Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Masnach Yd yr Wythnos.

Methiant y Cnwd Pytatw yn…

Cynyrcfcion y Llaethdy.

News
Cite
Share

Cynyrcfcion y Llaethdy. Hyd o fewn ychydig fiynyddoedd, nid oedd yr ymenyn a dderbyniwyd yn y wlad lion o AMERICA yn cyfansoddi ond rhan fechan o'n derbyniadau, ond derigys y cvfrifon focH cynydd wedi cymeryd lie yn nglyn a'r hyn dderbynir o r Unol Daleithiau, ac yn 1806 anfonasant 142,000 canpwys o ymenyn drosodd i'r wlad hon. Gwneir i fyny y rhan ddadforawl o'r America i'r wlad hon i fyny yn benaf o lwythi trym- iot o gaws ar gyfer y marchnadoedd Prydeinig. C?wneir y rhan fwyaf o'r caws tt drosglwyddir i ni yn Nhalaeth New York, yr hon sydd wedi cyflenwi o leiaf 79 y cant o'r cyn- yrcli hwn o'r Unol Daleithiau yn ystod y pum' mlynedd diweddaf. Am amryw fiynyddoedd yn flaenorol i 1888, yr oedd swm y caws a dderbyn- iem o borthladdoedd Americanaidd yn cyraedd dros gan' miliwn o bwysi, ond yn ystod y deng mlynedd I diweddaf mae y cyflenwad wedi lleihau yn raddol, fel erbyn y deuddeg mis yn diweddu Mehefin, 1896, nid oeddynt yn cyraedd ond 34 miliwn pwys. Yn 1890, amcangyfriiid fod tua 50 y cant o'r caws a ) wneid yn yr Unol Daleithiau yn cael ei gynyrchu yn INhalaeth New York, a dyna yw y cyfartaledd pre- senol mae'n debyg. Rhoddir cyfrif am fawredd ym- ^dttdblygiad y fasnach lion yn New York gan y ffaith mai yn y dalaeth hon y dygwyd i sylw gjTitaf y dull o wneud caws mewn ffactrioedd, ac yno y mae wedi ymuldadblygu fwyaf. Yn ol cyfrif sydd wedi ei wneud gan Ddirprwywr Amaethyddiaeth, vr oedd 1§52 o nactrioedd caws a 311 o hufendai mewn bodol- aeth yn y drefedigaeth yn 1894. Gwahaniaetha y ffactrioedd hyn o ran mainfc: y swm o gaws a gyn- yrchir yn rhai o honynt yw o wyth i ddeg cosyn y dydd. tra nad yw eraill yn gwneud dim ond pump i chwe' cosyn y dydd, ond ceir o r ochr arall rai a gyn- yrchant gymaint a dau gosyn ar liugain y dydd pan fyddo angen am hyny. Ceir y Ilaeth yn gyffredin o ffermydd ydynt 0 ddwy i dair milldir o bellder oddiwrth y ffactrioedd. Perchenogir y ffactrioedd hyn mewn rhai amgylcliiad- au gan berchenogion unigol, ond cerir y rhan fwyaf 6honynt ymlaen gan gwmniau o gyfrandaJwyr. Ond y mae llywodraethiad y ddau fath hyn o ffactrioedd yr un mae y ffermwvr a gyflenwant y llaeth yn cael 4angosiad o'i bwysau, a tlielir am dano yn ol ei an- sawdd a'r swm fyddo yn angenrheidiol i wneud un pwys o gaws—yn ol y pris a geir am y caws. Ychydig ffactrioedd sydd wedi mabwysiadu y dull o dalu am y llaeth yn ol swm y brasder a gynwysa. Ymestyna tymor gwneutliuriad caws, fel rheol, o Ebrill i Tach- wedd. YR UNOL DALEITHIAU. Cyrhaeddai cyfanswm yr ymenyn a anfonwyd o'r Unol Daleitliiau i ddeuddeg miliwn o bwysi yn 1894 y flwyddyn ganlynol yr oedd wedi gostwng i 5,600,000 pwys, ond yn 1896 cyrhaeddai i 19,400,000 pwys. Mas tun, 85 y cant o'r ymenyn a gynyrchir yn y wlad Itono yn cael ei wneud yn y ffermydd, er fod digonedd hufendai a ffactrioedd yn y talsitlriau deheuoi. Jkiaiimngyfrifir fod 16.168.000 o wartheg yn yr Uuol Daleitliiau yn 1896, neu 226 am bob mil o'r bobJog- aeth. yr Unol Daleithiau ers llawer blwyddyn bell- ack wedi cynyrchu y rhan fwyaf o'r "oleo oil, neutral lard," a "cottonseed oil" i ffactrioedd "margarine" Ewrop, ond ychydig o "margarine" gwncuthuredig yn America a anfonir i wledydd eraill. Yr yYlh wedi sylwi eisoes fod Canada yn ddiwedd- ar wedi llwvddo i sicrhau y gyfran fwyaf o'r fasnach gaws gyda Phiydain Fawr. Yn 1880, yr oedd cyfan- a anfonwyd o'r drefedigaeth yn cyrhaedd • • dde-ng mlynedd yn ddiweddarach yr oedd y cyfanswm a anfon^yd ;dlJail vn 94.OOO.OOO pwys, ac > n loJo yr oedd yn 146.000,000 pva-s. Nid oes end jc-ij ig o ymenyn Canada yn cael ei anfon yma, a gelhr goso y cyfartaiedd blvnvddol am v pum mlynedd diweddaf tua b.OOO,Ooo pwys, Nifer v gwartljfcg yn Canada yn 1891 ydoedd f 857 0Q0 neu 364 T iil or boblogaeth. 