Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

CARMEL, LLANLLECHID.-CynaUwyd cyfarfod blynyddol y lie hwn nos Fercher ac Ian Dyrchafael, fel arferol. Pregethwyd ar yr achlysur gan y Parchn .1. Miles, Aberystwyth; D. Oliver, Treffynon; ac E. James, Nefyn. SALEM, LLANBEDR, DYFFRYN CONWY.— Mercher ae Iau, Mai 28iin a'r 29j,in, cynaliwyd cyfar- fod blynyddol yr eglwys hon, a gwasanaethwyd ynddo gan y Parchn T. Nicholson, Dinbych, a J. Miles, Aber- y stwytb. ELIM, TREDEGAE.—CynaHodd yr eglwys uchod ei gwyl flynyddol SuI, Mehefin 8fed, pryd y gweinydd- wyd gan y P irchn Joseph Evans, (T.C.), Park Place, Tredegar, a J. T. Evans, Bodringallt. Yr oedd yr oil o'r cyfarfodydd vn lluosog iawn, a'r tywydd yn ffafriol -y pregethwyr yn eu hwyliau goreu yn traethu y gwbioneddau. Cesglid ar ddiwedd pob oedfa at ddileu dyled y capel. TABERNACL, PENFRO. Cyualiwyd cyfarfod blyDyddol yr Ys!ol Sul mewn perthynas a'r eglwys uchod ar y Sal, Mehefi i 8fed. Pregethwyd yr yr ach- lysur gan y Parch T. Eynon Davies, Abertawy. Caf- wyd cynulledfaoedd ardderchog. Casglwyd tua X12 tuag at drysoifa yr YsgoJ Sul.-A.elod. BETHLEHEM, PENTYRCH.-Cynaliwyd cyfar- fodydd blynyddol y lie hwn eleni, fel arfer, ar y dydd- iau Sul a Lun, Mehefin laf a'r 2il. Pregethwyd gan y Parchn P. Howells, Ffestiniog J. Thomas, Merthyr a T. Eynon Davies, Abertawy. Yr oeid yr hen Efengyl yn cael ei pbreg;ethu gyda nerth a dylanwad, ac yn eglnrhad yr Ysbryd. Yr oedd yma gynulliadau da, a chafwyd casg'iad go lew ar y cjfan.—Garthfab. TIER'S CROSS.—CynaUwyd cyfarfo lydd blyn- yddol y capel uchod Mehefin laf. Pregethodd y Parch T. Davies, Llanelli, am 10 a 6, a'r Parch J. Benson Evans, Haverfordwest, am 2 o'r gloch. Cafwyd gwledd ode a theisen brydnawn ddvdd Llun, a chyngerdd yn yr hwyr. Daeth tyrfaoedd lluosog yn nghyd y Sul a'r Linn, a phasioddpobpeth wrth ein bodd. Bendith y Nefoedd a ddilyno ymdrechiou y Parch Mr Evans yn y lie.—Goheb. TABOR, TRESIENCYN, GER MAESTEG.—Y Solgwyn a'r Llun,cynaliodd yr eglwys ucliod ei chyf- arfodydd blynyddol, pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn D. Cadvan Jones, Priordy, Caerfyrddin, a T. C. Evans, Garth, Llarigynwyd- Yr oedd y cynnlliadau a'r, asgliadau yn dda. PENUEL, LLANFYNYDD.—Cynaliodd yr egIwys uchod ei cbyfa-fod blynyddol eleni ar y Sabboth a'r Llun, Mehefin 8fed a'r 9fed,pryd y swasaanethwyd gan y Parchn Witliam Wittiams (W.), Tryddyn; R. Roberts, Rhosllatiercbrugo^: a J. Myrddin Thomas, Pwllglas, Wyddsrug. Cafwyd preorethau nerthol, gwrandawiad astud, a chynulleidfaoedd rhagorol. Diolch i Dduw am arddel ei weision.—P M. BRYNTROEDGAM —Cvnaliodd yr ealwys Anni- bynol yn v lie uchod ei chyfarfodydd blynyddol ar yr 8fed a'r 9fed cyfisol, pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn T. Rees, D.D., Abertawy; T. Selby Jones T. H. Thomas, Taibach; ac Edwards (M.), Cwma'on. Cafwyd pregethau nerthol, tyw, dd braf, a chasgliadau canmoladwy. BETHANY, KERRY -Mehefin 8fed, cynaliodd yr eglwys Seisonig uchod ei chyfarfod blynyddol, pryd y pregethwyd dair gwaith yn effeithiol gan y Parch E. Roberts, Cefnyfaenor. Hefyd, vn yr hwyr, pregethodd y Parch R. Powell, y gweinidog, gyda Mr Roberts Yr oedd y cynnlliadau a'r casjliadau yn foddhaol iiwn. Dysgwyliwn ffrwyth toreithiog yn ganlyniad i'r wyl flynyddol hon- PISGAH, ARFON.