Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

STMUD Y FESWCH GYDA& XXINT OO&W. DAVIES' FRUIT COUGH BALSAM. NI fethodd hwn erioed a rhoddi gwellhad bu.au a pharhaol oddiwrth holl anhwylderau y Frest, yv Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef Peswch, Anhawsder i Anadlu, y Pfts, Crugrii, Colli y Llais, Anwydwyst, Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl, &Q. Archwaetha y Balsam yn hyfryd a dymunol. Gweithreda ar Blant yn uniongyrchol. dyogel, a sicr. Gan fod J. M. D. wedi llwyddo i ddarganfod cymysged.l gwir werthfawr ae effeithiol tuag at Beswch, Anwyd, Influenza, Asthma, Bronchitis, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Crugni, a phob math o enyniad a dolnr y Gwddf, teimla mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd yn hysbyp i'r Cyhoedd y Feddygimaeth hon, yr hwn a gynwysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth nnrhyw un o r doluriau a grybvvyllwyd 11ehod. Effeithia. yn foddhaus a dymunol ar y pilenau dolurus, a symuda yn gyflym Anhawsder i Anadlu trwy hyrwyddo peswch-boeriad esmwyth, gan roddi felly lawer o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r Darfodedigaeth, a holl anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Frest. Gall fod yr hinsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, Did oes ond ^Tig ° ?? gallw dianc rhag anwyd a pheswch trwm, flc yn ami iawn trwy esgeuluso peswch y canlyna anhwylderau aifrilol, y rhai a ellid eu rhwystro pe buasid ond cym ryd ychydig ddognau o'r Balsam hwn. n J?,arganuy<lda y rhai sydd yn colli eu cwsg noson ar ol noson oblegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad difl is vn Dholm"" j0,3, Synyrchir gan gasgliad o lysnafedd yn y pibellau gyddfol, fod MYBDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH xSALoAM yn feddygimaeth werthfawr tuag at symud y Uysnafedd hwri ymaith. Lliniara a gwellha hefyd yn gyflym y lleoedd digroen a achosir gan enyniad. Gall personau o unrhyw oedran ei gymeryd yn ddyogel, ond iddynt gymeryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob costrel. Mae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant wellhad uniongyrchol trwy cvmervd v Balsam gwir werthfawr hwn. j j bj j j Os bydd i'r Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa. aflanhus yr ystumog neu yr Afll, dylid cymeiyd yhydig ddognau o feddyginiaeth ryddhaol esmwyth, megys MYRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, y rhai a werthir mewn Blychau Is. ljc. a 2s. 9c. TYSTIOLAETHA.U. ,L,WNNNVHP!'AF MCT,N ys=rifen roddi canmoliaeth Guuxos, GOWEII ROAD, Medi Heg, 1880. aaigonol i ch i ruit Cough Balsam. Bum am amser maith yn eael ,T „ ,r lyrolino gan beswch yn ystod y nos, ganfy nghadw yn effro Yn m" NAVIES,—Syr,—Mae effaith eich Fruit Cough Balsam ddiweddar,cymerais eich Balsam, ac y mae wedi effeithio arnafyn r-nwog braidd yn anhygoel. Y dydd arall rlioddais ddogn oliono y modd mwyaf rhyfeddol, fel y gallat' yn awr fwynliau noswaith i nn o ly mhlant pan yn eael ei boni gan beswch blin, a ehafodd dda o orpliwysdra, a'm peswch poenus wedi ei wellliau. Derbyn- esmwytnaa hollol gan yr un dogn liwnw. •. iwch fy niolcligarch difiuant am hyn. ANN DAVIES. T. WILLIAMS, Builder, 2P, Freeliold-st., Uplands, Abertawy. POSTMAN, GOWER KOAD, Medi 14eg, 1880. YSGOLDY GEVFUT AFTHUI PiriT^rrrr M«1I FTNRL I««I MR DAVIES,—Syr,—Yr oedd fy ngwraig yn dyoddef oddiwrth SGOLDY «ENEDLAETHOL I'ARKMILL. Medi 6ed, 1881. anwyd trwm a chrygni. Ar ol ceisio amryw ddarpariaetliau na ANWYL SYR,—Mae yn bleser mawr i mi allu dwyn tystiolaeth o wnaethantddim lies iddi, pwreasodd gostrelaid o'cli Fruit Cough werthfawredd eich Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy ,?anl- Darfu i'r dogn cyntaJ ei rliyddlmu yn fawr iawn, a cliyn merch feehan yn dyoddef