Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Annibynwyr Dyffryn Maelor.

Bwrdd Undeb Conwy.

Bwrdd Undeb Llanrwsi

Cyfarfod Misol Gorllewin Meirionydd.

News
Cite
Share

Cyfarfod Misol Gorllewin Meirionydd. Dolgellau, dvddiau Mawrtb a Mercher, dan lywyddiaeth y Parch W. R. Jones, Llanfrothen. Yr ysgrifenydd ydyw y Parch Hugh Ellis, Maentwrog. Cyfarfu amryw bwyllgorau dydd a nos Lun, yn Bethel. Foreu Mawrth cyfarfu y pregethwyr a'r blaenoriaid ar wahan. Yn eisteddiad cyntaf y Cyfarfod M.isol, yn Salem, holwyd v blaenoriaid gan y Parch Samuel Owen. Cafwyd" hanes yr achos yn Salem gan Mr E. Griffith, U.H. Pendref, Mr R. C. Evans; Saesneg, Mr E. W. Evans; Bethtl, Mr R. Mills; a'r Penmaen gan Mr W. R. Williams. Cafwyd gair hefyd gan y Parch John Williams, B.A. Yr oedd yr adroddiad yn dangos^fod yr achos mewn sefyllfa galonogol iawn.—Nodwyd y Parch John Williams, B.A.. ar bwyllgor y llyfrau; y Parch R. Roberts, Penrhyn, ar bwyllgor y genadaeth gartrefol; yn archwylwyr cyflrtfon y trysorydd, penodwyd Mr D. E. Hughes, Dolgellau, a'r Parch David Evans, M.A., Abermaw. Pasiwyd i anfon cylchlythyr i'r oil o'r eglwvsi i ofyn iddynt emvi v rhai oeddis am eu hordeinio eleni. Cadarnhawyd rhoddion fel y canlyn :-Ystradgwyn, 5p; Gwynfryn, lOp; Rhiwspardyn, 5p; Carmel, 5p; Siloh, 5p; Hermon, 5p; Llanellyd, 5p. Pasiwyd hefyd i roddi 25p tuagat yr achos Saeeneg newydd yn y Friog, a bod apel i'w gwneyd at gyfeisteddfod yr achosion Seisnig yn gofyn iddynt ail ystyried achos y Friog, ac os bydd modd, ychwanegu eu cynnorthwy. Yr oedd y pwyllgor benodid i ystyried beth i'w wneyd er coffa am y diweddar 'ysgrifenydd. y Parch R. Owen, M.A., Pennal, yn anog fod 250p o'r axian a addawyd, i'w buddsoddi, a bod llogau 50p i'w talu yn flynyddol am fathodyn aur i'w roddi yn wobr i'r goreu yn yr arholiad. J dirol, a bod gwerth 12s 6c o lyfrau i'w rhoddi i J bob pregethwr ieuanc ar ei dderbyniad i'r C.M. j Hefyd fod oofnodiad i'w rhoddi ar fedd Mir Owen.—Cynnygiodd Mr John Morgan, Bryn- crug, welliant, sef fod gwerth v bathodyn aur i'w ychwanegu at y wobr mewn arian. Cefnog- ) wyd hyn gan v Parch David Evans. M.A., ond oariwyd adroddiad y pwyllgor, a. bod bathodyn i'r goreu.—Hysbyswyd fod capel newydd i'w godi yn MaenofEeren. a gvst yn agoe i 5500p. Nid oedd eglwys wedi ei sefydlu yno, ond dy- wedid fod yr ysgol vno yn rhifo dros 200. Nodwyd rhai i arwyddo papyr am arian at godi'r capel.—Anfonwyd cais o Lanelltyd am gael myned yn daith Sabbathol gyda Bethel, yn ol i gyfarfod dosparth Dolgellau.—Enwvd yn gynnrychiolwrr y Cymdeithasfaoedd Chwar- t..erol :-Ebrill: Mr J. Parry Jones, U.H., a'r Parch J. Gwynoro D-avies. Mehefin: Mr G. Williams, Minffordd, a'r Parch E. J. Evans. Medi: Mr J. Wynne, Arthog, a'r Parch T. R. Jones, Talsarnau. Hydref: Mr R. Williams, Fronfair, a'r Parch J. Davies, Bontddu. Y Gymanfa GvfEredinol: Mri Morris Thomas, Comis J. R. Jones. Dyifrvn Hugh Jones, Engedi; PaTchn. R. R. Morris, Tabe-rnacl; W. M. Griffith, M.A., Dvffryn; ac R. J. Williams, Bc,w-ydd -Penodwyd Mr D. G. Williams, U.H., yn lie Mr Bennett Jones, Talsarnau; a'r Parch Thomas Lloy., Engedi, yn lie y Parch J. R. Jones, Peniel, i fyned i vmweled a'r eglwysi.— Darllenwvd cyfrifon yr Ysgol Sul. Dangosent fod cynnydd yn nhreulia.u y pwyllgor, yn benaf oherwydd fod gwobr ychwanegol wedi ei rhoddi y llynedd.