—Cynaliwyd cyfarfod blynyddol yr eglwys uchod Sul a Llun y SuJgwyn. Gwasanaeth- wvd gan y Parcbn D. Roberts, Wrexbam R. S. Williams, Bethesda; E. James, Nefyn a T. E. Thomao, Abergyn >lwyn. Tystiolaetli gyffreflinol y gwahanol enwadau fu yn bresenol ydyw, fod yr enein- iad sanctaidd ar y cyfan. Yr oedd y canu mor ragorol nes dwyn y geiriau hyny i'n cof,' Mawl a'th erys di yn Seion, 0 Dduw.' Dygwyd y rhanau arweyniol yn mlaen gai> y gwe:nidog, Parchn J. D. Hughes (B.), Talysarn E. James a J. fL Davies, Talysarn. Yr oedd yn bresenol hefyd y Parchn H. Davies, Rhos- tryfan, a J. C. Jones, Penygroes. PENTREGETHIN.—Yn Mhentregetliin y cychwyn- wyd yr Ysjol Sabbothol sydd yn awr yn Nghwmbwrla. Pan gymerodd perchenog y tir feddiant o'r lie, adeil- adwyd ysgoldy yn Ngluvmbwrla gan eglwys Ebenezar, Abertawy. Mae y trigolion wedi amlhau yn ddir/'awr oddiar hyny, fel y bernid fod eisieu yssol eto yn Mhentregethin. Deehreu yr haf diweddaf agorodd cyfeitlionyrachoseutai yn galonog i'w derbyn ac yn fuan gwelwyd fod yr ys ;ol wedi myned yn rhy fstwr i letya, a bod yn rhaid iddi gael ty i fdi ei hun. Mae ysgoldy ardderchog wedi ei adeiladu yno erbyn byn i gynal cangen o Ysgol Sabbothol yn nglyn a. Chwmbwrla. Mesura 52 troedfedd wrth 22. ac yn wertb .£250. Cynaliwyd cyfarfodydd agoriado! nosLun, Mehefin 9fed a'r lOfed. Pregethwyd nos Lun gan y Parch F. Samuel, a nos Fawrth gan y Parch T. Reas, D.D., Abertawy. Cafwyd gwenau neillduol yr Ar- glwydd yn y ddau gyfarfo I. M^e y gangen hon yn cychwyn o dan amgylchiadau ffafriol iawn. Mae eisies yn rhifo 150, Mae y fam a'r ferch yn rhifo dros 400. Mae getiym achos diolch i Dduw a chymoryd cysur. HEBRON, CYMER, GER MAESTEG.-Mchefin 8fed a'r 9fed, cynalio id yr eglwys hon ei chyfarfodydd blynyddol. Y gwshoddedigion eleni oeddynt y Parchn C. Tawelfryn Thomas, Groeswen Jones, Tynewydd, Treherbert; a Prosser, Silob, Maesteg. Cymerwyd rhan yn y moddion rhagarweiniol gan y Parchn J. M. Henry, Cymer Morris, Dyffryn; Jones (B.), Tre- siencyn a Jones (B.), Glyncorwg. Cyfanswmy casgl- iadau oedd X-4 Is 71c. Yr oedd dysgwyliad llawer o bobl am gael c, bopddiad y jubili. Cyrhaeddwyd yr amcan, sef dileu X30 dyled oedd arno. Felly y mae Hebron (A.), Cymer, vn rhy dd, drwy i ddeg o ddynion i ymrwymo i gasglu t2 yr un. Coronwyd yr amcan â llwyddiant. MYNYDDBACH.— Sul a LInn, y 7fed a'r 8fed cyfisol, cynaliodd y fam-eglwys uchod ei ehvfarfod blynyddol. Pregethwyd gan y Parchn Davies, Llanon, a Jcnes. Pant-teg, Ystal)fera. Cafwyd cyrddau hwylus. Cyfranwyd yn screens, gydag awgrym fod yn mwriad y rhan fwyaf glirio y ddyled sydd ar y capel ddiweid y flwyddyn, ac wedi hyny talu am eu hysaol- dai. Awgrymodd y gweinidog ar y diwedd fod angeti i'r cyrddau gyrhaedd amcan uwch na chyfranu arian- eisieu codi y meddwl.