Hide Articles List

8 articles on this Page

Arddangosfa Diwydianau Cymreig…

Lleol.

Marchnadoodd.''

SASSIWN Y SULGim

News
Cite
Share

SASSIWN Y SULGim Cvnaliodd y Methodistiaid Calfinaidd eu Cymanfa bregethu eleni eto, fel arfer, gan ddechreu yn rhai o'r addoldai nos Wener, ac yn y lleill nos Sadwrn. Pregethwyd yn yr holl gapelau trwy'r dydd y Sabboth, a thra- chefn yn rhai o honynt nos Lun. Y pieg- ethwyr a wahoddwyd i'rwyl eleni oeddyiit:- y Parchn. E. Phillips, Emlyn J. Cynddylan Jones, D.D., Caerdydd William James, D. D., Manchester; Edwin Williams, M.A., Trefecca; T. J. Edwards, Pontmorlais, Merthyr; Peter Hughes Griffiths, Abertawe; T. J. Wheldon, B.A., Bangor; William Jones, Felinheli Richard Humphreys, Bontnewydd; William Prydderch, Abertawe; John Owen, Wyddgrug; Evan Jones, Caer- narfon; J. Puleston Jones, M.A., Dinorwic; J. E. Davies, M.A., Llundain; J. Morgan Jones, Caerdydd; J. J. Roberts, Porth- madog J. Evans, Llanfaircaereinion Joseph Jenkins, Ceinewydd Rees Evans, Llanwrtyd. Y SEIAT FAWR. Prif gyfarfod yr wyl ers llawer iawn o flynyddoedd ydyw y Seiat Fawr a gynelid bob amser ar foreu LIun y Sulgwyn, a mawr y cyrchu fyddai iddi. LIanwyd Hengler's Circus laweroedd o weithiau, ond eleni bu raid chwilio am neuadd arall, gan nas gellir cael y Circus i gynal cyfarfodydd o'r fath IllWY. Felly yn St. George's Hall y cynal- iwyd y Seiat eleni, a daeth cynulleidfa luosog a pharchus jn nghyd, ond hawdd y gallesid rhoddi rhai canoedd yn ychwaneg i mewn. Yr oedd holl bregethwyr y Gymanfa ar y llwyfan, a chyda hwy weinidogion Lerpwl a nifer o flaenoriaid. Y cadeirydd ydoedd y Parch. John Williams, ac arweinid y canu gan Mr. Griffith C. Owen, Fitzclar- ence street. Wedi agor trwy ddarllen a gweddio gan y Parch. J. J. Owen, Australia, galwyd ar y Parch. Thos. Rees Jones, i ddarllen yr ystad- egau, y rhai a ddarllenodd fel y canlyn Crynodeb o Ystadegau a Chyfrifon Arianol yr Eglwysi am y flwyddyn 1901, yn nghyda chyfeiriad at y gwahaniaeth rhyngddynt ag eiddo y flwyddyn 1900. Yr Ystadeyau.-—Nifer y Capelau a'r lleoedd pregethu 54, cynydd o 1 Capelau newyddion a agorwyd 1 (New Brighton); Capelau a adgyweiriwyd 2; Eglwysi 39; Gweinidogion, Pregethwyr a Blaenoriaid 208, lleihad o 7; Cymunwyr 7969; lleihad o 621, yn Liverpool a'r cyfiiniau, ac o 17 yn y vjrorsafoedd Cenhadol; Derbyniwyd i Gymun- deb:-Plant yr Eglwys 90, lleihad o 84; Eraill 86, lleihad o 35; Derbyniwyd trwy docynau 1121, lleihad o 162. Plant yn yr eglwysi heb fod mewn cymundeb 2395, lleihad o 230. Dychweledigion o'r byd 64, lleihad o 73. Ymgeiswyr am aelodaeth