oddiwrth beswch trwm, rhoddais iddi mui gymeryd haner y gostrelaid, yr oedd yr anwyd a'r crygni ddau ddogn o'eh Balsam, a bu hyny yn foddion i'w llwyr wedi perffaith Wellliau. Rhoddals, y gweddill o'r gostrelaid i esmwythau. Mae fy;ngwrai'g liefyd yn agored iawn i beswch ac Sfvniydog, plentyn yr hwn oedd a pheswch blin, ac ar ol cymeryd anwyd, ond ni fetha eich Fruit Cough Balsam byth a'i llwyr ua nl(i °edd rliagor yn eisieu, gan fod y peswch Wedi darfbd esmwythau. Yr wyf wedi ei ddefnyddio fy hunan ar amryw ynhollol T,t T, Ydwyf, yr eiddoch yn wir, adegau yn ystod anwyd trwm yn y Frest a cholliant llais, a 1 Mr J. M. Davies. S. A8HTON. derbyniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei werthfawrogi gymaint fel na bydd fy nghartrefbyth heb botelaid LLANSAMLET, Mai laf, 1883. wrth law. Yr ydyeh at eich rhyddid i gyhoeddi hwn os tybiweh SYE,-Mae yn bleser mawr genvf gyrperadwyo eich Fruit Coutrh ynoreu.. Balsam. Yr wyf yn wastad yn ei gadw yn fy h'hy. Credwyf ei fod T TVT T M TI. Ydwyf, yr eiddoch yn barchus, yn feddygimaeth deuluaidd dda a dyogel yn arbenig i blant. T Mr J. M. Davies, Chemist, Abertawy. W.ELLIOTT. Mr Myrddin Davies, Abertawy. ABRAHAM H. THOMAS PAROTOEDIG YN UNIG GAN Y PERCHENOG, J. M-L-TTT3DLDT2<R DAVIES, S DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFORD STREET, ABERTA WY. I'w gael gan bron yr, oll Fferyllwyr, mewn costrelau Is lie. a 2s. 9c neu yn imiongyichot oddiwrth y Perchenog am 3c vn ychwaneg. Os na fydd mewn sstoc gan unrhyw Fferyllydd, bydd iddo, os gofynir ganddo, anfon am dano yn ddioed. Gwerthwyr yn Llundain: Newbery & Sons, Sutton & Co., Barclay & Sons, Butler & Crispe, a holl Werthvvyr Meddyginiaeth Freintebol. GWELLHEIR HEWN YCHYDIG DDYDDIAU CIRN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG Y BODIAU. -Deller's Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- 0 yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchynol, dar- lydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fwy o amser i wella yn lIwyr, ond y mae y gweithrediad yn sicr, ac esmwythder yn union- gyrchol. Gellir ifwisgo unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir- awr ar ol cymhwyso Plasterau Dellar. Na pherswadier chwi ar un cyfrif i brynu dim arall. Blychau is. 1 Jc. yr un, a werthir gan y rnan fwyaf o gyfliyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. JIYDDABDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Deller's Essence for Deafness gael eidreio bob, amser, am ei lod. mewn achosion a ymddangosent yn anwelladwy, wedigwneyd rhyfeddodau. Ar ol ei gymnwyso am ddwy neu dair noson, Spmndir Byddardod Ysgatn, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau idor sydd mor fynych yn dilyn elyw drwg. Gellir dyweyd am Ee.ltr'* Essence ei fod yn sicr o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw aetos o fyddardod heb achosi y niwed Ueiaf i beirianwaith tyner y glust, a nha mor ryfedd bynag, y mae personau wedi bod yn yOdararuflynyddau: wedielywedseiniau ar ol rhoddi prawf teg »r /letter'sEssence. Poteli Is. lie., a 2s. 9c. Ar wertli gan yr holl •syrtvrwyr. "SULPHOLINE LOTION."—Moddion alianol i wella anhwylderau y croen.—Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulpholine" mewn ychydig ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt l wellliad. Fe ddiflana plorod, cochni, llynorod, cen, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd. i hen a pharhaus anhwylderau jieriliyiiol l r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydd am tlynyddau, pa mor ddwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn llwyddianus gan Sulpholine." Y mae yn dmystno y milyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus hyn, a phob amser yn cvnyrchu golwg glir. iachus, a naturiol ar y croen. Gwerchir y Sulpholine Lotion gan v rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 2s. 9c. M EDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHTLLIN.- Y mae y cymysgedd gwlybyrol hwn, a d nir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidil a delnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau uitfyg ireuliad, anhwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gyftredin sydd yn cynyrchu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadrwydd, dim chwant bwyd, yn crestenu y tafod, bias drwg yn y boreu, pen ysgafnder,cynliwrfyn y cylla, a theimlad o iselder. Y mae yn gosod yr ysgyfaint musgrell ar waitli, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o lechyd a chyaur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaeth ddyoeelat. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn eael ei wneyd yn unig gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i sylwi ar hyn. Poteli 2s. 9c. G werthir gan bob Cyfiyrydd. ADFERYDD GWALLT RHADLON. — Gwna Zockyer's Sulphur'Hair Restorer dduo gwallt g-wyn. ae yn mhen ychydig ddyddiau ddwyn yn ol y Jliw. Y mae yr effaith yn rhagori ar yr hyn a gynyrchir gan liwiedydd uniongyrchol, ae nid ydj w yn niwei.lio y croen. Y maeyreiddo Lockyer yn gyfartal a'r d utaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn I W liw oynteflf. Yn cynyrchu shade berffaith naturiol. Y mae yu werthfawr i ddinystrio een, ac i faethu a thyfu gwallt newydd. Gan lod Sulphur yn'caet ei brisio yn fawr am ei rinweddau symbylawi, glan liaol, ac aca3ol ar chwarenan y gwallt,cymer- adwyr Lockyer s Jtestorer yn awr. Poteli mnwrion, Is. 6c. Ar werih gan holl Gyffyrwyr, Gwalltdryswyr, a Pheraroglwyr )yn mhobman. r. BL-is HYFBYD. — Cracroft's Arecanut Tooth Paste.—-Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer iel ifori. Y mae yn nodedig am ei beraiogl, ac yn neillduol dde nyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso. Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr. Potiau Is. a 2s. 6c. yr un. (Mynwch acroft's.) "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I, R hwn ni ellir rhoddi cym'Tadwyaeth rliy uchel am- LANHAU a GLOEW1 y GWAED o bob ANMHUREDD. lacha Hen CI wyf an Iacha Hen GJwyfau Crawnllyd yn y Gwddf lacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iacha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb lacha Glwyfau Crachlyd Iacha Gornwyd Cancraidd iacha Ahechyd y Gwaed a'r Croer, Iacha Chwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn eodi oddiar ba achos bynag. Gan fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ac yn eael ei warantu yn rhydd oddiwrth unrhyw betli niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog ynerfynar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er eael allan ei fawr v^erth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. North-street, Audenshaw (ger Manchester). rWfS&did j ,,uv"esur, ;nawr 1 ro,ldi !y nliystiolaeth i effeithiau rhyfeddol eich Gwaed Gymyssedd, yr liwn .sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bldwar o archollion, yr hyn a m hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedijraeth aiUh ^lr V yst°d yr hwn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ac o dan bymtheg o walianol feddygon. O'r diwedd cymhellwyd hi roddi prawt ar eich Gwaed Gymysgedd ae ar ol cymeryd tair o phiolau bycliain yr oeddwn yn alfuo- i fynedat ty ngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw neu dde- o phiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallwch wneyd y def- nydd a fynoch o hyn er budd dyoddefwyr ei-eitt.