—Pwy- W ATFORD.-Llungwyn, cynaliwyd gwyl de flyn- yddol y lie uchod. Daeth ca-oedd )awer yn nghyd, a chafodd pawb eu diwallu. Nid oedd ond un farn am y lluniaeth a'r tê-ei fod yn flasusfwyd o'r fath a garai pawb. Yr oedd phnt yr Ysgol Sul oil yn ei gael yn rhad, a bu Mr J. Howard mor garedig a rhoi pwysi o gnau, &c., iddynt wedi hyny, yn nghyda sypynau o gardiau prydferth i'w rhanu rhyngddynt y Sabboth canlynol. Yn yr hwyr cynaliwyd cyfarfod i adrodd a chanu, dan lywyddiaeth Mr Rees, gweinidog y lie. Dysgwyd ac arweiniwyd y cor gan Mr Steven Davies, a gwnaeth waith da. Canwyd ac adrodd wyd darnau rhagorol mewn modd meistrolgar. Wedi talu y diolchiadau arferol, ac yn neillduol i Mr J. Howard, ymadawodd pawb yn gysurus o ran corff a meddwl.-G. SOAR, PENDERYN.-Llungwyn, ymgyfarfu tair Ya^ol Sabbothol yn y capel nchod er adrodd ac egluro rhanau o Air Duw. Yn nijhyfarfo i y prydnawn ad- roddodd Ysgol Hermon Rhuf. xii. Yna adrodd- odd Ysgol y Rhigos RhuK v. Holwyd hwynt gan y Parch D. Griffiths, Cwmdar. Yna dygwyd y cyfarfod derfynia l. Am 5, ymgyfarfuwyd drachefn. Adtodd odd yr Ysgol Luc xxi. Holwyd hwynt gan Mr J. Rees, a chafwyd atebion tra bpddhaol. Ni holwyd Ysgol Hermon, am fod rhai yn ab enol oherwydd am- gylchiadau teuluaidd. Canwyd amryw donau yn ystod y dydd o Lyfr Stephen a Jones, dan arweiniad Daniel Roderick, Hirwaun. Cafwyd bin hyfryd, cynnlliadau lluosog, adroddiad cywir a by wiog, ac esboniad tra eglnr. Bendithied yr Arglwydd y g-irioneddau. Tranoeth, aeth deiliaid yr Ysgol a rhai ereill am bleserdaith gyda'r train i Abertawy, er mwynhau awelon iach glan y m6r. Cyfranogwyd odea theisen yn ymyly mor, yna dychwelwyd adref wedi caeldiwm- od bapus.—Aelod.I o'r Ysgol. PENYGROES, PENFRO. Cynaliwyd Cymanfa Ysgolion yn y He uchod Llungwyn. Daeth yn ngbyd Ysgolion Fachendre, Tyrhos, Llwynyrhwrdd, Antioch, a Penygroes. Gan fod rhan neillduol o'r cyfarfod yn cael ei roi i holi pltnt yr holl ysgolion gyda'u gilydd, ac hefyd i gydganu, teimlid dyddordeb neillduol yn y cyfarfod am fod y dull yn ne vydd. Holwyd y plant yn Holwyddoreg Athrawiaethol' y Parch J. Jones, Llangiwc. Cymerwyd y tair penod ar ddeg cyntaf ohono. Gwnaeth y plant en rhan yn rhagorol iawn mewn ateb, ac hefyd canu. Cododd y teimlad yn uehel wrth glywed a gweled yr hyn gawsom. Teimlad cy- ffred n yw fo) yn rhaid i'r plant gael rhan amlwg yn y Gymanfa o hyn allan. Holwyd y gwahanol Ysgolion gan Mri Evans, Hebron; Stephens, Llwynyrhwrdd; a Richards; Penygroes, Hyderwn y bydd lies mawr o'r ymdrech i chwilio i mewn a chael meddwl Duw yn ei Air i fwy amlygrwydd. Da genym hysbysu fod golwg lewyrchus iawn ar y gwahanol Ysgolion, ac am- lygrwydd o lafur dyfalbarhaol yn cael ei ddangos. Bvdded amddifEyn y gogoniant dros yr oll.-J. N. Richards. TREFDRiETH, PENFRO.— Llungwyn, cynal- iodd Ysgolion Sul Felindre, Gedeon, Brynberian, ac I Ebenezer, Trefdraeth, eu cymanfa flynyddol yn y lie uchod. Am 9.30, deehreuwyd y gymanfa yn bwrpis(I ac effeithiol iawn gan Mr Lewis, ysgolfeistr, Trewyddel. Yna canwyd yr hen Moriah gan y dorf yu gyffred- inol. Ysgol Felindre oedd yn dachreu, ac adroddodd y plaot eu holwyddoreg, yn cael eu holi gan Mr Lewis, gweinidog, a chanodd y cor yr anthem.' Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu,' dan arweiniad Mr W. Phillips, Glanduad. Yna adroddodd yr Ysgol ranau o Hol- wyddore-r Jones, Llangiwc, yn nghyda phrofion allan o'r Beibl yn ychwanegol at yr HOiwyddoreg. Yna canodd y cor anthem drachefn, Mawr yw'r Ar- glwydd.' Y nesaf i adrodd ydoedd Ysgol Gedeon, a chanodd y plant dÔn, Cadwn wyl.' Yna adroddodd yr Ysgol eu pwnc ar Weddi,' yn cael eu holi gan Mr Lewis, Trewyddel, a chanodd y cor anthem, Moliant i'r Iesu,' dan arweiniad Mr J. K. Jones, Trefdraeth. Yna cymerwyd lle y ddwv nchod gan Ysgol Brynber- ian, a chanodd y plant d6n, Myn'd yno i fyw,' dan arweiniad Mr George James, Trehaidd, ac adroddasant en holwyddoreg. Yna canodd y cor Dacw'r hafan,' allan o 'Mordalth Bywyd,' dan arweiniad Mr D. Rees, Pen'rallt, ac adroddodd yr Ysgol Lyfr Habacuc, yn ca leu holi gan Mr Lewis, gweinidog. Yna can- odd y cor ran o Weidi Habacuc' (J. Ambrose Lloyd). Ar eu hol hwy dechreuodd Ysgol Trefdraeth trwy i'r plant ganu ton ac adrodd eu holwyddoreg, a chanodd y. cor amryw ddarnau o 'Debora' (H. Davies, Garth, Rhiwabon), dan arweiniad Mr J. R. Jones, ac adrodd- odd yr Ysgol' Can Debora a Barac (Barn. v.), yn cael eu holi gan Mr J. G. Morris, gweinidog, yr hwn hefyd a derfyr odd y gymanfa trwy weddi. Yr oedd yr adrodd c\wir a'r canu da yn profi yn ddiamheuol fod yr Ysgolion wedi llafurio yn galed a diflino. Gobe:thio na bydd neb yn llacio oddiwrth yr Ys jol ar ol y Suljwyn, ond y bydd y llafur caled yneffeithioyn ddaionus er dwyn llawer o'r ncwydd i'r Ysgol Sab. bothol, ac i fod yn weithwyr ffyddlawn ynddi.-Ap Nun. EBENEZER, TRECYNON.—Llungwyn diweddaf, cynaliodd eglwys Ebenezer ei gwyl dê. Yr oedd y tê ar y byrddau am ddan o'r gloch. Ymgymerodd tyrfa- oedd ohono hyd oddeutu chwech o'r gloch. Am 7.30, cynaliwyd cyngerdd. Llywydd, Mr D. Jones, grocer. Chwareuwyd ar yr harmonium gan Mri L. Lewis a J. W. John. Canodd y Party o dan arweiniad Mr E. Thomas. Cymerwyd rhan hefyd mewn nnawdau gan Mri T. R. Garret, J Gwyune, D. Richards, E. Lewis, E. Thomas, E. Jones, a B. Lewis. Canodd Miss John, Cymer, hefyd; ac ni phetruswn ddyweyd ei fod yn real treat i'w gwrando. Hi oedd seren degy prydnawn. Canwyd denawd gan Misses Davies a John yn swynol. Chwareuwyd ar y crythau yn feistrolgar gan Mri W. Thomas ac E. Thomas, ac ar y flute gan Mr M. Rees. Yn wir, ni fydd cyngerddau ein hardal yn Uawn o hyn allan os na fydd Mr Rees yn clnvareu yno. Cafwyd dadl,1 Y boreu cyn y diluw,' gan Mr D. Evans a'i gyfeillion. Gwnaethant yn ganmoladwy iawn. Ym- ddiriedwyd trrfniadau y gvngerdd i ddwylaw Mr D. John, Harriet-street, a throdd allan yn llwyddiant perffaith yn ei ddwylaw. Clod i'r hwn y mae clod yn ddyledus." Mae yr eglwys a'r ardal mewn dwfn ddyled i'r beddychiavu Mr D. John. Yr elw at dcyied y cape] Ymwelydd »

ITYDDEWI.

Advertising

AGERLONGAU CAERDYDD.