eglwysig 125, lleihad o 32. Ymadawodd trwy docynau 1072, lleihad o 49. Ymadaw- odd heb docynau 158, lleihad o 4. Diarddel- wyd a gwrthgiliodd 599, cynydd o 550. Bu farw 106, lleihad o 13. Nifer yr Ysgolion Sabbothol, 49; Athrawon, Athrawesau a Swyddogion 947, lleihad o 41; Ysgolheig ion: 15eg oed ac uchod 3966, lleihad o 573; o dan 15eg oed, 2242, lleihad o 345; Cyfanrif ar lyfrau yr ysgolion 7155, lleihad o 959. Cyfartaledd y presenoldeb 4011, lleihad o 378.-Nifer y rhai llwyddianus yn yr Arholiadau 850, cynydd o 181. Nifer y Gwrandawyr 12,922, lleihad o 915. Y Cyfrifon Arianol.—{a) Casgliadau Cy- hoeddus:—Casglwyd at Achosion Cyfundeb- ol, 1551p 8s. Oc., cynydd o 43p 17s. 81c. At y Feibl Gymdeithas 323p 6s. 8c lleihad o p39 7s Og-c. At yr Hospitals, Infirmaries a'r Dispensaries 232p 9s. Gte., cynydd o 2 lp 15s. 9c. At yr Ysgol babbothol 604p 19s. 2 £ c., cynydd o "I7p 11s. 6tc. I r 2 2 Tlodion 471p 13s. He" lleihad o 107p 12s. 2 lOic. At yr Achos yn gyffredinol llOGp ,y 10s. He., cynydd o 51p 14s. lie. At 2 adeiladu, adgyweirio, a thalu dyledion capelau 2377p Is. 9c., lleihad o 728p Is. 7c. At achosion eraill, yn cynwys mewn naw o eglwysi, chwech yn Liverpool a'r cyffiniau, a thair yn y Gorsafoedd Cenhadol, ran o Gasgliad Diwedd y Ganrif mewn amryw o eglwysi yr hyn a gyfranwyd at gynorthwyo chwarelwyr Bethesda, ac yn y mwyafrif yr hyn a gasglwyd at y Gymdeithas Ddirwestol 5267p 4s. 7-Le.,cynydd o 3219p 7s. 2tc. Y 2 2 mae cyfanswm yr holl gasgliadau cyhoeddus 1 pl2,109 Os. 2-Le., cynydd o 2422p 15s. Ote. 2 yn Liverpool a'r cyffiniau, ac o 30p 10s. lOtc. yn y Gorsafoedd Cenhadol. (b) Cas- 2 gliadau Eglwysig:—Cyfanswm y rhai hyn ydyw p5444 16s. Oc., lleihau o pl97 6s. llic. (c) Cyfanswm yr holl Gasgliadau Eglwysig a Chyhoeddus yn nghyda'r swm o 2,103p 15s 2c Ardreth Eisteddleoedd a Thai ydyw 19,657p lis 4tc mwy na'r flwyddyn o'r blaen o 2,177p 13s 2tc. 2 Gan, yn unol a rheol dda sydd yn per- thyn i Gyfarfod Misol Lerpwl, nad ydyw oes Ystadegydd i fod ar yr hwyaf ond pump o flynyddoedd, a chan fy mod inau heddyw yn llawn pum mlynedd oed, ac o ganlyniad na chaf yr anrhydedd o gyflwyno Ystadegau a Chyfrifon y Cyfarfod Misol yn Seiat Fawr y Sulgwyn mwyach, efallai y caniateir i mi roddi crynodeb byr o'r Cyfrifon Arianol am y tymhor y mae a fynno fi a hwy, sef o lonawr laf, 1897, hyd Rhagfyr 31ain, 1901 Cyfanswm y Casgliadau Eglwysig am y pum mlynedd, 28,323p 18s lHc Cyfanswm y Casgliadau Cyhoeddus am y pum mlynedd, 50,169p 7s 7ic Cyfanswm yr holl Gasgliad- au, Eglwysig a Chyhoeddus, gan gymeryd i mewn y swm o 11,069p Os 9tc, Ardreth