-Y siddoeh yn parclius, JOHN Vt i^MAMS." Ar werth mewn phiolau 2s 6c yr un, ac mewn Cistiau. yn cvn- wys chwe gwaith cymaint, lis yr un-digon i effeithio gwellhad hoflol yn y mwyafnt mawr o achosion hir-sefydlog—gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlyfliyrol trwv yr holl Deyrnas Gytunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw evf- ei.'iad ar dderbyniad 30 neu 132 o lythyrau ceiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. 1 Trade Mark-" Gwaed Cymysgedd." NERTH MAWR I'R CORFF.—Y mae Pepper's Quinine and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a cliyfundrefn y eyhyrau, yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn adnewyddu yr iechyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- j,wl, yn cytoethogi y gwaed, yn awchlymu yr archwaeth. yn tarfu lios.Ledd ac iselder, ac yn cadarnhau organau y treuliad. Y mae yn feddyginiaeth neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), diftyg treuliad, clelydon, anhwylderau y fynwes,ac mewn anhwylderau aychawl, a gogwyddiadau manwynawl, <fec. Y mae yr holl gorff yn eaci ei fywiogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, y gplluoedd meddyliol yn cael eu gloewi, y eyfansoddiad yn cael ei nerthu yn iawr,iechyd yn tier o ddychwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s. 6c Ar werth gan gyffyrwyr yn mhobman. Y mae J. PEPPER ar y label, Jllynwch Tome Pepper, • ro m V- ,it 1-1U,:L LO,WAY'S, I N E Old Sores and Old Skin Diseases. The seeds of these disorders are effectually expelled by till* penetrating Unguent, not only from the superficial parts, from 'the internal tissues likewise. Any case, even of twenty years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pajji or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous case from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminish^, the puin becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, nolloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning, and rub this Ointment most effectually twice a-day invo the suffering parts when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncontraeted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who treat these diseases according to the simple printed directions -wrapped round each Pot. A little attention, moderate perseverance, and trifling ex- pense, will enable the mozt flffident to conduct any case to a iiappy issue without exposing their infirmities ta anyone. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediatu ease and ultimate cure. Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints Bad Legs I Corns (Soft) Scalds Bad Breasts I Fistulas Fore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Fcurvv Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism Ulcers • Joints Sore Nipples Wounds f The Ointment and Pills are sold at Professor IToT.T,okay's Establishment, 633, Oxford Street. London: rl o h\ m-rlv every respectable Vendor of Sle-lteino tbronaliout the Civiti.-ed World, in Pots and Boxes at Is. l jd., 2ss !)• -J. (id.. 11- and 338. each. The smalle-t Pot of Ointnwnf. c, nt.uiu :IM ounce and the smallest Box of Pi:]; four dozi-n. Full printed directions are affixed to e') 'h r..h n 1 liny, r,M,i ean be had in any language, even in Tn-kish, AnlJl0 Armenian, Persian, or Cliiac- -.o. Nu. 16-2 QWTDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran oboh kJ math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adau Seisonig. Hpfvd pob matb o waitb artrraffr. GWARENTIR. y bydd i UN BLYCHAID o CLARKE'S D 41 Pills i wella pob dyterlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei etiill neu yn prdymherol, Graianwst a Plioenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol; neu a anfonir I unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, glett y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DBUG COMPANY, Lincoln. (joruohwylwyr Cytan- werthol :-liarclay all t etbion, L.undain, a'r holl Dai Cylanwerthol.