17 (hrneir y rhan hvvaf o gaws Canada mewn ffactri- oedd a berchenogir gan gymdeithasau o ffermwYT, ac y lluaws ohonynt wedi eu cjilenwi a'r ljeirianau Mgenrheidiol i wneud ymenyn yn yst0(j v ,rauaf p»e. clireuodd y mudiad hwn o sefydlu Uaethdai ar gyfer y gauaf drwy adeiladiad dau laethdy cydweithredol yon .ontn.rio yn 1891, ac erbyn hy y mae sefydliadau cynelyb er cynyrchu ymenyn wedi eu codi yn Quebec, Nova Scotia. a Prince Edward Island. Mewn can- lyniad i ymddadblygiad y gangen hon, gwneir ym- drechion i eangu y fasnach ymenyn a Phrydain, ac 1 r dyben hwn mae Llywodraeth v drefedigaeth wedi 1uinu i sefydlu nifer o leoedd lie y gelhr cadw yr ymenyn yn oer yn jrstod ei daith o'r wlad hono i Loegr, fel y gall gyraedd ymél mewn cyflwr da. Fel anogaeth bellach i ymddadblygiad cyfundrefn yr hu- fandai, mae Senedd Canada wedi pleidleisio y swm o -3125p er sefydlu a meithrin hufendai jm mharthau ^•glerkl-orllewinol y wlad. Bydd y swm a bleidleis- lwJrd yn cael ei ranu a'i roddi yn fenthyg i gwmniau o ffeiinwjT, neu gymdeithasau fyddont yn gwneud ymenyn a chaws er sefydlu hufendai a gorsafoedd i wahanu y llaeth oddiwrth yr hufen. Disgwylir i'r eniall neu y cymdeithasau a nodwyd ddarparu yr aaeiiadau angenrheidiol, ac hefyd fod yn gyfrifol y aett laeh 400 o wartheg yn y man lleiaf.' Ymgymera J w?draeth a gofala am y sefydliadau y ceir ben- thy^ iiiian er eu cyiienwi a'r peirianau angenrheidiol, m niu 3 n unig gwna yr ymenyn, ond gofala hefyd am ei wertlJiant, ar y dealitwriaeth fod y cwmni neu v gJTndeithas yn talu 2c y pw^-s. Erys y trefniant hwn liiewn grym hyd nes y byddo y swm a fenthyciwyd Xedi ei dalu, ac yn:L daw y cwmni neu y gymdeithas i ^ddiant o r cwbl. ADOLYGIAD. Oddiwrth yr ymdriniacth a gafwyd ar y gwahanol gynlhuuau a dnlliau sydd mewn bodolaeth yn yr am- rywiol wledydd a threfedigaethau a gyflenwant farch- T,adosdd y Deyrnas Cyfunol a chynyrchion y llaethdy, ttiae yn amlwg fod un nodwedd arbenig yn caej gj chadw mewn golwg ganddynt oll,sef crjuhoi gwneutli- unad ymenyn a chaws i laethdai a hufendai mawrion, d-Weithredol, neu heb fod felly, gan dynu eu cyn- yTcluon o nifer o ffermydd fyddont o fewn pellder cJ"fleus iddynt. Yn y rhan fwyaf o'r sefydliadau hyn, yr «11 JTI nglyn a'r gwneuthuriad ATI cael ei gario a»lan vn y cyfrj'w, ond ceir nad yw pob un ohonynt gallu trin ond hufen yn unig, tra yn Normandy a •"rifctany, mae y ffactrioedd ymenyn yn cyfyngu eu lw i gymysgu a graddio yr lioll ymenyn a anfonir iddynt, er mwyn cael unffurfiaeth yn ei ansawdd, bias, a lliw. Yr un yw yr amcan gan yr oil ohonynt, sef dwyn allan nwydd da o ran ansawdd ac ymddangosiad ar y draul leiaf sydd yn bosibl, ac y mae y ffeithiau ydym wedi nodi yn nglyn a'r gwahanol wledydd yn profi fod cyfundrefn y ffactrioedd wedi ac yn gweithio yn llwyddianus mewn gwledydd tramor, J-B enwedig yn y gwledydd lie y maent yn cael eu cario allan gan gwmniau cydweithredol, o'r hyn y mae Denmarc yn esiampl deilwng. Wrth ddiweddu, dymunwn alw sylw at y ffaith fod y ffactrioedd cydweithredol hyn wedi eu cychwyn yn yr Iwerddon, ac yn ol yr adroddiadau sydd wedi dyfod i law, mae nifer yr hufendai yn y rhan hono o'r deyrn- as yn 93, yn cynwys dely o ganghenau, gydag aelod- aeth o 8750. Swm yr ymenyn a gynyrchwyd gan y cymdeithasau hyn yn 1896 ydoedd 2791 o dunelli, a'r pris, ar gyfartaledd. a gafwyd am dano ydoedd 95s 8c y canpwys. Ar gyfartaledd, talwyd 3.55 ceiniog y galwyn. Mae llawer o'r cymdeithasau hyn yn yr Iwerddon yn ymgymeryd a phrynu y darpariadau angenrheidiol i aelodau eu iiaethdaL

Cymdeithas Amaethyddol Dyffryn…

Arddangosfa a Chystadlsnaethau…

Dadforion o Gynyrohien Amaethyddol

.I Imsefydlwyr Cymreig yn…

j CYFARTALEDD YD AM YR WYTHNOS…

.Arddangosfa Amaetkyddol,…

AXIFEILIAID.

ifarcknadoedd Cyzcreig

[No title]

MOCH TEWION.

ITcrtb. Wales Pairs. -

[No title]