Eisteddleoedd a Thai, 89,562p 7s 4ic. Y cadeirydd a gyfeiriodd at bed war blaenor a gollasid trwy farwolaeth yn ystod y flwydd- yn, sef Mri John Evans, Crosshali Street Wm Jones, Newsham Park J Pritchard, Anfield Road a John Roberts, Runcorn. Yr oedd y pedwar wedi cael oes hir, a buont yn ffyddlawn am flynyddoedd lawer i achos Iesu Grist ac i'r Cyfundeb. Dangosent wrth sylwi arnynt pa fath Yai oedd y tadau a aethant o'r blaen, ac yr oedd ganddynt barch i lyfr Duw, i ddydd Duw, ac i dy Ddllw. Teimlid chwithdod ar eu hoi. Ynagalwodd ar y Parch John Owen, Wydd jru •, i wneud sylwadau ar yr ystad- egau. Y peth cyntaf a'i tarawodd ef ydoedd y manylder a'r drefn a ganfyddid yn yr adroddiad. Peth arall ydoedd y aonestrwydd oedd yn y daflen. Medda Slethodistiaeth Lerpwl ddigon o nerth a sonestrwydd i ddangos ei sefyllfa fel y mae, heb geisio cuddio dim. A thra y bydd y Cyfundeb yn meddu digon o nerth i wynebu ei sefyllia, ni bydd ei ddirywiad wedi dechreu. Wedi sylwi ar y gwahanol ffigyrau, a'r lleihad yn nifer y cymunwyr, dywedodd fod Cymru a'i llygaid ar eglwysi Lerpwl, a phe buasent hwy wedi syrthio yn eu ffyddlondeb i burdeb y pwlpud--(ni orphenodd ei frawddeg, gan i'r bobl ddechreu curo dwylaw).—Aeth yn mlaen wedi hyny i sylwi ar nifer fechan y gwrandawyr o'u cymharu at nifer yr aelodau. Arwydd drwg, meddai, ydoedd fod yr eglwysi yn cael eu gwneud i fyny o aelodau yn unig. Cwestiwn bach ydoedd cadw y capelau mat r yil Ilawn, ewaith mawr ydyw cadw ystafelloedd cenadol a myn'd ar ol y bobl. Sylwodd wedi hyny ar y cyfrifon arianol, a synai weled y casgliadau wedi dal i fyny mor dda ag ystyried yr amgylchiadau. Ond er wedi gwneud yn dda, yr oedd lie i wella, yn enwedig gyda'r Genhadaeth Dramor. Pwy a wyr, meddai, na welir yr adeg y bydd dwy neu dair o eglwysi Lerpwl yn ymgymeryd a'r cyfrifoldeb o gadw cenad- .Y wr eu hunain yn Mryniau Khassia. Ter- fynodd trwy ail gyfeirio at helyntion yr oedd .Y Methodistiaid y ddinas wedi myned drwy- ddynt ynddiwoddar. Cydymdeimlent oil 4 hwy, a buont yn achos o bryder aco weddiau lawer. Gobeithiai na fydd i'r achos hwnw adael ei gysgod arnynt, ond bydded iddynt neshau at Dduw, a Duw a nesha attynt hwy- thau. Ymdaflwch i waith, ymgyssegrwch o newydd, a lieddwch fyddo i chwi. Galwodd y cadeirydd yn nesaf ar y Parch Dr. Rees, Cefn, Merthyr, i agor mater y cyfarfod, sef Galln yr Efewjyl er Iacliawdwriaeih, seiliedig ar Rhuf. i., 16-17. Dywedai Dr Rees mai yr hyn a ddywedai llawer o esbonwyr ydoedd mai mater yr Epistol at y Rhufeiniaid ydyw Cyfiawnhad trwy dydd." Nage, meddai'r adnod hon, ,g yr