pluolau bychain yr oeddwn yn alTuo^l iyned at, ly ng\\aith, ac erbyn I mi gymeryd naw neu ddeg o phiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallwch wneyd y deN nydd a fynocli o hyn er budd dyoddefwyr ereill.-Y siddoch vn parchus, "JOHN WiiiLIAMS. Ar werth mewn phiolau 2s 6c yr un, ac mewn Cistiau, yn cvn- wys chwe gwaith cymaint, lis yr uu-digon i effeithio gwelfhad hollol yn y mwyafril mawr o achosion lnr-sefydlog-gan yr oU Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlytly?ol tJwy Yr holl Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonh- i unrhyw o-yf- en-iad ar dderbymad 30 neu 132 o lythyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. x Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." NERTH MAWR I'R CORFF.—Y mae Pepper's Quimne and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a chyfundrefn v cyhyrau, yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd Yn adncwyddu yr iechyd, yn dihuno a dadblygu% galluoedd^gewyn" iwi, yn cytpethogi y gwaed, yn awclilymu yr archwaeth, yn tarfu lies'odd ac iselder, ac yn cadarnhau organau y treuliad. Y mae Yn feddyginiaeth neillduol l boen yn y gewynau (neuralgia), dif'tyg treuhad, elelydon, anhwylderau y fynwes, ac mewn anhwylderaS ayctawi, a gogwyddiadau manwynawl, &e. Y mae yr lioll irorff yn caei ei fy wiogi yn ddirtawr drwy Tonic Pepper, y galluoedd I meddyhol yn cael eu gloewi, y cyfanaoddiad yn cael ei uerthu yn fawr, i. iechyd yn sicr o ddychwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s 6e Ar werth ffan gyffyrwyr yn mhobmau. Y mae J. PEPPER'ar v label. Mynwch Ton e Pepper, i ar y D! Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess tha power of removing or neutralizing all con- amin.itions of the blood and system generally. They quietl- but oertainlv, overcome all obstrnctions tending to produce ill healtn, and institute i-e^lar action in organs that lire faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, AS they act upon the main spri ngs of life, and thuo save tauusanas from a premature grave. 14 Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to every household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person uuided by the directions which accompany each box of Holloway'a l'i.ll", has at once available means for checking disease, the blood, anl expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, th3 female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities oE the,stom(1ch and bowels; the restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out all impurities. Weak Stomachs.-Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as the rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body-hence, these Pills Jre the surest strengtheners, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and Idngs, these Pills have established for them .selves a pre-eminently world-wide fame, as they purify the M-od and regulate its circulation. Coughs, common colds, influenza., bronchitis, asthma, pleuri<v, inflammation of the lnngs, and even consumption in its earlv e stages, are successfully treated with this medicine, particularly if Holloway's Ointment be well rubbed upon the chest and bac& night and morning. Ilolloivaf is Pills are the bent remedy known in the world for the following diseasl-ls Ague K«adache ( Stone and Gravel Asthma Iu^%astion rccomlilry Kymp- Bilious Complaints Liver Complaints toms Blotches on the Skin Lumbago Tic-Doloreux Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal Affections Dropsy Retention of Urine Worms of all kinds Female Irregularities I Scrofula, or King's Weakness from Fevers of all kinds Evil whatever cause, Gout I Sore Throats &c., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 633, Oxford Street, London, ,d"o bl nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. l!d.. 2s. 9d„ 4<. (id., lis.. 22 and :)3s, each. The smallest Box of Piiis contains f>ur d <zcn and the smallest Pot of Ointment one ,.n:e, Full printed directions are affixed to each Box allJ Put, and can be had in any language, even in Tllrldsh, Arabic. Arr.¡e1<:ÏJ,I. Persian, or Chinese. No. 16—% SWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran obob kJ math, Cerddoriaeth, Papyr ysgriferra, a Chyboedd adau Seisonig. Hpfyd pob math o waith araraffr. GWABENTIR y liydd~i UN BLYCHAID o CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferiif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn srdymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un can yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- Jythyrol; neu a anfomr I unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, gen y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DBTJG COMPANY, Lincoln. GoruchwyJwyr Cytan- wertholBarclay a'i Feibion, Hundain, a'r holl Dai Cyianwerthol.