—Pasiwyd, ar gynnygiad v Parch J. Williams, fod y pwyllgor i drefnu i gael tocynau rhad i bawb i fyned i'r Cyfarfod Misol.—Dar- llenwyd llvthyr cvflwyniad i'r Parch W. H. Roberts. Utica, sydd ar ymweliad a'r wlad hon. Rhoed derbyniad sirioi a charedig iddo i'r C.M. ao hefyd anfon cofion at yr enwad yn America gyda £ ef.—Rhoed llythyr cyflwyniad i'r Parch R. W. Jones, TOWVTI, ar «i ymadawiad i gy- mervd gofal eglwysi Golau a'r Cwm, yn Lleyn meryd gofal eglwysi Golau a'r Cwm, yn Lleyn ac Eifionvdd, a phenodwyd y Parch J. Gwynoro Davies a Mr R. Davies i fyned yno i gyfarfod ei sefvdlu. —Darllenwyd ystadegau y Cyfarfod Misol. Gwrandawyr 15093, leihad o 227; cvmunwyr 8874, lleihad o 84; plant yr eglwysi 4280, lleihad o 21; aelodau yr Yagol Sul 10916, lleihad o 98. Casglwyd at y wemidogaeth 5575p, cynnydd o 37p. Talwyd o ddyled capel- au, 3462p. Ca-,tghid v oenadaethau 573p, llei- had o 88p. Cvfanswm yr holl gasgliadau 12.912p, cvnnvdd o 533p. Dyled bresennol y capelau, 16,46bp. Dewiswyd Mr J. Meynck Jones, Dolgellau, a'r Parch J. J. Evans, Aber- llefeni, yn llywyddion am 1901.—Ar gynnygiad y Parch R. Morris, M.A., B.D., a chefnogiad y Parch David Evans, M.A., pasiwyd pender- fvniad yn datgan y golled fawr a gafodd y deyrnas trwy farwolaeth y Frenhines, ac yn I diolch i Dduw am ei chadw i fod yn nodded i rinwedd, &c.. yn cydymdeimlo a'r Teulu Bren- hinol vn eu galar, ac yn llawenha.u oherwydd dTrchafiad Ionverth VII. i'r Orsedd, yn datgan tftvmorarwch iddo, ac yn hvderu y byddai i DdOi wnevd vn ddvlanwa-d er daioni.-Cania- tawyd i eglwysi Engedi a Phemel, mewn undeb a'u gilydd, adeilad vsgoldy yn Mhantllwvd. Hysbyswyd fod Mr J. Parry Jones wedi rhoddi tir i'w godi arno. Diolchwyd iddo am ei rodd. —-Penodwyd y Parch John Davies, Bont Ddu, a Mr Evan Jones, Arthog, i fyned i Salem. Dol- gellau, i gvmeryd fiais yr eglwys gvda golwg ar alw bugail, yn ngHydag i gynnorkwyo mewn dewis rhagor o swyddogion yno.—Dewiswyd y Parch D. James, Llanegryn, a Mr William Jones, Aberdyfi, i fyned i'r Towyn hefyd i gyn- northwyo yn newisiad swyddogion.—Cafwyd rhan o Vyf^f arianol v C.M."gan y trysorydd— Mr E. Griffith—ond dywedai nad oedd yn cyn- nwys pob peth.—Yn unol a rhybudd, galwodd y Parch John Davies, Bont Ddu, sylw at y pwys fod v casgliadau at y genadaeth dramor i'w wnevd ar ei ben ei hun, ac nid ei gysylltu a'r genadaeth gartrefol. Cefoogwvd gan y Parch genadaeth gartrefol. Cefnogwyd gan y Parch J. Gwvnoro Davies.—Gofynodd Mr E. Griffith i Mr Davies ohirio ei gynnygiad am flwyddyn. —Cefnoo-wvd gan v Parch R. Roberts, Penrhyn. Cariwvd T gwelliant.—Cydymdeimlwyd ag amrvw mewn trallod ac afiechyd.—-Enwyd i_bre- gethu :-Y Parchn. R- R. Williams, M.A., Towvn O. E. Williams. Pennal; Samuel Owen, Tanvsrisiau; T. LLovd. Engedi; J. J. Evans, Aberllefeni: D. Jones. Gareg Ddu; T. R. Jones, Talsarnau; a John Williams, Lerpwl.

Cynghor Gwledig Conwy.

Llys Sirol Dinbych,

Ynadlys Bangor,

Ynadlys Llanerchymedd.

Ynadlys Penrhyndeudraeth.

Ynadlys PwllheliI

Ynadlys Rhyl,

CAERGYBI.I

DINBYCH.

FFYNNONGROEW.

GWRECSAM.

LLANDWROG.

LLANGOLLEN.I

-TREFFYNNON.

WYDDGRUG.

AM GYM RY AR WASGAR

ACHOS Y PARCH W. 0. JONES.

[No title]

Advertising

LLANDUDNO.