Efeiigyl yn allu Duw er Iachawdwr- iaeth." Nid yw cyfiawnhau trwy tfydd ond moddion i gyrhaedd yr amcan. Gair cyfar- wydd i bawb ydoedd lachawdwriaeth, ond yn ami y mae'r geiriau mwyaf cyfarwydd yn rhai ydym yn meddwl lleiaf am eu hystyr. Gobeithiai nad oedd yno neb yn y cyfarfod hwnw yn meddwl mai hen destyn ystrydebol oedd ganddynt. Na, y mae newydd-deb parhaus yn y gair lachawdwriaeth, i'r rhai sydd wedi profi mai gallu Duw ydyw. Beth yw ystyr y gair ? Gwaredigaeth, rhyddhad o gaethiwed Ie, a mwy na hyny diangfa, ond diangfa i'r rhai sydd yn iach oddiwrth y pethau sydd yn eu caethiwo,— fe and sound. Rhaid cael ysbryd Duw i mewn i iachau y galon, a'u gwneud yn sound drwyddo draw. Mae mwy t, mewn bod yn gadvvedig na dianc rhag y tywyllwch, bod yn iach o'r pethau sydd yn arwain dyn yno. Nid myn'd i'r nefoedd yw y peth mawr, ond ctel bod yn iach. Yr ydym i yd mewn cariad a gwynfyd, ond fyn pobl mo'r fedd- yginaeth sydd i'w cymhwyso i fyned i'r wlad lie nad oes claf o'i mewn. Yn yr Efengyl y mae'r feddyginiaeth i'w chael, ac un ryll) LIS yw hi hefyd-canys gallu Duw yw hi er iachawdwriaeth. Y Parch Wm Jones, Felinheli Meddai yr Apostol Paul ddirnadaeth ddwfn am drueni y byd, ac hefyd am allu yr Efengyl i wella'r byd. Yr oedd wedi teimlo a phrofi y ddau beth ynddo ef ei hun. Gan fod yr Efengyl wedi ei achub ef, teimlai y gallai achub pob dyn. Nid oes un grefydd arall yn hawlio y gallu hwn. Crefyddau eraill, i genedl neu wlad neillduol y maent, ond am Iii)n ewch -r lioll fyd. 'Does neb mor dda y gall weithio allan ei iachawdwriaeth ei hun heb yr Efengyl, na neb mor ddrwg nas gall hon ei achub. Wrth son am anfon yr Efengyl at y paganiaid, at ddosbarthiadau isaf dynoliaeth, peidiwn annghofio fod llawn cymaint o'i hangen i fynu hefyd-yn mhlith dosbarthiadau uchaf cymdeithas. "Y mae yn bwysig i ninau gredu yn ngallu yr Efengyl. Nid oes lawer o wahaniaeth am y ffuifiau o'i chwmpas, ond rhaid i'r pregethwyr ddal eu gafael yn yr hen Efengyl, a'r gwrandawyr yr .1 11 un modd. I chwithau yn Lerpwl y pregeth- wyd yr Efengyl, gyda'r tadau, gyda nerth a dylanwad dwyfol, ac y mae wedi achub can- oedd o'n cydgenedl y mae wedi profi ei hun yn ein plith yn allu Duw er iachawdwr- iaeth. Proff Edwin Williams, Trefecca (yn Saes- neg): Dyma bwnc nxawr y dydd. "Edrych- wn ar yr ymadrodd yn ngoleuui yr holl I bennod, a gwelwn mai argyhoeddiad un ydyw sydd wedi canfod trueni y byd. Holed pob un ef ei hun a ydyw wedi cael gafael ar yr Efengyl all ei achub ef. Yr ydym mewn

Advertising

Eisteddfodau'r Su gw/n.

-----"-'0'--lo I--Nosweithiau…

SASSIWN Y SULGim